Vorige coalitieakkoord VVD, CDA, SGP 2010-2014

In de periode 2010-2014 is door de gemeente een visie op de rol van de samenleving en de overheid ontwikkeld. Deze visie staat ook de komende periode 2014-2018 weer centraal.

Giessenlanden: solide werken aan vitaliteit

1. Giessenlanden: vitaal

Het is van alle tijden, maar zeker in deze tijd van financiële krapte is het absoluut noodzakelijk een heldere koers te varen. De nieuwe coalitie hecht eraan dat er een uitgewerkte visie komt, waaraan de gemeenteraad de soms moeilijke besluiten die de komende jaren genomen moeten worden, kan toetsen. In de kern zal het bij deze visie gaan om vitaliteit: een vitale samenleving, vitale dorpen en een vitaal buitengebied.

Bij vitaliteit gaat het om een gezond evenwicht tussen goed wonen (van jong tot oud), een adequaat voorzieningenniveau en ruimte voor ondernemerschap vanuit een sluitende begroting. In het bereiken van dit evenwicht is de overheid vooral faciliterend. Als het gaat om de begroting reikt de eigen verantwoordelijkheid van de overheid echter verder. Maar het is vooral de kracht van de samenleving die uiteindelijk de vitaliteit bepaalt. Het is van belang te benadrukken dat inwoners daarbij een eigen verantwoordelijkheid hebben en het is goed om te constateren dat veel inwoners van Giessenlanden deze verantwoordelijkheid nemen. Uitgangspunt daarbij is dat de gemeentelijke overheid te allen tijde het schild voor de zwakken zal zijn. Naast een goede dienstverlening, heeft de gemeente tot taak (particuliere) initiatieven op het terrein van vitaliteit en leefbaarheid te bevorderen en -binnen de financiële beperkingen die de gemeente kent te ondersteunen.

De nieuwe coalitie zet het huidige beleid ten aanzien van de zondagsrust voort.

De coalitie stimuleert ondernemerschap (incl. agrarisch) en bevordert initiatieven voor vormen van recreatie. De gemeente ziet er op toe dat toekomstige ontwikkelingen passen in de omgeving en dat bijvoorbeeld nieuwe grootschalige bedrijvigheid alleen wordt gevestigd op de speciaal daarvoor gecreëerde locaties. Recreatie en toerisme worden vooral door private initiatieven versterkt en door de gemeente gefaciliteerd.

Om bovenstaande te kunnen bieden en behouden is een gezonde financiële huishouding een absolute vereiste. De coalitie erkent dat besluiten die de afgelopen jaren genomen zijn, positief waren voor een vitaal Giessenlanden. Maar gelet op het ontstane exploitatietekort valt er niet aan te ontkomen bepaalde onderdelen van dat beleid ter discussie te stellen (heroverwegen, faseren, versoberen). Bij ongewijzigd beleid komt de financiële huishouding nog meer onder druk. De coalitie zet in op maatregelen die vereist zijn voor ombuiging en aanpassing. De coalitie zal beleidskeuzes vooral toetsen op hun bijdrage aan het verlagen van het exploitatietekort. Daar waar privatisering van de gemeentelijke taken tot de mogelijkheden behoort, zal dit als een serieuze optie bekeken worden.

Door een beleid dat gericht is op het terugdringen van de afhankelijkheid van de rente-inkomsten van de opbrengst van de verkoop van het woningbedrijf is het mogelijk om in de toekomst te investeren in de kernen. Eén van de eerste opgaven van het nieuwe college zal zijn om aan de hand van de hiervoor ruw geschetste uitgangspunten te komen tot een expliciet uitgewerkte visie.

2. Giessenlanden: zelfstandig met goede functionele samenwerking

De gemeente Giessenlanden is er voor haar inwoners en niet andersom. Met een korte afstand tussen bestuur en bewoners, kan het best invulling gegeven worden aan dit uitgangspunt. Daarom kiest de coalitie voor zelfstandigheid.

Veel vraagstukken die op de gemeenten in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden afkomen, vragen om een grensoverschrijdende aanpak. Er zijn veel gezamenlijke belangen en daarom is het van eminent belang dat de (strategische) samenwerking binnen dit gebied met kracht wordt doorontwikkeld. Giessenlanden zet in op herkenbare regionale daadkracht in GR-AV verband en het bereiken van concrete resultaten.

Ook bij grote infrastructurele ingrepen zoals de A27/A15 trekt de gemeente  gezamenlijk op met buurgemeenten.

Een belangrijke randvoorwaarde voor een bestuurskrachtige gemeente is een goed toegerust ambtelijk apparaat. Soms kan beter aan deze randvoorwaarde worden voldaan als taken samen met andere gemeenten worden uitgevoerd. Daarmee kan kwetsbaarheid worden opgelost en kan meer professionaliteit worden geboden. Medio 2010 zal de operationele samenwerking met Leerdam en Zederik inzake brandweer, personeel & organisatie, ICT en juridische zaken vorm krijgen en zal de ambtelijke capaciteit op deze terreinen worden geclusterd.

Indien noodzakelijk of gewenst, sluit de coalitie verdergaande samenwerking op operationeel, tactisch of strategisch niveau met deze en/of andere partners niet uit. Bij de taken die niet meer zelfstandig uitgevoerd kunnen worden zal de raad aan de hand van een toetsingskader beoordelen welke vorm van samenwerking en met wie de beste optie is. Hierin komen zowel de kwalitatieve als de financiële voordelen tot uiting.

3. Giessenlanden: gezonde financiële huishouding

Trends en bedreigingen

Bij ongewijzigd beleid is de meerjarenbegroting niet meer sluitend en wordt het gat tussen inkomsten en uitgaven onoverbrugbaar groot. De uitkering van het gemeentefonds zal de komende periode dalen. Zoals nu voorzien kan worden heeft dat tot gevolg dat de totale begroting aanzienlijk zal krimpen. De door de gemeente beïnvloedbare ruimte binnen de begroting is beperkt. Dat betekent dat er een extra druk komt op het gedeelte van de begroting waar voor het lokale bestuur de keuzeruimte zit. Beide redenen geven aanleiding om het beïnvloedbare deel van de begroting  stevig om te buigen.

Ambitie en aanpak

De coalitie streeft ernaar om iedere begroting ook in meerjarig perspectief sluitend te krijgen. Dit betekent dat er een rechtlijnig verband moet komen tussen de ambitie om (gefaseerd) de opbrengst van het woningbedrijf vrij te maken voor de samenleving en de bezuinigingsopgave waar we voor staan. De afhankelijkheid van de renteopbrengsten woningbedrijf moet afgebouwd worden in de orde van 3 miljoen in 2010, naar 2 miljoen in 2011 en naar 1 miljoen in 2013. Dit betekent dat in deze raadsperiode 2/3 deel van de opbrengst van het woningbedrijf beschikbaar komt, mits de daarbij behorende bezuinigingstaakstelling daaraan voorafgaand is gerealiseerd. De uitkomsten van de rapporten met betrekking tot financiën, voorzieningen en formatie zullen richting geven aan het te nemen pakket van bezuinigingen. Handhaving van het voorzieningenniveau heeft daarbij prioriteit. De coalitie ziet de bezuinigingstaakstelling als een uitdaging waarbij een goede interactie tussen bestuur en organisatie van groot belang is.

De coalitie streeft naar een beheersvorm voor 2/3 van de opbrengst van de verkoop van het woningbedrijf, zodat gewaarborgd is dat dit kapitaal (en het vruchtgebruik ervan) aangewend wordt om de voorzieningen binnen de dorpen van Giessenlanden in stand te houden.

De coalitie denkt aan de inzet van zes instrumenten om de afhankelijkheid van de inzet van de renteopbrengsten terug te dringen. In het collegeprogramma wordt nader inzicht gegeven in het tijdpad en de wijze waarop uitwerking en prioritering aan de hand van de volgende instrumenten plaatsvindt:

  1. Verhogen doelmatigheid /efficiëntie/discipline
  2. Verbeteren van de wijze van organiseren c.q. werkprocessen en systemen
  3. Faseren of vertragen van projecten
  4. Heroverwegen taken en vastgesteld beleid
  5. Heroverwegen bezit en vermogen
  6. Verhoging van de inkomsten.

-de eerste twee jaar geen verhoging OZB (nullijn)

De gemeente formuleert een afsprakenkader met betrekking tot afwijkingen waarbij budgetbeheersing uitgangspunt is. De coalitie is er van overtuigd dat met het krachtig doorvoeren van een gecombineerde inzet van instrumenten winst te boeken en mogelijk zelfs ruimte te creëren is voor nieuw beleid.

4. Giessenlanden:  8 programma s en 6 projecten

Zoals hierboven beschreven acht de coalitie het niet uitgesloten dat de nieuw te ontwikkelen visie kan leiden tot het (op onderdelen) heroverwegen van tot nu toe vastgesteld beleid. Bij de uitvoering van reeds vastgesteld beleid, zullen bij een aantal onderdelen aandachtspunten geformuleerd worden mbt versobering, fasering en inhoudelijke accenten.

De programmabegroting kent 8 programma s. De coalitie definieert daarnaast 6 projecten waaraan de komende periode uitvoering gegeven zal worden. Het betreft complexe, programma-overstijgende projecten. Ieder project kent een eigen projectwethouder met een coördinerende verantwoordelijkheid.

 4a. Programma's

Subsidiebeleid

Het subsidiebeleid is programma-overstijgend. De komende jaren is standaard-inflatiecorrectie niet meer aan de orde. De gemeente zal onderzoeken of via privatisering subsidies afgekocht kunnen worden en alle subsidies zullen kritisch bekeken worden op hun effect voor de bewoners van Giessenlanden. De gemeente onderzoekt in de komende raadsperiode hoe het subsidiebeleid gemoderniseerd kan worden.

Programma 1 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

De coalitie ervaart de bestaande contouren op termijn te knellend voor een vitaal Giessenlanden en zal zich inzetten om een verruiming te krijgen. De coalitie zet het bestaande beleid om in alle kernen te bouwen voort, ook voor de jaren na 2020. De coalitie streeft naar de realisering van starterswoningen en (hofjesgewijze) bouw van seniorenwoningen in elke kern. De coalitie zet bij alle nieuwbouw in op een juiste afstemming van vraag en aanbod. Bestemmingsplannen worden op basis van de structuurvisie systematisch en tijdig uitgewerkt. Het beleid ruimtelijke ordening biedt, binnen de gestelde kaders, mogelijkheden voor maatwerk. De gemeente geeft onverwijld uitvoering aan de doorwerking van de amendementen die bij de behandeling van de lokale structuurvisie door de raad zijn aangenomen. Milieuvriendelijke en energiebesparende maatregelen zijn bij alle activiteiten van de gemeente uitgangspunt. De coalitie vindt dat de gemeente met het huidige windenergieproject voldoende aan haar inspanningsverplichting op het terrein van windenergie heeft voldaan.

Programma 2 Sport, Cultuur en Recreatie

De samenhang tussen vitaliteit en het voorzieningenniveau is evident. De programmaonderdelen zijn onderhevig aan de discussie die in combinatie met het subsidiebeleid in 2010 wordt gevoerd. De coalitie formuleert nieuw beleid voor het stichten en in stand houden van sportaccommodaties.

Programma 3 Maatschappelijke zorg

De coalitie geeft zorgvuldig en efficiënt uitvoering aan de WMO en stimuleert mantelzorg met de daarbij benodigde faciliteiten. Wie echte zorg behoeft moet op de gemeente kunnen rekenen (15-minuten-criterium).

Programma 4 Sociale Zaken, Onderwijs en Kinderopvang

De beste remedie tegen sociaal isolement is het hebben van werk. De coalitie zet zich daarom maximaal in op toename van het aantal arbeidsplaatsen binnen de gemeente. Ook voert de gemeente actief participatiebeleid. Een effectief armoedebeleid is geboden. Om de kwaliteitsverbetering van de peuterspeelzalen door te voeren, pakt de gemeente de implementatie van de nieuwe wetgeving (o.a. de integratie van het peuterspeelzaalwerk binnen het basisonderwijs) voortvarend op. De coalitie hecht grote waarde aan een basisschool in elke kern.

Programma 5 Bestuur en Veiligheid

De veiligheid voor de burgers privé en in het verkeer vraagt extra aandacht. De attitude van gemeente en zijn ambtenarencorps is: dienstbaar zijn en meedenken in oplossingen. De gemeente stimuleert en (zo mogelijk) faciliteert eigen initiatieven van burgers in het belang van de leefbaarheid. Een uitgangspunt van deze coalitie is het vroegtijdig betrekken van burgers bij ontwikkelingen. De raad neemt formele besluiten. Zo mogelijk wordt in iedere kern een dorpsoverleg ingesteld. Deze kan gevraagd en ongevraagd het College adviseren. De gemeente verkent de mogelijkheden voor verdere verbetering van dienstverlening aan burgers en bedrijven. Daarbij denkt de coalitie aan integrale behandeling, verkorting van de doorlooptijden, schrappen van overbodige regelgeving en aandacht voor specifieke doelgroepen.

Programma 6 Bouwexploitatie en Til-groep

De coalitie verkent of de niet-commerciële vestigingen van de Til-groep met inzet van vrijwilligers voordeliger kunnen worden geëxploiteerd.

Programma 7 Openbare ruimten

De groenkwaliteiten van de gemeente blijven zo veel mogelijk onaangetast.De gemeente verkent verdere uitbesteding van groen onderhoud. De coalitie zoekt een evenwichtige balans tussen het exploitatieresultaat van gronden en de aard en omvang van het openbare groen. De coalitie streeft naar een bestendig begraafplaatsenbeleid, waardoor de kosten en tarieven beter beheerst kunnen worden.

Programma 8 Financiën en Economische Zaken

Zie ook paragraaf 3: Giessenlanden: gezonde financiële huishouding. Economische activiteiten zijn essentieel voor Giessenlanden. Mogelijkheden voor kleinschalige, milieuvriendelijke bedrijfjes is inzet van beleid. Nieuwe grote, meer industriële bedrijven, passen alleen op bedrijventerreinen. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om het bedrijventerrein in Arkel te revitaliseren. De coalitie verkent de mogelijkheden voor het opzetten van een ondernemersloket binnen de gemeente Giessenlanden. De agrarische sector krijgt de ruimte om zich te vernieuwen en aan te passen.

4b. Projecten

De zes projecten staan in de context van het gemeentelijk beleid. Dat betekent dat te nemen financiële maatregelen ook van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de projecten.

Project 1: Kruising Hoornaar

De uitvoering wordt in 2010 gestart. De huurwoningen op locatie CBS worden zo snel mogelijk gerealiseerd. Het plan voor koopwoningen op de locatie gemeenschapshuis wordt in goed overleg met omwonenden uitgewerkt en uitgevoerd. Bij dit project blijft aandacht voor grondexploitatie geboden.

Project 2 Herstructurering Arkel

De coalitie blijft achter de basisgedachte voor Plan Arkel staan, maar ziet zich genoodzaakt gezien de financiële opgaven, de uitvoering ervan te versoberen, op te knippen en te faseren. De coalitie geeft de hoogste prioriteit aan de deelprojecten waar Kleurrijk Wonen in gaat investeren (plan 1 en 4, excl. Odina).

Project 3: Wozoco s Hoornaar en Giessenburg

De uitvoering van de bouw van de Wozoco s te Giessenburg en Hoornaar moet zo snel mogelijk starten. Op korte termijn wordt inzichtelijk welke woningen voor welke doelgroepen beschikbaar komen.   

Project 4: Sportpark Giessenburg

Aangezien de besluitvorming en het traject rond sportpark Giessenburg niet ter discussie staan, zal het project ten uitvoer gebracht worden, waarbij scherp gelet zal worden op mogelijkheden voor verdere kostenbesparingen.

Project 5: Leefbaar Schelluinen / geluidswal A27/A15

Dit project staat prominent op de agenda van de coalitie.

Project 6: Discussienota Toekomst van de voorzieningen

De komende periode moeten besluiten genomen worden over het voorzieningenniveau in Giessenlanden. Tweederde van de middelen van de opbrengst van het woningbedrijf wordt  ingezet om het voorzieningenniveau in (en daarmee de leefbaarheid van) de kernen te waarborgen en te versterken. Uitgangspunt daarbij is een evenwichtige spreiding van voorzieningen over de kernen. De coalitie zet in op behoud van bestaande voorzieningen, maar dan wel zodanig dat vanuit multifunctioneel gebruik c.q. goede combinaties tussen kernen de harde kant van de voorzieningen (gebouwen e.d.) drastisch omlaag gebracht worden. In dit kader kijkt de coalitie in het bijzonder naar mogelijkheden om voor de dorpskern Noordeloos een nieuw project op te starten wat moet leiden tot vervanging van het bestaande dorpshuis en de Smidse Berg.

De betrokkenheid/inzet van vrijwilligers staat voorop. De coalitie sluit afbouw van bepaalde voorzieningen niet uit en verkent eventuele privatiseringsmogelijkheden. Het Kulturhus krijgt van de coalitie geen prioriteit in de uitwerking, als zou blijken dat aan het huidige concept een hoog prijskaartje hangt.

5. Tenslotte

Dit akkoord is geschreven vanuit de overtuiging dat Giessenlanden een vitale gemeente is en zal blijven. In dat licht bouwt het beleid dat de coalitie invult voort op het verleden, waarin stevige fundamenten voor vitaliteit zijn gelegd. Het beleid dat de coalitie voorstaat, houdt tegelijkertijd rekening met de huidige dynamiek die de vitaliteit bedreigt en wil het beleid en de gemeente crisisbestendig maken. En daarom richt het beleid zich dan ook op een toekomst waarin Giessenlanden zich vitaal en dynamisch manifesteert. Als een Giessenlanden waarin het buitengewoon goed en respectvol toeven is, waar mensen zich veilig voelen en waar rust en ruimte de gemeente herkenbaar houden.

J. de Groot, fractievoorzitter VVD

H.G. van Vuren, fractievoorzitter CDA

J. Lock, fractievoorzitter SGP


Portefeuille burgemeester Els Boot *

-Openbare orde en veiligheid

-Communicatie

-Samenwerking

-Dienstverlening

Portefeuille wethouder Jan de Groot (1e loco-burgemeester) *

-Volkshuisvesting

-Ruimtelijke ordening en Handhaving

-Milieu

-Cultuur

-Subsidies

-Grondzaken

-Personeel en Organisatie

-ICT

Projecten

-Kruising Hoornaar

-Herstructurering Arkel

Portefeuille wethouder Wout de Jong  (2e loco-burgemeester) *

-Sociale Zaken

-Economische Zaken

-Sport

-WMO en Ouderenbeleid

-Toerisme

-Openbare Werken

-Verkeer en Vervoer

Projecten

-Wozoco s Hoornaar en Giessenburg

-Sportpark Giessenburg

-Discussienota Toekomst van de Voorzieningen

Portefeuille wethouder Harmen Akkerman (3e loco-burgemeester) *

-Financiën

-Onderwijs

-Jeugd en Gezin

-Gezondheidszorg

-De Til-groep

Projecten

-Leefbaar Schelluinen/geluidswal

* Zie per 1-8-2012 de gewijzigde portefeuilleverdeling

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap