Verkiezingsprogramma 2010-2014

Verkiezingsprogramma VVD - Giessenlanden 2010-2014
definitief 30-11-2009
 
Het programma van de lokale partij VVD Giessenlanden voor de periode 2010-2014 is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen het bestuur, de gemeenteraadsfractie, de raadadviescommissie en de propagandacommissie.
Dit programma is opgesteld vanuit de overtuiging dat de liberale beginselen niets aan actualiteit hebben ingeboet en toekomstgericht de juiste koers bepalen voor mens en samenleving.
 
De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie staat als liberale partij open voor een ieder die de overtuiging heeft dat vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale gerechtigheid en de gelijkwaardigheid van alle mensen de fundamenten behoren te zijn van elke samenleving. De beginselen die uit deze overtuiging voortvloeien, aanvaardt zij als grondslag voor haar politiek.
 
Elke dag weer zijn er kansen, tegenvallers, vragen en reacties, die vragen om actie van een betrouwbare en ervaren partij als de VVD. De VVD is bereid en in staat om bestuursverantwoordelijkheid te dragen, waarbij de liberale beginselen worden vertaald naar acties voor het concrete geval. Dat betekent dat er moet worden samengewerkt met andere partijen. De VVD is voorstander van een College van Burgemeester en Wethouders, dat stoelt op een werkbare meerderheid in de gemeenteraad. De VVD is een ledenpartij en leden maken haar sterk.

 
Visie van de VVD
Giessenlanden is een plattelandsgemeente met zeven unieke dorpskernen. De eigenheid en de leefbaarheid van de dorpen vormen zowel een kracht als een voorwaarde voor het beleid van de gemeente.
 
De VVD zet in op het behoud en de versterking van het open en weidse karakter van het polderlandschap met hoofdzakelijk agrarisch gebruik. Extra claims voor natuur zijn in principe overbodig. Schaalvergroting is er de oorzaak van dat een aantal agrarische gebouwen buiten gebruik wordt gesteld. De gemeente dient te bevorderen dat deze gebouwen worden gebruikt, behalve voor de woonfunctie, als ook voor andere (bedrijfsmatige) activiteiten die de omgeving en het milieu niet aantasten.
Daarnaast wenst de VVD dat het planologisch mogelijk wordt gemaakt dat agrarische ondernemers nevenactiviteiten ontplooien. Zo moeten bijvoorbeeld nieuwe (relatief kleine) recreatieve- en toeristische activiteiten worden gestimuleerd. De geleidelijke aanpassing van het polderlandschap die dat met zich mee kan brengen, moet niet worden gezien als nadeel, maar moet er op zijn gericht dat zowel boeren als burgers maximaal kunnen genieten van het platteland.

 
Algemeen bestuur
De hoofdlijnen van het gemeentelijke beleid worden vastgesteld door de gemeenteraad. Zowel bij het opstellen van plannen als bij de uitvoering daarvan vindt de VVD een open en interactieve relatie met burgers onmisbaar.
 
De gemeente dient een kleine ambtelijke organisatie te hebben, die kwaliteit levert. Voor de VVD zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de organisatie: vakinhoudelijke deskundigheid, verantwoordelijkheid nemen en geven, afspraak is afspraak en integriteit. Van het ambtelijk apparaat wordt een burger- en servicegerichte instelling verwacht. Dat is waar elke burger recht op heeft, wel betekent het dat er nog een en ander te verbeteren is.
 
Overheidstaken moeten zo dicht mogelijk bij de burger worden uitgevoerd. Dit betekent dat als taken effectief en efficiënt op gemeentelijk niveau kunnen worden uitgevoerd, die taken, inclusief de bijbehorende financiën, door de provincie of het rijk aan de gemeente worden opgedragen.
 
Kerngericht werken blijft voor de VVD een uitstekend middel om de inwoners te betrekken bij de besluitvorming over hun directe leefomgeving. Het behoud van de identiteit van elke kern – en waar mogelijk de versterking ervan – dient uitgangspunt te zijn.
 
Een transparant en op de burger gericht bestuur maakt optimaal gebruik van de beschikbare communicatiemiddelen. Alle belangrijke berichten moeten, duidelijk leesbaar en in begrijpelijke taal op de gemeentelijke infopagina in de krant worden geplaatst. De VVD is er een voorstander van om gerichte nieuwsbrieven rond specifieke onderwerpen en projecten te verspreiden. Daarnaast kan er beter gebruik worden gemaakt van de gemeentelijke website.
 
Als liberale partij waakt de VVD over handhaving van optimale vrijheid voor de burger. De gemeenteraad dient daarom terughoudend te zijn in zijn verordenende ijver. Verordeningen moeten echt nodig, uitvoerbaar en handhaafbaar zijn. Voor elk ge- of verbod dat wordt uitgevaardigd moet altijd de vraag worden gesteld: wat zou er misgaan als we dit nu eens niet vaststellen?
 
Giessenlanden is een relatief kleine gemeente. Dat betekent dat er voor verscheidene beleidsterreinen samenwerking nodig is met buurgemeenten. Dat hoeft, als de afspraken goed worden gemaakt, geen verlies van autonomie en eigenheid te betekenen. Het biedt juist versterking van (de kwaliteit van) de dienstverlening. Expertise wordt gebundeld, de continuïteit kan worden gewaarborgd en eenmaal betaald leergeld komt alle deelnemende gemeenten ten goede. Daar hebben alle inwoners voordeel bij.
 
De VVD constateert dat door de manier waarop in de afgelopen jaren de intergemeentelijke samenwerking is vormgegeven in een groot aantal samenwerkingsovereenkomsten (op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen) het gemeentebestuur te veel op afstand is geplaatst. Dat is niet goed voor de democratische legitimatie naar de kiezers. Of de taken nu goed of slecht worden uitgevoerd, de gemeenteraden en individuele raadsleden zullen daarvoor verantwoordelijkheid moeten kunnen nemen. Dat is nu onvoldoende het geval, waarbij er bovendien veel extra bestuurlijk overleg(bestuurlijke drukte) plaatsvindt.
Soms is een bestuurlijke herindeling de enige mogelijkheid om als gemeenteraad en als politieke partij weer volledig die verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Daar wordt ook over gediscussieerd in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Als het komt tot een herindeling, dan heeft de VVD een uitgesproken voorkeur voor het samengaan met buurgemeenten die qua aard en cultuur veel gemeen hebben met Giessenlanden.

 
Openbare orde en veiligheid
De belangrijkste kerntaak van de overheid is het waarborgen van de veiligheid van haar burgers. De gemeente is van alle overheden de eerstverantwoordelijke voor een veilige woonomgeving.
Hierin past het actief bevorderen van buurtpreventieprojecten, waarbij wordt gestimuleerd dat bewoners verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen woonomgeving.
 
Ook door meer zichtbare aanwezigheid van politie en toezichthouders op straat wordt het gevoel van veiligheid verhoogd, waarbij de politie optimaal bereikbaar moet zijn. De VVD is voorstandster van een consequente aanpak van diegenen, die de veiligheid en de openbare orde verstoren.
 
Ook brandweerzorg is, inclusief de preventieve taken, binnen het gemeentelijke veiligheidsbeleid een belangrijke taak. Een zorgvuldige risicoanalyse moet de basis zijn van het veiligheidsbeleid ten aanzien van brandweerzorg en rampenbestrijding. Vergunningverlening moet daar op zijn afgestemd.
 
Het goed functioneren van de Giessenlandse brandweerkorpsen staat of valt met de beschikbaarheid van vrijwilligers.
Deze duurzame vorm van burgerbetrokkenheid dient voor de toekomst versterkt te worden. Bij veranderingen in de organisatie pleit de VVD voor een praktijkgerichte regie en sturing van de brandweertaken, waarbij rekening gehouden wordt met de motivatie en deskundigheden van de vrijwilligers (beter gezegd: parttime professionals). 
 
De gemeente heeft een taak bij het veilig maken van woningen. Voorlichting daarover moet worden geïntensiveerd, ondermeer door het actief stimuleren van het Keurmerk Veilig Wonen, het gebruik van rookmelders en branddekens en door de inzet van brandweerdeskundigheid bij het verlenen van bouwvergunningen.
 
Het rampenplan moet actueel en effectief zijn en regionaal zijn afgestemd. De VVD vindt dat, behalve brandweer, politie en de geneeskundige diensten, ook de gemeentelijke organisatie en het gemeentebestuur zelf regelmatig moeten oefenen, waarbij ook opvang en nazorg gestalte dienen te krijgen. 

 
Verkeer en vervoer
In goed overleg met het Waterschap Rivierenland moet aandacht worden besteed aan de verkeersveiligheid en aan een continu en goed onderhoud van de wegen buiten en binnen de bebouwde kommen. De VVD streeft, even als de politie, brandweer, ambulancedienst, gehandicapten en logistieke ondernemingen, naar een spaarzaam gebruik van snelheidsremmende verkeersdrempels. Alternatieve mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verhogen moeten benut worden. Overlast wordt zoveel als mogelijk voorkomen.
 
Sluipverkeer, voornamelijk afkomstig van de A15 en de A27, mag de rust en de veiligheid in de dorpskernen en de wegen er buiten niet aantasten. De VVD kan zich vinden in de plannen voor de verbreding van de A27 en op termijn voor de aanleg van een spoorlijn Utrecht – Breda, direct naast de A27, mits er maatregelen worden genomen om de overlast voor de mensen die dicht bij deze wegen wonen, te beperken.
 
De VVD blijft waakzaam bij ingewikkelde verkeersafhandeling en bij voorbeeld bij de aanleg van verkeerinfrastructuur zoals bij de nog te bouwen turborotonde in Schelluinen, waarbij het langzame verkeer zich op één niveau moet invoegen met het overige verkeer.
 
Een veilige school- en sportomgeving moet vanzelfsprekend zijn. Hierbij behoren het creëren van een verkeersveilige omgeving door middel van schoolzones, veilige oversteek­plaatsen en veilige fietsroutes.
 
Het Waardje / De ijsbaan bij Arkel moet veilig bereikbaar worden gemaakt, ook voor kinderen, gehandicapten en ouderen. De VVD vindt de aanleg van een tweede ontsluitingsweg in Arkel belangrijk
 
Collectief Vraagafhankelijk openbaar Vervoer moet worden gestimuleerd. Integratie van openbaar en ander vervoer biedt goede mogelijkheden om tegemoet te komen aan de vraag van de gebruikers.
 
Nu de aanleg van de Betuwelijn is voltooid, blijft aandacht geboden voor de landschappelijke inpassingen. Ook de verkeersveiligheid en de (brand)preventieve maatregelen bij onverhoopte calamiteiten zijn van groot belang. De VVD pleit ervoor om de calamiteitenweg, parallel aan deze spoorlijn, tussen Schelluinen en Gorinchem te kunnen gebruiken als fietspad.

 
Economische zaken
Economische activiteiten zijn essentieel voor de vitaliteit van onze gemeente. Daarbij is het midden- en kleinbedrijf zeer belangrijk voor de leefbaarheid in de kernen. Het vestigen van nieuwe, passende, ondernemingen wordt bevorderd.
 
De VVD voert een actief beleid, gericht op het behoud van de winkelvoorzieningen in alle kernen en daarnaast versterking van de winkelcentrumfuncties in de kernen Arkel, Giessenburg en Hoornaar.
 
De gemeente onderhoudt een goed contact met het bedrijfsleven en met de Kamer van Koophandel, zowel met de individuele ondernemers als met de diverse ondernemersorganisaties.
 
De VVD stimuleert zelfstandig ondernemerschap. Startende ondernemers kunnen rekenen op een pro-aktieve houding van de gemeente, zonder betutteling of paternalisme. Eenieder moet door de overheid in staat worden gesteld zelf zijn boterham te verdienen, binnen de grenzen die worden gesteld om de belangen van anderen te beschermen.
 
Het gemeentelijke beleid ten aanzien van vergunningen moet helder, consistent en consequent zijn. Procedures voor vergunningverlening worden binnen tevoren gestelde termijnen afgehandeld. Een gemeentelijk apparaat dat gericht is op de burgers betekent ook dat aanvragers van een vergunning worden gewezen op mogelijkheden die zij zelf niet zien. Tevens worden zij geholpen bij het doorlopen van ingewikkelde procedures.
 
De woonfunctie in het buitengebied mag niet ten koste gaan van de agrarische bedrijfsvoering.
De uitvoering van de natuur- en milieuwetgeving moet hier rekening mee houden. Daarbij krijgen ook nieuwe vormen van natuur- en landschapsbeheer nadrukkelijk de aandacht.

 
Onderwijs
In elke kern dient er een basisschool te zijn. Opheffen van scholen beneden de minimumnorm is voor de VVD onbespreekbaar; een extra financiële inspanning van de gemeente wordt ondersteund.
 
De VVD zet zich in voor de kwaliteit van de voorzieningen in het onderwijs, de Voor- en Vroegschoolse Educatie en het bestrijden van schoolverzuim en -uitval.
 
Onderwijs/ scholing is één van de belangrijkste pijlers waarop de ontwikkeling van jonge mensen tot zelfstandige, mondige burgers rust.
Ouders en verzorgers zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de opvoeding en het gedrag van hun kinderen. Goed onderwijs leert niet alleen de noodzakelijke vaardigheden aan om succesvol te zijn, maar leert de komende generatie ook om verantwoordelijkheid te nemen, zorgvuldig om te gaan met de medemens.
 
Kinderopvang omvat een breed scala van voorzieningen, zoals peuterspeelzalen,
kinderdagverblijven, gastoudergezinnen en buiten- en tussenschoolse opvang.
Het aanbod dient zo veel mogelijk in overeenstemming te zijn met de behoefte. Voor de VVD is er hier ook plaats voor particulier initiatief. 

 
Cultuur, sport en recreatie
Aandacht voor (cultuur-)historie bevordert de betrokkenheid bij en de eigenheid van een gemeenschap. Door de rijke historie van de dorpen en de streek te benadrukken draagt de gemeente eraan bij dat de inwoners trots zijn op hun buurt, dorp, gemeente of streek en daar ook de verantwoording voor willen nemen.
 
Het cultuurbeleid van de gemeente dient gericht te zijn op behoud en beheer van het culturele erfgoed en het scheppen van een klimaat waarin nieuwe culturele ontwikkelingen gedijen. De financiële mogelijkheden zijn echter beperkt. De VVD wil prioriteit geven aan het behoud van (gemeentelijke) monumenten en unieke plekjes.
Daarnaast zet zij in op het overdragen van cultuur- en historisch besef aan de jongeren.
 
Samenwerking bij culturele activiteiten tussen de organisatie en het bedrijfsleven (commerciële sponsoring) draagt bij aan het culturele leefklimaat, en dient te worden gestimuleerd.
 
De gemeente waardeert en respecteert nieuwe vormen van cultuuruitoefening uit de gemeenschap. De goed geslaagde Alblasser-art manifestatie zou, georganiseerd vanuit de gemeenschap, een vervolg moeten krijgen. De gemeente heeft hierin een faciliterende rol.
 
De VVD wil bij grote projecten (bijvoorbeeld bij de bouw van een Wozoco), een budget (een percentage van de totale bouwsom) reserveren voor de realisering van een kunstwerk bij dat project. 
 
De VVD is er voorstandster van dat op zowel de gemeentelijke website als op de gemeentelijke infopagina in Het Kontakt het lokale culturele aanbod - zoals exposities, tentoonstellingen, uitvoeringen en de zorg voor monumenten- onder de aandacht worden gebracht.
 
Gemeentelijk sportbeleid moet volgens de VVD de voorwaarden scheppen voor een gevarieerd en samenhangend aanbod van lokale sportvoorzieningen en -activiteiten. Er moet aandacht zijn voor zowel sportbeoefening in clubverband als individueel. Mensen met een beperking of een krap budget moeten ook kunnen sporten. Sport en sportverenigingen zijn voor hen toegankelijk.
 
Sportdeelname door jongeren wordt door middel van gerichte projecten gestimuleerd. Vroegtijdige kennismaking op school met de lokale sportverenigingen is daarvan een goed voorbeeld. Voor jongeren is sport extra belangrijk. Niet alleen geeft het een plezierige vrijetijdsbesteding, ook is het een goede training in sociale vaardigheden en het nemen van verantwoordelijkheid. De VVD wil dat sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang nauw samenwerken om de schoolgaande jeugd verantwoord te laten bewegen.
 
De VVD staat achter het gemeenschappelijk plan voor de aanleg van het sportpark in Giessenburg en vindt dat ter financiering hiervan een beroep gedaan kan worden op de “opbrengst verkoop woningbedrijf”.
 
Toerisme moet worden gestimuleerd door bijvoorbeeld te zorgen voor goede route-aanduidingen en door het bij elke kern plaatsen van een welkomstbord met een korte beschrijving van de dorpsgeschiedenis.
De VVD vindt dat de gemeente kleinschalige recreatieve/toeristische activiteiten moet faciliteren. Perspectiefbiedend beleid moet ondernemers daarbij de helpende hand reiken. Waar mogelijk en waar nut en noodzaak zijn aangetoond moet in samenwerking met andere overheden gewerkt worden aan vrijliggende fiets-, wandel- en ruiterpaden.
De VVD heeft vooralsnog grote vraagtekens bij het nut en de noodzaak van een fietsbrug over de Giessen bij Giessen-Oudekerk.

 
Sociale zaken, maatschappelijke aangelegenheden en huisvesting
Voor sommige burgers blijft de afstand tot de arbeidsmarkt definitief te groot. Met een beleid van sociale activering kan voor langdurig werklozen de maatschappelijke participatie worden verhoogd en een sociaal isolement worden doorbroken of voorkomen.
 
De beste sociale voorziening is echter een zelf verdiend inkomen. De VVD is van mening dat het sociale vangnet geen hangmat is, maar een trampoline. Het VVD motto is: “Maak werk van je uitkering”. Indien er weinig of geen kans meer is op werk, moet er een vangnet zijn.
 
Jongerenbeleid is zo veel mogelijk gebaseerd op keuzevrijheid, zelfstandigheid, medezeggenschap en participatie. Vanzelfsprekend dienen jongeren bij de ontwikkeling van beleid en het uitwerken van de plannen betrokken te worden.
 
De VVD vindt dat de gemeentelijke website een actueel geredigeerde jongerenpagina moet hebben, samengesteld met de medewerking van jongeren.
 
De gemeente maakt actief gebruik van HALT-projecten om jongeren te confronteren met de gevolgen van gepleegde strafbare feiten.
 
Ouderen worden in de gelegenheid gesteld zo lang mogelijk te participeren in de samenleving.
In het woningaanbod wordt dan ook nadrukkelijk rekening gehouden met de mogelijkheden en beperkingen van ouderen, zodat zij een woning kunnen kiezen die bij hun persoonlijke situatie past.
Levensloopbestendige woningen, in combinatie met zorg op maat, helpen ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.
 
De VVD vindt dat er naast de Woon Zorg Complexen (Wozoco’s) in Arkel, Hoornaar en Giessenburg ook in de andere kernen met de zorgverlenende instanties alternatieve keuzes ontwikkeld moeten worden. Daarbij valt behalve aan levensloopbestendige woningbouw ook te denken aan hofjeswoningen voor senioren en de introductie (mogelijk via de woningcorporatie) van tijdelijke zorgwoningen.
 
Gelet op de toenemende zorgvraag is de VVD van mening dat de gemeente in regionaal verband met andere partners tot afspraken moet komen over het aanbieden van voldoende zorgplaatsen(Pact van Bleskensgraaf)
 
Zowel via de seniorenraad als ook door interactieve consultatie kunnen ouderen adviseren over en invloed uitoefenen op lokaal beleid.
 
Ook mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap moeten zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren en actief kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven. Bij de advisering over het gemeentelijke gehandicaptenbeleid en de uitvoering daarvan worden gehandicaptenorganisaties betrokken.
 
Voor de VVD is lokaal maatwerk essentieel voor een goede werking van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De VVD gaat daarbij niet uit van de vraag “Waar heb ik recht op” maar “Wat heb ik nodig om mee te kunnen doen?”. De VVD vindt inbreng vanuit het lokale Wmo-platform, de seniorenraad en de gehandicaptenorganisatie Zedje belangrijk om het beleid en de voorzieningen nog beter op de behoefte af te stemmen.
 
Gezondheid is een groot goed. De VVD verwacht van mensen dat zij zelf alles doen om zichzelf in een goede conditie te houden.
Als die conditie echter niet goed is, of als de mensen behoefte hebben aan praktische mogelijkheden of advies, dan is het de taak van ook de gemeente om voorzieningen en ondersteuning te bieden.
 
Jeugd en alcohol/drugs kunnen op te vroege leeftijd samen gaan. De VVD is bezorgd over de negatieve effecten die dat heeft op de ontwikkeling van de jongeren en hun gedrag. De gemeente voert een beleid waarbij in voorkomende gevallen vooral jongeren (en hun ouders) worden aangesproken op het gebruik van alcohol en drugs.
 
Vrijwilligers en mantelzorgers spelen een zeer belangrijke rol in de samenleving. De VVD vindt dat de gemeente mensen moet stimuleren om vrijwilligerswerk te doen en zo een bijdrage te leveren aan een leefbaar Giessenlanden. 
 

Leefomgeving en milieu
Wonen in Giessenlanden is een plezier en moet dat ook blijven. In een afweging van belangen moet de gemeente veel prioriteit geven aan rust, ruimte en groen in een schone en veilige omgeving.
 
De VVD vindt dat er continue zorg en controle moeten zijn om (potentiële) verrommeling tegen te gaan.
 
De gemeente is verantwoordelijk voor een goed groenbeheer in wijken en straten, in samenspraak met en zo mogelijk door zelfwerkzaamheid van de burgers. Uitbesteding aan plaatselijke, daarvoor geoutilleerde bedrijven, heeft de voorkeur van de VVD. Werkgelegenheidsprojecten kunnen worden ingezet bij het verwijderen van zwerfafval.
 
In programma’s van eisen voor bestemmingsplannen en gemeentelijke bouwplannen, maar ook via afspraken met ontwikkelaars en de woningcorporatie, moet duurzaam/ecologisch bouwen en wonen worden gestimuleerd. De gemeente streeft bij kleine projecten, daar waar het mogelijk is, in overleg met de bouwers naar het creëren van leerlingenbouwplaatsen.
 
Windenergie is een omstreden onderwerp voor de VVD. De VVD is terughoudend bij plannen van (gesubsidieerde) kleine windmolenparken indien het netto resultaat niet in een juiste verhouding staat tot de aantasting van het woonmilieu.
 
Milieu- en anderszins hinderlijke bedrijven horen niet thuis in of dicht bij woonwijken. Deze bedrijven dienen – zonodig met overheidsbijdragen – gestimuleerd te worden tot verplaatsing naar gebieden waar de vestiging ervan geen hinder oplevert.
 
Het afvalstoffenbeleid richt zich op vermindering van de hoeveelheid afval en op doelmatige en doeltreffende verwijdering van de afvalstroom, inclusief de resterende afvalstromen als gft, papier en plastic. De afvalstoffenheffing dient in beginsel kostendekkend te zijn.
 
Goed waterbeheer is vooral in onze laaggelegen veengebieden van groot belang. In structuur- en bestemmingsplannen dient integraal waterbeheer een belangrijke factor in de planuitwerking te zijn.
 
Het beginsel “de vervuiler betaalt” is voor de VVD uitgangspunt. Door
handhaving van de milieuregels moet milieuoverlast worden bestreden.
 
De VVD wil geluidshinder verminderen en de luchtkwaliteit verbeteren.
Daarbij past de aanleg van een geluidscherm bij Schelluinen, waarbij voor wat betreft de kosten een financieel beroep wordt gedaan op de “opbrengst verkoop woningbedrijf”.

 
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
De VVD is ingenomen met de Lokale Structuurvisie als basis voor het toekomstig RO-beleid. Hierin worden heldere kaders aangegeven voor de nieuwe bestemmingsplannen.
 
De VVD wil oude gebouwen die voldoende architectonische en culturele waarde hebben voor de komende generaties behouden. Ter voorkoming van leegstand en verval steunt de VVD (particuliere) initiatieven voor alternatieve bestemmingen.
 
De gemeente ondersteunt krachtig initiatieven van ontwikkelaars en bouwbedrijven – en particulieren - voor woningbouw binnen de bebouwingscontour. Daarbij stimuleert de gemeente een gedifferentieerd aanbod van woningen, verdeeld over de kernen van Giessenlanden en afgestemd op de vraag van ouderen, starters, alleenstaanden en gezinnen.
 
De VVD wil het eigen woningbezit bevorderen, maar vindt ook dat er voldoende huurwoningen beschikbaar moeten blijven voor inwoners die geen woning willen of kunnen kopen.
 
Bij het realiseren van de wens voor meer doelgroepenwoningen is een actief doorstromingsbeleid noodzakelijk. 

 
Financiën
De VVD voert een degelijk financieel beleid. Normaal gesproken zijn de jaarlijkse inkomsten en uitgaven in balans. Dat is in Giessenlanden op dit moment niet het geval, de uitgaven zijn groter dan de inkomsten. De oorzaken komen voort uit de (te) hoge ambities van het zittende College van Burgemeester en Wethouders en de snel verminderde bijdragen van de rijksoverheid. De VVD accepteert dat gedurende de komende vier jaar het ontstane tekort geheel of gedeeltelijk wordt gedekt door de renteopbrengsten van de verkoop van het woningbedrijf. Daarna zal de reguliere begroting weer sluitend moeten zijn.
 
De VVD wil het grootste deel van de opbrengst van het woningbedrijf reserveren voor toekomstige investeringen in voorzieningen en het onderhoud daarvan. Dit bedrag moet dan ook alleen hiervoor beschikbaar zijn en kan niet als “bruidsschat “ worden ingebracht bij een eventuele herindeling. De VVD denkt dan ook dat tweederde van dit bedrag apart gezet moet worden voor toekomstige uitgaven met een hoog maatschappelijk rendement.
 
De VVD is voorstander van afrekenbare doelstellingen. In de begroting moeten op belangrijke gebieden duidelijke en inzichtelijke doelstellingen zijn opgenomen. Door middel van tussentijdse rapportages wordt over de realisatie van deze doelstellingen duidelijk en inzichtelijk gerapporteerd.
 
De VVD is wel van mening dat er kritisch gekeken moet worden naar de toekomstperspectieven van de voorzieningen. Het huidige College van B. en W. doet daar een studie naar. Voor de VVD is een concentratie van enkele voorzieningen bespreekbaar, mits voorop blijft staan dat het totale niveau aan voorzieningen moet passen bij de behoeften van de inwoners en de omvang en eigenheid van de gemeente.
 
De VVD pleit desnoods voor een nauwere samenwerking tussen sportverenigingen, om de exploitaties van sportaccommodaties binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente Giessenlanden te houden
 
Het huidige subsidiebeleid moet worden geëvalueerd en gereviseerd. Het beleid is door de jaren heen, vaak incidentgedreven, ontwikkeld. Nu is het moment aangebroken voor het opnieuw formuleren van de bovenliggende doelen en zowel het beleid als de uitvoering te uniformeren.
Daarnaast moet bezien worden of het mogelijk is de administratieve lasten te beperken.
 
Voor burgers en bedrijven moet inzichtelijk zijn wat betaald moet worden en welke dienstverlening daar tegenover staan. 
 
VVD is voor het open en toegankelijk houden van alle bestaande begraafplaatsen,
maar wil ook dat de gemeente onderzoek doet naar optimalisatie van de beschikbare ruimte en beheersing van de kosten. Zo zou bijvoorbeeld “bovengronds begraven” op één van de gemeentelijke begraafplaatsen een mogelijkheid kunnen zijn. De VVD vraagt zich ook af of in de toekomst negen begraafplaatsen in Giessenlanden te handhaven zijn.
 
De VVD staat ten principale kritisch tegenover de OZB en wil de OZB-heffing voor burgers en bedrijfsgebouwen niet als melkkoe gebruiken. De VVD is voor het hanteren van de ‘nullijn’ en tegen het voeren van inkomenspolitiek op gemeentelijk niveau door versleuteling in bundels met andere belastingen of uitkeringen.
 
De VVD blijft scherp op het beoordelen van het nut van alle bestaande belastingen.
Met uitzondering van de OZB en de hondenbelasting zijn de heffingen en retributies op de overige locale lasten in principe kostendekkend.
 

Onze doelstelling
De VVD wil de komende periode weer bestuursverantwoordelijkheid dragen. Als de kiezers het mandaat geven is de VVD er klaar voor.
 
 
 

Secretariaat VVD Giessenlanden
Bazeldijk 28
4221 XW HOOGBLOKLAND
Tel. (0183) 56 20 70

 

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap