nieuwsbrief voorjaar 2006

 

NIEUWSBRIEF VOORJAAR 2006

Aan de leden
Later dan de bedoeling was is de nieuwsbrief verschenen, waarin we achteromkijken naar de verkiezingen voor de gemeenteraad, waarin we stilstaan bij de collegevorming en waarin we vooruitkijken naar de komende vier jaar van de VVD-fractie in de gemeenteraad. Zoals bekend is resulteerde de gang naar de stembus voor de VVD in het verlies van één zetel, maar desondanks is de VVD met 22 procent van de stemmen een factor van belang in Giessenlanden gebeleven. Wat we gehoopt en eigenlijk ook verwacht hadden is geen realiteit geworden: de VVD maakt geen deel uit van het College van B. en W. Dat is jammer voor Jan de Groot, voor onze fractie, voor onze leden en voor onze kiezers.
De VVD-delegatie (Jan de Groot en Gerrie den Braven) heeft één gesprek gehad met (in)formateur H. van ?t Pad, oud-PvdA-wethouder van de gemeente Leerdam. Van ?t Pad heeft ook gesproken met oud-fractielid Peter van den Bosch. En daarmee was het op. De ChristenUnie die op 11 maart, tijdens een openbaar debat in de raadszaal, nog een voorkeur aangaf voor een college van PvdA, VVD en CU, was enkele uren later al bekeerd tot het CDA. Er is een coalitieakkoord geschreven en op 20 april j.l. zijn de nieuwe wethouders gekozen.
Bestuur en de leden van de fractie hebben zich eind maart beraden op de ontstane situatie. Uit dat overleg zijn nieuwe aanzetten voor de periode 2006-2010 gekomen.
Provinciaal en landelijk is onze VVD volop in actie. De voorbereidingen voor het samenstellen van de kandidatenlijst voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten
- op woensdag 7 maart 2007 -zijn in volle gang.
Wie zich kandidaat wil stellen voor Provinciale Staten moet zich vóór 10 juni bij onze secretaris aanmelden.
De meeste aandacht gaat thans uit naar de verkiezing van de VVD-lijsttrekker voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer (woensdag 16 mei 2007). Alle leden hebben tot 24 mei hun stem kunnen uitbrengen. Op woensdag 31 mei wordt bekend wie door de VVD-leden is aangewezen: Mark Rutte, Jelleke Veenendaal of Rita Verdonk.
Op woensdag 14 juni, de datum van onze ledenvergadering - is de uitslag van die stemmenstrijd dus al lang en breed bekend.
            Het bestuur


Op geringe afstand ruim tweede worden en toch op alle fronten verliezen!

Het verkiezingsthema ?0rde op zaken? van VVD Giessenlanden in de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart j.l. blijft nog even uit beeld!
Ondanks dat maar liefst 22,1 % van alle kiezers ons het vertrouwen hebben gegeven kwamen wij uiteindelijk 98 stemmen tekort om de laatste restzetel te behouden.
Jammer, de propagandacommissie van VVD Giessenlanden heeft veel gedaan om de vooraf gestelde doelen te behalen, namelijk het continueren van de 4 zetels en deelname in de nieuwe coalitie met een wethouder. De eerste campagnevoorbereidingen werden al meteen door de bestuurscrisis in juni vorig jaar op zijn kopgezet, daar wij onverwachts in de oppositie kwamen en zodoende was het noodzakelijk  een andere aanpak te kiezen..
Wij zijn aan het brainstormen geweest hoe wij als oppositiepartij ons het beste konden profileren om onze doelen te kunnen verwezenlijken.
Vanuit de situatie waarin wij terecht waren gekomen en waar wij naar toe wilden ontstond ons verkiezingsthema ?ORDE OP ZAKEN?  en daaraan hebben wij gekoppeld ,,de beste man en vrouw?, die grote waarde kunnen hebben voor de Giessenlandse gemeenschap. Met dit duo en onze slogan hebben wij de communicatie in de krant, op de posterborden en op onze website vormgegeven.
Terugkijkend is het in vijf van de zeven kernen goed gegaan en was hiermee de teruggang in Arkel nog te compenseren, echter de klap in Schelluinen heeft ons de kop gekost, daar wij hier maar liefst 50% verloren (bijna 180 stemmen) en hiervan is het overgrote deel naar de Partij Zonder Naam gegaan.
Het meest zure van dit verhaal is dat PZN de kiesdrempel net niet haalde en daarvan profiteerde wel het verliezende CDA, die hierdoor de laatste restzetel in de schoot kreeg geworpen en nu met 439 stemmen minder evenveel zetels krijgt als VVD Giessenlanden.
De landelijke VVD-campagne heeft zeker ook enige ruis gegeven in het stemgedrag van de Giessenlanders, maar nog meer in de coalitieonderhandelingen met de PvdA van Beumken, daar mede landelijke acties zijn weerslag hebben gekregen in het afwijzen van de bestuurskwaliteiten van onze locale partij VVD Giessenlanden.
      Ad van Duin, namens de Propagandacommissie 2006

Een nieuwe raad, een nieuw tijdperk.

Op donderdag 16 maart werd de nieuwe gemeenteraad van Giessenlanden geïnstalleerd. Tevens werd er afscheid genomen van de vertrekkende raadsleden. Onze -inmiddels- oud-raadsleden Peter van den Bosch en Kees van Vliet ontvingen, zoals bekend is,  uit handen van burgemeester Boot de versierselen behorende bij het Lidmaatschap van de Orde van Oranje Nassau. Namens onze fractie werden zij toegesproken door oud-fractievoorzitter Gerrie den Braven-Naaktgeboren. De scheidende raadsleden werden royaal in de bloemen gezet. De huidige ploeg kreeg ook bloemen van het bestuur. Ook langs deze weg willen wij Peter en Kees van harte feliciteren met hun koninklijke onderscheiding.

Zoals bekend is, heeft onze afdeling een zogeheten raadsadviescommissie (ook wel steunfractie genoemd).
Onze raadsleden Jan de Groot (fractievoorzitter), Gerrie den Braven en Henk Bovekerk worden in hun werk bijgestaan door Bert Snoek 0183-626500), Bert Schouten (0183-581904), Ad van Duin (0183 - 582976) , Janny van Weelden-Brink (0184659065) en Huig van IJzeren (0183-563188). De twee laatstgenoemden hebben zitting namens ons bestuur.
De beide Berten en Ad zijn respectievelijk de nummers vier tot en met zes op onze kandidatenlijst. Raadsleden en hun adviseurs vergaderen altijd twee dagen voor de vergadering van de raadscommissie (twee weken vóór de raadsvergadering). Indien nodig zullen deskundigen uit onze partij worden uitgenodigd om bij bepaalde agendapunten (bijv. financiën, ruimtelijke ordening) hun visie te geven.
In de raadsvergadering is Jan de Groot door de gemeenteraad met algemene stemmen benoemd tot waarnemend voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van de raadscommissie. Dit voorzitterschap behelst de technische leiding van de vergadering en gaat ervan uit dat de voorzitter geen zaken van zijn fractie aan de orde stelt. In de raadscommissie wordt Jan de Groot vervangen door Bert Snoek, die op 19 mei zijn vuurdoop onderging met de behandeling van de voorjaarsnota.
Bij de taakverdeling in de fractie (zie verderop in deze nieuwsbrief) is Bert Snoek de vervanger van Jan de Groot. In de raadsvergadering is Jan de Groot de woordvoerder van de VVD.
Behalve Bert Snoek is ook Bert Schouten officieel door de gemeenteraad tot commissielid benoemd. Bert Schouten is algemeen vervanger.
Fractielid Henk Bovekerk is door de gemeenteraad benoemd tot gemeentelijk vertegenwoordiger in het raadsleden platform van Zuid-Holland Zuid

Taakverdeling

Onze fractie heeft de taken als volgt verdeeld:
Jan de Groot (tel. 0183-581202): regionale samenwerking; bestuurlijke vernieuwing; Vrom, Schelluinen-West en welstand; woningbedrijf; financiën en economie en grondbeleid.
Bert Snoek (tel. 0183-626500) behandelt deze agendapunten in de vergadering van de raadscommissie.
Gerrie den Braven (tel. 0183-562070): sociale zaken, minderheden en vluchtelingen; verkeer en vervoer; cultuur en kunst; WMO (inclusief servicepunten); personeel en organisatie; gezondheid en ouderen; jeugd en jongerenwerk.
Henk Bovekerk (tel. 0183-581536): recreatie en toerisme; openbare werken; onderwijs; subsidiebeleid; verenigingsleven en Tilgroep, openbare orde en veiligheid.
Bert Schouten (0183-581904)  algemeen vervanger.

Voor wie er belang in stelt volgen hier de data van de vergaderingen van de raadscommissie en de gemeenteraad:
Commissie      Gemeenteraad
       Donderdag 1 juni
Donderdag 15 juni     Donderdag 29 juni
Donderdag 17 augustus    Donderdag 31 augustus
Donderdag 14 september    Donderdag 28 september
Donderdag 12 oktober (onder voorbehoud)
Donderdag 26 oktober (bespreking begroting)
       Donderdag 9 november (begroting)
Donderdag 30 november
       Donderdag 14 december
Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur; de aanvangstijd van de begrotingsvergadering (9 november) is waarschijnlijk 15.00 uur.
Kom ?ns luisteren!

En dan zijn er nieuwe wethouders?

Je kunt niet om de realiteit heen. Dat weet je nu eenmaal als je deelneemt aan het politieke ?bedrijf?. Zoals we al eerder in deze nieuwsbrief hebben opgemerkt is de VVD bij de collegevorming buiten de boot gevallen. Velen in onze partij hebben het buitensluiten van de VVD met gemengde gevoelens ervaren. Dat de PvdA in het college zit is gezien haar resultaat bij de verkiezingen zeer reëel. De ChristenUnie won één zetel, maar praktisch gesproken met evenveel stemmen als in 2002 en verwierf wel een restzetel. Het CDA verloor stemmen, behield ternauwernood zijn derde zetel en zit weer op het pluche. De ?mooie?woorden van de ChristenUnie aan ons adres bleken niets waard te zijn. Binnen enkele uren streken de CU?ers   de plooien met het hun ?broeders?van het CDA glad en vervolgens was de weg voor een college van PvdA, ChristenUnie en CDA vrij.
Op donderdag 20 april zijn de heren B.J. Buddingh? (PvdA) te Arkel, mr. J.L.Evertse (CU) te Hardinxveld-Giessendam en W.W. de Jong (CDA) te Giessenburg door de raad benoemd.
Fractievoorzitter Jan de Groot was wegens ziekte niet aanwezig; daarom werd namens de VVD het woord gevoerd door Gerrie den Braven.
Zij sprak ondermeer de volgende woorden:
,, Alvorens inhoudelijk op het voorliggende coalitieakkoord in te gaan wil ik beginnen met een aantal algemene opmerkingen. De VVD is door de totstandkoming van dit coalitieakkoord in de rol van oppositie geraakt. Dat is niet wat onze fractie voor ogen had. De gesprekken tussen de fracties van de PvdA en de CU  hebben dus snel tot het loslaten door de CU van het vooraf ingenomen standpunt, om te gaan voor een coalitie met de VVD, geleid.
Daarin zijn wij duidelijk teleurgesteld in de houding van de CU. In de openbare bijeenkomst op 11 maart j.l. over de coalitievorming was onzes inziens een ander beeld opgeroepen door opmerkingen van de heer Verspuij, waarin hij onomwonden aangaf mede met de VVD te willen samenwerken.
Wij betreuren het dat wij niet de kans gekregen hebben om mee te praten als 2e partij in Giessenlanden met 22% van de kiezers.

Kritisch opbouwend

Toch is de realiteit de oppositie. Daarmee ben ik bij wat voor oppositie wij als VVD willen voeren.
Wij kiezen voor ondersteuning van goede coalitievoorstellen en voor  een kritische (opbouwend bedoeld) opstelling daar waar nodig.
We gaan er tevens vanuit dat de bestuurscrisis van het afgelopen jaar zijn eigen traject kent  via het door de raad gewenste onderzoek.

Inhoudelijk geeft het voorliggende akkoord veel aanknopingspunten met het verkiezingsprogram van de VVD. Dat is natuurlijk niet verwonderlijk omdat een vergelijking van de verschillende verkiezingsprogramma?s door onze griffier dit al zichtbaar gemaakt heeft.

Er worden drie nieuwe  notities aangekondigd voor financiën, grondbeleid en lokale bedrijvigheid. Dat is een goede zaak, maar de opmerkingen over verminderen van de uitgaven met alleen ?concurrerend aanbesteden ? is wat ons betreft te mager. Het doorlichten van de organisatie en andere kostenbesparende maatregelen worden door ons gemist.
Ook de opmerking over het verhogen van de OZB kan niet onvoorwaardelijk op de steun van de VVD rekenen. Het kan niet zo zijn dat de eigenaar/gebruiker (eigen woningbezit wordt door alle drie partijen onderschreven) opdraait voor de tekorten van de gemeente.
De in het akkoord  aangekondigde Lokale Structuurvisie  ondersteunen we.
Ook de VVD geeft hoge prioriteit aan de totstandkoming van deze structuurvisie.
Ook wat betreft het in stand houden van voorzieningen komt het coalitieakkoord zeer sympathiek over met een optimistische kijk. Wij zijn geen pessimisten, maar houden wel de realiteit in de gaten.
De financiële stand van zaken van Giessenlanden zal ons er toe dwingen om politieke keuzes te maken om de bestaande voorzieningen te kunnen handhaven en zelfs uit te breiden met de servicepunten, zoals verwoord door de coalitiepartners.
Het  meer betrekken van vrijwilligers bij de exploitatie van de Til roept volgens ons problemen op.
Het samenwerken van professionele krachten met vrijwilligers bewerkstelligt ongelijkheid. Dit vergt zowel van de werknemers van de Tilgroep als van de eventuele vrijwilligers veel inspanning.

Begraafplaatsen

Ten aanzien van de begraafplaatsen kondigt de coalitie een beleidsverandering aan ten opzichte van het in december genomen besluit. Dat betekent dus dat daar meer  budget  voor vrijgemaakt moet worden.
Hoe verhoudt dat zich tot de kosten van een crematie?
Het bouwen van woningen in iedere kern is ook een sympathiek voorstel. Wel moet ons inziens daarbij rekening gehouden worden met de woningbehoefte in de betreffende kernen.
De VVD gaat ervan uit dat de lijsten van woningzoekenden, zowel in de huur- als in de koopsector hierbij mede bepalend zijn. Ook de Regionale Structuurvisie moet hierbij betrokken worden, vinden wij.
Het onderzoek naar de toekomstige positie van het woningbedrijf is een goede zaak, waarover snel duidelijkheid moet komen. Zeker ook voor de medewerkers die betrokken zijn bij het Woningbedrijf.
Voor wat betreft Schelluinen-West  vindt de VVD de paragraaf minder strak dan in de motie van 23 februari  is verwoord. Kunnen de inwoners van Schelluinen hier gerust op zijn /c.q welke ruimte geeft dit?

Digitale status

Onlangs is er een lijst verschenen over de digitale status van de gemeenten in Nederland.
Giessenlanden  scoorde daarin laag. Het is verrassend dat van partijen, die vernieuwing zo hoog in het vaandel hebben, er niets over in het akkoord staat. Digitale bereikbaarheid en serviceverlening zijn anno 2006 van essentiële waarde voor kontact met de inwoners.
Dit coalitieakkoord roept veel meer vragen op, zoals het veiliger maken van fietspaden en het optimaliseren van het openbaar vervoer. Vragen die in de komende periode een antwoord moeten krijgen. Wij zullen zeker de vinger aan de pols houden.
Het verbaast ons overigens dat bij de portefeuilleverdeling Onderwijs niet naar de PvdA gaat, maar naar het CDA. Wat is de reden dat de PvdA de post niet meer ambieert?
Dit akkoord kondigt veel nadere nota?s/notities en onderzoeken aan. Dat zal ook een grote druk op ons ambtenarenapparaat leggen. Verwacht u dat al deze stukken intern geproduceerd kunnen worden?
Wij zullen aan de hand van deze nota?s, notities etc. de discussie in de raad aangaan en spreken op dit moment nog geen oordeel uit.
Vooral naar de financiële onderbouwing van al deze plannen zijn wij zeer benieuwd. Het is onzes inziens ook logisch dat wij niet zijn ingegaan op het verzoek van de PvdA om ten behoeve van het akkoord vooraf suggesties aan te leveren.
De titel ?Voortvarend en met elkaar? zal iedereen aanspreken. Hoewel de VVD nu niet in het college zit willen wij, het is al gezegd, door kritische (opbouwend) oppositie te voeren, onze bijdrage leveren, want het is heel hard nodig voor onze gemeente dat er weer gewerkt gaat worden.
Alles wat momenteel gebouwd wordt is de uitvoering van al lang bestaande plannen.
De VVD ziet de nadere uitwerking van dit coalitieakkoord dan ook met frisse discussiezin tegemoet. ?
(In de ledenvergadering op 14 juni zal onze fractie vragen over het coalitieakkoord beantwoorden)
Vervolgens kwam de verkiezing van de wethouders aan de orde. In onze fractievergaderingen is uitvoerig gesproken over het steunen van de kandidaat-wethouders. Namens de fractie heeft Gerrie den Braven het volgende gezegd:
,, Voor wat betreft de kandidaten van de PvdA en de CU, de heren Buddingh?en Evertse, was dat helder. De kandidatuur van beiden zullen we steunen. De PvdA als grootste en winnende partij en de CU, ook met een zetel winst verdienen deze steun. Voor wat de kandidatuur van de beoogd CDA-wethouder ligt dat iets anders. Hoewel wij geen bezwaar hebben tegen de heer De Jong persoonlijk merken wij op dat we de verkiezingscampagne van het CDA als onheus, onplezierig en onwaardig hebben ervaren. In de komende periode willen wij de heer De Jong de kans geven er aan te werken het geschade vertrouwen in het CDA te herstellen. Wij twijfelen niet aan de capaciteiten van de heer De Jong.?

Met het oog op de toekomst?kernvraagteams

Bestuur en fractie hebben van gedachten gewisseld over de vraag welke activiteiten onze afdeling moet ontplooien om over vier jaar een geslaagde poging te doen weer met een fractie van vier in de raad te komen. Nu we geen partijgenoot meer in het College van B en W hebben moeten we aannemen dat we veel minder informatie ?uit het gemeentehuis? zullen krijgen. Heb je als fractie een wethouder dan kun je in informele gesprekken op de hoogte blijven van alles wat er in de gemeente speelt. Er zijn gemeenten waar de oppositie goed en duidelijk wordt geïnformeerd door de coalitie. Het valt uiteraard te hopen dat Giessenlanden tot die gemeenten behoort, maar dat valt niet bij voorbaat aan te nemen. In een kort bericht in Het Kontakt werd aangekondigd dat de wethouders  in een bijeenkomst in De Til (op 16 mei) hun programma en zichzelf wilden voorstellen. Naar is gebleken werd die bijeenkomst georganiseerd door de partijbesturen.
Waarom - zo hebben velen zich afgevraagd - hebben die partijen niet de moeite genomen om ook de fracties uit te nodigen, die niet tot de coalitie behoren. Overigens zijn wij van mening dat wethouders zich met hun programma in de raadsvergadering dienen te presenteren.
Hoe gaat de VVD de komende vier jaar in?
Het is van belang dat de fractie en het bestuur weten wat er in de zeven kernen speelt. In de eerste plaats hebben we daarbij u als lid nodig. U bent de brug tussen het reilen en zeilen in uw kern en de fractie. Informeer de leden van de fractie als er wensen of problemen zijn in uw kern.
Bestuur en fractie zullen het idee uitwerken om per kern een adviesteam in te stellen. Drie of vijf mensen die met een fractielid of een lid van de steunfractie enkele keren per jaar de kernvragen aan de orde stellen. De leden van een kernvraagteam behoeven niet persé lid van de VVD te zijn; zijn moeten zich wel verbonden voelen met de liberale kijk op de Giessenlandse samenleving. Deze te formeren teams kunnen in de toekomst wellicht het potentieel worden, waaruit nieuwe raadskandidaten naar voren komen.
In de komende maanden zal geprobeerd worden deze kernvraagteams handen en voeten te geven; bij voorkeur te beginnen in de kernen, die niet in de fractie of de steunfractie zijn vertegenwoordigd.

Verzelfstandiging van het openbaar onderwijs

,, De VVD zal zich blijven inzetten voor het behoud van openbaar basisonderwijs in alle kernen en werkt mee aan de intergemeentelijke verzelfstandiging van het openbaar onderwijs, mits de belangen van de leerlingen, van de professionele krachten en van de gemeentelijke financiën er niet nadelig door worden beïnvloed. ?
Dit is een citaat uit de onderwijsparagraaf van ons verkiezingsprogramma. Het voorstel is het openbaar onderwijs in onze gemeente te verzelfstandigen door een fusie aan te gaan  samen met de openbare scholen in de gemeenten Leerdam, Zederik, Lingewaal, Liesveld, Graafstroom, Nieuw- Lekkerland en Hardinxveld-Giessendam.
Voor de VVD-fractie zijn genoemde criteria van doorslaggevende betekenis: goed voor de leerlingen, goed voor het personeel en niet nadelig voor de gemeentelijke financiën.
De VVD-fractie betuigt/ betuigde op donderdag 1 juni haar instemming met het voorstel. Alle geledingen van het openbaar basisonderwijs in Giessenlanden hebben opbouwend kritisch gereageerd. De medezeggenschapsraden van het openbaar onderwijs hebben - zij het op voorwaarden - hun ja-woord gegeven. Zes van de deelnemende gemeenten (Gorinchem doet niet mee) hebben reeds ingestemd. De gemeenteraad van Hardinxveld- Giessendam doet dat ook zeer binnenkort. Er is al ruim drie jaar over de verzelfstandiging gesproken. Een aantal keren moest het proces weer vlot worden getrokken. Volgens de betrokken partijen (o.a. de wethouders onderwijs) is de fusie wenselijk, haalbaar en betaalbaar. Door de fusie wordt het bestuur van het openbaar onderwijs (de gemeenteraad) op afstand geplaatst; daarmee komt een einde aan de ?twee-petten-cultuur?: de gemeente als lokale overheid en als schoolbestuur. Door de schaalvergroting (ruim 3500 leerlingen en 214 personeelsleden) ontstaat een organisatie die meer financiële armslag zal hebben, waardoor het onderwijs kwalitatief beter toegerust zal worden; er zal ook meer deskundige ondersteuning ingehuurd kunnen worden.
De nieuwe organisatie wordt bestuurd door deskundige vrijwilligers, die door de ouders worden aangewezen. Elke gemeente wijst een lid (waarschijnlijk de wethouder van onderwijs) aan voor de Raad van Toezicht. De organisatie wordt aangestuurd door een algemeen directeur, die overlegt met het directieberaad van alle 24 scholen. Alle scholen worden op dezelfde wijze geleid als nu het geval is. Elk gemeentebestuur beslist over het stichten of het opheffen van een school in haar gemeente. Wil een gemeentebestuur een school in stand houden, die eigenlijk te klein is dan moet die gemeente dat zelf betalen.

In alle kernen

Door het aangaan van de fusie is gegarandeerd dat in alle kernen van onze gemeente een school voor openbaar onderwijs zal zijn.
De nieuwe stichting moet financieel op het paard worden geholpen. Elke gemeente draagt de reserves over (voor onderwijsleerpakket en ict, voor het binnen onderhoud van de gebouwen, voor de vervanging van meubilair en voor personele uitgaven). In e praktijk wordt gesproken over ?de bruidsschat?
Voor Giessenlanden gaat het om een bedrag van ? 1.171.164,00. Giessenlanden heeft voor het binnenonderhoud en het meubilair ?374.470,00 te weinig gereserveerd. In het kader van de onderwijswetgeving kan het bijzonder onderwijs aanspraak maken op de zogeheten overschrijdingsregeling in dit geval 57% van het laatstgenoemde bedrag. Het komt erop neer dat Giessenlanden ? 213.448,00 aan het bijzonder onderwijs moet doorbetalen. Na de fusie gaat de geldstroom van het rijk rechtstreeks naar de nieuwe stichting. Het buitenonderhoud van de schoolgebouwen is een zaak van de gemeente. In de fusieovereenkomst wordt afgesproken dat een gemeente de stichting betaalt als duidelijk is dat de stichting te weinig materiële reserves heeft voor normaal onderhoud en vervangingen.  Op die bedragen is de overschrijdingsregeling bijzonder onderwijs van toepassing. De VVD-fractie heeft er vertrouwen in dat met de fusie een krachtige waarborg wordt verkregen voor goed openbaar onderwijs in de gemeente en in de regio. Daar gaat het uiteindelijk om! Wie er meer van wil weten kan contact opnemen met onze fractie in de gemeenteraad.

 


Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap