Nieuwsbrief Najaar 2008

Nieuwsbrief oktober 2008

Waterschapsverkiezingen ( 13 tot 25 november 2008)

In de periode van 13 tot 25 november 2008 staan de verkiezingen van leden voor het bestuur van het Waterschap Rivierenland centraal. Niemand minder dan ons oud-raadslid Peter van den Bosch is kandidaat voor een plaats in het bestuur. Peter staat op de tweede plaats van de kandidatenlijst. Met Van den Bosch (foto) heeft de VVD een deskundig kandidaat, die eerder professioneel als secretaris aan het toenmalige Hoogheemraadschap was verbonden. De Alblasserwaard is gelegen in het gebied van het Waterschap Rivierenland. Met ingang van 2009 wordt de samenstelling van het bestuur van het Waterschap ingrijpend gewijzigd.. Het algemeen bestuur van het Waterschap Rivierenland zal dan bestaan uit 30 leden, waarvan 22 leden ( de ingezetenen) door middel van verkiezingen worden gekozen. De andere acht leden worden rechtstreeks benoemd op voordracht van landbouworganisaties, Kamers van Koophandel en natuurterreinbeheerders.

Er zijn 10 belangengroeperingen die een kandidatenlijst hebben ingediend voor de verkiezingen namelijk:

1.    Lokale Regiobelangen Rivierenland;

2.    VVD;

3.    Staatkundig Gereformeerde Partij;

4.    Christen Unie;

5.    Partij van de Arbeid;

6.    Algemene Waterschapspartij;

7.    Huiseigenaren;

8.    Christen Democratisch Appel;

9.    Vereniging kleine Kernen Gelderland;

10. Water Natuurlijk.

Al deze partijen strijden voor een of meer van de 22 zetels die beschikbaar zijn voor de categorie ingezetenen. De partij die het meeste stemmen heeft en dus de meeste zetels in het algemeen bestuur, zal ook een kandidaat voor het Dagelijks Bestuur leveren en de samenstelling van het Dagelijks Bestuur kunnen beïnvloeden. Daarom willen wij graag als VVD Giessenlanden dat u allen uw stem uitbrengt en ook familie, vrienden en bekenden oproept om hun stem uit te brengen. Om uw stem uit te kunnen brengen ontvangt u rond 13 november a.s. een brief met een stembiljet dat u retour moet zenden vóór 25 november 2008.

Basisvoorwaarde

Water vormt een essentieel onderdeel van ons bestaan. In het Waterschap Rivierenland hebben wij de dreiging van dijkdoorbraak en de evacuatie van bewoners van nabij meegemaakt. Dit willen wij niet nog eens meemaken. Water is ook een basisvoorwaarde voor (agrarische) bedrijvigheid en wonen en recreëren. Dit vereist een professioneel Waterschap met professionele bestuurders. De VVD staat voor professionaliteit in het bestuur, wij zoeken naar duurzame oplossingen die haalbaar en betaalbaar moeten zijn. De VVD staat voor financiële soliditeit en soberheid. Geen hobbyisme, geen activiteiten die waterschapsvreemd zijn. Vanuit onze regio sta ik op de kandidatenlijst van de VVD voor deze waterschapsverkiezingen. Daarom deze oproep: Stem op lijst 2, nummer 2, namelijk Peter van den Bosch Schelluinen

Giessenlanden 60 miljoen rijker!!!???

(door fractievoorzitter Jan de Groot)
Met de door de VVD-fractie reeds lang bepleite verkoop van het Gemeentelijk Woningbedrijf  beschikt Giessenlanden – na aftrek van ondermeer kosten - over een netto opbrengst van ca. 60 miljoen euro. Laat ik eerst vast stellen dat we natuurlijk niet rijker geworden zijn. Eerst hadden we huizen en nu hebben we geld. De kunst is nu om op een zorgvuldige manier een juiste bestemming hieraan te geven. Met alle fracties hebben we afgelopen voorjaar een motie aangenomen die bepaalt dat er pas over de opbrengst mag worden beschikt, nadat de raad een besluit daarover heeft genomen op basis van een totale en integrale afweging. De discussie zal dan gaan over :

a)Is zo’n grote financiële buffer wel nodig ?

b)Hoe moet inflatie gecorrigeerd worden ?

c)Op welke manier willen we opbrengsten/vermogen uit deze gelden inzetten voor beleid?

d)Hoe kunnen de voorzieningen in de kernen hier meerjarig van profiteren?

e)Hoe kunnen de inwoners van Giessenlanden in de toekomst maximaal profiteren van deze middelen?

f) Wat zijn fiscaal aanvaardbare mogelijkheden?

In ons achterhoofd speelt daarbij dat we in de nabije toekomst te maken krijgen met herindeling en het zal zuur zijn als een nieuwe gemeente met een “te groot” deel van dat geld aan de haal gaat. In de raadsvergadering van 23 oktober is er over een voorstel van het College van B. en W. een besluit genomen. In dat voorstel liep het College vooruit op de uitkomst van de motie om al een gedeelte van de opbrengst te versleutelen in de begroting van 2009 en de meerjarenbegroting tot 2012. Om de hoge ambities van het collegeprogramma te kunnen realiseren, schiet de reguliere begroting te kort en zou belastingverhoging mogelijk onontkoombaar zijn. Ook de VVD-fractie begrijpt dat met de inmiddels alom bekende opbrengst van de verkoop een belastingverhoging bijna niet is uit te leggen. Toch wil de VVD vasthouden aan het uitgangspunt dat tot aan de besluitvorming over de eerder genoemde motie, de omvang van dit bedrag niet mag worden aangetast.

Rente

Deze 60 miljoen euro zal wel vanaf 2009 rente opbrengen. Daar zit dan ook wat ons betreft de ruimte om het gedeelte van de renteopbrengst, dat niet nodig is voor inflatiecorrectie, ongeveer 1,35 miljoen euro te benutten in de begroting van 2009. In ieder geval kan dan de OZB in 2009 verlaagd worden tot het niveau van de inflatiecorrectie. Mocht het resterende bedrag niet voldoende zijn voor een sluitende begroting dan moeten de ambities van het College van B. en W.  voor 2009 worden bijgesteld. Deze discussie zal dan verder bij de behandeling van de begroting (donderdag 6 november, vanaf 15.00 uur) gevoerd worden. Dus wat minder inhuur personeel, wat minder meer ICT , wat minder voor bestuurskrachtmeting. Geen aankoop van het Bankgebouw te Noordeloos ten behoeve van een bibliotheek etc. Zoals Bert Snoek het verwoordde. “We hoeven niet in alles het beste jongetje van de klas te zijn”.

Windmolens
 

(door voorzitter Arie van Noordenne)
Nu wij in Giessenlanden worden geconfronteerd met het stupide plan om drie  monsterlijke windmolens te gaan plaatsen, waardoor een gruwelijke horizonvervuiling zal optreden naast een niet geringe milieuschade ( denk aan vogels die in de wieken vliegen, vleermuizen waarvan de longen als het ware worden opgeblazen. door de luchtdruk ) en lawaai in de nachtelijke uren waar mens en dier hinder van ondervinden, hierbij mijn visie op dit voornemen. Veel van onderstaande informatie komt uit een artikel van  Ir. Jan van Erp.
,,Visie, Strategie en Agenda” is de titel van het kortgeleden verschenen energierapport  van het kabinet.  Jammer is dat de ‘visie’ grotendeels is gebaseerd op wensdromen.  Het bouwen van nieuwe kerncentrales vormt geen onderdeel van het energiebeleid. Een van de voornaamste delen van het beleid is de installering van duizenden windturbines op land en in zee. Dit is zeker geen goede basis om de Nederlandse industrie van betrouwbare en betaalbare energie te voorzien. Windturbines hebben een wisselvallig productiepatroon dat kan variëren tussen 0 en 100 procent van hun maximale vermogen als gevolg van de variërende windsnelheid. Zij produceren, gemiddeld over een jaar, slechts een klein deel van de energie die zij zouden kunnen produceren als de wind voortdurend een optimale snelheid zou hebben. In Nederland is dat circa 20 procent.

Back-up power
Elektriciteit betrokken uit het landelijke elektrische net wordt gebruikt op hetzelfde ogenblik dat het geproduceerd wordt.  Als gevolg hiervan hebben windturbines (indien gekoppeld aan het elektrisch net) de hulp nodig van een flexibel aanvullend productievermogen (de back-up power) om te kunnen compenseren voor de variërende windproductie.  Meestal moet dit back-up- productievermogen geleverd worden door extra aardgascentrales. Windenergieproducenten hebben de vrijheid aan het elektrische net te leveren tegen een vaste (gesubsidieerde) prijs.  Zij zijn vrijgesteld van de verplichting zich aan te passen aan de vraag van het elektrische net.  Bij de berekening van de werkelijke prijs van elektrische energie, geproduceerd door windturbines, is het nodig daarin de kosten van de noodzakelijke back-ups te verwerken. Die kosten zijn hoog, omdat deze back-ups niet op volle capaciteit gebruikt kunnen worden (under-utilized capacity).  Bovendien zijn de kosten afhankelijk van de snel toenemende prijs van aardgas.

Elektrisch net
Aangezien windproducenten niet bijdragen aan de kosten van de benodigde back- up-capaciteit betekent dit in feite een aanzienlijke subsidie die de energiemarkt in Nederland scheef trekt en de economie schaadt.  Verder dient vermeld te worden dat de schommelende productie van windturbines destabiliserend werkt op het elektrisch net met nadelige gevolgen voor de economie (elektrische onderbrekingen en storingen).Het rapport verklaart: ‘het kabinet heeft de ambitie om circa 6.000 MW windenergie op zee te realiseren in 2020’.  Het is niet duidelijk wat bedoeld wordt:
a) geïnstalleerd windvermogen, dat maar voor circa 20 procent gebruikt kan worden, of
b) windproductievermogen gelijkwaardig aan dat van een 6.000 MW steenkolencentrale of kerncentrale.
Voor optie a)  zouden 2.000 windturbines van 3 MW nodig zijn met een jaarlijkse productie van circa 1.200 MW gemiddeld. 
Deze energie kan veel beter geproduceerd worden met een enkele kerncentrale. Visie van de regering is gebaseerd op dromen – laat ze liever doorzetten Voor optie b) zouden 10.000 windturbines van 3 MW nodig zijn met een jaarlijkse productie van  6.000 MW. Dit kan beter geproduceerd worden met vier kerncentrales.

Afval
Kerncentrales zijn milieuvriendelijk en veilig, en verhogen de politieke onafhankelijkheid van de energielevering. De geproduceerde elektrische energie is betaalbaar, prijsvast en leveringsbetrouwbaar. Opberging van  radioactief afval is geen technisch probleem, want het volume is klein. Wat betreft de veiligheid van kerncentrales moge vermeld worden dat deze voor de nieuwe generatie (die bijvoorbeeld worden gebouwd in Finland en Frankrijk) verder verbeterd is. De kans op een ongeval dat zou leiden tot schade aan de reactorkern met ontsnapping van een hoeveelheid radioactief materiaal van enige betekenis, is nu teruggebracht tot ongeveer één keer per honderd miljoen jaar. Betreffende milieuvriendelijkheid: kerncentrales produceren geen broeikasgassen en nemen weinig ruimte in (1 tot 3 vierkante kilometer).  Daarentegen nemen windturbines duizenden vierkante kilometer in beslag.  De hoeveelheid hoogradioactief afval is circa 3 kubieke meter per jaar voor een kerncentrale van 1.000 MW.

Splijtstof
De prijs van elektriciteit geproduceerd door kerncentrales hangt maar voor een klein gedeelte (circa 5 procent) af van de prijs van de splijtstof. Dit, tezamen met het feit dat nieuwe kerncentrales ten minste 60 jaar (mogelijk wel 90 jaar) in bedrijf kunnen blijven, heeft als gevolg dat de geproduceerde elektriciteit zeer prijsvast is. Frankrijk heeft nu al het grote economische voordeel van prijsvaste elektriciteit, omdat 80 procent van het nationale gebruik aan elektriciteit afkomstig is van kerncentrales.De hoeveelheid van reeds aangetoonde splijtstof (uranium of thorium) die mondiaal beschikbaar is, is voldoende voor enkele honderden jaren indien uitsluitend gebruik gemaakt blijft worden van het huidige type kerncentrales.  Maar een nieuw type kerncentrale dat in ontwikkeling is, zal in staat zijn veel meer energie uit uranium te produceren (ongeveer honderd keer meer dan de huidige generatie). Met dit nieuwe type zal de hoeveelheid van reeds aangetoonde splijtstof voldoende zijn voor tienduizenden jaren. Uranium is als energiedrager ongeveer een miljoen keer meer geconcentreerd dan steenkolen. Daarom zijn voor kernenergie slechts betrekkelijk kleine hoeveelheden uranium nodig die verkregen kunnen worden uit politiek- stabiele landen als Australië en Canada en die gemakkelijk opgeslagen kunnen worden. Kernenergie leidt daarom tot grotere energieonafhankelijkheid. Alleen investering in nieuwe kerncentrales kan de grote hoeveelheid betrouwbare energie leveren die nodig is voor een industriële maatschappij zoals Nederland.  Het is te hopen dat het kabinet eindelijk bereid zal zijn een realistisch energiebeleid te volgen.

Woonwensen senioren

(door Ad van Duin, lid WMO-platform)

Senioren in Giessenlanden laten zich niet meer wegzetten in een hokje. Projectontwikkelaars zullen meer rekening moeten gaan houden met de eigentijdse behoeften van ouderen. De doelgroep met een eigen woning en woonachtig op het platteland heeft de laatste decennia een comfortabele leefomgeving gecreëerd, waardoor zij hogere eisen stelt aan het wooncomfort voor de “oudedag”. Bij het ontwerpen van nieuwbouwprojecten als Wozoco’s en seniorenappartementen zal een ieder begrijpen dat men primair de behoeften van de eigen inwoners c.q. de gemeentelijke lijst van woningzoekenden centraal stelt. In de praktijk blijkt dit toch een beetje anders te gaan, daar men de Giessenlandse vraag voor koopappartementen helaas niet toetst aan deze eigentijdse behoeften. Zie het aanbod van de koopappartementen van de Peperhof in Arkel. Het aangebodene loopt niet synchroon met de “VRAAG” van de woningzoekenden op de gemeentelijke lijst van koopwoningzoekenden. Het gevolg is dat nu het merendeel van deze appartementen via de “vrije verkoop” naar derden zal gaan en dat Giessenlanders langer op hun stekkie blijven of naar een andere gemeente verhuizen! Verhuizen en zeker gedwongen verhuizen voor ouderen is vaak een zeer emotioneel gebeuren, daarom dienen oplossingen die geboden kunnen worden in de vertrouwde woonomgeving de voorkeur. Een idee is bijvoorbeeld een (tijdelijke) uitbreiding van een woning door middel van een zogenoemde “zorgunit” in de vorm van een container, die in de (achter)tuin van een woning geplaatst kan worden. Een optie voor de exploitatie van deze verplaatsbare “zorgunits” kan mogelijk via het woningbedrijf c.q de nieuwe woningbouwcorporatie. Deze zorgunits kunnen ingezet worden bij zowel de huur- als koopwoningen. Je kunt deze oplossing zien als een mini- Wozoco op locatie!

Lid van de gemeenteraad van Giessenlanden

Meebeslissen, met anderen de verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van Giessenlanden, samen, met elkaar, werken aan het welzijn en welbevinden van de inwoners. Samen de mouwen opstropen om Giessenlanden een positieve plek te geven te midden van de andere gemeenten in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Doe mee en meld je aan voor het kandidaat- lidmaatschap van de gemeenteraad van Giessenlanden. In maart 2010 worden de leden van de gemeenteraad gekozen voor de zittingsperiode 2010-2014. Het lidmaatschap van een gemeenteraad is een verantwoordelijke ‘baan’, die veel voldoening geeft, maar ook veel tijd kan kosten. Die kant van de medaille moet genoemd worden.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stelde de volgende ‘meetlat’ op:

Beschikbaarheid 
1.Investeren in voldoende tijd!
Vaardigheden
2.Maatschappelijk betrokken zijn, maar onafhankelijk.
3. Beschikken over kennis van of affiniteit hebben met één of meer aspecten van het lokaal bestuur.
4. Aanspreekbaar zijn op politieke keuzes en op die van de fractie.
5. Integriteit.
Persoonlijkheid
6.Nieuwsgierig enkritisch zijn.  
7.Plezier scheppen in discussies, lef hebben om je standpunt te verdedigen én waar nodig te wijzigen.
8. Relativerend vermogen hebben en aanspreekbaar zijn op eigen functioneren.
9. Beschikken over een zekere mate van creativiteit, openheid, inlevingsvermogen en gevoel voor politieke verhoudingen.
Wie iets van zichzelf in deze spiegel ziet en interesse heeft om van gedachte te wisselen over een mogelijk raadslidmaatschap kan voor een gesprek contact opnemen met fractievoorzitter Jan de Groot of een van de andere leden van de fractie.

(Verdonk)eremanen

(door Ad van Duin, webmaster en lid RAC)

Tweede- Kamerlid Rita Verdonk overtrad in de jaren tachtig de wet toen ze meedeed aan blokkades bij de ontruiming van een krakersbolwerk in Nijmegen, schreef het weekblad Vrij Nederland. Uitlatingen van Rita Verdonk in het tv-programma Knevel en Van den Brink waren voor Vrij Nederland aanleiding terug te komen op een publicatie van dit blad, twee jaar geleden.

Verdonk zei bij Knevel en Van den Brink voor de televisie: “Ik heb nog nooit in krakerskringen verkeerd, ik heb nog nooit wat te maken gehad met kraken. Ik keurde toen kraken af, en dat doe ik nog steeds. Tuurlijk heeft iedereen wel wat gedaan in zijn jeugd waarvan je zegt, nou ja goed, zou ik nu niet meer doen, maar niet met stenen gooien, geen inbraken, geen mensen bedreigen, daar ligt toch wel heel duidelijk de grens.” Vrij Nederland schreef dat Verdonk deelnam aan een zitblokkade en meeliep in demonstraties. In het artikel in Vrij Nederland van 2006 komt Verdonk, toen nog minister van Vreemdelingenzaken, ook zelf aan het woord: “Ik was een actievoerder.” Over de ontruiming in Nijmegen zei zij: “Ik was tegen die parkeergarage. Waarom moesten er huizen verdwijnen als er elders in de stad garages halfleeg stonden? Ik maakte gebruik van mijn recht om te demonstreren”.

“Koekoeksjong
De VVD  haalde in 2002 Verdonk binnen, maar al gaande ontpopte zij zich als een “koekoeksjong” en probeerde een ieder die te veel in haar omgeving kwam uit het liberalennest te drukken. Gelukkig kregen het bestuur en de fractie door dat deze dame een eigen agenda heeft. Ruzie, roddel en een rechtszaak. Het lijkt de LPF wel! Het rommelt binnen Verdonks Trots op Nederland. De politica beschuldigde haar voormalig adviseur Ed Sinke van het wegsluizen van campagnegeld naar rekeningen van zijn eigen bedrijven. Volgens Sinke bleef Verdonk maar geld uitgeven dat er niet was en  vervolgens beschuldigde ze Sinke ervan dat hij niet goed met het geld omging. TON verkeert financieel in zwaar weer. In een poging het financiële gat te dichten, laat Verdonk zich voor 10.000 euro per bezoek inhuren voor feesten en partijen.

Een echt verkiezingsprogramma heeft ze nog niet, maar Rita Verdonk doet wel de ene belofte na de andere. Haar motto: minder is beter. Ze doet amper mee aan debatten. Ze heeft geen programma waarop ze kan worden afgerekend. En toch staat Trots op Nederland nog steeds in de peilingen. Ze hoeft alleen maar te zeggen dat ze de files gaat oplossen of een groot deel van de Nederlanders gelooft haar op haar woord. ‘Remmende Rita is weer niet aanwezig’, riep CDA-Kamerlid Ger Koopmans onlangs gefrustreerd tijdens een debat over de kilometerheffing. ‘Laat wat van je horen, is mijn oproep aan haar.’

Minder is beter

Verdonk laat wel van zich horen, alleen niet in Den Haag. Ze reisde de afgelopen tijd het land door en deed de ene belofte na de andere. Rita’s motto: minder is beter. Minder ontwikkelingshulp, minder ambtenaren, minder regels, minder gezeur. Minder files wil ze ook, maar juist op dat punt hult ze zich nog in nevelen. ‘Als ik nu al mijn oplossingen prijsgeef’, zegt ze grijnzend, ‘dan gaan de andere partijen er natuurlijk mee aan de haal. Ik kijk wel uit.’ Op Rita’s file-oplossingen moeten we dus nog even wachten!

Rita Verdonk stemde als enige Kamerlid niet in met de redding van Fortis/ ABN-Amro, omdat ze tijdens Algemene Financiële Beschouwingen meer details wilde horen. Bij dat debat ontbrak Verdonk vervolgens. "Ik weet niet of ze luistert, maar ik hoop dat ze alsnog overtuigd is geraakt", zei Bos tegen het einde van het debat. Wie maalt er verder om het PSP-verleden van Rita Verdonk? Ze krijgt alleen weer problemen als haar geheugen steken laat vallen. Rita Verdonk kon het zich niets herinneren, tot haar aanmeldingsformulier opdook, van de links radicale partij. Verdonk was toch niet links, niet rechts, maar recht door zee? Wat wordt Rita’s slotakkoord of gaat zij dit ook allemaal verdonkeremanen?

Drie heren…

(door Henk Bovekerk, lid VVD-fractie)

Lodewijk, Nicolaas en Gerard zijn sinds mensenheugenis buren en ook nog concurrenten, eigenlijk meer collega’s. Zij werken in dezelfde branche en hun bedrijven hebben een vergelijkbare structuur. Tijdens een van de befaamde verjaarspartijen kwam Nicolaas met de suggestie om ‘ns te kijken of ze niet zouden moeten gaan samenwerken. Nicolaas zat namelijk krap bij kas en hij hoopte vurig dat Lodewijk en Gerard hem zouden kunnen redden. Er werd afgesproken om de volgende week een keer over dit onderwerp te lunchen.  Ze kwamen al gauw tot de conclusie dat een samenwerkingsverband voor ieder voordelig zou zijn. Sociaal gevoelend als zij waren spraken zij af dat het personeel er niet onder zou mogen lijden. Voor het samensmeden van de werkzaamheden werd al heel snel zes miljoen euro gereserveerd. ,,Maar,” zei Lodewijk, het kan ook Nicolaas of Gerard zijn geweest, ,, alles goed en wel, ik blijf wel de baas in eigen zaak. Dat vonden ze alle drie. Hun managers waren het, toen ze van de plannen hoorden, helemaal met hen eens. Samenwerken okay, graag zelfs, maar iedereen blijft bestuurder in zijn eigen kantoor. De enkeling die suggereerde dat het toch beter was, om de drie besturen op te heffen en één nieuwe leiding aan te stellen werd voor gek verklaard en al spoedig buiten de deur gezet. Wat zal er van Gerard, Lodewijk en Nicolaas (lees Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland) terecht komen? Een weg terug is er niet, gaan gemeenten intensief samenwerken dan is het eindstation een fusie of kun je nog gewoon herindeling zegge?. Goverdina, Leontien en Zegertje (u kent ze wel) willen ook steeds intensiever samenwerken. Goverdina heeft eerder - zoals bekend is- een blauwtje gelopen bij de hierboven genoemde Gerard. Leontien en Zegertje zien een trio met Goverdina wel zitten. Zij is de begeerlijke bruid met zestig miljoen euro in de knip. Waar vind je vandaag aan de dag nog zo’n bruid, zo’n heerlijk gebraden kippetje? Raadsleden van Giessenlanden, pas op je kippen, ik bedoel, euro’s !
 

Woensdag 12 november najaarsledenvergadering van onze afdeling!

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2018 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap