Nieuwsbrief Najaar 2007

NIEUWSBRIEF november 2007

Het is mooi geweest!

Via deze nieuwsbrief wil ik u, de leden van de VVD in Giessenlanden, meedelen dat ik met ingang van februari 2008 mijn raadslidmaatschap van de gemeente Giessenlanden zal beëindigen.

Vanaf 1978 heb ik, met een onderbreking van 8 jaar, de VVD vertegenwoordigd in de gemeenteraden van Hoogblokland en Giessenlanden. En nu vind ik het mooi geweest.

Na ruim 20 jaar gemiddeld drie avonden per week van huis te zijn geweest wil ik wat meer tijd voor mezelf en voor mijn familie.

Als alles naar wens verloopt, worden we in april voor de tweede keer opa en oma, Kees is bijna 4 jaar in de Vut en in januari hoop ik 60 jaar te worden, kortom tijd voor een nieuwe fase.

Een fase waarin ik hoop met veel plezier bij de Rabobank te blijven werken, af en toe voor de kleinkinderen te zorgen, vrijwilligerswerk en verenigingsleven en uiteraard fietsen.

Het afscheid wordt een stuk makkelijker voor mij, omdat ik weet dat ik een prima opvolger krijg in de persoon van Bert Snoek.

Bert draait al een tijd met veel enthousiasme mee en maakt eigenlijk al vanaf de verkiezingen in 2006 deel uit van de fractie.

Natuurlijk zal ik mij in de komende maanden blijven inzetten voor het liberale gedachtegoed in de raad van Giessenlanden, maar na de raadsvergadering van januari 2008 houdt het echt op.

Het is mooi geweest!

Gerrie den Braven

*****

Beste liberale vrienden,

Hectische tijden beleven wij liberalen. Kenmerk van het liberalisme is de vrijheid van denken en dit ook kunnen en mogen uitspreken via woord en geschrift. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vrij snel na het ontstaan van de verlichting in filosofische zin ook het liberalisme ontstond. Tot op de dag van vandaag is het een van de grootste verworvenheden deze vrijheid te mogen ervaren. Tegelijk met onze eerste grondwet van 1798, tijdens de Bataafse republiek, verwierf het toenmalige Nederland deze zegeningen.

Rechtvaardig wetboek

Er kwam een rechtvaardig wetboek van strafrecht ( Code Penal ), een uitgebreid burgerlijk wetboek ( Code Civil ) en een scheiding der machten. Niet meer konden onschuldige burgers op last van corrupte gezagsdragers worden gemarteld tot een bekentenis. Kortom: de burger kreeg liberale rechten! Het voert te ver om hier uit te wijden over het later terugdraaien van een aantal van deze vrijheden toen Koning Willem I de troon besteeg, gelukkig hebben wij vandaag de dag deze verworvenheden van de democratie nog steeds en vinden dat allemaal heel normaal!

Populisme

In dit licht bezien kan het ook gebeuren dat in onze partij mensen die zeggen wat zij vinden in botsing komen met wat men ?fractiediscipline? noemt.

Juist dan is het een taak van het hoofdbestuur om hierin bemiddelend op te treden en vooral niet te polariseren.

U begrijpt het al, ik doel op de jongste crisis met Rita Verdonk.

Anderzijds is het ook niet meer dan normaal dat fractieleden, ook al hebben ze ruim 600.000 voorkeurstemmen achter zich, samenwerken conform de gemaakte afspraken.

Zeker nu moeten wij liberalen schouder aan schouder gaan staan om onze mooie partij bij elkaar te houden.

De gemakkelijkste manier is weglopen, daar zijn echter zelden blijvende successen mee behaald!! Bedenk toch vooral dat zogenoemde ?one issue? politici in feite niets anders doen dan populisme bedrijven, terwijl een land besturen  vele malen ingewikkelder is. 

Wees kritisch, spreek dit uit, ga gerust tegen de stroom in, maar blijf toch vooral bij die enige echte liberale partij, onze mooie VVD!!!

Uw voorzitter,

Arie van Noordenne.

*****

Herinnering aan H. Marsman (2007)

Denkend aan Holland

zie ik roestige sporen

ver door oneindig

laagland gaan,

treinen van slag, maar

steile draadportalen

met hoge spanning

tot den einder gaan;

soms in de geweldige

tunnels verzonken

de muur van beton

verscheurend het land

Betuwe en Groen Hart

verrotting alom

Maersk in één vorm en

in zinloos verband.

't voltage is te laag

dus de lucht wordt er spoedig

in blauwe en stinkende

diesel gesmoord,

dankzij alle protesten

is het dreunen der treinen

met zijn gif en zijn dampen

nog steeds niet gehoord.

K. Toxopeus

Giessenburg

*****

De vos verliest wel zijn haren?

Ja. In eerste instantie pijnigde ik mijn hersenen om een beetje aansprekende ?kop? boven deze column te krijgen. Maar het bleek toch niet zo moeilijk te zijn.

Het stapeltje kranten op de tafel én het ?platform? dat één van onze Giessenlandse burgers heeft gebruikt, zorgde eigenlijk voor een logische titel. Maar, ik besef dat alles wat ik hieronder aan de orde wil stellen, eigenlijk ook op een zelfde manier met iedereen deel. Ook een column, ingezonden stuk of een bijdrage. Op zich niet altijd correct, maar soms verstaat de persoon van wie je het handelen in zo?n column aan de kaak wil stellen, geen andere taal.

Ooit, toen één van onze wethouders nog een gewone Giessenlandse burger was, gebruikte hij, door middel van ingezonden brieven, de locale pers om diverse zaken op Giessenlands bestuurlijk niveau te beschrijven. Natuurlijk duid ik hier op de situatie die u allen kent als de bestuurlijke crisis in de gemeente Giessenlanden van pakweg een jaar of twee terug.

Mooie pen

Die burger had overigens best een mooie pen. Hij gebruikte de metafoor van koningen, raadsheren en dienaren om de karikatuur (die er volgens hem door de jaren heen was ontstaan) aan de orde te stellen. Die ingezonden stukken waren misschien wel ludiek, maar getuigden niet echt van

respect en transparantie. Niet naar hardwerkende ambtenaren en ambtsdragers. Maar zeker ook niet naar de eigen partij en haar wethouder!

Via de pers werd de latere broeder- en zustermoord op partijgenoten aangewakkerd. Over de uitkomsten, met name op persoonlijk vlak, hoef ik u niet nader in te lichten. Wethouder(s) en de gemeentesecretaris verdwenen van het toneel. Dit alles om, in dezelfde  metafoor, het koninkrijk met nieuw elan opnieuw bestuurbaar te maken.

Nog steeds vind ik dat op die manier ?gebruik maken van de pers? een goedkoop affiche. Het heeft de schijn van openhartigheid, maar er worden op een vileine manier bewegingen in gang gezet om stemming te maken.  En daar hou ik niet van. Ik ben van mening dat je je stem en mening daar moet laten horen waar het hoort ! Dus met open vizier en met (of misschien wel tegen) de mensen over wie je wat wil zeggen. Nu denken jullie misschien wel: waar leidt dit allemaal toe?

Wel. Onlangs verraste ?het Kontakt? mij weer. De eerder genoemde burger van Giessenlanden deed wederom van zich spreken. Jawel. Nu in zijn hoedanigheid als wethouder van Ruimtelijke Ordening. Waar stoor ik mij dan (weer) aan? Niet zozeer de boodschap. Want onze wethouder denkt best na. Dat siert hem en dat mag je ook van hem verwachten.

Waar gaat het dan allemaal over?

Aan de ene kant geldt het verhaal voor de periode tot 2015. Wij gaan in alle dorpen de komende jaren flink wat huizen bouwen. Prima voor onze bevolkingsaanwas en prima voor de leefbaarheid in onze dorpen. Tot 2015 staan er in totaal 600 woningen ?op de rol?. Voorwaar een ambitieuze opgave. Maar onze wethouder wil in zijn bijdrage in het Kontakt een lans breken voor de situatie van na 2015. Hij meent dat wij niet in alle kernen blijvend moeten bouwen. Dat heet in bestuurlijke termen, dat wij niet alsmaar kunnen blijven doorgaan om de witte vlekken te  gaan opvullen (wit= we mogen nog bouwen van de provincie) en/of gaan inbreien (= lege perceeltjes opvullen in de bebouwde kom). Nee, de wethouder wil een discussie gaan voeren.

Hij wil komen tot een ander invulling van het bouwprogramma. Diverse kernen mogen niet verder groeien en in enkele (grote) kernen wenst hij de nieuwbouw te concentreren. Zijn eigen partij geeft inmiddels ook signalen af dat ook zij niet voor altijd maar doorgroeien van alle 7 kernen is. Echt een politiek statement. Niet altijd? wanneer is dat dan? Staat de PvdA wel voor leefbaarheid tot 2015 en daarna niet meer? Maar goed, dit terzijde. Daar gaat het mij nu niet om.

Mijn punt.
Ik kom er nu echt mee.
De voltallige gemeenteraad geeft aan dat in de komende Structuurvisie in ALLE kernen gebouwd moet worden. Dat is de input die door alle partijen is geleverd. Bouw hangt immers samen met leefbaarheid. Het college van B&W voert in principe die wens van de gemeenteraad uit. Dat onze wethouder een debat wil openen, vind ik prima. Graag zelfs. Want ik vind dat wij aan onze kinderen moeten kunnen uitleggen welke argumenten wij ?vroeger? gebruikt hebben bij de ondersteuning van onze beslissingen. Inhoudelijk is er dus geen verschil. Tenminste, voorlopig nog niet. Visies moeten altijd besproken kunnen worden. Maar? de krant (weer) gebruiken..? De plaats van handeling moet simpelweg de vergaderzaal van ons Gemeentehuis zijn. En niet anders !

Bert Snoek

*****

Gemeentebegroting 2008

 

In de gemeenteraadsvergadering van 8 november j.l. heeft de raad van Giessenlanden de gemeentebegroting vastgesteld. Fractievoorzitter Jan de Groot heeft namens de VVD in zijn algemene beschouwing ondermeer de volgende onderwerpen aan de orde gesteld:

De voorliggende begroting getuigt van een ondernemende gemeente die veel zaken in het belang van haar burgers aanpakt. Grote projecten van vorige colleges worden uitgevoerd en evenzo zijn grote plannen van dit college door de raad al goedgekeurd en in uitvoering of in een intensief overlegtraject met betrokkenheid van burgers en raad. Al met al kan er kan gesproken worden van een ondernemende gemeente. In de begroting zien we voor 2008 de financiële weerslag hier van. Daarbij speelt de structurele verhoogde bijdrage van het Gemeentefonds van meer dan  ? 500.000,00 per jaar natuurlijk en bijzondere rol. Hoe zouden we met elkaar een worsteling gehad hebben om met het ambitieuze college programma, zonder deze bijdrage, vorm te geven?

Bijzonder zinvol

De VVD wil graag een actief gemeentebestuur dat veel zaken in het belang en met betrokkenheid van de inwoners aanpakt. Als VVD-fractie hebben we voor de betrokkenheid van de burgers dit jaar de ?Dorpstafel? geïntroduceerd. Elke twee maanden ontmoeten we in de verschillende kernen tussen 10 en 15 betrokken inwoners en luisteren naar hun op- en aanmerkingen en adviezen richting college en gemeenteraad over hun dorp. Dit ervaren we als bijzonder zinvol. De VVD kijkt ook als oppositiepartij positief naar de voorliggende begroting, maar dat wil niet zeggen dat we geen kritische opmerkingen hebben. Daarom hebben we de volgende kanttekeningen:

Op financieel gebied heeft Giessenlanden ,volgens het rapport van Deloitte een gezond perspectief. Goed financieel beheer in het verleden en heden is daarvan de basis. Dit moet ook naar de toekomst zo blijven. Voor de VVD is dat een van de prioriteiten. Nog steeds vindt de VVD de  meerjarige Vrije Algemene Reserve (VAR) aan de lage kant.

De beleidskeuze om alle incidentele eenmalige kosten uit de VAR te financieren en de overige kosten via de exploitatie is goed maar wij vinden dat personele lasten altijd uit de exploitatie betaald moeten worden. Voor de Geblokkeerde Algemene  Reserve van ? 900.000,00 wil de VVD  voorstellen deze te jaarlijks met twee procent te verhogen. De VVD-motie over dit onderwerp werd aangenomen.

De verlaging van de OZB lijkt  mooi, zeker tegen de achtergrond van ons standpunt bij de behandeling van de begroting 2007. De VVD  heeft de motie van de coalitiepartijen om de OZB volgend jaar met zes in plaats van acht procent te verhogen ondersteund. 

Vacatures

Dat het werk in het gemeentehuis op een goede en adequate wijze moet kunnen worden uitgevoerd, is ook voor ons duidelijk. Echter het aantal in te vullen vacatures en de manier waarop (allemaal vaste aanstellingen ) baart ons zorgen. Moet dat wel allemaal in eigen beheer worden opgelost? Al eerder hebben we gepleit voor meer inhuur van mensen, zeker voor projectmatige activiteiten. En in de context van samenwerking /herindelinggesprekken moet het toch mogelijk zijn te zoeken naar gezamenlijke oplossingen, die besparingen en efficiëntie opleveren. Desnoods  worden activiteiten in voornoemde context even vooruit geschoven tot het moment van een definitieve keuze. Het invullen van vacatures bewerkstelligt volgens de VVD een vaste meerjarenverplichting, die te hoog wordt.

ICT-beleid

De VVD is er niet van overtuigd dat de inzet van middelen voor het ICT-beleid zijn vruchten voldoende afwerpen. ICT lijkt een dure achilleshiel bij de gemeente. Er lijkt ten opzichte van 2006 weinig verbeterd.

De gemeenteraad zal met nog meer betrokkenheid van de burgers en inbreng van gespecialiseerde kennis zijn besluiten nemen. De nieuwe aanpak van vergaderen spreekt de VVD zeer aan. Wel hebben we twijfels of de mogelijk noodzakelijke verbouwingen van vergaderruimtes al vooraf uitgevoerd moeten worden ? Eerst maar eens uitproberen denken we dan!

Individuele situaties

Met de WMO zijn we nu bijna een jaar onderweg. In zijn algemeenheid lijkt dit redelijk te werken . Wij vernemen echter in de praktijk ook signalen dat er in individuele situaties een sterke achteruitgang van inkomen is. Wij vragen het College van B. en W. bij de aanstaande evaluatie hier aandacht aan te besteden .

De VVD vindt het een goede zaak dat er budget vrijgemaakt wordt voor kunst en cultuur. In het VVD-verkiezingsprogramma staat dat bij alle grote bouwwerken een percentage van de bouwsom (vroeger was er sprake van de zogeheten éénprocentsregeling) beschikbaar moet komen voor een duurzaam kunstwerk. Dit in tegenstelling tot het in het nabije verleden opgezette kunstproject ?onder de hemel de polder? waarvan de kunstwerken inmiddels of gesloopt of volledig vervallen zijn. Onze motie over meer kansen voor kunst werd door het College van B. en W. overgenomen.

*****

Voor gemeentelijke informaties verwijzen we nu naar de site van de gemeente Giessenlanden of het nieuwsblad Het Kontakt geeft onzes inziens een betrouwbaar beeld van het politieke reilen en zeilen in Giessenlanden en in de Alblasserwaard & Vijfheerenlanden.

*****

De Dorpstafel van?

Zoals bekend is heeft de VVD-fractie de Dorpstafel ingevoerd. Ondertussen is de fractie vijfmaal aan tafel gegaan met inwoners van Noordeloos, Hoogblokland, Giessen-Oudekerk, Hoornaar en Arkel (in Arkel op 13 november j.l.). In de ledenvergadering is verteld dat er elke keer sprake is van een enthousiaste discussie met mensen, die hun dorp een zeer warm hart toedragen. De tafelsessies zijn niet bedoeld om politieke zieltjes te winnen. Van het merendeel van de mensen is niet bekend welke partij hun voorkeur heeft. Het gaat uitsluitend om hun visie op de plaatselijke samenleving. Daar waar nodig en mogelijk is nemen we onderwerpen mee naar de raad. In februari 2008 gaan we aan tafel in Giessenburg en begin maart volgt Schelluinen.

*****

Wat is uw emailadres? Stuur secretaris Kees den Braven even een mailtje braaf@planet.nl of info@vvdgiessenlanden.nl. U krijgt dan in het vervolg ook via internet informatie van uw partij.

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2018 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap