Nieuwsbrief Kerst 2008/2009

NIEUWSBRIEF december 2008

In memoriam drs. L.A. van Langeraad

Op 15 november j.l. is ons lid Bregt van Langeraad overleden; hij is 81 jaar geworden. Bregt was een zeer meelevend en actief lid.

Hij is voor de VVD raadslid en wethouder geweest in de voormalige gemeente Giessenburg. 

Wijlen Van Langeraad voelde zich maatschappelijk zeer betrokken en dat blijkt ook uit de vele bestuursfuncties die hij heeft vervuld, zoals bij zwembad De Doetse Kom, IJsclub De Giessen en de Oranjevereniging Giessenburg. Dit deed hij naast zijn drukke dierenartsenpraktijk. Hierin was hij bijzonder kundig, een voorloper en vernieuwer met veel waardering en zelfs landelijke erkenning.

Bregt had een heel duidelijke mening over onderwerpen waarbij hij betrokken was en het was niet altijd even gemakkelijk om deze mening te veranderen. Daarbij liet hij echter het algemeen belang steeds prevaleren en dat leverde daardoor goede oplossingen op.

Tot een jaar geleden bezocht hij samen met  zijn vrouw Annie regelmatig onze afdelingsvergaderingen. Zijn aanwezigheid en inbreng zullen we nu gaan missen. Hij heeft met grote inzet mede vorm en inhoud gegeven aan het liberalisme.

Wat blijft, is de herinnering, aan een zeer betrokken mens, Bregt van Langeraad,  die zich naast zijn gezin vooral heeft ingezet voor zijn praktijk, de maatschappij en de politiek. Als blijk van grote waardering ontving hij in 1991 de Thorbeckepenning van onze partij.

De VVD wenst Annie, hun kinderen en kleinkinderen veel sterkte.

Het bestuur

 

Het is gelukt !

Het is gelukt! Ik ben gekozen in het Algemeen Bestuur van het Waterschap Rivierenland.
Totaal heb ik 1517 stemmen gekregen. De VVD heeft helaas slechts 2 zetels van de 22.
Dank aan jullie allen voor jullie hulp en ondersteuning.
Een speciaal woord van dank aan het afdelingsbestuur. Ik kreeg de gelegenheid om op de afdelingsvergadering reclame te maken, maar vooral door de advertenties in de streekbladen heb ik veel stemmen gekregen.
Een bijzonder woord van dank aan Ad van Duin, die tot het uiterste is gegaan om mijn campagne te ondersteunen.
De komende weken staan in het teken van de vorming van het Dagelijks Bestuur.
Ik houd jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.
Ik wil jullie enorm bedanken voor alle steun.

Fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2009.
Hartelijke groet,
Peter van den Bosch

 

,, De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie staat als liberale partij open voor een ieder die de overtuiging heeft dat vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale gerechtigheid en de gelijkwaardigheid van alle mensen de fundamenten behoren te zijn van elke samenleving. De beginselen die uit deze overtuiging voortvloeien, aanvaardt zij als grondslag voor haar politiek.”

 

Prettige feestdagen gewenst

Het bestuur van de VVD afdeling Giessenlanden en de leden van de raadsfractie wensen u langs deze weg goede kerstdagen, een prettige jaarwisseling en een gezond en voorspoedig 2009.

Wij attenderen u graag op de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Giessenlanden. Deze wordt, zoals bekend is, gehouden op woensdag 7 januari aanvang 19.30 uur in het dorpshuis in Noordeloos. Het gemeentebestuur heeft door middel van een circulaire en een publicatie op de gemeentepagina in Het Kontakt en op de website de inwoners uitgenodigd naar de receptie te komen. Het programma vermeldt:

• Muzikale ontvangst door boerenkapel De Volherrie

• Fotovoorstelling van Ferry Verheij

• Impressie van dé film van Noordeloos: De Fanfare

• De ovale stuiter van Bakker Trappenburg

• Wijnproeverij door Livenjoy

• Hapjes van De Gieser Wildeman

• Terug in de tijd met de Historische Vereniging Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos

• Beeldengroep ‘Tijd’ van Woman4art
In de loop van de avond houdt burgemeester mevrouw E. Boot een nieuwjaarstoespraak.

*****
Ooit – een klein dorp - en nu de verblikking

Ooit, lang geleden, stichtten enkele kleine boeren een klein dorpje in de polder.

Het dorpje lag aan een klein stroompje en de dorpelingen boerden, dreven een beetje handel en leefden van de visserij.

Tijden veranderden en het dorpje, dat eerst uit een paar huizen/boerderijen bestond, groeide.

En dat in een tijd dat men niet echt het woord stoep kende. Stoep ? Hoor ik u denken .

Dat had volgens de beleidsmakers in het verleden iets te maken met wandelen.

Echt nodig was dat natuurlijk niet. Wandelen deed je in je vrije tijd en die was niet echt veel voorhanden.

Zes dagen werken en op de zondag tweemaal naar de kerk.

Dus, wandelpaden langs de huizen is een overbodige luxe. Eenvoudig en een helder standpunt.

En er werden daarom vervolgens bij het uitbreiden van het dorpje geen stoepen in de ‘planvorming’ opgenomen. Dat stoepen ook een ‘natuurlijke’ grens vormden tussen de straat en de voortuin, was daarbij geen echte overweging. Natuurlijk werden er wel stoepranden geplaatst om op z’n minst de scheiding tussen tuin en straat aan te geven.

En voor die paar ‘boerenkarren’ die  in het straatbeeld voorkwamen was er geen probleem. Plaats genoeg en het was een logisch beeld dat het aantal van de ‘karren’ in de toekomst niet enorm groot zou kunnen worden. En, zeg nu zelf; een stoep is eigenlijk toch zonde van de ruimte. Toch ?

Een beetje compact bouwen

Er werden dus huizen gebouwd (een beetje dicht op elkaar) met een kleine voor- en achtertuin. Dat was de behoefte van de burgers.

En, als de eigenaar zijn ‘kar’ voor zijn of haar voordeur kan zetten, is toch alles okay ?.

Zo gezegd, zo gedaan. Een beetje compact bouwen. Da’s gezellig (en… kost niet zoveel).

 

Maar, life goes on en de tijd vordert

Op dit moment zit de huidige koning van het dorp met een groot probleem.

Meer en meer mensen komen in zijn dorpje wonen. Hij heeft te maken met zo’n 1200 inwoners. Zijn dorpje ligt ook meer en meer op het kruispunt van belangrijke wegen. Doorgaande wegen van en naar de zee en van en naar het verre buitenland, veroorzaakten veel drukte en ook best wel een beetje herrie. De ligging maakt ook dat de landelijke spoorwegen hun tol eisen in de rust rond het dorp. Goederen- en transportvervoer maken hun entree.

Diezelfde ligging maakt het dorp uitermate geschikt voor de concentratie van de regionale zuivering van water en voor vestiging van transportondernemers.

De koning vindt dat hij heel veel problemen heeft om de leefbaarheid van zijn burgers op een aanvaardbaar peil te houden.

Maar goed, hij overlegt veel met zijn raadgevers en koningen van de bevriende aangrenzende landen, om te komen tot maatregelen die het leed een beetje kunnen verzachten.

Mooie nieuwe woningen en veel nieuw groen moeten in de toekomst de burgerij tevreden houden. Maar…

Er speelt één groot probleem in zijn (neo-liberale) hart.

Zijn burgers hebben het financieel goed. Hun bezit groeit.

Het is geen uitzondering dat elke gezin in het bezit is van meer dan één of zelfs twee ‘boerenkarren’. En in het compacte kleine dorp ontstaan parkeerproblemen.

Er is geen plaats om voor elke voordeur de ‘karren’van elke burger te plaatsen.

Anno nu wil iedere  burger zijn kar (of beter; al zijn karren) direct bij zijn huis ‘stallen’.

 

Voortuinen opgeofferd

De creativiteit van de burgers om te komen tot een oplossing van het parkeerprobleem leidt ertoe dat diverse voortuinen worden opgeofferd om hun ‘kar’ te stallen.

Dat werkt simpel. Het maakt niet uit of je een eigen-huizen-bezitter of een huurder bent.

Hup, een paar stenen in de voormalige voortuin en de kar kan haaks op het woonhuis in een vrije parkeerplaats worden weggezet. Pas-de-problem !

Maar het is wel een probleem.

Kan dit wel ? Mag dit ? Is er sprake van een overtreding ? Strikt formeel wel, vindt de koning.

Je mag, volgens de regels van ons landje, geen stoep (of een stoeprand) oversteken op straffe van een bekeuring. Maar, de overtreding moet wel geconstateerd worden.

Dus: op heterdaad !!!!

Overdag staat er bijna geen kar in de voortuin. Men trekt er op uit (werken….) en na de werkdag is er natuurlijk geen bekeurende ambtenaar voorhanden. De diensttijd eindigt immers zo rond de klok van 17.00 uur.  In de avond keren de burgers huiswaarts en parkeren hun bolide in hun voortuin.

Het mag niet, maar er is niemand om het “heterdaadje’ te constateren.

De simpele vaststelling dat de ‘kar’ in de tuin staat is blijkbaar onvoldoende grond voor een overtreding. Da’s toch een gekke regel. In simpele Hollandse taal is het zo dat je niet over een stoep of stoeprand mag rijden. En als de kar in de tuin staat, mag je niet meer bekeuren?

Dat is toch gek ?  Snapt u het nog ? Nou, de koning eigenlijk ook niet.

Alsof die karren kunnen vliegen! Het ‘staan’ van die karren in de voortuinen betekent toch eigenlijk dat er sprake is van een (gepleegde) overtreding ?

 

Het dilemma

Moet de koning gewoon verbieden dat die karren in de voortuin komen en ‘gebieden’’ dat zij geparkeerd worden langs de stoep of de stoeprand ?

En dat zijn burgers eventueel hun ‘kar’ op de gemeenschappelijke verzamel(parkeer)plaats (iets verder op) moeten parkeren en dan misschien enkele tientallen meter moeten lopen naar hun voordeur ?

Of, staat hij de verblikking toe in de voortuinen in de gedachte dat zijn burgers de vrijheid moeten hebben om te kiezen voor individuele invulling (hun recht om groen op te offeren) zolang de andere burgers daar maar geen last van hebben ?

Vrijheid van handelen of regulering ?

Onze koning zit er mooi mee.

Hij beseft dat het niet blijft bij die boerenkar (of inmiddels stalen ros en/of en blikken bolide).

Want, waar ligt de grens ? Een kar (auto) ? Caravan ? Motoren ? Aanhangers ? Fietsen ?.

De koning neemt zijn overdenkingen mee naar het nieuwe jaar.

Hij staat open voor raad!

Bert Snoek Schelluinen

*****

www.vvdgiessenlanden.nl

De VVD Giessenlanden kent geen jaarlijkse prijs voor mensen in de afdeling die zich steeds weer onderscheiden door hun inzet. Ik hoop dat u, als u de digitale snelweg van het internet kunt ‘berijden’, regelmatig een blik werpt op de website van onze afdeling. Een actueel nieuwsmedium, waarop veel berichten uit de gemeente en uit de regio worden geplaatst. Ook het belangrijkste nieuws van onze landelijke partij wordt er gepubliceerd.

Een prijs? Als we die jaarlijkse prijs zouden hebben dan zou ik hem willen toekennen aan Ad van Duin, onze actieve webmaster. Zoals u elders in deze nieuwsbrief kunt lezen, heeft Van Duin zich ook ingezet voor de campagne van Peter van den Bosch.

Henk Bovekerk

*****

Warmlopen in 2009

Het is onvermijdelijk; het bestuur van onze afdeling moet zich voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010. In de derde week van januari is de jaarlijkse vergadering van het bestuur en de fractie. In die bijeenkomst zal ruim aandacht worden besteed aan het verkiezingsprogramma voor de periode 2010-2014. Het is vanzelfsprekend dat onze afdeling alles op alles wil zetten om in genoemde periode weer met vier leden in de raad terug te keren en daarmee meer kans te hebben op een wethouderspost. Wij zijn een bestuurderspartij en daaruit vloeit voort dat het voeren van oppositie niet onze geliefdste bezigheid is. Dat wil niet zeggen dat we onze stem niet laten horen. Fractielid Bert Snoek typeerde afgelopen herfst het College van B en W als ,, een rupsje nooit genoeg.” Er wordt volgens ons wel heel erg veel geld uitgegeven.

Na de januarivergadering zal het bestuur komend voorjaar de leden oproepen zich kandidaat te stellen of kandidaten voor te stellen. Een commissie uit het bestuur zal uiteindelijk komen tot een advieslijst, waaruit in het najaar de lijsttrekker en de overige kandidaten kunnen worden aangewezen. Ik stel me niet meer beschikbaar; ik hoop in 2010 de leeftijd van 69 jaar te bereiken en mensen met die leeftijd behoren niet meer in de actieve politiek thuis. ’t Zou heel slecht zijn voor de politiek en dus ook voor onze afdeling als we geen jongere kandidaten zouden kunnen vinden. Komt het moment van afscheid dan zal ik dit dynamische werk zeker missen.

In de vorige nieuwsbrief hebben we stilgestaan bij de ‘eisen’ die we aan een kandidaat-raadslid stellen:

Beschikbaarheid

1. Investeren in voldoende tijd!
Vaardigheden

2. Maatschappelijk betrokken zijn, maar onafhankelijk. 3. Beschikken over kennis van of affiniteit hebben met één of meer aspecten van het lokale bestuur. 4. Aanspreekbaar zijn op politieke keuzes en op die van de fractie. 5. Integriteit.
Persoonlijkheid

6. Nieuwsgierig en kritisch zijn. 7.Plezier scheppen in discussies, lef hebben om je standpunt te verdedigen én waar nodig te wijzigen. 8. Relativerend vermogen hebben en aanspreekbaar zijn op eigen functioneren. 9. Beschikken over een zekere mate van creativiteit, openheid, inlevingsvermogen en gevoel voor politieke verhoudingen.
‘Met voldoende tijd’ bedoelen we dat een raadslid er niet komt met een paar uurtjes per week. Het is een nevenbaan, waarin je tijd moet investeren. Draai je eenmaal een poosje mee dan wordt het gemakkelijker, omdat nogal wat dossiers weer terugkomen op de agenda. De belangrijkste onderwerpen ken je dan al. In 2009 gaan we warmlopen! Doet u mee? Dat zouden we erg op prijsstellen. Kent u mensen, die volgens u geschikt zijn voor de functie van raadslid? Probeer ze te interesseren voor de uitgangspunten van onze VVD.

Henk Bovekerk, lid VVD-fractie

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap