Nieuwsbrief Voorjaar 2007

NIEUWSBRIEF 15 MEI 2007

Beste liberale vrienden,

Schreef ik in mijn laatste stukje voor deze nieuwsbrief nog over het monster van de bestuurlijke vernieuwing dat op ons losgelaten werd, een nieuwe uitdaging doemt op aan de horizon van ons mooie Giessenlanden, namelijk samenvoeging of samenwerking tussen gemeenten. Rijk en provincie zien graag gemeenten met ca. 30.000 - 40.000 inwoners. De ervaring leert hen dat algemene voorzieningen zoals sportvelden, begraafplaatsen, bejaardentehuizen, vuilophaaldiensten etc. etc. beter beheersbaar en betaalbaar zijn. Tevens is door de schaalgrootte van dergelijke gemeenten het ambtenarenapparaat slagvaardiger en deskundiger, aangezien door het beschikbare hogere budget voor salarissen beter en hoger opgeleide ambtenaren kunnen worden aangenomen. Men zegt dan ook wel dat de bestuurskracht in deze gemeenten beter is. Om deze reden werken gemeenten van kleinere omvang vaak samen met grotere of gelijkwaardige gemeenten, om zo hun serviceniveau naar de burger op peil en betaalbaar te houden.

Democratische controle

Zo ook ons Giessenlanden dat op verscheidene gebieden samenwerkt met omliggende buurgemeenten. Denk aan o.a. vuilophaaldienst, vervoer ( molenhopper) en onderwijs. Echter, op langere termijn worden deze aanvankelijk vrijwillige samenwerkingsverbanden toch steeds minder wenselijk, gezien de gemakkelijke en vrijblijvende manier waarop ze kunnen worden beëindigd. Bovendien is ook nauwelijks sprake van een democratische controle, aangezien het meeste op bestuurlijk (ambtelijk) niveau wordt afgehandeld, en de rekening later wordt gepresenteerd. Om het democratische proces te waarborgen is samenvoeging met een gelijkwaardige gemeente dan ook vaak de beste manier om zowel de democratie als het serviceniveau naar de burger en de bestuurskracht te garanderen. Onze buurgemeente Hardinxveld-Giessendam is al op niet mis te verstane wijze te kennen  gegeven dat het volgens de provincie één minuut voor 12 is met betrekking tot samenvoeging, terwijl men zelf nog dacht ten minste nog twee jaar de tijd te krijgen om orde op zaken te stellen!

Huwelijkspartner

Wellicht is Hardinxveld-Giessendam een goede huwelijkspartner voor onze gemeente. Behalve de prachtige Giessen verbinden vele eeuwen van samen werken en wonen onze gemeenten op zowel sociaal als economisch gebied.  Nota Bene: Tot de herindeling van 1957 was de begraafplaats Giessen- Oudekerk de enige officiële laatste rustplaats van Giessendam!  Ook het grote Gorcum is een mogelijke partner, maar ontstaat dan niet een situatie die ons aan de middeleeuwen doet denken, toen de Heren van Arkel maagdenrovend en brandschattend naar eigen welbevinden de dienst in ons gebied uitmaakten? Tot slot zou een enorme gemeente Alblasserwaard een mogelijkheid zijn met ca. 80.000 inwoners. Dit is dan zonder Sliedrecht, Papendrecht, en Alblasserdam die samen de Drechtsteden vormen. Het doet mij denken aan zandkorrels in een woestijn, met hier en daar een oase. Al met al een fascinerend en ook een beetje angstig onderwerp. Gelukkig gaan wij liberalen juist deze uitdagingen niet uit de weg en ik herinner u dan ook aan de uitspraak van onze grote liberale roerganger Thorbecke: ?Let op onze daden?, zei hij een tikkie te zelfverzekerd misschien bij de start van zijn eerste hervormingskabinet in 1849, maar, grote daden kwamen er!

Arie van Noordenne, uw voorzitter

------------------------------------------------------------
Gemeentelijke herindeling !!??

Bij de behandeling in de gemeenteraad van het onderwerp Samenwerking is het begrip herindeling veelvuldig genoemd. Niet omdat we dat zonder meer willen, maar omdat het een serieuze bespreekoptie behoort te zijn in de ogen van de VVD-raadsfractie. En waarom dan wel ? In onze verkiezingsprogramma gaven we immers aan dat een herindeling voor de VVD nog geen optie is en we vooralsnog kozen voor het zogeheten Seta (samen en toch apart) model. Dit houdt in een gezamenlijk gemeentelijk apparaat met een grote buurgemeente, in ons geval Gorinchem, maar wel met behoud van de gemeente Giessenlanden met een eigen raad en college van B. en W. Bij de bespreking van de uitkomst van  het Bestuurskrachtonderzoek (BKO) van de gemeenten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, verricht in opdracht van de provincie, bleek dat deze door de VVD ingebrachte optie door alle andere fracties werd verworpen. Wel werd toen gekozen voor een fusie van de ambtelijke diensten van Nieuw-Lekkerland, Graafstroom, Liesveld en Giessenlanden. De VVD heeft danook met deze ?next best ? optie ingestemd.  Inmiddels is dit initiatief afgeblazen, omdat Graafstroom zich uit het project ?Samen meer Waard?  heeft teruggetrokken. Dit was echter maar een gedeeltelijk antwoord op de uitkomst van het BKO om de grotere en meer complexe vraagstukken van de toekomst voor onze gemeenten met een meer gespecialiseerd en kwalitatief sterk ambtelijk apparaat te kunnen ondersteunen. Daartoe zijn we in onze huidige vorm onvoldoende in staat, althans volgens het BKO. De VVD is het daar mee eens.  Verder was het advies vanuit het BKO om via intensievere bestuurlijke samenwerking tussen de gemeenten, hier een antwoord op te geven. Onvoldoende initiatief hiertoe zou wel eens tot ingrijpen van de provincie kunnen leiden. Gemeentelijke herindeling dus !

Bestuurlijke drukte

Nu al hebben we als Giessenlanden ca. 15 bestuurlijke samenwerkingsvormen zogeheten WGR-en ( de Wet Gemeenschappelijke Regelingen geeft hiervoor het wettelijk kader). Als voorbeelden noem ik : de GGZN (huisvuil), RSD( reg. Sociale Dienst), WMO ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Werkvoorziening Avelingen. Als VVD -fractie zijn ook wij ervan overtuigd dat in het belang van onze burgers die zaken die Giessenlanden niet zelfstandig meer kan behappen, met andere gemeenten gezamenlijk opgepakt moeten worden. Ons dilemma: Kunnen gemeenteraden met nog meer WGR-en  wel de juiste verantwoording naar de kiezers afleggen? De gemeenteraad wordt immers gekozen om verantwoordelijk te zijn voor hem door de wet opgelegde taken. Steeds meer van deze taken worden ondergebracht in een WGR en dat betekent dus dat niet meer de raad van een gemeente hierover beslist, maar het bestuur van de WGR. Hier ontstaat een hogere -en extra- bestuurslaag . Over bestuurlijke drukte gesproken !!! Als politieke partij, in een raad die delegeert naar een hoger bestuur, wordt je directe invloed dan onmiskenbaar minder. Dit betekent dus niet dat het zo niet zou kunnen, maar dat je je de vraag moet stellen of je het zo wilt? Want als je als gekozen raad rechtstreeks een gemeentelijke activiteit wilt aansturen dan moeten de burgers wie het aangaat die raad kunnen kiezen. Dat betekent dus dat daarvoor een herindeling een juiste oplossing kan bieden. Dat is nu wat de VVD-fractie heeft ingebracht bij deze discussies.

Jan de Groot, fractievoorzitter

-----------------------------------------------------------
Begraafplaatsenbeleid

Eind maart is in de raad (weer) gesproken over het begraafplaatsenbeleid. Giessenlanden, met 7 kernen, heeft 9 begraafplaatsen. In Giessenburg en Schelluinen zijn nog 2 oude begraafplaatsen aanwezig. Het voorstel van het College van B. en W. om deze laatstgenoemde begraafplaatsen te sluiten werd door een motie van het CDA, gesteund door CU, SGP en Gemeentebelangen, verworpen. De VVD en de PvdA waren wel voor sluiting. Sluiten van een begraafplaats houdt in dat er niet meer begraven kan worden, maar dat deze graven uiteraard wel tot in lengte van jaren worden onderhouden. In de verre toekomst komt dan een moment dat deze begraafplaatsen echt gesloten kunnen worden, maar dan ben je zo 50 jaar verder.

Gezond verstand

Door de VVD-fractie is al eerder geopperd dat het op termijn onbetaalbaar wordt om in iedere kern 1 (en volgens de voorstemmers van de motie wellicht zelfs 2) begraafplaats(en) in stand te houden. Omdat in Hoogblokland en wat verder in de toekomst ook in Hoornaar, ondanks mogelijke ruiming van oude graven,  ruimtegebrek gaat ontstaan heeft onze fractie het idee uitgesproken om één nieuwe gezamenlijke begraafplaats voor deze kernen aan te leggen, bijvoorbeeld aan de Hoge Giessen. Voor het CDA en de PvdA zou dat in de toekomst mogelijk een optie kunnen zijn.  De andere fracties spraken zich er niet over uit. Natuurlijk is het prachtig om te zeggen dat er in iedere kern begraven moet blijven kunnen worden, maar al nu loopt Giessenlanden voorop met de tarieven voor begraven Gezond verstand noopt ons om verder te kijken om te voorkomen dat het straks echt onbetaalbaar wordt om in Giessenlanden je laatste rustplaats te hebben.

Gerrie den Braven, lid VVD-fractie

------------------------------------------------------------
?Als gewoon burger mis je veel?

In maart 2006 nam Peter van den Bosch afscheid van de actieve gemeentepolitiek. Hij voltooide daarmee een periode van twaalf jaar in de VVD-fractie. Van den Bosch adviseert  de VVD-fractie wanneer er financiële zaken aan de orde komen, zoals in de zomer de kadernota (het opstapje naar de gemeentebegroting) en in het najaar de gemeentebegroting voor het nieuwe jaar.  Enkele vragen aan onze partijgenoot.

Hoe is om na zo?n lange tijd te stoppen?

Peter: ,,Ik ben al weer ruim een jaar weg. Mijn afscheid kwam niet onverwacht: ik heb er zelf voor gekozen en dus had ik me erop voorbereid. Toch viel van de ene op de andere dag een grote stilte. Tot het laatst hield ik me actief en intensief met de raadswerkzaamheden bezig en dan is er ineens geen raadsvergadering meer. Je ontvangt geen raadsstukken meer, je kunt niet meer meepraten en je moet toezien wat er in de gemeenteraad gebeurt.?

Geen raadslid meer, maar ben je wel regelmatig op de publieke tribune aanwezig?

Peter: ,,Ik heb er bewust voor gekozen om geen raadsvergaderingen bij te wonen en geen zitting te nemen in de raadsadviescommissie. Ik wilde de nieuwe fractie niet beïnvloeden. Wat opvalt, als je uit de actieve politiek bent, is hoe weinig informatie je als gewoon burger krijgt over wat er zich in de gemeenteraad afspeelt. De afwegingen in de gemeenteraad, de argumenten die daarbij een rol spelen, de achtergrondinformatie, dit alles mis je als gewoon burger.?

Je komt dan wel niet naar raadsvergaderingen, maar zijn er je - op afstand - wel zaken die je opvallen?

Peter: ,,Als gewoon burger verbaas ik mij over het feit, dat jarenlang door de gemeenteraad gevoerd beleid ineens verandert, dat standpunten van politieke fracties ingrijpend wijzigen zonder dat daarvoor uitdrukkelijk verklaringen worden gegeven. Het ogenschijnlijke gemak waarmee dat gebeurt, verbaast mij. Het verbaast mij ook dat hier geen zichtbare discussie over wordt gevoerd in de gemeenteraad. Ik merk nu zelf hoe lastig het is om als burger de ontwikkelingen in de lokale politiek te volgen ?

Noem eens een voorbeeld?

Peter: ,, De voor mij meest in het oog springende zaken zijn het raadsonderzoek naar het gebeuren rond het aftreden van twee wethouders en de gang van zaken rond de bestemmingsplanwijziging Schelluinen-West. Tot het raadsonderzoek was raadsbreed besloten en zonder enige verklaring wordt het raadsbreed afgeblazen. Bij de gang van zaken rond Schelluinen- West is mij opgevallen dat een raadsmeerderheid tegen Schelluinen-West ineens een raadsmeerderheid voor Schelluinen-West wordt,  zonder dat de feiten op de zorgpunten, die de raad begin 2006 nog zwaarwegend vond, echt zijn veranderd. Ik maak mij nog steeds grote zorgen over de verkeersoverlast, de veiligheid en de gezondheidsaspecten bij het realiseren van Schelluinen-West. Ook de economische haalbaarheid is voor mij en zorgpunt. De toezeggingen van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland kunnen, als ze realiseerbaar zijn, mijn zorgen op deze punten niet wegnemen. Het is mij echt totaal onduidelijk hoe het kan dat deze zorgen voor een meerderheid van de raad zijn weggenomen.?

Wat valt je nog meer op ?

Peter : ? Wat mij als geïnteresseerde burger ( en VVD -lid) ook opvalt is dat er in de huidige gemeenteraad geen oppositie meer lijkt te zijn. Voor de buitenwacht lijkt het alsof alle zaken raadsbreed en unaniem worden besloten. Het debat, verschillen van mening, discussie over verschil van inzicht, ik hoor er weinig over.  Dit hoeft niet verkeerd te zijn, maar een kritische discussie op basis van argumenten versterkt meestal wel de afweging van de verschillende standpunten.?

------------------------------------------------------------
Betuwelijn

Op radio en TV werd er melding van gemaakt dat het in bedrijf stellen van de Betuwelijn opnieuw is uitgesteld, deze keer met drie maanden. De belastingbetalers, onder wie 150 Kamerleden, zijn zo langzamerhand murw geworden voor het feit dat de Betuwelijn inmiddels anderhalf jaar onbenut ligt te "verinteresten".

De Betuwelijn van ca. 125 km heeft een investering gevergd van ca. ? 5 miljard (negen nullen). Dat wil zeggen dat de aanleg ? 40,00 per millimeter heeft gekost. Op zich erg genoeg maar de Parlementaire Enquête Commissie heeft het oor laten hangen naar een "Deense des­kundige" die ons vertelt dat de kosten van zulke megaprojecten wel vaker uit de hand lopen (bij de Betuwelijn ca. 100%).

Over renteverlies is niet gesproken, omdat men geen greep meer heeft op de getallen. Daarom het volgende voorbeeld: bij een jaarlijkse rente van 5% hebben we het over een verlies van    ? 250 miljoen per jaar, dat wil zeggen bijna 21 miljoen per maand, ? 700.000,00 per dag, bijna ? 30.000,00 per uur, ? 500,00 per minuut en bijna ? 8,35 per seconde. De nieuw aangekondigde vertraging kost dus ruim ? 60 miljoen (= 1,5 km spoorlijn). Nee, dan doet Arriva het in mijn regio beter. Ieder half uur passeert er een bus zo groot als een touringcar, meestal geheel leeg, soms een passagier en meer dan twee heb ik nog niet meegemaakt. De successieve bewindsvrouwen, die hier voor verantwoordelijk zijn geweest, hebben voor hun wanbeleid een zware prijs betaald: een is levenslang verbannen naar Noord-Brabant, een ander naar Zeeland, een derde naar Almere en een staat nog met wisselend proefverlof ter beschikking van de regering. Minister Eurlings weet dus wat hem te wachten staat.

Mr. K. Toxopeus, Giessenburg   23-03-2007
-----------------------------------------------------------

De Dorpstafel

In het VVD-verkiezingsprogramma voor de periode 2006-2010 staat onder meer vermeld ,,dat kerngericht werken voor de VVD een uitstekend middel is om de inwoners te betrekken bij hun directe leefomgeving. Het behoud van de identiteit van elke kern en- voor zover mogelijk de versterking ervan- dient uitgangspunt te zijn.?

Dat is toentertijd mooi opgeschreven, maar hoe kom je met de burgers in contact zonder te wandelen op al vele malen platgetreden paden? Je kunt als fractie bijvoorbeeld via de krant de burgers van een kern oproepen om naar een inloopspreekuur te komen. Onze fractie heeft met enige aarzeling - je weet immers nooit of je plan aanslaat - De Dorpstafel gelanceerd. Degene van de fractie of van de raadsadviescommissie, die in een kern het best bekend is, nodigt een aantal mensen (tien tot vijftien) uit voor een gesprek over hun kern.  Eerst wordt er een brief gestuurd (in dit geval in Noordeloos) waarin ondermeer staat: ,, Hopelijk hebt u even tijd om deze brief te lezen. Ik wil u vertellen wat ik in een telefoongesprek zou willen zeggen. De tafel van Noordeloos of anders gezegd ?De Dorpstafel? is een denkbeeldig meubelstuk; ik nodig u uit om aan te schuiven voor een gesprek over, juist ja, Noordeloos. Zoals u weet ben ik voor de VVD lid van de gemeenteraad van Giessenlanden. Mijn fractiegenoten en ik willen in alle dorpen van Giessenlanden gesprekken voeren met de inwoners. Aan De Dorpstafel gaat het niet over politiek of over partijen, maar heel simpel over, in dit geval, ons dorp. Ik probeer een kleine groep mensen  bij elkaar te brengen om onder het genot van een kopje koffie/ thee over Noordeloos te praten. Dat wordt een gesprek achter gesloten deuren; daarmee bedoel ik te zeggen, dat we naar buiten toe niets verder vertellen over de onderwerpen, die worden besproken.  Hoe tevreden zijn de gespreksdeelnemers over Noordeloos? Is het er prettig wonen? Wat missen we, wat moeten we erbij hebben? Moet er gestreefd worden naar meer werkgelegenheid in eigen dorp??

Na Noordeloos (19 maart) was Hoogblokland (16 april) aan de beurt en op 13 juni volgt Giessen-Oudekerk.  De data voor de andere kernen zijn: 10 september Hoornaar; 13 november Arkel; 14 januari Giessenburg en 11 maart Schelluinen.

We zijn zeer verrast door de enthousiaste wijze waarop de ?tafelgenoten? hebben gereageerd. Er wordt bij het versturen van de uitnodigingen niet gelet op de mogelijke politieke kleur van de potentiële deelnemers. Voor veel mensen was van belang dat het slechts over één avond ging en dat geen deelname aan een werkgroep werd verwacht.

Fractievoorzitter Jan de Groot is gespreksleider. Het is verrassend te ervaren hoe jong en oud bij hun dorp zijn betrokken. We streven ernaar dat er binnenkort van elke bijeenkomst een samenvatting van de besproken onderwerpen op www.vvdgiessenlanden.nl wordt gepubliceerd.

Henk Bovekerk, lid van de VVD-fractie

-----------------------------------------------------------

Diverse onderwerpen

In De Koperen Knop (DKK-overleg)

De VVD - fracties (en wethouders) in Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Zederik, Giessenlanden, Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland ( de acht A/V-gemeenten, A8-gemeenten) hebben besloten om periodiek te overleggen over een aantal gemeenschappelijke onderwerpen. Zoals hierboven in de bijdragen van voorzitter Van Noordenne en fractievoorzitter Jan de Groot reeds is vermeld, wordt het aantal samenwerkingsverbanden steeds groter.

De bijeenkomsten (twee of drie per jaar) worden gehouden in museum De Koperen Knop (het DKK-overleg dus) in Hardinxveld-Giessendam. Onze partijgenoten in die gemeente hebben het initiatief genomen voor dit gesprek. Tot nu toe zijn er twee vergaderingen geweest. De laatste was kort vóór het overleg van de acht gemeentebesturen in Gorinchem. Die bijeenkomst op 25 april was bedoeld om de neuzen dezelfde kant op te zetten voor de samenwerking binnen de A-8.

Het DKK-overleg is van mening dat de samenwerking geïntensiveerd moet worden en dat daarna op zeker moment de vraag aan de orde komt, welke vorm voor die samenwerking moet worden gekozen. De kleine gemeenten in de A/V hebben de steun van andere nodig. Het gemeentebestuur, dat denkt het alleen te kunnen, zal bedrogen uitkomen. Het uitwisselen van standpunten en ervaringen bevordert het inzicht in tal van zaken.

Nieuwe wethouder

Zoals bekend is, is CU-wethouder Joop Evertse uit Giessenlanden vertrokken. Met hem verliest de gemeente een bekwame bestuurder en een zeer aimabel mens. Oud-Statenlid Evertse (16 jaar lang) is op verzoek van de CU-SGP-fractie in de Staten lid van het College van GS geworden. Een prachtige eindjob voor deze inwoner van Hardinxveld-Giessendam.

Het is geruime tijd stil geweest over de opvolger van Evertse. Nu is inmiddels bekend dat Hans Freije uit Gorinchem de nieuwe CU-man wordt. Freije is 45 jaar en heeft van 1998 tot 2006 deeluitgemaakt van de CU-fractie in die gemeente. Hij is afkomstig uit de RPF-bloedgroep. De nieuwe wethouder is tot nu toe ondermeer werkzaam bij de gemeente Vlaardingen. Of hij ook in Giessenlanden komt wonen is nog niet bekend. Freije zal waarschijnlijk in de raadsvergadering van 31 mei worden benoemd. 

Felicitatie

Ons lid Bert Snoek uit Schelluinen is door Hare Majesteit benoemd tot Lid van de Orde van Oranje Nassau. De bijbehorende versierselen werden hem ter gelegenheid van de traditionele lintjesregen op vrijdag 27 april door burgemeester mevrouw Boot uitgereikt. Dit koninklijk eerbetoon is Bert ten deel gevallen vanwege zijn grote inzet voor de Schelluinse samenleving. De lijst activiteiten, die door burgemeester Boot werd voorgelezen, was indrukwekkend. Bert ook langs deze weg van harte gefeliciteerd! Als VVD mogen we ons gelukkig prijzen dat hij zich met ons inzet voor de belangen van de gemeente Giessenlanden en haar inwoners. Bert is onze vaste vertegenwoordiger in de raadscommissie. Hij vervangt dan Jan de Groot, die als vice-voorzitter van de raad de commissievergaderingen leidt. We spreken hier van een ?technisch? voorzitter en dat betekent dat hij niet zijn partijstandpunt mag inbrengen. Bert Snoek is de eerste opvolger op onze kandidatenlijst. Hij woont ook dikwijls het informele overleg bij (?kantinebijeenkomsten? ook wel ?praten met de voeten op tafel? genoemd). Veel mensen in Schelluinen hebben vrijdagavond 27 april van de gelegenheid gebruik gemaakt om het nieuwe Lid van Oranje te feliciteren. Dankzij de schitterende ?voorjaarszomer? kon dat bij de familie Snoek in de tuin.

Raadsvergadering

Over enkele maanden krijgt de vergadering van de gemeenteraad van Giessenlanden een andere opzet. Tot nu toe (behoudens uitzonderingen) wordt de commissievergadering op de tweede donderdag  van maand gehouden en raadsvergadering twee weken later. In de naaste toekomst wordt de derde donderdag bestemd voor een informatieve en beeldvormende avond; organisaties en burgers kunnen daar toelichting geven en informatie vragen. De vierde donderdagavond is bestemd voor een opiniërende en besluitvormende raadsvergadering. Het gevaar bestaat dat deze laatste avond steeds een te overladen programma zal hebben.

 

Deze Nieuwsbrief verschijnt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de VVD afdeling Giessenlanden. De eindredactie is verzorgd door Henk Bovekerk

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap