Bram Visser, VVD beschouwing Programmabegroting 2016

Fractie in actie geplaatst op vrijdag 13 november 2015 door Fractievoorzitter

Trefwoorden: beschouwingen vvd, programmabegroting 2016

Zoals u van de VVD gewend bent krijgt u een korte en bondige beschouwing bij de programmabegroting 2016. Kan de begroting 2016 een hamerstuk worden? Je zou het bijna gaan geloven, want er ligt een heel degelijke en verantwoorde begroting met een overschot en als titel ‘Ruimte voor sterke dorpen’. Degelijk en verantwoord voor het komend jaar, maar ook voor de middellange termijn, in ieder geval tot en met 2020. De begroting 2016 is gestoeld op twee pijlers:

•          investeren in de samenleving; en

•          de veranderende rol van de overheid en samenleving.

De eerste pijler spreekt de VVD-fractie bijzonder aan, want door het aangenomen raadsbesluit ‘Bestemming vermogen’ worden we in staat gesteld om de komende jaren veel effort te steken in de versterking van de dorpen. En met ‘we’ doel ik op de inwoners, de dorpsraden, de verenigingen, de ambtenaren, het College en de Raad, kortom op ons allemaal. De tweede pijler is een ontwikkeling die van vanuit de landelijke politiek is geëntameerd en ook in Giessenlanden zijn weg vindt en die wij als VVD-fractie van harte ondersteunen.

We hebben nu tweemaal over de programmabegroting gesproken en we hebben antwoorden gekregen op vragen die we eerder gesteld hebben. We willen het College en ambtenaren hartelijk danken voor het puike werk dat zij voorlopig geleverd hebben. Maar het zijn nog maar plannen, nu de uitvoering nog en weet dat we u kritisch blijven volgen, want in de uitvoering wil het toch wel eens anders lopen dan het volgens de planning was voorzien. Ik herinner u aan het debat dat we in de vorige raadsvergadering hebben gevoerd over de activiteitenzone Giessenburg. U had in april van dit jaar gepland om ons in december een uitgewerkt stedenbouwkundig plan te presenteren. Helaas hebben we twee weken geleden moeten constateren dat u dat niet gaat lukken, en waar dat nu eigenlijk echt aan gelegen heeft is de VVD-fractie eerlijk gezegd niet helemaal, of sterker, helemaal niet duidelijk geworden, anders dan dat u er totaal geen rekening mee leek te hebben gehouden met een plan B. Met lange tanden hebben we dat als Raad moeten accepteren.

Als eerstverantwoordelijke van het College nam wethouder Van Leeuwen het woord ‘onverteerbaar’ in haar mond toen in juli van dit jaar de eerste signalen binnenkwamen over het mogelijk afhaken van de initiatiefnemer van Plan Doet. Het was voor haar en het College toen nog ‘onverteerbaar’ om in juli de handdoek in de ring te werpen ten aanzien van het Plan Doet, wat zoals u weet, uiteindelijk in oktober alsnog en laat het helder zijn, voor de VVD om begrijpelijke redenen, is gebeurd. Geacht College, weet dat het voor de VVD-fractie om toch maar even in uw woorden te spreken, het ‘onverteerbaar’ is om verwachtingen te wekken en afspraken te maken om die vervolgens zonder al te duidelijke redenen op te schorten of niet na te komen. Daar houden wij niet van, een man een man, een woord een woord, afspraak is afspraak. Wij verwachten van u in voorkomende gevallen assertief en actief scenario-denken en doen en het communiceren daarover. Laat ook dit dus helder zijn College: ons oog is op u gericht… Dat wat betreft een eerste kritische noot ten aanzien van planvorming en de uitvoering daarvan.

Dan het sociaal domein, sinds 1 januari van dit jaar wordt met vereende krachten gewerkt aan de drie decentralisaties in het sociale domein. De eerste berichten zijn dat de zorg die gevraagd wordt ook geleverd wordt. Dat stemt de VVD tevreden want dat is het allerbelangrijkste. Maar waar wij minder tevreden over zijn is de financiële onduidelijkheid die nog steeds boven het sociale domein hangt. Ter illustratie, in de inleiding van de begroting op bladzijde 5 bovenaan lezen we als volgt:

“ In de begroting wordt voor de Jeugdhulp het uitgangspunt gehanteerd van budgettair neutrale uitvoering door de Serviceorganisatie van de Dienst Gezondheid en Jeugd. Of dit haalbaar is moet blijken.” En nu komt het: “Door het ontbreken van volledige informatie op het moment van opstellen van de begroting, was nog geen adequate raming te maken voor 2016.”  Einde citaat.

Pardon, wat lezen we hier, hoe kan het zijn dat we nu in november 2015 nog geen adequate raming kunnen maken voor 2016, we zijn toch al even bezig met elkaar, wij kunnen dit niet rijmen? Graag krijgen wij hier nadere toelichting op.

Ondanks deze twee kritische noten, zij het nogmaals gezegd: de VVD-fractie is zeer content met deze begroting 2016. Tot en met 2020 is er jaarlijks een ruim overschot wat enerzijds voortkomt uit een streng en rechtvaardig financieel beleid sinds 2010 en anderzijds door meevallende inkomsten uit het gemeentefonds. Met deze positieve begroting willen we wel graag meegeven dat mocht het nodig zijn deze winter, dat er niet te zuinig wordt gedaan met het strooien van zout, een heel praktisch punt. Wij hebben de afgelopen jaren geregeld meldingen van bezorgde burgers gekregen hierover. Goede bereikbaarheid en veiligheid van wegen, fiets- en voetpaden in alle omstandigheden is ons heel wat waard. Dus mochten winterse omstandigheden daartoe aanleiding geven dan verwacht de VVD-fractie een royaal strooibeleid, zeker in gebieden in de buurt van scholen en waren ouderen zich bewegen. Hetzelfde geldt voor als het voorjaar weer aanbreekt en het onkruid weer de grond uitschiet en in het najaar als de bladeren vallen. De VVD-fractie heeft een verzorgde aanblik van onze lokale omgeving en veiligheid en goede bereikbaarheid hoog in het vaandel staan. Desnoods houden we in 2016 dan maar iets minder over.

Dan een opmerking over de precariobelasting. Door de afloop van de concessieverlening bestaat voor gemeenten de mogelijkheid om over de kabels en leidingen van nutsbedrijven bij deze nutsbedrijven precariobelasting te heffen. Waterleidingbedrijf Oasen berekent deze heffing rechtstreeks door aan de inwoners van de betreffende gemeente die tot invoering is overgegaan. Energiebedrijf Eneco versleutelt de heffing over al haar klanten, dat wil zeggen dat het inmiddels aangenomen amendement in Molenwaard tot invoering van precariobelasting met 4 euro per meter, ook voor Eneco-klanten in Giessenlanden leidt tot verhoging van de energienota. Hoe eerlijk is dat eigenlijk? Je voert precariobelasting in en inwoners van buurgemeenten gaan daaraan vervolgens meebetalen, een minnetje voor Molenwaard wat ons betreft.

De VVD-fractie vindt dat een heel raar construct en dat roept natuurlijk de vraag op of daaraan wat te doen valt? We horen het graag. Niet alleen in Molenwaard is besloten tot invoering van precariobelasting, ook door andere gemeenteraden is besloten tot invoering hiervan. Veelal om een gat in de begroting te dichten. In Giessenlanden is daarvan geen sprake want we hebben tot 2020 een ruim overschot op de begroting en de VVD-fractie roept het College dan ook op om niet en ik benadruk, niet met een voorstel te komen om tot invoering van precariobelasting over te gaan, want het zij nogmaals gezegd, de rekening daarvan wordt uiteindelijk bij de inwoners neergelegd. We gaan wat betreft de VVD-fractie ten slotte geen belasting heffen om het belasting heffen, dat doen we alleen als we het echt nodig hebben en dat hebben we simpelweg niet. In dit kader is het tevens goed te melden dat de VVD-fractie dan ook zeer verheugd is dat de OZB komend jaar wederom niet wordt verhoogd.

Ik kom tot afronding. We wensen de Raad, het College, ambtenaren en niet in de laatste plaats de samenleving veel daadkracht toe bij het realiseren van de plannen voor 2016, zodat aan het einde ervan de ‘Ruimte voor sterke dorpen’ weer een stuk verder tot stand is gekomen en het jaar 2016 past binnen het kader van het liberale credo: ‘ondernemend en samenredzaam’.

 

 

 

 

 

Bram Visser, fractievoorzitter VVD

 


 

Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'Bram Visser, VVD beschouwing Programmabegroting 2016' (0)

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap