nieuwsbrief februari 2006

 

Maandag 27 februari: VVD-verkiezingsavond in The Ponderosa te Hoornaar
Iedereen wordt van harte uitgenodigd voor de openbare verkiezingsavond op maandag 27 februari 2006
in The Ponderosa aan de Dorpsweg in Hoornaar. Vanaf  20.00 uur is er een gevarieerd programma:
20.00 uur Welkomstwoord van voorzitter Arie van Noordenne, waarin hij het doel van de avond uiteenzet;
20.05 uur Ad van Duin, voorzitter van de propagandacommissie, vertelt wat de propagandacommissie tot nu toe zoal heeft gedaan voor de verkiezingscampagne.
20.15 uur Peter van den Bosch in themagesprekken met kandidaten voor onze raadsfractie.
21.00 uur Korte pauze met muziek;
21.15 uur Tweede deel themagesprekken en een gesprek met lijstrekker Jan de Groot en fractievoorzitter Gerrie den Braven.
21.50 uur Slotsessie met Peter van den Bosch en Arie van Noordenne, het delen van slimme ideeën. We gaan voor minimaal 4 zetels! 
22.00 uur Muzikale afsluiting door Arie van Noordenne cs

 

VAN DE VOORZITTER

Liberale vrienden,

Met rasse schreden komen de gemeenteraadsverkiezingen naderbij. Zelden zullen ze zo belangrijk zijn geweest als nu het geval is. Zowel voor onze dierbare gemeente, als voor onze VVD. Een voorbeeld van een goed en deskundig bestuurde gemeente was ons geliefde Giessenlanden voor de omringende plaatsen! Vol bewondering was en is men voor de samenwerking binnen een uit 6 kleine plattelandsgemeenten en 7  kernen samengevoegde plaats. Met name onze liberale vertegenwoordigers in de gemeenteraad en het College van B en W hebben aan dit verstandige bestuur bijgedragen.
Het bestuursmodel was er een van harmonie en samenwerking met andere partijen, want onze democratie vereist nu eenmaal coalities. 
Helaas, het monster van bestuurlijke vernieuwing heeft onze Giessenlandse gouden eeuw in een rampjaar laten ontaarden. Polarisatie in plaats van harmonieuze samenwerking is het gevolg.

B & W redeloos, gemeenteraad radeloos en de gemeentelijke financiën reddeloos.

Laten wij, liberalen, onze eensgezindheid toch vooral bewaren en zelfverzekerd ter stembus gaan.
Vrede zal er gesloten moeten worden na de verkiezingen, net als na het rampjaar 1672.
Maar wel met 4 zetels in de raad aan onze kant! Anders kan het wel eens net zo gaan als in 1672 toen Lodewijk XIV tot de Staten sprak met betrekking tot de vredesbesprekingen:
?Bij u, over u maar zonder u!?
Problemen zullen er altijd blijven, denk aan Schelluinen -West. Verstandig en integer bestuur is vooral in dit soort zaken nodig. Ik ben er van overtuigd dat wij liberalen bij uitstek hier verstandig en vooral niet met alleen emoties mee om zullen kunnen gaan.
Tot besluit: Laat geen stem verloren gaan en informeer naar mensen, die wel VVD willen stemmen maar niet in de gelegenheid zijn. Stem voor hen met hun volmacht.
Met vriendelijke en vooral ook liberale groet,

Arie van Noordenne

Posters en folders

De VVD afdeling Giessenlanden heeft nog nooit zo?n mooie poster gehad. De foto?s van Jan de Groot en Gerrie den Braven staan er duidelijk op. Beiden hebben een prima uitstraling. Er is onder de bezielende leiding van Ad van Duin hard gewerkt om dit resultaat te bereiken. Ook de VVD-advertenties in Het Kontakt mogen er zijn. Steeds met een korte boodschap en een opvallende lay-out. Op 23 februari en 2 maart verschijnen de laatste twee. Deze propagandaopzet is mogelijk dankzij de steun van leden en zeker ook dankzij onze penningmeester die een zuinig beleid voert.

Bouw Wozoco en De Til in Giessenburg

Op donderdag 23 februari wordt van de gemeenteraad een krediet van ? 50.000,00 gevraagd voor een onderzoek voor de locatie waar in Giessenburg een woonzorgcomplex (Wozoco) gebouwd kan worden. In de commissievergadering van 9 februari j.l. is uitgebreid over dit onderwerp gesproken. Iedereen is het ermee eens dat er in Giessenburg een Wozoco moet komen.

Of  De Til plaats moet maken voor dat Wozoco staat geenszins vast. Wethouder Van Vuren  wekte in Het Kontakt van 9 februari de indruk dat de gehele bevolking achter de locatiekeuze voor De Til zou staan.
Nadat hij op 9 februari ?s avonds in de commissievergadering de fractiewoordvoerders had gehoord kon hij niet anders dan concluderen dat de gemeenteraad niet staat te trappelen om de duurste optie te kiezen. Dat de locatie van De Til een mooie is voor een wozoco werd niet weersproken, maar wat gebeurt er met party- en zalencentrum De Til wanneer het gebouw wordt afgebroken? Rond de 45 verenigingen in Giessenburg zijn op De Til aangewezen.
Namens de VVD voerde fractievoorzitter Gerrie den Braven het woord. Zij zei ondermeer: ,,Vanavond praten wij over de locatiekeuze van een WoZoCo in Giessenburg. In het voorstel voor de locatiekeuze voor een Wozoco in Giessenburg zijn alle locaties van alle kanten belicht, zodat helder de voor- en nadelen van elke locatie in beeld zijn gebracht.
Op voorhand kan ik zeggen dat de VVD-fractie het eens is met de drie overblijvende locaties te weten  De Til, Doetseweg/DoetseVlietje en Rouwert Boer/Neerpolderseweg  en dat de overige locaties ?van de baan? zijn.
Ook over de wijze waarop de inwoners van Giessenburg bij dit besluitvormingstraject zijn betrokken, zijn wij positief. Het is heel fijn dat zoveel mensen op de diverse bijeenkomsten aanwezig waren en meedachten. Voordat er een definitieve keuze gemaakt zal worden vragen B. en W. de raad in te stemmen met een onderzoek naar de locatie De Til.

Gewaagde keuze


De VVD-fractie vindt dit een vrij gewaagde keuze. De verwezenlijking van de locatie De Til kost veel meer  en duurt aanmerkelijk langer dan bij de twee andere locaties.
Onlosmakelijk gekoppeld aan de locatiekeuze De Til is de vraag hoe wij verder gaan met De Til, de cash-cow, of op z?n Alblasserwaards gezegd, de melkkoe van De Til Groep.
Gaan we De Til inpassen als dorpshuis in het nieuwe Wozoco? Waar gaan we een vervangende De Til bouwen? Wat gaan we die terugbouwen? Is er nog steeds behoefte aan een zalencentrum en is dat een gemeentelijke taak?
Laten we ook de personele gevolgen goed in te gaten houden en natuurlijk dient ook de adviesraad van De Til nadrukkelijk bij het proces betrokken te worden.
Als de huidige functie van De Til komt te vervallen of verandert heeft dat grote financiële gevolgen voor de gehele De Til Groep. De gigantische kapitaalvernietiging, die ontstaat door het slopen van de huidige De Til komt op veel inwoners van Giessenlanden als onbegrijpelijk over. Kortom, een groot aantal vragen waar eerst uitvoerig over gesproken zal moeten worden voor de definitieve keuze gemaakt kan worden.

Loopafstand

Een belangrijke afweging om voor de locatie De Til te kiezen is de centrale ligging en de loopafstand tot de voorzieningen. Ontegenzeggelijk is dat bij deze locatie een pluspunt, maar bij de reservelocaties zijn onzes inziens de afstanden tot de voorzieningen zeker niet onaanvaardbaar. De VVD steunt het voorstel om de locatie De Til te onderzoeken, maar dringt er sterk op aan om ook voor de twee reservelocaties Doetseweg/Doetsevliet en Rouwert Boer plannen te maken. Een belangrijke stap daarbij is om met vaart aan de locale structuurvisie te gaan (of te blijven) werken.
Gezien de grote druk op de Var (vrije algemene reserve)  vindt de VVD dat het krediet voor het onderzoek ten laste van het  volkshuisvestingsfonds moet komen.?
De andere vijf fractiewoordvoerders sloten zich voornamelijk bij het betoog van de VVD-fractievoorzitter aan. Wethouder Van Vuren was heel wat minder beslist dan in de genoemde editie van Het Kontakt. Dat betekent, dat we mogen verwachten dat het nieuwe college van B en W de drie genoemde locaties alle zal onderzoeken.

Commissaris der Koningin op bezoek

Op woensdag 22 februari komt de heer J. Franssen, Commissaris der Koningin in onze provincie, naar Giessenlanden voor gesprekken met het College van B. en W. en met de raad. De komst van Franssen houdt verband, zoals bekend is, met de bestuurlijke problemen in onze gemeente.
De VVD-fractie is blij met de komst van de commissaris. De fractie zal eraan meewerken dat hij een duidelijk beeld krijgt van de situatie. Onze verkiezingsslogan is ?Orde op zaken?.
De VVD wil, met de blik gericht op de toekomst, werken aan de verbetering van de verhoudingen in de gemeenteraad en tussen B. en W. enerzijds en de raad anderzijds. Het gaat uiteindelijk om de belangen van Giessenlanden en zijn inwoners. De VVD-fractie vindt het terecht dat deze bijeenkomst niet openbaar is. Wil je proberen verschillen van inzicht uit te praten dan moet je daar geen luistervinken bij hebben. In Het Kontakt van 9 februari j.l. deed het CDA een aanval op ondermeer de VVD. Onze fractie is ervan beschuldigd hypocriet (huichelachtig) te zijn, omdat we kiezen voor ?achterkamertjespolitiek?. Het geheugen van de christen-democraten is blijkbaar niet zo sterk. In juni van het afgelopen jaar hebben zij in ondermeer zondagse onderonsjes in achterkamertjes cq achtertuintjes  de VVD uit het college van B. en W. gezet, nadat ze niet eens de moeite namen zich goed te oriënteren.
Zoals bekend is heeft gemeentesecretaris mr. G. Peters inmiddels een andere baan. Peters is benoemd tot secretaris van de vijf samenwerkenden gemeenten (K5) in de Krimpenerwaard. De VVD feliciteert hem van harte met zijn nieuwe baan.en is blij dat hij in Giessenlanden blijft wonen!
Zijn aanstaande vertrek was al enkele weken bekend. Zijn benoeming werd 7 februari al gepubliceerd door de K5 gemeenten. In het persbericht van de K5 staat ondermeer: ,,De voor de functie vereiste kwaliteiten, o.a. verbinden, stimuleren en motiveren acht het bestuur bij de heer Peters in ruime mate aanwezig. Het K5-bestuur verwacht dat de heer Peters op een voortvarend wijze ambtelijke aansturing zal geven aan de K5-organisatie.?
In het persbericht van B. en W. van Giessenlanden is geen plaats ingeruimd om te vertellen welke nieuwe baan Peters heeft aanvaard. De tekst luidt: ,, De heer mr. G.C. Peters heeft ontslag genomen als gemeentesecretaris van de gemeente Giessenlanden. Dat is gebeurd in verband met onoverbrugbaar gebleken problemen in de samenwerking, die naar voren kwamen naar aanleiding van de visie van het college over de rolverdeling tussen ambtelijke organisatie en politiek bestuur van de gemeente. De heer Peters zal elders zijn carrière voortzetten.
Zowel het college als de heer Peters betreuren de grote commotie en negatieve publiciteit die is opgetreden als gevolg van de genoemde samenwerkingsproblemen. Het stemt beide partijen tevreden dat zij nu in goed overleg tot een vergelijk zijn gekomen. Het college wenst de heer Peters, onder dankzegging voor de bewezen diensten aan de gemeente in de afgelopen jaren, alle succes toe in het vervolg van zijn loopbaan.?

Verzelfstandiging openbaar onderwijs

De gemeenteraad zou op donderdag 23 februari een besluit nemen over de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs. Behalve Giessenlanden doen Leerdam,Lingewaal, Zederik, Liesveld, Graafstroom, Nieuw-Lekkerland en Hardinxveld-Giessendam er ook aan mee. Gorinchem haakte af. In totaal 24 scholen komen onder één bestuur. In het VVD-verkiezingsprogramma staat dat we er voorstander van zijn, mits er geen nadelige gevolgen zijn voor de leerlingen, het personeel en de financiën. Onze fractie heeft er vertrouwen in dat dit een goede stap voorwaarts is, ofschoon er weer een groot samenwerkingsverband ontstaat. De schoolleiding van de zeven scholen voor openbaar onderwijs in onze gemeente is er voorstandster van om mee te werken aan de kwaliteitsverbetering.
Op 16 februari werd door wethouder Huigens aan de leden van de gemeenteraad meegedeeld dat besloten is om het raadsvoorstel verzelfstandiging openbaar onderwijs in te trekken vanwege het feit dat de gmr (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) negatief heeft geadviseerd en niet heeft ingestemd met het rapport. De wethouder zal tijdens de raadsvergadering (23 februari) een mondelinge toelichting verstrekken over de stand van zaken.? Wordt dus vervolgd!! 

 

 

 

 


 

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2018 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap