Nieuwsbrief februari 2010

Nieuwsbrief van de VVD afdeling Giessenlanden
VVD afdeling Giessenlanden, secr. C. den Braven Bazeldijk 28 4221 XW Hoogblokland tel. 0183-562070  www.vvdgiessenlanden.nl  e-mail: info@vvdgiessenlanden.nl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laat geen stem verloren gaan!
Woensdag 3 maart is het begin van een nieuw tijdperk! We hopen dat de VVD afdeling Giessenlanden op die dag het verloren terrein van 2006 kan terug veroveren. Onze VVD was in 2006 met grote voorsprong de tweede partij van Giessenlanden, maar behaalde desondanks maar drie zetels. CDA en CU kregen ook drie zetels, maar met aanmerkelijk minder stemmen.
Terug naar op zijn minst vier zetels en de weg vrijmaken voor een plaats in het College van B en W. Dat is de inzet van onze campagne. Laat geen stem verloren gaan, neem de moeite om naar het stembureau te komen!
Zoals bekend is, doet Gemeentebelangen Giessenlanden niet mee aan deze verkiezingen. Vier jaar geleden was er een gelegenheidspartij in Schelluinen e.o. Ook die verschijnt niet meer ten tonele. Beide groeperingen behaalden gezamenlijk rond de duizend stemmen. Gebaseerd op het totaal aantal stemmen in 2006 zijn er één extra zetel en 1000 stemmen meer te verdelen.

***
Stemmen bij volmacht

Op woensdag 3 maart worden de kiezers in bijna 400 gemeenten in ons land in het stemlokaal verwacht. In uw geval kunt u vanaf half acht ’s morgens tot negen uur ’s avonds terecht in één van de negen stemlokalen in Giessenlanden. Er is deze keer een opmerkelijk verschil in de procedure. Voorheen gaf u uw oproepingskaart aan de voorzitter van het stembureau. Hij/ zij las het nummer op en dan zocht een ander lid vervolgens in het register de naam van de betreffende kiezer op. Kwam de genoemde naam overeen met die op de kaart dan werd een stembiljet uitgereikt. Dat systeem bestaat niet meer; u hebt nu een stempas ontvangen. Met deze pas kunt u in elk van de negen stembureaus terecht. Voorwaarde is dat u een identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort ID-kaart) kunt laten zien. Die methode moet nog duidelijker aangegeven dat er met oproepingskaarten niets verkeerd kan gaan. Hoe streng moet een voorzitter van een stembureau zijn? Met andere woorden gezegd: Zijn buurman komt stemmen en moet hij dan om een identiteitsbewijs vragen?  In principe wel!

Bent u verhinderd om zelf naar het stembureau te gaan dan kunt u, zoals altijd, uw stem door een ander laten uitbrengen. Vergeleken met vroeger is er voor volmachtstemmer één belangrijke wijziging. Wie zijn stem door een ander laat uitbrengen moet niet alleen zijn stempas meegegeven maar ook een kopie van een identiteitsbewijs. Zonder zo’n kopie kan niet worden gestemd.
Wie geen vervoer heeft om naar het stembureau kan contact opnemen met het secretariaat (zie boven).
***

Succes!

De verkiezingen van 3 maart worden een succes, ik geloof er in.
Vier zetels zijn haalbaar! Dat moeten we met z’n allen uitdragen.
Als VVD hebben we een goed programma voor het gemeentelijk beleid in de komende raadsperiode.
We hebben goede kandidaten en een goed doordachte campagne.

Reacties hierop op hoor ik alom. Landelijk zitten we weer in de lift. Alle signalen voor succes staan dus op groen. Om met partijvoorzitter Ivo Opstelten in partij Liber te spreken: ,,Beste liberalen, we gaan winnen! 2010 wordt het jaar van goede verkiezingen voor de VVD en ù gaat daarvoor zorgen.”
Nu nog dat laatste loodjes en daar is ieders hulp bij nodig .
In de komende week gaan we op pad; op zaterdag 27 februari  zoeken we de burgers op. Ik roep jullie als VVD-leden op om in elk geval een poster zichtbaar in de tuin of achter het raam te hebben . Hoe meer zichtbaar, hoe groter de impact.
Met z’n allen op naar een grote VVD-fractie!
Jan de Groot, lijsttrekker
***
Een spannende periode
Op 3 maart verkiezingen! Een spannende periode voor zowel zittende raadsleden, die zich weer beschikbaar gesteld hebben voor een nieuwe periode als voor kandidaat-raadsleden die voor de eerste keer meedoen.
Onlangs was in het nieuws dat heel veel afdelingen van politieke partijen grote moeite hebben met het vinden van kandidaten. Gelukkig heeft de VVD in Giessenlanden deze zorgen (nog) niet, want ook deze keer is het bestuur erin geslaagd sterke kandidaten te werven en heeft de ledenvergadering daar een mooie lijst voor vastgesteld.
In de gemeente Giessenlanden zien we wel Gemeentebelangen afhaken, omdat deze groep er kennelijk niet in geslaagd is kandidaten te vinden die bereid zijn energie en (veel) tijd te besteden aan het werk in de gemeenteraad.
En ik kan uit eigen ervaring beamen dat het raadslidmaatschap heel veel tijd en energie kost, maar (meestal) heel veel voldoening geeft.
Met een raads- en commissievergadering per maand ben je er niet. Het is belangrijk om contact te hebben met de bevolking en te praten over de problemen die in de diverse kernen van Giessenlanden spelen en dat kost veel tijd.

Mijn mening is dat ook het culturele leven in Giessenlanden aandacht verdient en daarom ging ik graag naar uitvoeringen etc.
Daarnaast krijgt een raadslid ongelooflijk veel informatie om door te nemen en op basis daarvan zich een mening te vormen over zaken die op de politieke agenda staan.
De VVD-fractie bestaat momenteel uit drie leden en we gaan er uiteraard voor om na 3 maart weer met vier leden het liberale geluid te laten horen.

Een voordeel van een grotere fractie is dat de portefeuilles verdeeld kunnen worden en ieder zich op zijn of haar specialiteit kan richten.
Kortom, het kost veel tijd, maar het geeft voldoening.

Het is gemakkelijk om te zeggen dat “ze” het moeten doen, maar liberaler is het om zelf (mede)verantwoordelijk te willen zijn voor de eigen gemeente en gewoon mee te doen!

Gerrie den Bravenwww.vvdgiessenlanden.nl
’t Is overbodig om te zeggen, maar we verwijzen u graag naar onze website, boordevol VVD-nieuws. Kijk ook naar de website van Het Kontakt, waarop onze afdeling ook paraat is. Dankzij de grote inzet van Ad van Duin kan de VVD Giessenlanden laten zien hoe je de digitale mogelijkheden benut.


Verkeer is net als water
Arkel, liggend tussen Linge en Merwedekanaal, in een prachtige omgeving, dicht bij Gorcum, met alleswat de stad te bieden heeft, maar zonder de nadelen ervan. Natuurlijk heeft elkvoordeel ook zijn nadeel. Arkel is een dorp.

Dat betekent dat er niet alles is wat je nodig hebt, dat je wat verder moet fietsen of lopen, of de auto moet pakken. Dat moet je voor lief nemen.

Het dorp heeft last van sluipverkeer. Gelukzoekers, die de drukte van de A27 in de spits willen ontlopen en door Arkel of via de Vlietskade crossen. Tijd dat de minister echt haast maakt met zijn plannen voor de A27.  In 2013 de schop in de grond en niet uitstellen! De VVD zal er alles aan doen om de minister hieraan te blijven herinneren. Natuurlijk kan zij dit niet alleen. Giessenlanden zal in de regio moeten samenwerken met Gorcum en Zederik om dit doel te bereiken en om de druk op ons mooie gebied minder te laten worden. Een verdere aantasting van de kwaliteit van wonen en leven moet worden voorkomen. Nu is het gemakkelijk om te vertellen hoe anderen het moeten doen. Wat kunnen wij zelf? We kunnen misschien wel meer doen dan we tot op heden gedaan hebben. Zorgen voor een goede ontsluiting van Arkel aan de zuidkant van het dorp, zodat niet alles over de Dam heen hoeft te gaan. Samen met de buren zoeken naar goede oplossingen, zodat niet alles over de Dam, de Haarweg of het bedrijventerrein Papland behoeft te rijden. Kansen pakken. Net zo goed als wij willen, dat wij niet de dupe worden van Gorcumse, of Zederikse besluiten, hoeven Zederik en Gorcum niet alleen de nadelen van onze besluiten te hebben. Bij alle verkeersmaatregelen staat veiligheid voorop. Je kunt immers beter ergens later komen, dan helemaal niet. Onze kinderen gaan naar Gorcum op school. Veilige fietsroutes zijn dan ook een "must". Duidelijk zijn wat je als gemeente wel en niet kunt regelen en niet doen alsof je op iedere vraag het "wel even" kunt oplossen. Verkeer is net als water; het kiest zijn eigen weg. Mensen beslissen zelf wat zij willen en waarheen zij willen gaan. Het is niet aan de overheid om dat allemaal te regelen. Zij moet doen wat ze kan, maar iedere weggebruiker is ook zelf verantwoordelijk.
Leuke dingen bedenken en beloven is tijdens verkiezingen altijd in de mode. Het gaat hierbij echter niet om "leuke dingen", maar om doen wat gewoon nodig is.
De VVD, mijn VVD, gaat voor dit nuchtere realisme. Dat is duidelijk! 
Ellen Kist
*** 

Steun de VVD

Wij gaan er natuurlijk vanuit dat op 3 maart heel veel kiezers op onze partij zullen  stemmen, maar daarvoor moeten wij flink campagne voeren. En dat kost geld! Om een sterk lokaal liberaal geluid te kunnen laten horen, hebben wij uw steun dan ook hard nodig.

U kunt uw donatie* aan de VVD Giessenlanden storten op de Rabobank bankrekeningnr. 32.22.20.793 t.n.v. Penningmeester van de VVD afdeling Giessenlanden.  

*** 

Hoeveel stemmen krijgt de VVD? Voorspel de uitslag voor uw partij. Stuur vóór 3 maart uw prognose naar info@vvdgiessenlanden.nl  In 2006, 2002 en 1998 kreeg de VVD resp. 1767,1948 en 2096 stemmen.

Voor de winnaar is een leuke attentie beschikbaar.

***
Mijn laatste nieuwsbrief

In de loop der jaren heb ik altijd meegewerkt aan het tot stand komen van een nieuwsbrief  voor de leden van onze afdeling. Op zichzelf was dat niet zo bijzonder, omdat ik beroepshalve een goede relatie heb met het toetsenbord van mijn computer.
In januari van dit jaar was het zes jaar geleden dat ik door de toenmalige burgemeester Kees Bakker werd geïnstalleerd tot lid van de gemeenteraad van Giessenlanden. Ik was voor hem het allerlaatste raadslid dat hij in het ambt bevestigde. Op 1 maart 2004 ging hij met pensioen. Ik was in 2004 de opvolger van Jan de Groot, die een keus moest maken tussen het lidmaatschap van de gemeenteraad en het lidmaatschap van Provinciale Staten. Jan koos voor de provincie en in maart 2006 keerde hij als fractievoorzitter van de VVD terug in de raad.
 Ik zie terug op een prettige samenwerking met Jan de Groot, Gerrie den Braven en Bert Snoek. Gerrie gaf begin 2008 het stokje over aan Bert. In de vorige raadsperiode deelde ik de bestuurlijke zorgen ook met Peter van den Bosch en Kees van Vliet.

Terugziende op het lidmaatschap van de gemeenteraad stel ik voor mezelf vast dat het een goede tijd is geweest. Wat ervaart een (oud-) journalist als hij in de gemeenteraad terecht komt? Ten eerste dat het woord ‘haast’ nauwelijks voor komt in de boeken van de gemeente. Procedures kunnen erg langlopend zijn. Het duurt bijv. ‘even’ alvorens een ingekomen brief aan behandeling toe is. Voor een journalist geldt (in mijn geval bij een ochtendblad) dat het nieuws dat ’s avonds vóór twaalf uur aan de orde is de volgende ochtend om vijf uur in de krant staat, die op dat moment wordt gedrukt.
Onuitwisbaar in mijn herinnering staat gegrift de bestuurscrisis van 2005. Voor mij is het meer en meer duidelijk geworden dat ik - met de kennis van nu - voor een geheel andere oplossing had moeten kiezen. Vooropgesteld dat ik in mijn eentje niets zou hebben kunnen kiezen. Natuurlijk is het gemakkelijk om zo iets aan het einde van een proces te zeggen! Minder menselijke schade en een vastere greep op het bestuur. Ons partij zou haar zetel in het College van B. en W. niet zijn kwijt geraakt. Gedane zaken nemen echter geen keer!
Ik ben onze partij dank verschuldigd voor de mogelijkheden die mij zijn geboden. Begin jaren zeventig van de vorige eeuw werd ik lid van de afdeling Noordeloos; daarna volgde in 1985 de afdeling Giessenlanden.
Ik doe een stapje terug. Dat is zo gek nog niet als je op weg bent in je 69e levensjaar. VVD afdeling Giessenlanden bedankt!
Henk Bovekerk
***
Reclamevliegtuig
Op zaterdag 27 februari zegt de VVD het vanuit de lucht! Op die dag is er een vliegtuig te zien met daarachter een reclamesleep van de VVD. Vanzelfsprekend met het advies om op 3 maart op de VVD te stemmen! Deze actie wordt uitgevoerd samen met de VVD afdelingen Gorinchem, Graafstroom en Hardinxveld-Giessendam.
Dat alles uiteraard bij gunstige weers-omstandigheden


Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap