Nieuwsbrief Voorjaar 2008

NIEUWSBRIEF april 2008

Van de voorzitter

Beste liberale vrienden,

Door ons is op democratische wijze een nieuwe landelijk voorzitter gekozen: niemand minder dan Ivo Opstelten! Een echte liberaal van statuur met een enorme bestuurlijke ervaring. Een lastige stad als Rotterdam besturen als burgemeester is niet de minste klus om te klaren! Als bovendien in je ambtsperiode dan ook nog een moord plaatsvindt op een prominente inwoner van je stad, ( Pim Fortuin ) dan vergt dit enorm veel inzicht en stuurkunst om geen brokken te maken. Vergelijk zijn duidelijke, heldere en stevige manier van besturen eens met het zalven, vergoelijken, pappen en nathouden, het knoeiwerk van Cohen in onze hoofdstad!! Ik denk dat wij veel kunnen verwachten van onze nieuwe voorzitter. Hij heeft zich meteen verbonden verklaard met een zetelaantal van boven de 30 ( 33 minimaal ) bij de volgende verkiezingen, anders stapt hij op. Voorwaar, een duidelijk standpunt, ingenomen door een degelijke bestuurder.

Tja, 33 zetels, dat moet haalbaar zijn. Probleem is natuurlijk wel dat er stevig geconcurreerd moet worden. D66 doet het goed in de peilingen, TON en PVV blazen hun partij mee, het wordt druk in het midden van het politieke spectrum en rechts daarvan. Gelukkig hebben we nog 3 jaar om te laten zien wat echt liberalisme inhoudt, kwaliteit komt immers altijd boven drijven. Bovendien zijn de kiezers die gemakkelijk achter nieuwe profeten aanlopen ook weer gemakkelijk terug te halen, mits het verhaal hen aanspreekt. Veel belangrijker is het dat een partij als de onze een ruggengraat heeft van standvastige leden, die zich verbonden voelen door het liberalisme. Mensen die intellectueel in staat zijn om populistische stromingen te ontmaskeren en die zich niet laten meeslepen met de waan van de dag. Ik ben er trots op dat onze afdeling praktisch geen afname van het ledental laat zien, dit geeft waarlijk een warm gevoel in de politieke maalstroom van deze dagen.

Uw voorzitter,

Arie van Noordenne

ÜËÛ

VVD-fractie voor Generaal Pardon
De VVD-fractie is voor een Generaal Pardon! Nee, het betreft hier geen afwijkende mening op het landelijke VVD- standpunt, maar een opvatting over het permanent bewonen van de recreatiewoningen op de parken de Bilderhof en de Giessenburg (Oudkerkse Bos) te Giessenburg.

Onze fractie heeft geprobeerd de overige fracties in de gemeenteraad mee te krijgen om het besluit van 2004 te herzien. De raad van toen heeft op voorstel van onze toenmalige wethouder Jacq. de Kreij een besluit genomen, waarin de status van recreatiepark opnieuw werd vastgesteld.

Dit betekende dat permanente bewoning niet geoorloofd zou zijn en dat er een proces van handhaving van dit besluit uitgevoerd moest gaan worden.

Na vier jaar gaat het huidige College van B. en W. daar nu mee beginnen!

De discussie over het permanent bewonen van recreatiewoningen heeft zich landelijk de afgelopen vier jaar echter op veel politieke fronten afgespeeld. Het vorige kabinet heeft bij monde van VVD-minister Dekker zich duidelijk uitgesproken voor het legaliseren van het permanent bewonen. De minister heeft de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming hierover neergelegd bij de gemeentebesturen. Er is voor een beperkt aantal gebieden met landschappelijke waarden de mogelijkheid geboden de oude situatie te handhaven. 

Een aantal bewoners van de genoemde parken kan op basis van het genomen besluit van 2004 een persoonsgebonden gedoogvergunning claimen, omdat zij reeds aantoonbaar lang permanent de recreatiewoning bewonen. Hiervoor biedt de wet een mogelijkheid. De recente inventarisatie geeft aan dat circa de helft van de woningen permanent bewoond wordt.

Als fractie schatten wij in dat de handhaving veel tijd en menskracht en dus geld zal kosten. Dat zal gepaard gaan met een langdurige juridische strijd waardoor veel ongenoegen in de hand zal worden gewerkt. We kunnen vaststellen dat de huidige situatie weinig problemen oplevert. De bovengenoemde veranderingen in de situatie ten opzichte van 2004 waren voor onze fractie aanleiding om hierover opnieuw de discussie aan te gaan.

Als veel betere oplossing geldt voor ons een Generaal Pardon om permanente bewoning mogelijk te maken en dat in combinatie met een maximale bebouwingsoppervlakte. Hierdoor blijven de parken een zelfde uitstraling houden en worden een nieuwe wijk in onze gemeente. Helaas was geen enkele fractie (de SGP en GB waren afwezig) bereid met ons voorstel mee te denken. Dat betekent dat er vier jaar na de besluitvorming alsnog tot handhaving zal worden overgegaan. Wethouder Buddingh? rekent erop dat hij nog jaren met dit proces bezig zal zijn.

Jan de Groot

ÜËÛ  

Het is mooi geweest  

(Gerrie den Braven heeft in de januarivergadering na een indrukwekkende periode van 22 jaar afscheid genomen van de gemeenteraad van Giessenlanden. Ze kwam in 1978 in de raad van Hoogblokland en bleef daar tot 1986. De volgende acht jaren waren voor de zorg voor haar twee kinderen. In 1994 kwam zij in de raad van Giessenlanden hb)

In haar afscheidsrede zei ze ondermeer: ,,Een paar woorden over de Hoogbloklandse periode, eerst vier jaar raadslid en toen tot de herindeling wethouder. Er was geen portefeuille verdeling, burgemeester Schakel verdedigde ieder voorstel en de raadsvergaderingen waren met een uur afgelopen. De raadsvergaderingen van Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos werden op een avond gepland, meestal in de genoemde volgorde, omdat het in Noordeloos wel eens iets langer kon duren. Voor de begrotingsvergadering werd een uitzondering gemaakt en daarvoor hadden we een hele avond. Commissies hadden we niet. Als ik nu alle perikelen rond de samenwerking van de A3- gemeenten lees, dan waren we, met een gezamenlijk ambtenarenapparaat voor drie gemeenten, onze tijd ver vooruit.

Anekdotes

Ik zou veel anekdotes kunnen vertellen, maar mijn verhaal zou te lang gaan duren. In 1994 won de VVD een zetel en kwamen Kees van Vliet, Peter v.d. Bosch en ik als nieuwe fractie in de raad met Jac. de Kreij als wethouder.

We werden heel snel een team en ik denk met heel veel plezier aan die periode terug. Het werd wennen voor iedereen toen in 2002 het dualisme zijn intrede deed. En het is nog steeds wennen nu met ingang van dit jaar veranderingen in de manier van vergaderen worden ingevoerd. Een langdurig raadslidmaatschap kent hoogte- en dieptepunten. Het zal u niet verbazen dat de bestuurscrisis ook voor mij een dieptepunt was, een periode waarin ik met tegenzin raadslid was. Het fractievoorzitterschap viel mij toen zwaar. Ik ben heel erg blij dat de verhoudingen onderling en de sfeer in de raad weer stukken beter zijn en ik ben ook blij dat ik nu afscheid neem en niet in die periode.

Een heel moeilijke vergadering vond ik die pp 11 januari 2007, waarin het besluit over Schelluinen-West werd genomen. Vooral moeilijk omdat onze fractie niet unaniem was. Maar in een liberale fractie moet je daar zeker begrip voor kunnen opbrengen en dat begrip was er ook.

Er waren veel hoogtepunten, ik kan ze niet allemaal noemen, maar het besluit om een nieuwe Peperhof te gaan bouwen heeft mij een goed gevoel gegeven. Als ik nu zie, nu iedereen verhuisd is naar de nieuwe Peperhof, hoe mooi het geworden is, hoe mooi ook de bewoners het vinden en hoe ook de inwoners van Arkel het nieuwe gebouw waarderen, dan denk ik dat dat een goed besluit is en ik zie de volgende fases met vertrouwen tegemoet. In zo?n lange reeks van jaren heb je met heel veel mensen samengewerkt. Ik ga geen namen noemen, maar ik wil iedereen bedanken.

Vanaf 2006 zit onze fractie in de oppositie, dus 2 jaar, en 20 jaar was onze fractie lid van de coalitie. Oppositievoeren is lastig voor onze fractie, het zit niet in ons bloed. Oppositievoeren om de oppositie vinden wij een slechte zaak. Dat blijkt ook uit het feit dat wij het coalitieprogramma steunen. Ten slotte mijn eigen VVD-fractie, mijn liberale mannen. Het zijn in al die jaren alleen mannen geweest in onze fractie. Ik had het fijn gevonden als meer vrouwen meegedaan hadden, en dan vooral voor die vrouwen, want het is ontzettend leerzaam en geeft meestal veel voldoening.

Op de fiets

Het liefste ging ik op de fiets naar vergaderingen. Het naar huis fietsen na een raadsvergadering vond ik heerlijk. Omdat het vaak wat later werd, kwam mijn man mij regelmatig op de fiets tegemoet. Op een regenachtige avond hadden we elkaar niet herkend door pet en regenpak. Ik kwam thuis zonder Kees gezien te hebben en Kees was bij het gemeentehuis aan het zoeken.

Ik heb het al gezegd, als raadslid ben je betrokken bij je omgeving, je wilt mee denken en mee doen. Van huis uit heb ik dat mee gekregen. Mijn opa was raadslid in Giessen-Nieuwkerk, mijn vader en schoonvader zaten samen in de raad van Hoogblokland en mijn overgrootvader was net als de overgrootvader van Henk Bovekerk raadslid van Hoogblokland.(zelfde periode 1919-1927

Kansen pakken

Ik zie hier vanavond heel veel familie en bekenden, maar ik vind het erg fijn dat mijn ouders  aanwezig zijn, omdat zij mij en mijn broers en zussen hierin zeker het goede voorbeeld hebben gegeven en ons gestimuleerd hebben om de kansen te pakken die zij zelf niet gekregen hebben. Mijn besluit om er mee te stoppen werd een stuk gemakkelijker gemaakt, omdat ik weet dat ik in Bert Snoek een prima opvolger krijg. Ik wil mijn verhaal besluiten om hem vooral heel veel succes toe te wensen en net zo veel voldoening in het raadswerk als ik heb gehad. Het is mooi geweest!?

ÜËÛ

Bert Snoek van bankzitter naar basisplaats 

(Zoals bekend is, is Bert Snoek de opvolger van Gerrie den Braven. Na de beëdiging richtte Bert zich met een korte toespraak tot het College van B en W en de leden van de gemeenteraad. Hieronder een beknopte weergave van zijn woorden hb)

,,Natuurlijk start ik met het uitspreken van de eerste zin dat het echt niet meevalt, om enige woorden tot u of jullie te richten, nadat een raadslid met een dergelijke statuur terugtreedt. Maar zoals Gerrie het altijd zelf zegt: ?We moeten door?, dus dat pak ik dan ook maar als zodanig op.Tussentijds opvolgen heeft zo zijn bijzonderheid. Bij de instroom zo direct na de verkiezingen, is er een, meer, natuurlijk moment. Nu heb je de idee dat je op een rijdende trein stapt. Van het bijzondere recht, dat mij gegeven is om de eerste maal als beëdigd raadslid te mogen spreken, maak ik toch graag gebruik. Ik heb even tijd nodig gehad om de inhoud van mijn woorden te bepalen. Eerst dacht ik deze speech in een metafoor weer te geven. Ik dacht dan aan de vergelijking met de edele voetbalsport. Tenminste, zo werd deze sport vroeger betiteld. Velen hier in de zaal hebben of hadden iets met deze sport. Dus kunnen zij deze metafoor wellicht ook kleurrijk invullen en hebben zij beeld en geluid erbij. Ik voelde mij altijd al een beetje een wisselspeler. Een soort 12e man. Een bankzitter. Wel trainen in de raadsadviescommissie en in de commissie, maar nooit in de hoofdmacht spelen,  ik mocht dus nooit meedoen voor het eggie? Ik was niet speelgerechtigd, dus moest de trainer me wel passeren. Maar dat is vanaf dit moment anders. Ik doe hier bij mijn aantreden geen grote of groteske beloften, want iets beloven dat je niet waar kunt maken, is niet wat je van mij zult horen. Ik bewaar het uitspreken van mijn doelen voor het laatst, want ik wil er toch wel een paar neerleggen. Toch kijk ik eerst achterom. Omdat hij een beetje wist hoe ik in elkaar zat, was het Peter van den Bosch die mij aanspoorde om eens te komen kijken in de raadszaal van de gemeente Giessenlanden. Zo maar, uit nieuwsgierigheid?

Gewaarwording

Ik ging de lokale politiek volgen. In het begin, zo ergens eind 2004/begin 2005 was het allemaal vrij rustig en aangenaam. Leuke commissie- en raadvergaderingen, een handjevol mensen op de publieke tribune, af-en-toe eens een pittig debatje en eigenlijk onderling slechts op onderdelen echte geschilpunten. Ik had het idee dat het allemaal best goed in elkaar stak, dat de raadsleden en het college van B en W (en natuurlijk de ambtenaren) allemaal het beste met onze dorpen van Giessenlanden voor hadden en dat er hard werd gewerkt. Wat mij wel opviel, is dat ik mij pas toen realiseerde welke impact gemeentelijk beleid kan hebben op de burgers. Dat besef ontbrak bij mij totaal. En ik durf te zeggen dat dat bij veel burgers van Giessenlanden ontbreekt! Een soort van gewaarwording, dus. Het was eerst rustig, maar er kwam deining, fikse deining. Een mindere periode voor Giessenlanden. Zeer zeker. En ik..? Wat betekende dat voor mij??.? Hoe ervoer ik dit allemaal en was dit wel een goede leerschool?  Wilde ik wel een bijdrage leveren?

Werk aan de winkel

Ik krabde eens achter mijn oor, keek eens in de spiegel, raakte soms ook wat geëmotioneerd (tenminste als ik terugdenk aan de behandeling van het Schelluinen-dossier ) en ...besloot toch door te zetten. Want ik besefte dat er werk aan de winkel is. Ik kon en wilde een bijdrage leveren aan de locale politiek. Mijn beeld daarbij is dat het duidelijk en transparant is.  Hiermee is één van mijn voornaamste doelen uitgesproken. Kortweg: werken voor de burgers van Giessenlanden. Ik zal mijn capaciteiten inzetten om dat met u allen zoveel mogelijk handen en voeten te geven. Mij tweede doel is zeer concreet en ook meetbaar. Ondanks de hectiek van de alledaagse politiek en ondanks het feit dat, normaliter, de eerstvolgende raadsverkiezingen nog twee jaar weg zijn, spreek ik hier uit dat ik er met al mijn kracht naar zal streven om mijn partij, de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, die staat voor:

- vrijheid

- verantwoordelijkheid

- verdraagzaamheid

- sociale rechtvaardigheid

- en gelijkwaardigheid

in 2010 wederom de grootste partij van Giessenlanden te laten zijn.?

ÜËÛ

Blijf op de hoogte!

Hebt u de beschikking over internet en wilt u op de hoogte blijven van het VVD-nieuws en andere politieke zaken? Neem dan de site van onze afdeling op in uw lijst met favoriete webpagina?s. Webmaster en redacteur Ad van Duin zet op www.vvdgiessenlanden.nl de nieuwsfeiten bijna dagelijks op een rijtje. Is uw emailadres al bekend bij onze secretaris Kees den Braven? Zo niet, stuur dan nu even een emailbericht naar hem: braaf@planet.nl Via email kunnen we snel communiceren en we besparen de kosten van postzegels. Neem even de moeite, doe het nu!

De secretaris Kees den Braven

ÜËÛ

Ledenvergadering

De jaarlijkse voorjaarsvergadering van onze afdeling is op dinsdag 20 mei in Odina te Arkel, aanvang 20.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst worden woorden van dank gesproken aan het adres van Gerrie den Braven, die in januari van dit jaar afscheid heeft genomen als lid van de gemeenteraad van Giessenlanden. Zij heeft vanaf 1978, met een onderbreking van 8 jaar, deeluitgemaakt van de gemeenteraden van Hoogblokland en Giessenlanden. De ledenvergadering wordt bijgewoond door landelijk partijvoorzitter Jan van Zanen, die op 23 mei het voorzitterschap overdraagt aan Ivo Opstelten. De agenda vermeldt ondermeer de bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn Carla van Dijk, Joke de Groot en Huig van IJzeren.

ÜËÛ

De kloof en het succes

De kloof.

De kloof tussen de burger en de politiek/bestuur. Want die kloof is er, zeker op landelijk niveau. Natuurlijk ervaart u die niet direct zo. U bent VVD-lid en (in meerdere of in mindere mate) betrokken bij de partij en heeft interesse in de politiek. Maar, of dat bij de gemiddelde burger ook zo is? Ik vraag mij dat oprecht af! Onze burger wil niet al te zeer gehinderd worden door de overheid. Macro gesproken moet de overheid de kaders en voorzieningen scheppen waarin de burgers o.a. kunnen leren, werken, ondernemen, recreëren, winkelen en sporten. En, als het even kan, moet er sprake zijn van een verantwoorde belastingdruk. Het overgrote deel van onze bevolking is tevreden. Natuurlijk is het niet allemaal rozengeur en maneschijn in onze maatschappij. We leven en werken met best veel mensen op een klein stukje Nederland. En niet iedereen profiteert optimaal van de groeiende economie. Daar ligt nog een inspanning. En natuurlijk zal er altijd discussie zijn waar het geld aan moet worden besteedt.  Iedere Nederlander heeft immers zijn eigen voorkeuren en accenten. Maar, als je het op de keper beschouwt, dan leven we in een prachtig land. Dat er spanning is vooral in de menselijke verhoudingen tussen met name diverse bevolkingsgroepen, hoef ik u niet uit te leggen. Ook u leest de krant en kijkt televisie.

Dagelijks wel en wee

Maar goed, terug op het hoofdspoor van mijn bijdrage. Kort gezegd, als de overheid alles redelijk op orde heeft, dan is er weinig reden om je te interesseren voor politiek. Zeg maar???. dat je die politiek niet echt nodig meent te hebben. Natuurlijk kun je er niet omheen. De politiek bepaalt mede ons dagelijks wel en wee. Dat weten wij allemaal, al staan we daar niet altijd bij stil. Vooral de Haagse politiek staat permanent in het centrum van de belangstelling. De landelijke media zorgen er voor dat je er met-de-haren-bij wordt getrokken. Dat gebeurt volgens mij overigens veelal op een verkeerde wijze! Het is scoren, scoops halen, populisme bedrijven en het opportunisme viert hoogtij. Weinig is gericht op de inhoud; en veel wordt er gedaan voor de bühne. Politici en pers lijken permanent in een klemmende omarming met elkaar rond te dansen. De gemiddelde burger begrijpt er steeds minder van en raakt meer en meer afgestompt van dat circus en haar acteurs. En dan roepen de politici ook nog dat de politiek en het bestuur ver van de burger afstaan. En dan roepen ze ook dat het allemaal anders moet!

Maar???.. het antwoord op de ?hoe-vraag? zie ik niet aan hun firmament gloren ! Ik vraag mij oprecht af of er een bepaalde mythe in stand word gehouden. De mythe dat iedereen zou moeten kunnen meepraten. Dat iedereen betrokken zou moeten zijn. Dat iedereen een eigen mening zou moeten hebben. Dat iedereen??? Maar wil de politiek dat wel? Want politiek betekent macht. En als je macht hebt, wil je dat niet snel delen. Hoezo achterban? Hoezo luisteren naar de burger? Dat is lastig en ik, als politicus, heb ik ook een eigen agenda (belangen) en zit vast in de dogma?s van mijn partij en/of fractie.

Haagse kaasstolp

Vooral het Haagse houdt zich dus op een vreemdsoortige wijze in stand.

Men belijdt met de mond dat het anders moet in relatie tot de burger, maar die ?kloof? wordt naar mijn mening nooit gedicht. Niet voor niets praat men over de Haagse kaasstolp.Hoezo, een 100-dagen-toer van Balkenende IV om met de burgers te praten? Wat heeft het opgeleverd? Weet u het?

Hoe paradoxaal ook, er zijn twee bewegingen die elkaar versterken. Eén daarvan is dat de burger met rust gelaten wil worden (ik heb en wil niets met politiek). De ander is dat de politiek gewoon op haar Haagse ?ei? blijft zitten.

Ik stel vast dat er geen aansluiting tussen de burger en de landelijke politiek is.

Dan het succes

Ontsproten aan het brein van ons raadslid Henk Bovekerk heeft onze VVD-fractie in de gemeenteraad van Giessenlanden een prachtig middel ?ontworpen? om eens lekker te gaan ?kletsen? met bewoners van onze kernen. Natuurlijk is dit niet helemaal nieuw voor u. Jan, Henk (in eerste aanleg ook nog Gerrie) en ik spraken eens in de 6 weken met een dwarsdoorsnede van de inwoners van elk dorp. Met een groep van 12 tot 15 dorpsbewoners kwam er een grote diversiteit aan onderwerpen op tafel. De bewoners varieerden in leeftijd van 18 tot 70 jaar, mannen en vrouwen die het wel en wee van hun dorp kennen. Mensen in loondienst en ondernemers en ook mensen die betrokken zijn bij de kerk, club of vereniging.

We spraken over alles wat hen bezighoudt en dat ziet op zowel positieve als negatieve aspecten van hun dorp. Begin maart 2008 organiseerden wij de laatste ?Dorpstafel?. Maar als ik het eerste gedeelte van deze bijdrage in herinnering roep, is er wellicht een groot probleem. Hoe is het gesteld met de betrokkenheid van onze bewoners bij de locale politiek? Willen ze wel met ons praten? Hoe zou het gaan met onze ?Tafels??

Stoel tekort

Wij zijn blij te melden dat onze ?Dorpstafel? altijd stoelen tekort kwam! Het enthousiasme was groot. In alle gevallen waren de genodigden zeer enthousiast over de gekozen ?werkvorm?. Iedereen prees de ontspannen sfeer en de openheid waarmee de zaken werden besproken werden.

Er was een goede wisselwerking. De bewoners meldden aan de volksvertegenwoordigers wat men allemaal aan ?goeds? wil behouden en wat er ?knelt? in hun dorp. Daarnaast heeft de fractie ervaren wat er leeft onder de burgers en hoe er over diverse zaken wordt geoordeeld. Een succes, zoals ik al zei. Sterker nog; in overleg met het afdelingsbestuur overweegt de fractie om een vervolg te geven aan de ?Tafel van??..?. De exacte invulling ontbreekt nog, maar gedacht wordt aan tafels waarbij mensen van alle dorpen worden uitgenodigd rond bijvoorbeeld een doelgroep of een thema.

Gelukkig te mogen ervaren dat het ook anders kan. Bij ons is er geen kloof. Desgevraagd komt de Albasserwaarder met zijn of haar mening. En het helpt zeer zeker als zowel de setting (?de Tafel?) en de houding van de fractieleden goed is. Onze inwoners onderkennen zeker het belang van meedenken en meepraten. Zij zijn wel betrokken en hebben het gevoel dat er naar hun geluisterd wordt. Dat moeten wij vasthouden.

Bert Snoek

Binnenkort verwacht

De volgende nieuwsbrief verschijnt in september. Interesse om een bijdrage te schrijven? U bent zeer welkom. Insturen naar redactie Nieuwsbrief bovekerk.senior@hotmail.com !

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap