nieuwsbrief januari 2006

Warm lopen !!!

DOOR JAN DE GROOT
De dag van de gemeenteraadsverkiezingen komt met rasse schreden nader. Dat merk je alom en niet alleen aan de kalender. Verkiezingsborden worden geplaatst en in de kranten zien we de advertenties en interviews verschijnen. Wat mezelf betreft, zorg ik ervoor goed op de hoogte te zijn en blijven van de verschillende uitspraken van alle betrokken politici die we in  deze periode toch als concurrenten beschouwen voor de gunst van de kiezer.
Stellig geloof ik erin dat de kiezer door middel van zijn stem kenbaar maakt wat hij/zij van de huidige politieke situatie in Giessenlanden denkt. Als VVD willen we graag verantwoordelijkheid dragen  en dus ook deelnemen in het College van B en W. Een college dat gestoeld is op een duidelijke meerderheid in de raad. Dan kan er zoals we in ons verkiezingsmotto aangeven ?orde op zaken? gesteld worden. Ook herstel van het vertrouwen tussen het College van B en W en het ambtelijk apparaat hoort daarbij, evenals herstel van de in een aantal gevallen flink geschonden onderlinge vertrouwensrelatie tussen raadsleden. Daar zal in eerste instantie stevig op ingezet moeten worden. Door de politieke ellende van dit moment ziet ook het financiële perspectief er voor Giessenlanden nogal anders uit. Dat betekent volgens mij dat zeer kritisch gekeken zal worden of al de plannen voor de komende jaren overeind kunnen blijven.
Ik denk dat het stellen van nieuwe prioriteiten veel daadkracht van de nieuw te kiezen raad zal vragen. Een belastingverhoging kan in ieder geval niet aan de orde zijn!
Maar zover is het nog niet en daarom eerst alle aandacht voor de campagne. Naast de aandacht voor de pers en deelname aan verkiezingsbijeenkomsten ga ik ook in gesprek met representanten van verscheidene organisaties in diverse kernen. Jezelf zichtbaar maken en geïnformeerd zijn is belangrijk en uitdagend!
Het warmlopen is begonnen , ik voel het.

Kritisch!

DOOR BERT SNOEK

Telkens als er verkiezingen in aantocht zijn, komen de twijfels in mij op. Niet dat ik er van afzie om te gaan stemmen. Nee, zeker niet ! Van dat grondrecht maak ik 100% gebruik.
 Zeker weten, maar de twijfel bestaat uit het gegeven dat ik eigenlijk de diepte in moet.
Want welke partij sluit nu toch het beste aan bij mijn denkbeelden en welke partij heeft het de afgelopen periode voor mij en mijn directe omgeving eigenlijk ?goed? gedaan ?
Dat dwingt tot nadenken.
Die 1e  vraag is overigens eenvoudig te beantwoorden. Na een zeer kortstondige vrijage met de vroegere PSP, heb ik al jarenlang absoluut geen moeite met het vinden van de juiste partij. Zowel landelijk als locaal is dat de VVD.
Maar die 2e vraag.
Die is toch wel lastiger. Want hoe meet je de resultaten ? Politiek is enerzijds heel opportunistisch en anderzijds veel en gedegen praat-, vergader- en burowerk. Er zijn diverse zaken, die een lange adem nodig hebben. Over het brede terrein zie je als individu nooit precies de resultaten. Tenminste niet zo direct en veelal beleefde ik de verkiezingen toch enigszins afstandelijk en oppervlakkig.

Zware dossiers

Maar ik ben gegrepen met name door en voor de locale politiek. En dan kom je er natuurlijk veel dichter bij te staan. Niet in de laatste plaats door de zware dossiers zoals bijvoorbeeld de Peperhof, de bestuurscrisis en Schelluinen-West.
Maar ook door (kleinere) moties zoals over het vrijwilligerswerk (leges/GGNZ-kosten), de leefbaarheidonderzoeken en ons initiatief om verdere samenwerking te zoeken met buurgemeenten.
En wat te denken van rioleringswerkzaamheden, verbouwingen aan scholen, voorzieningen in de kernen, subsidies aan verenigingen, peuterspeelzaalwerk  en?.en?..en?.
Het locale bestuur heeft heel heel veel invloed op de dagelijkse gang van zaken in onze kernen. Dat realiseer ik mij nu pas echt ! Naïef ? Onwetendheid ? Eigenlijk is dat niet van belang. Locaal bestuur doet er wel degelijk toe. DAAROM is het van belang dat het liberalisme vaste grond onder voeten houdt, zeker in de gemeente. 
Dit stukje gaat over ?kritisch zijn?
Het gaat er eigenlijk om of wij kritisch mogen en moeten zijn op onze fractie.
Hoe hebben Gerrie, Peter, Kees en Jan/Henk (beiden twee jaar) het in de afgelopen 4 jaren namens de VVD gedaan?

Gewoon goed

Hebben wij onze beloften van 2002 ingevuld ? In de wetenschap dat ons nieuwe verkiezingsprogramma weliswaar volledig is geactualiseerd  en op onderdelen is aangepast, staan de hoofdlijnen muurvast. Dus is het programma niet de meetlat, maar ook het optreden als vertegenwoordiger van de partij in de gemeenteraad. En dan luidt mijn oordeel:  gewoon goed. Natuurlijk is er op bepaalde dossiers kritiek te leveren.
Maar zeker nu ik al weer geruime tijd meeloop in de Raadsadviescommisie en krachtenverhouding ten stadhuize (beter) ken, constateer ik dat onze fractieleden in ons gedachtegoed hun krachten prima aanwenden. Daarbij staat de integriteit als raadslid heel hoog in het vaandel.
In vele dossiers hebben zij hun steentje bijgedragen en in veel gevallen is het viermanschap mede bepalend geweest voor de genomen beslissing. Het is belangrijk dat je stelling neemt. Zo handelen zij.
Dat in een democratie niet altijd jouw wens kan worden ingevuld, is echter wel een feit.
Kort en goed.
Ook nu kan ik weer gerust op mijn partij gaan stemmen. Dat doet u toch ook ?

Schelluinen - West

DOOR PETER VAN DEN BOSCH
De discussie over toetreding tot de ROM Schelluinen - West en het bestemmingsplan Schelluinen - West heeft in 2005 diverse malen op de raadsagenda gestaan.
In de raadsvergadering van 29 september 2005 bleek dat een ruime meerderheid van de gemeenteraad met de VVD van mening was dat toetreding tot de ROM gelet op de voor - en nadelen voor Giessenlanden niet verstandig was. Het college van B.& W. verzocht de raad niet tot besluitvorming ( lees afstemmen ) over te gaan en het de kans te geven in de regio te bepleiten de zorgen van de raad van Giessenlanden weg te nemen.
De raad heeft het college deze kans gegeven.
Sindsdien heeft het college hierover niets meer van zich laten horen. Wel hebben B.& W. in de commissievergadering van 1 december 2005 een mededeling gedaan aan de raad dat zij het voorontwerp bestemmingsplan Schelluinen - West in procedure willen brengen.
Tijdens deze raadsvergadering heeft de VVD-fractie een verklaring afgelegd dat zij van mening is dat deze procedure dan pas in gang kan worden gezet als eerst de raad van de gemeente Giessenlanden zich heeft uitgesproken over de vraag of zij instemt met het feit dat het college op dit terrein ook andere dan transportbedrijven wil vestigen en zelfs milieubelastende bedrijven categorie 4.

Luchtkwaliteit

Ook heeft de VVD- fractie daar haar zorg uitgesproken over de eerste rapporten met betrekking tot luchtkwaliteit, verkeer en geluid.
In deze vergadering was opnieuw een ruime meerderheid van de raadsleden deze zelfde mening toegedaan.
B & W gaven te kennen dat het in procedure brengen van het voorontwerp hun bevoegdheid was en dat ze deze procedure zouden inzetten.
In de commissievergadering van 12 januari 2006 werd een verklaring afgelegd door de fracties van VVD , PvdA, Christenunie en Gemeentebelangen , waarin werd gesteld dat (lopende de  inmiddels gestarte procedure bestemmingsplanwijziging Schelluinen - West ) in de gemeenteraad een debat zou moeten worden gevoerd over de vraag of de gemeenteraad deze bestemmingswijziging onderschrijft.
Het college vond het onverstandig het debat hierover te openen en wees naar de mogelijkheden, die de in gang gezette procedure de raad en de burgers biedt voor het inbrengen van reacties.
?Het college heeft een lijn gesteld en getrokken en doet een beroep op het gezond verstand van de raad ? ( citaat van wethouder Van Vuren uit de notulen ).

Wat is de mening van de VVD- fractie ?

De VVD-fractie was voorstander van een Transportcentrum bij Schelluinen-West om de transportbedrijven uit de dorpskernen te verwijderen en op een centrale locatie te huisvesten, uiteraard onder de voorwaarden dat dit niet zou leiden tot aantasting van de luchtkwaliteit, dat de geluidsbelasting binnen de normen zou blijven, en dat de verkeersbewegingen niet tot overlast zouden leiden. De rapportages over geluid, luchtkwaliteit en verkeersoverlast stellen ons niet gerust.
Maar wat ons nog meer verontrust is, dat inmiddels steeds duidelijker wordt dat er nauwelijks belangstelling is vanuit de transportsector om zich hier te vestigen. Wanneer dit zo is,  is wat de VVD betreft een bestemmingsplanwijziging helemaal niet nodig,  omdat wij niet willen meewerken aan het creëren van een algemeen bedrijventerrein op deze locatie , zeker niet wanneer dit inhoudt dat hier bedrijven worden gevestigd met een nog grotere milieubelasting.

In de huidige plannen wordt al gesproken over milieuhinderlijke bedrijven categorie 4 die daar gevestigd moeten kunnen worden. !
De VVD is daarom van mening dat de voorgestelde wijziging van het bestemmingsplan Schelluinen - West  niet moet worden doorgevoerd.
 
 
Heeft stemmen voor de gemeenteraad wel zin?..?

DOOR AD VAN DUIN
Een vraag die je als lid van een politiek partij vaak te horen krijgt en daarop zijn veel antwoorden te geven. Zoals een goede uitleg over de waarde hiervan en hoe onze partij daar specifiek in zit. Ondanks dat de landelijke politiek in de beeldvorming de dominante kracht in de Nederlandse bestuurlijke ordening is, wordt het dagelijkse leven in sterke mate beïnvloed door het locale bestuur. Huisvesting, onderwijs, veiligheid, sociale voorzieningen, welzijn, openbaar vervoer, cultuur en sport zijn stuk voor stuk onderwerpen waarover het gemeentebestuur verantwoording aflegt in de locale democratie.

Vertrouwen

De burger moet zich vertegenwoordigd weten in de organen van de gemeente. Hij of zij wil niet overal over meepraten, maar moet wel weten dat de zaken goed geregeld zijn, dat hij of zij niet belazerd wordt en dat bestuurders zich naar behoren verantwoorden. Vertrouwen is de basis voor goed bestuur. Wie dat beschaamt moet weg. VVD Giessenlanden gaat voor een betrouwbaar college en is voor bestuurlijke helderheid en tegen onterechte afwenteling. Vandaar ons beste advies: De beste raad?. ga stemmen op dinsdag 7 maart!
 
                                                                                                                     
Politiek: de burger betreffend

DOOR HENK BOVEKERK
 Het woord ?politiek? betekent ondermeer ?de burger betreffend? en ,,met veel overleg werken in het belang van de burgers?.
Het woord ?politiek? heeft in de loop de jaren een lange rij betekenissen gekregen, zowel positief al negatief. Dezer dagen ontstond er ophef over de omschrijving, die de minister van bestuurlijke vernieuwing Alexander Pechtold, eraan gaf. ,,Politiek is vuil en vunzig. Er is sprake van machtsspelletjes en persoonlijke belangen bij het nemen van beslissingen. Achter elkaars rug om, het is allemaal vuiler en vunziger dan mensen denken.?
Noem het maar mooi als een bewindsman zo over zijn metier spreekt.. Kamervoorzitter Weisglas noemde de uitspraken van de minister ?oncollegiaal en deloyaal? en adviseerde hem  ,,een enkele reis naar Wageningen? (de gemeente waar hij burgemeester was vóór hij minister Thom de Graaf opvolgde).
Is politiek vertederend, hartverwarmend, verheffend?
Is politiek bedenkelijk, afstandelijk, gemeen, laaghartig?
Politiek beoefen je integer. Het dient te zijn zoals Bert Snoek het signaleert in zijn bijdrage aan deze Nieuwsbrief: ,,De integriteit van een raadslid staat heel hoog in het vaandel.? Politiek: de burger betreffend, zoals de titel van deze tekst luidt. Werken vanuit je partijpolitieke visie aan het belang van de gemeente Giessenlanden en haar burgers. Dat visies van partijen soms verschillen is een geluk. Het zou een saaie boel zijn, wanneer alle partijen er steeds eensluidend over zouden denken. Verschillen van inzicht moet je wel met wederzijds respect tonen. Dat kan een erg moeilijke opgave zijn, zeker in onze gemeente, waar het sinds maart 2004 nou niet bepaald goed gaat. In de nieuwe raadsperiode zal, naar ik van harte hoop, Giessenlanden weer uit het dal klauteren. Onze nieuwe fractie zal haar uiterste best doen te helpen orde op zaken te stellen. ,,Met gezond boerenverstand,? zoals in onze propagandacampagne steeds wordt gezegd.
 
In het decembernummer van het CDA- blad in Giessenlanden staat CDA-voorzitter R. de Jong uit Noordeloos stil bij de bestuurscrisis in Giessenlanden.
Ik citeer hem: ,,Met taal die ik niet voor mijn rekening zou durven nemen wordt ons College van B en W op zeer eenzijdige wijze verwijten gemaakt, die het niet verdient. En dat nota bene, zo lijkt het, aangestuurd door twee reeds afgetreden wethouders, die vanaf de zijlijn het drama proberen te regisseren en denken te moeten meeschreeuwen. ??Opruierij?en ?stemmingsmakerij? noem ik het en meer kan ik van van hun acties niet maken; een verachtelijke wijze waaraan wij niet gewend zijn en ook niet mee willen doen.? Tot zover de heer De Jong.
Denkend aan die woorden van De Jong herinner ik aan de beschuldigingen van zijn CDA-wethouder aan het adres van gemeentesecretaris Peters en  aan het adres van onze fractie. De wethouder doet dat, zoals we in Het Kontakt hebben kunnen lezen, ,,dienend met een warm hart, het hoofd koel en de rug recht!?

Kandidaat-wethouder

Zoals de leden van onze afdeling weten is lijsttrekker Jan de Groot beschikbaar als wethouder. Het CDA heeft de heer Van Vuren voorgedragen en de PvdA de heer Buddingh uit Arkel . ?Buddingh, waar ken ik die naam van? ? zullen sommigen zich afvragen. Het antwoord luidt: Buddingh is degene die tot nu toe regelmatig in Het Kontakt zijn in gif gedoopte pijlen afschiet op mensen in de samenleving.
Het laatste nieuws was eind januari dat er een zevende partij deelneemt aan de raadsverkiezingen. De locale groepering heeft nog geen naam en zolang dat nog niet het geval spreken we hier gemakshalve van Schelluinen Naamloos. Het is niet verwonderlijk dat deze groepering als ankerpunt het transportcentrum Schelluinen-West heeft.

De extra ton

In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over ?de hoge rekening? die het gevolg is van de bestuurscrisis in onze gemeente. In december was er een bedrag van ? 50.000,00 nodig en in de raadsvergadering van de maand januari is door B en W een krediet van ? 100.000,00 gevraagd. Onze fractie heeft tegen gestemd. In onze verklaring van 9 december j.l. heeft onze fractie ondubbelzinnig gezegd dat we geen verantwoordelijkheid willen dragen voor het beleid van de huidige coalitie. De ChristenUnie stemde ook tegen evenals Den Hartog van de verdeelde fractie van Gemeentebelangen Giessenlanden. Daar mevrouw Bos (CDA) afwezig was staakten de stemmen. Het voorstel komt opnieuw aan de orde op 23 februari.

Wozoco

In ons verkiezingsprogramma (hij is te vinden op
www.vvdgiessenlanden.nl) staan we stil bij het grote belang van het bouwen van woonzorgcomplexen (wozoco?s). In Arkel gaat/ging dezer dagen de eerste paal voor de nieuwe Peperhof de grond in. In Hoornaar is de bouw van een wozoco beoogd in de omgeving van de huidige supermarkt, op de grond die voorheen eigendom was van de heer Maat. In Giessenburg is ook een wozoco nodig. Afgelopen voorjaar is er in De Til in Giessenburg uitgebreid van gedachten gewisseld over een locatie. De ?locatie- De Til?kwam toen prominent in beeld. Het komt erop neer dat, als de raad ermee instemt, het gebouwencomplex van De Til wordt afgebroken en dat er op die plaats een wozoco komt. Elders wordt dan wellicht een nieuwe De Til  gebouwd.
De raadscommissie praat er op donderdag 9 februari (19.30 uur) over en de raad moet op donderdag 23 februari (19.30 uur) een beslissing nemen over het beschikbaar stellen van een krediet van ? 50.000,00 voor een onderzoek naar de mogelijkheden van deze locatie.
Voorshands is het de grote vraag welk kapitaal er wordt vernietigd als wordt overgegaan tot sloop van De Til.
Op de agenda voor de genoemde vergaderingen staat ook de intergemeentelijke verzelfstandiging van het openbaar onderwijs, in een samenwerkingsverband van acht gemeenten. De gemeente
Gorinchem is vorig jaar afgehaakt. Deze verzelfstandiging is onderwerp dat lang (twee jaar op zijn minst) op zich heeft laten wachten.
Ons verkiezingsprogramma is er duidelijk over: De locale partij VVD Giessenlanden werkt mee aan de intergemeentelijke verzelfstandiging van het openbaar onderwijs, mits de belangen van de leerlingen, van de professionele krachten en van de gemeentelijke financiën er niet nadelig door worden beïnvloed. Onze fractie zal het voorstel op basis van die drie criteria toetsen.
We nodigen u uit de commissie- en raadsvergadering op de genoemde data als toehoorder bij te wonen.

 
Op maandag 27 februari is onze grote verkiezingsavond in The Ponderosa in Hoornaar. Houd die avond vrij en kom naar deze bijeenkomst.
De Tilgroep heeft voor vrijdag 24 februari een verkiezingsdebat georganiseerd in De Til. De zeven lijstrekkers worden dan aan de tand gevoeld. De invulling van het programma is nog niet bekend.
 
Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2018 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap