verkiezingsprogramma

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2006-2010 VVD GIESSENLANDEN

Het verkiezingsprogramma van de locale partij VVD Giessenlanden voor de periode 2006-2010 is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de gemeenteraadsfractie, de propagandacommissie en het bestuur van de VVD Giessenlanden.

Het verkiezingsprogramma is opgesteld vanuit de overtuiging dat de liberale beginselen niets aan actualiteit hebben ingeboet en toekomstgericht de juiste koers bepalen voor mens en samenleving.

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie staat als liberale partij open voor een ieder die de overtuiging heeft dat vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale gerechtigheid en de gelijkwaardigheid van alle mensen de fundamenten behoren te zijn van elke samenleving. De beginselen die uit deze overtuiging voortvloeien, aanvaardt zij als grondslag voor haar politiek.

ALGEMEEN BESTUUR

De hoofdlijnen van het gemeentelijke beleid worden vastgesteld door de gemeenteraad. Zowel bij het ontwerpen van plannen als bij de uitvoering daarvan vindt de VVD een open en interactieve relatie met burgers onontbeerlijk.

Communicatie met de inwoners heeft voor de VVD hoge prioriteit. Behalve het actueel houden van de gemeentelijke website moeten ook de bestaande informatiebronnen optimaal benut worden.

Voor de VVD blijft kerngericht werken een uitstekend middel om de inwoners te betrekken bij hun directe leefomgeving. Het behoud van de identiteit van elke kern en - voor zover mogelijk de versterking ervan - dient uitgangspunt te zijn.

Als liberale partij waakt de VVD over handhaving van een zo groot mogelijke vrijheid voor de burger. De gemeenteraad dient daarom terughoudend te zijn in zijn verordenende ijver. Verordeningen die tot stand komen moeten uitvoerbaar en handhaafbaar zijn.

De VVD vindt dat de overheidstaken zo dicht mogelijk bij de burger uitgevoerd moeten worden. Dit betekent, dat wanneer taken op zijn minst even efficiënt door de gemeente kunnen worden uitgevoerd, die taken, inclusief de bijbehorende financiën, aan de gemeente worden opgedragen.

De VVD is in Giessenlanden voor een College van Burgemeester en Wethouders dat stoelt op een werkbare meerderheid in de gemeenteraad.

Intergemeentelijke samenwerking moet worden bevorderd, zodat tegen de laagste kosten een kwalitatief goede dienstverlening richting inwoners blijvend kan worden aangeboden.

Ten einde het zelfstandige voortbestaan van de gemeente Giessenlanden te behouden wordt gezocht naar samenwerking met één of meer gemeenten van gelijke grootte en structuur. Met andere woorden: elke gemeente haar eigen bestuur en een gezamenlijk ambtelijk apparaat. Samen en toch apart (Seta)

Op enkele beleidsterreinen, zoals bijvoorbeeld de rampenbestrijding, is in het verband van Zuid-Holland Zuid samenwerking nodig.

De VVD streeft naar intensivering van de samenwerking en heeft over dit onderwerp (eind 2005) een initiatiefvoorstel ingediend naar aanleiding van de ontwikkelingen bij Zuid-Holland Zuid en de intensivering van de samenwerking binnen de subregio Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden (A8)

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

De belangrijkste kerntaak van de overheid is het waarborgen van de veiligheid van haar burgers. Daarom dient de gemeente aandacht te besteden aan een verhoging van het veiligheidsgevoel en een veilige woonomgeving.

Hierin past het actief bevorderen van buurtpreventieprojecten waarbij nadrukkelijk ook de eigen verantwoordelijkheid van de bewoners een rol speelt.

Ook door meer zichtbare aanwezigheid van politie en toezichthouders op straat wordt het gevoel van veiligheid verhoogd, terwijl de politie optimaal bereikbaar moet zijn. De VVD is voorstander van een harde aanpak van diegenen, die de veiligheid en de openbare orde verstoren.

De VVD vindt de brandweerzorg, inclusief de preventieve taken, binnen het gemeentelijke veiligheidsbeleid een belangrijke taak.

Het brandweerbeleidsplan moet met daadkracht worden uitgevoerd.

De inzet van vrijwilligers bij de brandweer is een onmisbaar element.

Een zorgvuldige risicoanalyse moet de basis zijn van het veiligheidsbeleid ten aanzien van brandweerzorg en rampenbestrijding. De vergunningverlening moet daar vervolgens op worden afgestemd. De veiligheid van de burger staat daarbij te allen tijde voorop.

Het rampenplan moet actueel en effectief zijn en regionaal zijn afgestemd. De VVD vindt dat, behalve de brandweer, de politie en de geneeskundige diensten, ook de gemeentelijke organisatie en het gemeentebestuur regelmatig oefeningen moeten blijven houden, waarbij ook plannen met betrekking tot opvang en nazorg gestalte dienen te krijgen.

VERKEER EN VERVOER

In goed overleg met het Waterschap Rivierenland dient ook voldoende aandacht te worden besteed aan de verkeersveiligheid en aan een continu goed onderhoud van de wegen buiten de bebouwde kommen. De VVD pleit, in samenspraak met brandweer en ambulancedienst, voor alternatieve oplossingen voor de snelheidsremmende verkeersdrempels.

Blijvende aandacht moet worden geschonken aan de ontmoediging van sluipverkeer dat gebruik maakt van de Giessenlandse wegen, als alternatief voor de rijkswegen A15 en A27.

De VVD pleit voor de aanpassing van het verkeersveiligheidsplan Duurzaam Veilig om, naast het 30 km-regime binnen woonwijken, voor de doorgaande wegen - waar mogelijk - terug te gaan naar de oude en handhaafbare snelheden.

De VVD vindt dat Collectief Vraagafhankelijk openbaar Vervoer moet worden gestimuleerd. Integratie van openbaar vervoer en ander vervoer biedt goede mogelijkheden om tegemoet te komen aan de vraag van de gebruiker.

Nu de aanleg van de Betuwelijn nagenoeg is voltooid, blijft aandacht geboden voor de landschappelijke inpassingen.

Ook de verkeersveiligheid en de (brand)preventieve maatregelen bij onverhoopte calamiteiten zijn van groot belang. Zodra de Betuwelijn operationeel is, zal de geluidsproductie gemeten moeten worden in verband met afwijkende rapporten van NS-RIB en van de gezamenlijke bij de Betuwelijn betrokken gemeenten van Alblasserdam tot en met Gorinchem

ECONOMISCHE ZAKEN

De VVD vindt dat economische activiteit essentieel is voor de vitaliteit van onze gemeente. Het midden- en kleinbedrijf is daarom zeer belangrijk voor de leefbaarheid van de kernen. Het vestigen van nieuwe ondernemingen moet worden bevorderd.

Centralisering en versterking van het winkelbestand in de kernen Arkel, Giessenburg en Hoornaar hebben hoge prioriteit. Ook dient er beleid gemaakt te worden om de nog aanwezige winkels in de andere kernen te behouden

De gemeente dient een goed contact te onderhouden met het bedrijfsleven en met de Kamer van Koophandel, zowel rechtstreeks met de individuele ondernemers als met de diverse ondernemersorganisaties.

Het gemeentelijke beleid ten aanzien van vergunningen moet helder, consistent en consequent zijn. Procedures voor vergunningverlening worden zo kort mogelijk gehouden en binnen tevoren gestelde termijnen afgehandeld.

De land- en tuinbouwsector is één van de belangrijke economische dragers van ons landelijk gebied. De VVD vindt dat gemeenten bij de vaststelling van, met name, bestemmingsplannen van het buitengebied rekening moeten houden met de huidige ontwikkelingen. Dus voldoende mogelijkheden voor bedrijfsbebouwing, maar ook voor functiewijziging van gebouwen, zodat het platteland leefbaar blijft.

De nieuwe Nota Vitaal Platteland biedt diverse mogelijkheden om Nieuwe Economische Dragers in het buitengebied toe te staan, zonder dat deze afbreuk doen aan kwaliteit van de landschappelijke inpassing en zonder dat deze een belasting zijn voor natuur en milieu.

De woonfunctie in het buitengebied mag nooit ten koste gaan van de agrarische bedrijfsvoering. De uitvoering van de milieuwetgeving moet hier rekening mee houden. Daarbij verdienen ook nieuwe vormen van natuur- en landschapsbeheer nadrukkelijk de aandacht.

ONDERWIJS

De VVD zal zich blijven inzetten voor het behoud van openbaar basisonderwijs in alle kernen en werkt mee aan de intergemeentelijke verzelfstandiging van het openbaar onderwijs, mits de belangen van de leerlingen, van de professionele krachten en van de gemeentelijke financiën er niet nadelig door worden beïnvloed.

De VVD vindt dat de gemeente zich moet inzetten voor het handhaven van de leerplicht, de kwaliteit van de voorzieningen en voor de zorgverbreding in het onderwijs.

Onderwijs/ scholing is één van de belangrijkste pijlers, waarop de ontwikkeling van jonge mensen tot zelfstandige, mondige burgers berust.

Ouders en verzorgers zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor opvoeding en gedrag van hun kinderen. Naast het gezin draagt ook het onderwijs bij aan het aanleren van normen en waarden.

Doel is jongeren te helpen zich te ontwikkelen tot verdraagzame mensen met verantwoordelijkheidsbesef.

Er moet een effectief antwoord op de huidige normvervaging komen.

Belangrijk hierbij is dat de Leerplichtwet onverkort gehandhaafd wordt.

Kinderopvang omvat een breed scala van voorzieningen, zoals peuterspeelzalen,

kinderdagverblijven, gastoudergezinnen en buitenschoolse opvang.

Het gemeentelijk aanbod dient zo veel mogelijk in overeenstemming te zijn met de vraag.

De VVD pleit voor een integrale aanpak, waarbij scholen, werkgevers en gemeente samen met de ouders inhoud geven aan - een voor alle partijen - betaalbare kinderopvang en steunt het landelijke VVD-plan om scholen daarvoor in te richten.

CULTUUR EN RECREATIE

De gemeente voert wat de VVD betreft een cultuurbeleid dat gericht is op behoud en beheer van het culturele erfgoed en het scheppen van een klimaat waarin nieuwe culturele ontwikkelingen gedijen.

Onze culturele verworvenheden dragen wij aan jongeren over, waarbij het een uitdaging voor het onderwijs is de jeugd kennis en belangstelling bij te brengen voor kunst en cultuur.

De instandhouding van gemeentelijke monumenten dient zo mogelijk financieel te worden gestimuleerd.

De VVD is voorstander van samenwerking bij culturele activiteiten tussen de organisatie en het bedrijfsleven. (commerciële sponsoring) Dit draagt bij aan het culturele leefklimaat en dient te worden gestimuleerd.

Initiatieven voor nieuwe vormen van cultuuruitoefening komen bij voorkeur uit de gemeenschap. De gemeente heeft hierin een voorwaardenscheppende rol.

De VVD is er voorstander van bij grote projecten een budget, een percentage van de totale bouwsom (bijvoorbeeld bij de bouw van een Wozoco), in het bestek op te nemen voor de realisering van een kunstwerk bij dat project.

De VVD is er voorstander van dat op de gemeentelijke website aandacht wordt geschonken aan het lokale culturele aanbod, zoals exposities, tentoonstellingen, uitvoeringen et cetera en de zorg voor lokale monumenten.

Gemeentelijk sportbeleid moet volgens de VVD de voorwaarden scheppen voor een gevarieerd en samenhangend aanbod van lokale sportvoorzieningen en -activiteiten. Er moet aandacht zijn voor sportbeoefening in clubverband als ook voor de individuele sportbeoefening.

Sportdeelname door jongeren kan door middel van gerichte projecten worden gestimuleerd. Vroegtijdige kennismaking op school met de lokale sportverenigingen is daarvan een goed voorbeeld.

SOCIALE ZAKEN enz.

Voor sommige burgers blijft de afstand tot de arbeidsmarkt definitief te groot. Door middel van een beleid van sociale activering kan voor langdurig werklozen de maatschappelijke participatie worden verhoogd en een sociaal isolement worden doorbroken of voorkomen. De VVD vindt dat hierbij ook een dringend beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de betrokkene gedaan moet worden.

De beste sociale voorziening is echter een betaalde baan. De VVD is van mening dat een actief uitstroombeleid gevoerd moet worden.

Jongerenbeleid is zo veel mogelijk gebaseerd op keuzevrijheid, zelfstandigheid, medezeggenschap en participatie. Jongeren dienen vanzelfsprekend bij de ontwikkeling van beleid betrokken te worden.

De VVD vindt dat de gemeentelijke website een actueel geredigeerde jongerenpagina moet hebben, samengesteld met de medewerking van jongeren.

De gemeente maakt actief gebruik van HALT-projecten om jongeren te confronteren met de gevolgen van gepleegde strafbare feiten.

De VVD stelt de verantwoordelijkheid van ouderen voor zichzelf voorop. De overheid dient er zorg voor te dragen dat ouderen die eigen verantwoordelijkheid ook kunnen nemen.

Ouderen worden in de gelegenheid gesteld zo lang mogelijk te participeren in de samenleving. Hun ervaring, levenswijsheid en energie zijn en blijven van belang. Zowel via de seniorenraad als ook door interactieve consultatie kunnen ouderen adviseren over en invloed uitoefenen op lokaal beleid.

In het woningaanbod moet nadrukkelijk rekening worden gehouden met de wensen van ouderen, zodat zij de mogelijkheid hebben een woning te kiezen die bij hun persoonlijke situatie past.

Levensloopbestendige woningen in combinatie met zorgopmaat helpen ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.

De VVD vindt dat naast de nieuwbouw van de Woon Zorg Complexen (Wozoco?s) in Arkel, Hoornaar en Giessenburg in de andere kernen in overleg met de zorgverlenende instanties een vorm van een satelliet Wozoco moet komen welke gelieerd is aan één van de grotere.

Gelet op de toenemende zorgvraag is de VVD van mening dat gemeenten in regionaal verband met andere partners tot afspraken moeten komen om voldoende zorgplaatsen te realiseren (Pact van Bleskensgraaf)

Ook mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap moeten zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren en actief kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven.

Gehandicaptenorganisaties dienen uiteraard betrokken te worden bij de advisering over het gemeentelijke gehandicaptenbeleid.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft vanaf 2006 tot doel om de kwaliteit van de zorg en de ondersteuning aan de burgers te verbeteren, zodat iedereen volwaardig aan de samenleving kan deelnemen. De WMO omvat de Wet Voorzieningen Gehandicapten, de Welzijnswet en delen van de AWBZ. Hierbij is het voor de gemeente belangrijk om samenhang te brengen in de voorzieningen voor de inwoners.

Vrijwilligers spelen een onmisbare rol in de samenleving, maar zijn steeds moeilijker te vinden. De VVD vindt dat de gemeente voorwaardenscheppend bezig moet zijn mensen te stimuleren om vrijwilligerswerk te doen en zo een bijdrage te leveren aan een leefbaar Giessenlanden.

LEEFOMGEVING EN MILIEU

De VVD vindt dat wonen in Giessenlanden een plezier is en moet blijven. Voortdurend moet gewerkt worden aan rust, ruimte en groen in een schone omgeving.

De gemeente draagt zorg voor een goed groenbeheer in wijken en straten in samenspraak met en zo mogelijk door zelfwerkzaamheid van de burger.

Groenbeheersplannen kunnen hierbij helpen. Werkgelegenheidsprojecten kunnen ingezet worden bij het verwijderen van zwerfafval.

De VVD pleit ook voor meer aandacht van particulier groen, zoals de verkiezing van de mooiste tuin van elke kern en van Giessenlanden.

In programma?s van eisen voor bestemmingsplannen en gemeentelijke bouwplannen en door afspraken met ontwikkelaars en woningbedrijf kan het duurzaam bouwen en wonen worden gestimuleerd. De gemeente streeft bij kleine projecten, daar waar het mogelijk is, in overleg met de bouwers, naar het creëren van leerlingenbouwplaatsen.

Milieu- en anderszins hinderlijke bedrijven horen niet thuis in woonwijken. Deze bedrijven dienen - zonodig met overheidsbijdragen - gestimuleerd te worden tot verplaatsing naar gebieden, waar de vestiging ervan geen onaanvaardbaar risico oplevert. In samenwerking met de omliggende gemeenten moet worden gestreefd naar de haalbaarheid van een regionaal transportbedrijventerrein voor uitplaatsing(en) van verkeersbelastende transportbedrijven uit de kernen van de deelnemende gemeenten.

Het afvalstoffenbeleid moet zich richten op vermindering van de hoeveelheid afval en op doelmatige en doeltreffende verwijdering van de resterende afvalstroom.

De afvalstoffenheffing dient in beginsel kostendekkend te zijn.

Goed waterbeheer is vooral in onze regio van groot belang. De VVD vindt dat in structuur- en bestemmingsplannen integraal waterbeheer een belangrijke factor in de planuitwerking dient te zijn. Vervolg op het experiment van Duurzaam onkruidbeheer, waardoor er zo min mogelijk afspoeling van chemische middelen plaats vindt naar het oppervlaktewater of riolering.

Het beginsel ?de vervuiler betaalt? is voor de VVD uitgangspunt en door strikte

handhaving van de milieuregels moet de milieucriminaliteit worden bestreden.

RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

Gemeenten krijgen samen met de provincie in het kader van de Nota Ruimte een grotere rol bij de formulering van ruimtelijk beleid. Daarbij dienen randvoorwaarden met betrekking tot een ruimtelijke basiskwaliteit in acht te worden genomen. Gemeenten die - eventueel samen met buurgemeenten - een integrale ruimtelijke visie ontwikkelen, zijn optimaal toegerust om deze nieuwe rol op te pakken.

Een lokale structuurvisie besteedt aandacht aan de ruimtelijk economische structuur en de ruimte voor bedrijvenlocaties, wonen voor starters, senioren en de groepen daartussenin, infrastructuur, water, natuur & recreatie en agrarisch en aan de randvoorwaarden voor ruimtelijke basiskwaliteit (bijvoorbeeld milieu, cultuurhistorie, landschappelijke inpassing)

Ruimte is een schaars goed, daarom streeft de VVD naar het combineren van functies, intensief ruimtegebruik en waar nodig transformaties.

De gemeente ondersteunt krachtig - onder door haar te stellen voorwaarden - initiatieven van ontwikkelaars en bouwbedrijven voor woningbouw binnen de strakke bebouwingscontour.

De gemeente dient te zorgen voor een gedifferentieerd aanbod van woningen, verdeeld over de kernen van Giessenlanden en afgestemd op de vraag van ouderen, jongeren, alleenstaanden en gezinnen.

De VVD is voorstander van het bevorderen van het eigen woningbezit, maar vindt ook dat voldoende huurwoningen beschikbaar moeten blijven voor inwoners, die geen woning willen of kunnen kopen. Er is evenwel geen bezwaar tegen de verkoop van woningen met de hoogste huren. De opbrengst van de verkoop van woningen dient in een volkshuisvestingsfonds geparkeerd te worden en is bestemd voor de bouw van woningen voor onder anderen starters.

De gemeente onderzoekt in hoeverre het mogelijk is oudere senioren (huurders) te stimuleren - onder toekenning van een tegemoetkoming in de huur - uit een eengezinswoning te verhuizen naar een seniorenwoning

Giessenlanden is een van de weinige gemeenten in Nederland die nog een zelfstandig woningbedrijf hebben. Volgens de VVD moet onderzocht worden wat het toekomstperspectief is van een relatief klein gemeentelijk woningbedrijf als dat van Giessenlanden. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de belangen van de medewerk(st)ers van het woningbedrijf.

FINANCIEN

Een verantwoord financieel beleid is voor de VVD de basis voor het totale gemeentelijke beleid. Dit beleid stoelt op een reëel sluitende begroting, een tijdig opgestelde rekening en een overzichtelijk meerjarenperspectief.

Door decentralisatie van rijkstaken naar de gemeenten, waarbij niet altijd ook één op één de budgetten meegaan, komen de gemeentelijke financiën onder druk te staan. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden, waarbij prioriteit gegeven moet worden aan het uitvoeren van de wettelijke taken.

De VVD kiest voor een gelijkmatige gemeentelijke lastenontwikkeling om drastische stijgingen te voorkomen. Gepleit wordt om éénmalige meevallers te storten in een egalisatiefonds.

De VVD vindt het van belang dat voor de burger en het bedrijfsleven inzichtelijk is wat betaald moet worden en welke overheidsdiensten daar tegenover staan.

De VVD pleit voor een nauwere samenwerking tussen sportverenigingen om de exploitaties van sportaccommodaties binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente Giessenlanden te houden.

VVD is voor het open- en toegankelijk houden van alle bestaande begraafplaatsen, maar vindt wel dat de mogelijkheden onderzocht moeten worden om, op termijn, te komen tot enkele centrale (gemeentelijke) begraafplaatsen, om zodoende de toekomstige begraafkosten binnen de gemiddelde landelijke normen te houden.

Tarieven en retributies zijn in principe kostendekkend.

De VVD is voorstander van afrekenbare doelstellingen. In de begroting dienen op belangrijke gebieden duidelijke inzichtelijke doelstellingen als uitgangspunt opgenomen te worden. Door middel van tussentijdse rapportages wordt over de realisatie van deze doelstellingen wederom duidelijk en inzichtelijk gerapporteerd.

De invoering van een lokale onafhankelijke rekenkamer kan leiden tot een verbetering van de financiële controlerende taak van de raad. De VVD is voorstander van een onafhankelijke rekenkamer voor meerdere gemeenten om de efficiency te bevorderen en de kosten te beperken.

Secretariaat VVD Giessenlanden
Bazeldijk 28 4221 XW HOOGBLOKLAND
tel. (0183) 56 20 70

e-mail: info@vvdgiessenlanden.nl

 

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap