VVD tweedekamerlid Malik Azmani, over de begroting SZW 2012

Dossier Sociaal geplaatst op dinsdag 17 januari 2012

Trefwoorden: begroting, sociale voorzieningen, sociale zekerheid

Er komt steeds meer op de gemeentes af. Namelijk in de laatste weken voor het kerstreces van de Tweede Kamer is de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2012 behandeld. Het is de eerste echte SZW begroting van dit kabinet en dat is te zien ook. Met een totale begroting van 70 miljard is Sociale Zaken verantwoordelijk voor meer dan een kwart van de totale Rijksuitgaven.

Houdbaarheid

De begroting van SZW vol met belangrijke beleidswijzigingen en voorstellen die het sociale huis toekomstbestendig moeten maken. Belangrijk voor de houdbaarheid van onze sociale zekerheid is dat de uitgaven stabiel blijven. Door onder meer de demografische ontwikkelingen van vergrijzing en ontgroening zal de druk op ons sociaal stelsel toenemen. Het is daarom van belang nu actie te ondernemen om perspectief te kunnen houden. Wanneer het regeerakkoord naast de begroting wordt gelegd zien we dat we al voortvarend aan de slag zijn gegaan; de bijstand krijgt een plicht tot een tegenprestatie naar vermogen. Er wordt een einde gemaakt aan de stapeling van meerder uitkeringen achter een voordeur. Werken gaat meer lonen door een grens in het minimabeleid en de uitkeringen zullen niet boven het minimumloon uitgroeien.

Druk op de sociale voorzieningen
In de ogen van de VVD houdt de Nederlandse sociale zekerheid te weinig rekening met immigratie. Door onder meer het vrije verkeer binnen de EU brengt dit spanningen met zich mee. Zo zien we bijvoorbeeld dat in een aantal gemeenten een sterke toename van bijstandsgerechtigden afkomstig is uit het buitenland en van de vele nieuwe aanvragen die worden gedaan het veelal gaat om mensen uit Midden- en Oost-Europa. CBS cijfers laten zien dat in vergelijking met 2008 in 2010 landelijk sprake is van een verdubbeling van aantal bijstandsuitkeringen voor migranten uit Midden- en Oost-Europa. Recente cijfers van het Ministerie spreekt voor het afgelopen jaar zelfs van een verdrievoudiging. Mensen die vaak niet of nauwelijks hebben bijgedragen aan de Nederlandse samenleving. Dit legt een gigantische druk op de sociale voorzieningen van vele gemeenten. Bij de aanvraag voor een bijstandsuitkering kan de gemeente na toekenning van de uitkering nagaan bij de IND of iemand rechtmatig in Nederland verblijft. Dit zou veel vaker en veel eerder moeten gebeuren. Want een beroep op de openbare middelen kan gevolgen hebben voor je verblijfsrecht. De IND zou op voorhand moeten vaststellen of iemand die de uitkering aanvraagt ook daadwerkelijk (hierdoor nog) verblijfsrecht heeft. Wanneer dit niet zo is, wordt de aanvraag niet toegekend en heeft betrokkene de rechtsplicht om Nederland te verlaten. Wanneer dit wordt nagelaten, zou er moeten worden overgegaan tot uitzetting door Dienst Terugkeer en Vertrek. Het kan volgens de VVD niet zo zijn dat mensen die nauwelijks een bijdrage hebben geleverd aan onze samenleving wel direct gebruik kunnen maken van onze sociale voorzieningen.

Draagvlak

Een tweede punt waar de VVD nadrukkelijk aandacht voor heeft gevraagd is fraude. Fraude met uitkeringen is diefstal van gemeenschapsgeld. Daarnaast ondermijnt fraude het draagvlak van de sociale voorzieningen. De VVD is ook blij met de voorgestelde maatregelen van de bewindspersonen voor wat betreft aanscherping fraudeaanpak. Nu blijkt uit de praktijk dat een aantal gemeenten er voor kiezen om in sommige gevallen niet over te gaan tot terugvordering. Laat staan tot sanctioneren. Dit meestal onder het mom van een kale kip valt niet te plukken. Maar dit mag in de ogen van de VVD nooit het geval zijn. Daarom heeft de VVD tijdens de begrotingsbehandeling gepleit om in de nieuwe voorstellen te regelen dat er niet langer sprake is van een terugvorderingsbevoegdheid, maar van een verplichting. Ook het gehanteerde kwijtscheldingsbeleid van 5 jaar zou in de ogen van de VVD verdubbeld moeten worden naar 10 jaar. En wanneer een fraudeur niet wil of kan betalen moet er een vervangende maatregel zijn, ook als stok achter de deur, namelijk detentie. Ordinaire diefstal van gemeenschapsgeld mag nooit lonen.

Benchmark

Een derde punt waarvoor de VVD heeft gepleit is het komen tot een benchmark voor gemeenten. Er moet meer openheid en transparantie komen over hoe gemeenten presteren in het terugdringen van het bijstandsbestand. Het is belangrijk om jezelf een spiegel voor te kunnen houden. Maar het is ook belangrijk voor gemeenten om van elkaar te kunnen leren. De successen moeten met elkaar gedeeld kunnen worden. Niet alleen op het gebied van de bijstand, maar ook bijvoorbeeld ten aanzien het SW-bedrijf.

Focus op kerntaken

Op alle punten zijn belangrijke toezeggingen van de minister en de staatssecretaris gedaan. Zij gaan hiermee aan de slag, ze gaan hier werk van maken. De  VVD kijkt dan ook terug op een goede begrotingsbehandeling. Namens de VVD zijn er belangrijke punten binnengehaald en een aantal zaken nog eens duidelijk onderstreept. Met deze begroting waait er een andere wind in Nederland; een focus op kerntaken, meer aandacht voor eigen verantwoordelijkheid en snijden in onnodige subsidies. Een kleine overheid die vooral stuurt, niet zelf roeit. Dit vraagt dan ook om een compliment aan beide VVD-bewindspersonen. Maar er is nog veel werk te verzetten de komende jaren en hier gaan wij als VVD in gezamenlijkheid ook mee door.

Bron: Malik Azmani, VVD tweedekamer van 13 januari 2012


Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'VVD tweedekamerlid Malik Azmani, over de begroting SZW 2012' (0)

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2018 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap