VVD Beschouwing Programmabegroting 2018 Giessenlanden

Fractie in actie geplaatst op dinsdag 14 november 2017 door Fractievoorzitter

Trefwoorden: begroting 2018, beschouwing, €100

 
De VVD-beschouwing bij de laatste begroting van een zelfstandig Giessenlanden draait om 3 punten. Allereerst hartelijk dank aan de samenstellers van de begroting onder de titel ‘Samen sterk de toekomst in’. We kunnen ons van harte vinden in de voornemens van het college om komend jaar Giessenlanden te brengen naar de nieuwe gemeente Molenlanden.
 
1. Veiligheid rond Oud en Nieuw
De VVD-fractie wil stil staan bij drie punten. Ten eerste gaat het om de veiligheid rond Oud en Nieuw, een onderwerp dat door de landelijke VVD prominent wordt geaccentueerd. De VVD-Giessenlanden heeft op basis van haar ervaring niet de idee dat het bij ons in de gemeente zware problemen zijn ten aanzien van vuurwerkoverlast en/of bejegening van hulpdiensten. Wij vragen van het College wel inzicht te geven in welke veiligheidsmaatregelen zij neemt rond de tijd van Oud en Nieuw. Nu is de burgemeester vanavond niet aanwezig, dus wellicht kunnen wij via een RIB geïnformeerd worden. Dat was punt 1.
 
Een andere constatering dat we willen benadrukken is dat wederom blijkt, net zoals afgelopen jaar, dat we een behoorlijk overschot verwachten voor het komend jaar. In eerste aanleg ruim 1,2 miljoen, maar na het invulling gaan geven aan wat oude plannen en hernieuwde ideeën resteert nog altijd een overschot van ruim 800.000. Dat is voor de VVD-aanleiding om met twee amendementen te komen om samen nog sterker de toekomst in te gaan:
 
2. Amendement School in Giessen-Oudekerk
Allereerst willen wij aandacht voor de situatie van de school in Giessen-Oudekerk. Het voorbestaan van de school staat onder druk door teruglopend aantal leerlingen. Gelukkig zijn er dit jaar al door de school en inwoners initiatieven gestart met als doel de positie van de school te versterken. Dat is hartverwarmend om te zien en het stemt de VVD-fractie vreugdevol want dit sluit aan bij ons adagium van ondernemende samenredzaamheid. Maar wij vinden dat deze ideeën en initiatieven ondersteuning kunnen gebruiken vanuit een faciliterende overheid. Want de VVD wil er voor vechten om tenminste 1 school per dorp in stand te houden, want een school in een dorp draagt onmiskenbaar bij aan de leefbaarheid van het dorp. En dan kan het wat ons betreft niet zo zijn als bij die twee beren: “Ik stond erbij en ik keek er naar.” We roepen het college op om in de loop van 2018 in goede afstemming met de initiatiefnemers met een voorstel te komen hoe e.e.a. vorm te geven.
 
* Na debat in de raad en reactie vanuit het college waarin zij de toezegging heeft gedaan het signaal over OBS Giessen-Oudekerk serieus te nemen (initiatiefnemers kunnen een financieel beroep doen op de gemeente) is het eerste amendement ingetrokken.
 
3. Amendement voor € 100
Als we zoveel gaan overhouden dan kunnen we best wat minder ophalen bij onze inwoners, we zijn tenslotte geen bank. Wij stellen daarom dan ook het volgende amendement voor, dat in lijn is met amendement van vorig jaar:
Gelezen:
 • Het raadsvoorstel Programmabegroting 2018 Giessenlanden ‘Samen sterk de toekomst in’, waarin positieve jaarresultaten worden gepresenteerd voor de jaren 2018 t/m 2021;
  Overwegende dat:
 • de gemeente in de voorgaande jaren een strak beleid heeft gevoerd gericht op het op orde brengen van de gemeentelijke financiën.
 • de gemeentelijke financiën thans en naar de middellange termijn een positief beeld vertonen
 • ook naar de toekomst de gemeentelijke financiën duurzaam op orde moeten zijn.
 • Vindt dat:
 • dermate grote jaaroverschotten niet per se nodig zijn om te spreken van een gezonde financiële huishouding;
  Besluit:
 • vast te stellen de Programmabegroting 2018 en draagt het college daarbij op te zorgen dat elk huishouden een eenmalige bijdrage van € 100,00 krijgt en dit op de meest efficiënte wijze uit te voeren.
 • het restbedrag toe te voegen aan de Algemene reserve               
Toelichting:
Giessenlanden heeft sinds 2010 een strak financieel beleid gevoerd o.a. door bezuinigingen en ombuigingen. Dat heeft er in geresulteerd dat de financiële huishouding redelijk tot goed op orde is. De verwachtte overschotten voorzien voor de komende jaren niet nodig zijn om een gezonde exploitatie te voeren.
 
* Het tweede amendement is na debat met 12 voor en 1 tegen aangenomen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bram Visser, Fractievoorzitter VVD-Giessenlanden
 

 

Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'VVD Beschouwing Programmabegroting 2018 Giessenlanden' (0)

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2018 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap