Nieuwsbrief december 2005

Nieuwsbrief  

Terugblik op ledenvergadering van 2 november 2005

In zijn openingswoord wees voorzitter Arie van Noordenne op de achterliggende turbulente tijd in de Giessenlandse politiek. In het verloop van de vergadering werd daar nog meer aandacht aan besteed. De vergadering werd bezocht door 36 van de rond de 150 leden. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen, die op dinsdag 7 maart zullen worden gehouden, vond in deze bijeenkomst de kandidaatstelling plaats.

Zoals eerder werd afgesproken, werd er over de eerste zes kandidaten gestemd. De vergadering ging akkoord met de volgorde, die door het bestuur werd geadviseerd. Jan de Groot keert na ruim twee jaar afwezigheid weer terug in de Giessenlandse politiek. Als lijsttrekker wordt hij gevolgd door Gerrie den Braven – Naaktgeboren. Op de derde plaats staat Henk Bovekerk; hij was in januari 2004 de opvolger van Jan de Groot. Nieuw bij de eerste zes zijn Bert Snoek en Bert Schouten. Na de twee Berten volgt Ad van Duin, voorzitter van onze propagandacommissie. De zes genoemde kandidaten hadden zich vooraf in het kort voorgesteld aan de vergadering. Zij doen dat ook op onze internetsite en uiteraard over ongeveer twee maanden ook in onze kleurrijke verkiezingsfolder.

Door het van kracht worden van deze kandidatenlijst staat het vast dat twee van onze zittende raadsleden, te weten Kees van Vliet en Peter van den Bosch, op hun verzoek niet in de raad zullen terugkeren. Van Vliet staat op de achtste plaats en Peter van den Bosch op nummer 24. Samen met onze oud-wethouder Jacques de Kreij (plaats 25) duwt hij de lijst.

Na de kandidaatstelling werd het verkiezingsprogramma 2006-2010 gepresenteerd.  De vergadering ging daarmee akkoord. Wie het VVD- ‘spoorboekje’ voor de komende vier jaar wil inzien kan een exemplaar ervan opvragen bij de leden van het bestuur. Uiteraard is het programma ook te lezen op onze website.

Fractievoorzitter Gerrie den Braven gaf een toelichting op de politieke ontwikkelingen in de afgelopen periode. Zij noemde het opvallend dat er na het vertrek van de wethouders Enders en De Kreij bitter weinig tot stand is gekomen. Ze wees de vergadering erop dat een aantal activiteiten veel geld heeft gekost, bijvoorbeeld ‘Tijd voor toekomst’, de voorbereiding op het schrijven van een locale structuurvisie. In de augustusvergadering heeft de raad besloten niet verder te gaan met het door het college van B. en W. ingehuurde externe bureau. Zoveel als mogelijk is, zal - met gebruikmaking van de beschikbare informatie - de structuurvisie door eigen ambtenaren worden geschreven. Gerrie den Braven zei namens de fractie dat helaas de goede en plezierige sfeer in de raad van Giessenlanden is verdwenen. ,,Ook het onderlinge vertrouwen is weg, “ zo stelde zij. Onze fractie steunde onze wethouder; de fractie van de PvdA liet haar ervaren wethouder vallen en wisselde haar in voor de heer E. Huigens. Inmiddels heeft, zoals bekend is, de PvdA ook de gemeentesecretaris mr. G. Peters  laten duikelen. In het vervolg van deze nieuwsbrief zal de fractie aandacht besteden aan de recentere ontwikkelingen.

Peter van den Bosch gaf een toelichting op de gemeentebegroting voor 2006. Elders in deze nieuwsbrief komt hij daarop terug. De heer T. van Houwelingen (nummer 7 op de kandidatenlijst) sprak de hoop uit dat de gemeentelijke financiën na de verkiezingen gesaneerd kunnen worden. Hij veronderstelde ook dat er voor de gemeente voordeel is te behalen met een efficiëntere organisatie.

 

Afscheid van Jacques de Kreij

Na het huishoudelijke gedeelte werd afscheid genomen van oud-wethouder Jacques de Kreij. ,,Aan het wethouderschap van De Kreij is voortijdig op een onplezierige wijze een einde gekomen,” zo memoreerde voorzitter Arie van Noordenne. Hij gaf een overzicht van de politieke carrière van De Kreij. In 1964 lid van de JOVD te Amsterdam. Via raadslid en wethouder in de voormalige gemeente Schelluinen werd hij op 1 januari 1986 raadslid van Giessenlanden en vervolgens in april 1994 ook wethouder. Tot nu toe heeft Jacques zich gedurende 41 jaar ingezet voor onze partij.

De afdelingsvoorzitter overhandigde onze voormalige loco-burgemeester een pen met inscriptie en het boekje van ‘Van Thorbecke tot Telders’  Fractievoorzitter Gerrie den Braven dankte De Kreij voor de prettige samenwerking met de fractie. ,,Je was zeer gezien bij de ambtenaren en je wist de weg in politiek Den Haag. Je hebt altijd gewerkt in het belang van de burgers, eigenbelang was bij jou nooit aan de orde,” aldus de fractievoorzitter. Namens de fractie overhandigde ze hem een fotoboek. Vanzelfsprekend waren er voor Liesbeth de Kreij bloemen van zowel het bestuur als van de fractie. Als laatste spreker kwam de heer Marco Swart, secretaris van het hoofdbestuur van de VVD, aan het woord. De heer Swart woonde de gehele vergadering bij. Hij woont in het oosten van het land, maar door familierelaties in Meerkerk was hij op de hoogte van de politieke verwikkelingen in de gemeente Giessenlanden. ,,Mensen zoals Jacques de Kreij houden de VVD op de been. Het komt niet zo vaak voor dat iemand zich zoveel jaren achtereen inzet voor de gemeentelijke zaak. Aan zijn pionierswerk is het mede te danken dat de VVD zo’n belangrijke positie kan innemen,”zo zei de heer Swart. Als blijk van de grote waardering van de VVD voor het werk van De Kreij overhandigde Swart hem de mr. D.U. Stickerplaquette. In zijn dankwoord ging Jacques in op de sprekers en op de situatie in Giessenlanden. ,,Ik had me mijn afscheid als wethouder van de gemeente Giessenlanden heel veel anders voorgesteld,” zei hij tot slot.

 

Zorgen over de  financiën van Giessenlanden (door Peter van den Bosch)

Op 10  en 12 november 2005 heeft de gemeenteraad van Giessenlanden zich gebogen over de begroting voor 2006. Dat deze begrotingsvergadering in twee etappes heeft plaatsgevonden, werd veroorzaakt door de mededeling van het college van B & W op 10 november, dat op diezelfde ochtend door het college aan de gemeentesecretaris de toegang tot zijn werkplek was ontzegd..

Deze nieuwe ontwikkeling in de reeds langer lopende bestuurscrisis wordt op een andere plaats in deze nieuwsbrief verder toegelicht, maar zorgde ervoor dat de gemeenteraad op 10 november besloot de begrotingsvergadering voort te zetten op 12 november. De door het college van B & W opgestelde begroting voor het jaar 2006  sloot met een positief saldo van   € 58.000,00. Dit positieve saldo werd bereikt door de tarieven voor de OZB met gemiddeld 21 % te verhogen, door de subsidie zwembaden  met € 50.000,00 te verlagen, door een bezuiniging op onderwijs van € 25.000,00  en door € 50.000,00 kosten in rekening te brengen bij het gemeentelijke woningbedrijf.

Naar aanleiding van vragen van onze fractie kwam een financiële tegenvaller  aan het licht van € 43.000,00 per jaar. Hiermee is nog geen rekening gehouden in de begroting 2006 en volgende jaren. De meerjarenbegroting 2007 laat een negatief saldo zien van € 161.000,00;  voor 2008 wordt een negatief saldo verwacht van € 210.000,00 en voor 2009 wordt een positief saldo verwacht van € 27.000,00. De nagekomen tegenvaller van € 43.000,00 is nog niet verwerkt in de genoemde bedragen. De gemeenteraad heeft de bezuiniging op de zwembaden voor 2006 teruggedraaid door de  € 50.000,00 uit de vrije algemene reserve (VAR) te halen.

Inmiddels zijn er nog wat kosten boven water gekomen, die ten laste van de begroting 2006 komen , zodat het begrote positieve saldo op dit moment al niet meer aanwezig is.  Het jaar 2006 is nog niet eens begonnen! Kosten, die in de genoemde begrotingen nog niet zijn opgenomen, zijn de kosten van de bestuurscrisis, de schorsing en het ontslag van de gemeentesecretaris, de inhuur van de interim-gemeentesecretaris, de inhuur van externe adviseurs, etc.etc. De omvang van deze kosten is op dit moment moeilijk in te schatten, maar je hoeft niet erg deskundig te zijn om te beseffen dat het om grote bedragen gaat. In de raadsvergadering van 9 december heeft onze fractie die kosten op minimaal € 200.000,00 geschat. De VVD- fractie maakt zich om deze redenen grote zorgen over de financiën van Giessenlanden.

 

Het memorabele jaar 2005

Wie veronderstelde dat na de bijzondere raadsvergadering van 22 juni 2005 de rust in bestuurlijke Giessenlanden zou zijn teruggekeerd kwam al snel tot andere gedachten. Op 30 juni werd in de maandelijkse vergadering de zogeheten kadernota 2006 vastgesteld. In een kadernota geeft de raad de financiële richtlijnen voor het nieuwe jaar aan, die worden vastgelegd in de begroting die in het najaar –in dit geval november 2005 – door de raad wordt behandeld. Na de reguliere junivergadering brak de vakantieperiode aan. Eind augustus werd de eerstvolgende raadsvergadering gehouden, waarin – het is hierboven al vermeld – de raad een halt toeriep aan de werkzaamheden van het externe bureau, dat was ingehuurd voor ‘Tijd voor toekomst’, het opstellen van een locale structuurvisie.

In de raadsvergadering van 29 september 2005 behandelde de raad het voorstel om toe te treden tot de ROM-S (Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Schelluinen-West). De VVD-fractie heeft in die vergadering een groot aantal vragen gesteld, omdat zij verre van gerust is op een gunstig verloop van de ontwikkelingen voor de gemeente Giessenlanden. De VVD-fractie diende een tweetal amendementen in, waarvan de inhoud in vooroverleg mede was geïnitieerd door een lid van de CDA-fractie. Het CDA maakte echter terugtrekkende bewegingen, zodat de VVD de amendementen zonder CDA-steun indiende. Ondermeer stelde onze fractie voor dat de gemeente Giessenlanden geen grondaankopen zal doen zolang de bestemmingsplanprocedure niet onherroepelijk vaststaat en in het verlengde daarvan niet het gevraagde krediet aan de ROM – S beschikbaar zal stellen voordat wordt overgegaan tot grondaankoop.

Het college van B en W voorzag dat zijn voorstel het niet zou halen en stelde voor de behandeling van het agendapunt te schorsen. Zou het voorstel in september in stemming gebracht zijn dan was het met ruime meerderheid (VVD, PvdA,CU en Gemeentebelangen) verworpen. B. en W. organiseerden ‘achterkamersessies’ met alle afzonderlijke fracties. In de raadsvergadering van 15 december zei de burgemeester dat het gesprek met één fractie nog steeds niet heeft plaatsgevonden. Zij antwoordde dat op een vraag van de VVD-fractie. Er was toegezegd dat de raad een verslag van die gesprekken zou krijgen.

Zoals bekend is hebben de inwoners van Schelluinen massaal uiting gegeven aan hun vrees voor o.a. de gezondheidsrisico’s, veroorzaakt door een toekomstig bedrijventerrein Schelluinen-West. In de commissievergadering van 1 december j.l. is uitvoerig gesproken over het ontwerp voor het bestemmingsplan voor genoemd bedrijventerrein. Uit de stukken is bleken dat B en W –onder druk van de zeven andere gemeenten? – verder willen gaan dan de raad wil. De VVD-fractie heeft in genoemde vergadering de volgende verklaring afgelegd: ,,Onze fractie kan niet instemmen met het uitgangspunt dat  het voorontwerp bestemmingsplan  ruimte biedt voor bedrijven uit de sector transport en logistiek. Dit betekent namelijk een ruimere  doelstelling dan van oudsher voor dit terrein voor ogen stond (alleen transportbedrijven die uit de dorpskernen verplaatst moesten worden). Het voorontwerp bestemmingsplan gaat zelfs nog verder door in de noordhoek zelfs het vestigen van bedrijven in de categorie 4 toe te staan.

Deze uitgangspunten wijzen wij nadrukkelijk van de hand. Wij zijn van mening dat de raad in meerderheid zich moet uitspreken over deze uitgangspunten, voordat het voorontwerp bestemmingsplan in procedure wordt gebracht. Dit is namelijk de essentie van het voorontwerp bestemmingsplan, dat direct effecten heeft voor luchtkwaliteit, geluid, verkeer en economische haalbaarheid. De burgers die mogen inspreken, hebben er recht op vooraf te weten wat de raad van deze uitgangspunten vindt. Wij stellen daarom voor nu niet te besluiten tot het in gang zetten van de door het College van B en W voorgestelde procedure, maar eerst in de raad een debat te voeren over deze essentiële uitgangspunten. Pas wanneer duidelijk is of de raad  in meerderheid deze uitgangspunten onderschrijft kunnen de in het voorstel genoemde stappen in gang worden gezet.” De rapportage was pas enkele dagen voor de vergadering voor bestudering beschikbaar. De VVD-fractie voegde daarom het volgende aan de verklaring toe: ,,Globale lezing heeft ons echter niet gerust gesteld, wij verklaren daarom met nadruk dat wij de uitkomsten van deze rapporten op dit moment niet kunnen onderschrijven en ons het recht voorbehouden om - indien nodig - nader onderzoek ( second opinion ) te laten uitvoeren.” Naar het zich laat aanzien zal in de raadsvergadering van 26 januari a.s. de behandeling van het voorstel van 29 september jl worden voortgezet. Dan zal ook een uitspraak worden gedaan over de procedure van het bestemmingsplan. Uit het bovenstaande blijkt dat het bedrijventerrein Schelluinen-West een erg lastig dossier is.

 

Onder de rechter

Zoals Peter van den Bosch al in de inleiding van de zijn financiële beschouwing opmerkte, ontzegde het college van B en W op 10 november gemeentesecretaris Peters de toegang tot zijn werkplek. Dat besluit is inmiddels gevolgd door een aanzegging tot ontslag. Dit geschil tussen werkgever en werknemer is thans onder de rechter.  In een besloten vergadering hebben B en W op 30 november samen met de ingehuurde advocaat de raad geïnformeerd over de gronden voor het ontslag van gemeentesecretaris Peters. De inhoud van het dossier werd door onze fractie en door andere partijen gekwalificeerd als ,, beschamend, misselijkmakend, verbijsterend.” Wie een hond wil slaan moet nu eenmaal een stok vinden…

Met steun van de heer Den Hartog van Gemeentebelangen hebben VVD, CU en SGP op 12 november een motie aangenomen waarin op grond van artikel 155 a van de Gemeentewet een raadsbreed onderzoek wordt ingesteld naar de verwikkelingen in Giessenlanden sinds de komst (1 maart 2004) van burgemeester E.Boot. PvdA en CDA wilden wel een onderzoek, maar zonder daarin nadrukkelijk de positie van burgemeester Boot te betrekken.

Er is inmiddels een voorbereidingscommissie geformeerd, waarin alle fracties vertegenwoordigd zijn. Dit onderzoek, te vergelijken met een parlementaire enquête, wordt verder op de rails gezet. Los van dat onderzoek hebben VVD, CU en SGP zich beraden op de ontstane situatie. Op 24 november is om een extra raadsvergadering gevraagd, die op 9 december werd gehouden. Die bijeenkomst mondde uit in een motie van VVD,CU en SGP waarin het vertrouwen in het college van B. en W. werd opgezegd. De motie werd met 8 tegen 7 stemmen verworpen. Zeer opmerkelijk was dat de fractie van Gemeentebelangen met de mond beleed geen vertrouwen meer in het college te hebben, maar desondanks tegen de motie stemde. Den Hartog van Gemeentebelangen drong aan op het door de raad consulteren van de Commissaris der Koningin, de heer J. Franssen. De Commissaris is van het begin op de hoogte geweest van de problemen in Giessenlanden. De VVD-fractie heeft hem in juni de nieuwsbrief van onze partij toegestuurd, waarop hij met een onzes inziens ongepaste brief reageerde.

 

Verklaring

Aan het einde van de raadsvergadering van 9 december heeft de VVD-fractie bij monde van voorzitter Gerrie den Braven een verklaring afgelegd waarin zij onder meer het volgende zei: ,,Ik begin met een citaat. “Giessenlanden is een vriendelijke, betrokken gemeente met een kwalitatief goed bestuur. Het zijn vaardige en enthousiaste professionals, zoals je die ook in de grote steden treft. In de stad bestaat vaak het beeld dat bestuur op het platteland geneuzel in de marge is. Dat is helemaal niet zo De bestuurlijke opgave is er anders, maar net zo ingewikkeld” Tot zover het citaat uit De Dordtenaar van 9 februari 2004. Het is een introductie-interview met mevrouw Boot.

Een paar weken na de komst van mevrouw Boot  waren mevrouw Bos (CDA) en ik op bezoek (op 22 maart 2004) bij mevr. Boot voor een nadere kennismaking. De manier waarop zij toen over de gemeentesecretaris sprak beviel mij niet. Dat waren wij niet gewend in Giessenlanden. Ik heb bij het naar buiten lopen mijn zorgen hierover uitgesproken naar mevrouw Bos. Later is gebleken dat mevrouw Boot al in een vroeg stadium van de gemeentesecretaris af wilde.

Vorig jaar december kregen wij signalen dat het niet goed ging in het college. De VVD-fractie heeft meteen haar zorgen hierover uitgesproken en aangedrongen op raadsbreed overleg. De meeste fracties vonden dat niet nodig. Het was “maar” een arbeidsconflict en daar heeft de raad niets mee te maken. Als het een simpel arbeidsconflict zou zijn geweest, is dat inderdaad zo, maar het gaf ons vanaf het begin een angstig voorgevoel. In juni, bij het aftreden van twee wethouders, hebben wij met SGP en CU sterk aangedrongen op een onderzoek, omdat informatie van het college zeer moeizaam en eigenlijk helemaal niet te verkrijgen was. Ook werd het de secretaris en de leden van het MT verboden om met de raad te praten.

 

Sneller ingrijpen

Onze fractie stelt het zeer op prijs, dat nu raadsbreed wordt aangedrongen op een onderzoek, maar betreurt het in hoge mate dat er in juni geen meerderheid voor was. Sneller ingrijpen had toen wellicht nog meer narigheid kunnen voorkomen. Een diepe verdeeldheid in de raad, verdeeldheid  tussen het college en raad, een ontredderd ambtenarencorps, een secretaris, die jarenlang uitstekend gefunctioneerd heeft op non-actief, onbegrip in de regio en een heleboel inwoners van Giessenlanden die zich verbijsterd afvragen hoe het allemaal kon. In Giessenlanden nota bene. Om op dit moment nog maar te zwijgen over de gigantische financiële gevolgen, ook naar de toekomst. En dat allemaal door de nieuwe bestuursfilosofie, waar in de raad nog nooit over is gesproken. Wij maken ons ernstig zorgen over Giessenlanden en zijn op een punt aangekomen waarop wij niet meer verantwoordelijk willen zijn voor deze gang van zaken.

 

De fracties/cq raadsleden die dit college steunen moeten zich hier maar voor verantwoorden bij onze inwoners. De VVD komt tot de conclusie dat de maat vol is. Ik hoop dat bij de verkiezingen in maart het nuchtere gezonde boerenverstand weer de boventoon zal gaan voeren in deze raad en dat wij kunnen gaan doen waar we voor gekozen zijn: ons inzetten voor onze mooie gemeente en haar inwoners.
Heeft de Commissaris der Koningin een gesprek met de gemeenteraad van Giessenlanden dan zal daarbij zeker de opmerking van de fractie van Gemeentebelangen (Het Kontakt van 15 december j.l.) aan de orde komen, waarin gezegd wordt dat zij eigenlijk geen vertrouwen meer heeft in burgemeester Boot.

december 2005 

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2018 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap