Verkorte versie van het VVD verkiezingsprogramma 2014-2018

Verkorte versie van het VVD verkiezingsprogramma 2014-2018
 
We staan aan de vooravond van een nieuw vierjarige ‘regeerperiode’ van de gemeenteraad en het college. De toekomst laat zich moeilijk voorspellen, wel weten we als VVD Giessenlanden hoe we die toekomt tegemoet willen treden.
Maar eerst een paar waarnemingen, noem het uitdagingen, die de opstellers van het programma van de VVD hebben geïnspireerd.
 • Economisch gaat het nog maar nauwelijks vooruit met Nederland. Bedrijven en ondernemers hebben de overheid nodig om hen te faciliteren enerzijds, en anderzijds om hen vrijheid te laten, ruimte te geven voor initiatiefrijk ondernemerschap.
 • De toename van het aantal inwoners van de Alblasserwaard / Vijfheerenlanden, en dus ook in Giessenlanden, begint te stokken. Daarbij stijgt de gemiddelde leeftijd, wat betekent dat er meer bejaarden zullen zijn en minder jeugd.
 • Langzaamaan wordt Giessenlanden een maatje te klein, als we zien welke taken het rijk aan de gemeenten overdraagt. Dit kan niet langer op eigen kracht, en ook samenwerking met andere gemeenten in gemeenschappelijke regelingen biedt daarvoor geen optimale oplossing. Een gemeentelijke herindeling is onafwendbaar.
 • Giessenlanden leefde eerder op te grote voet. Het uitgavenniveau moest worden teruggebracht tot er evenwicht is met de inkomsten. Daaraan is gewerkt, en er ontstaat weer ruimte om de nodige en/of wenselijke investeringen te doen. Maar naar verwachting loopt de bestedingsruimte nog verder terug door maatregelen van het rijk. Zo moet er bijvoorbeeld budget worden gevonden voor nieuwe (wettelijke) taken.
 • De overheid treedt terug, en laat meer over aan individuele burgers en maatschappelijke organisaties. Het is niet meer vanzelfsprekend dat er overal wel een regeling voor is, en vooral die regelingen die (veel) geld kosten worden versneld afgebouwd. Mensen zullen zelf en samen meer verantwoordelijkheid moeten nemen, met de overheid in de rol van regisseur.
Alle politieke partijen zijn het op hoofdlijnen wel eens over dit beeld. Het verschil zit erin hoe daarop gereageerd moet worden, en hoe we de lasten verdelen. Als lokale overheid moeten we opereren binnen de grenzen die ‘de grote politiek’ daarvoor stelt, en is het speelveld vaak beperkt. Maar als het gaat om de omgeving waar je woont, het dorp waar je kinderen opgroeien, en hoe we hier met elkaar willen omgaan, dan kunnen ook details een groot verschil maken. Voor de VVD staan eigenheid en leefbaarheid van de kernen daarbij voorop, met daarbij veel aandacht voor werkgelegenheid en economische activiteiten. Overbodige regels moeten worden afgeschaft, en de gemeente heeft vooral een ondersteunende en stimulerende rol. Daarvoor is de gemeente dienstbaar en goed bereikbaar, en levert producten en diensten met een goede kwaliteit.
Hieronder de hoofdlijnen uit het verkiezingsprogramma van de VVD Giessenlanden. Met als overkoepelend motto:
 

 De omgeving

 • We willen een aantrekkelijk landschap, met aandacht voor de natuur. Voor onszelf, maar ook om meer toeristen te kunnen trekken. Maar wel zó dat de agrarische bedrijfsvoering niet onnodig wordt beperkt.
 • De nieuwe woonvisie, die uitgaat van een niet meer toenemende bevolkingsomvang, met een stijgende gemiddelde leeftijd, moet vraaggericht en per kern worden uitgevoerd.
 • In elke kern moeten er mogelijkheden zijn om woningen te bouwen, vooral voor starters en ouderen.
 • Vervuiling en verrommeling van de woonomgeving moet worden voorkomen.
 • We zijn voorstander van duurzaam en ecologisch verantwoord (ver-)bouwen.
 • Bedrijven die de omgeving belasten horen niet thuis in een woonomgeving, de gemeente biedt hen een aantrekkelijk alternatief op een bedrijventerrein.
 • Het ophalen van afval wordt geherstructureerd, en meer gericht op scheiden aan de bron. Zo kan er meer worden hergebruikt.
 • Wegen en voet- en fietspaden worden goed onderhouden, en samen met andere wegbeheerders wordt daarbij extra aandacht besteed aan veiligheid.
 • Openbaar groen draagt belangrijk bij aan de kwaliteit van de woonomgeving. Waar mogelijk wordt het beheer overgedragen aan de omwonenden en/of het dorpsberaad.
 • In het bijzonder kan daarbij het Groenplan Schelluinen worden genoemd. De VVD ziet dat graag geheel gerealiseerd, mét een geluidsscherm langs de A15.

Sport, Cultuur en Recreatie

 • De gemeente zorgt voor voldoende sportfaciliteiten, waarbij de gebruikers (verenigingen) met elkaar verantwoordelijkheid nemen voor instandhouding en beheer.
 • Sport- en culturele verenigingen bedruipen zichzelf financieel, waarbij de gemeente waar nodig faciliteert en coördineert.
 • De gemeente waardeert culturele uitingen en initiatieven, en faciliteert deze waar nodig.
 • Voor de werkgelegenheid is het gewenst dat er meer recreanten en vakantiegangers naar Giessenlanden komen. De gemeente neemt actief deel in regionale bestuurlijke initiatieven op dit terrein, en faciliteert de plannen van lokale ondernemers.

Maatschappelijke Zorg

 • Ouderen en mensen met een handicap moeten zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen wonen en in de samenleving mee kunnen doen.
 • De VVD is groot voorstander van vrijwilligerswerk en zelfwerkzaamheid van maatschappelijke organisaties. Waar nodig coördineert en faciliteert de gemeente dat.
 • In eerste instantie is de burger zelf verantwoordelijk voor zijn lichamelijke en geestelijke gezondheid. De gemeente ondersteunt dat met bijvoorbeeld sportvoorzieningen, maar ook te zorgen voor een aanspreekpunt bij problemen met opvoeden, alcohol, drugs etc.

Het sociale leven

 • De beste sociale voorziening is een zelf verdiend inkomen. Het primaat ligt daarom bij werkgelegenheid en ondernemerschap.
 • Mensen met een uitkering worden, mét oog voor hun medische en persoonlijke situatie, gestimuleerd om maatschappelijk actief te zijn en (weer) een baan te vinden.
 • In elke dorpskern moet er minimaal één basisschool zijn. Ouders die dan hun kind buiten het dorp op school willen doen betalen de meerkosten in principe zelf.
 • Peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang etc. moet worden georganiseerd in samenhang met het basisonderwijs. Op die manier worden de gebouwen optimaal benut.

Bestuur en Veiligheid

 • De gemeente behoort zeer terughoudend te zijn met het stellen van regels. Regels (verordeningen) die overbodig, onevenredig lastenverzwarend en/of niet handhaafbaar zijn moeten worden geschrapt.
 • De gemeente heeft een kleine, slagvaardige ambtelijke organisatie, met een burger- en servicegerichte instelling.
 • Door kerngericht te werken worden burgers veel meer betrokken bij besluiten over hun directe leefomgeving, waarbij de verantwoordelijkheid voor een aantal zaken die hen direct aangaan aan hen wordt overgedragen. Dit wordt gestructureerd via de dorpsraden. De details van deze samenwerking en de rol van de dorpsraden daarin worden de komende raadsperiode nader uitgewerkt.
 • Het wettelijke takenpakket van de gemeente groeit, wat steeds meer deskundigheid van de ambtenaren vraagt. Giessenlanden wordt langzaam maar zeker te klein om dat allemaal zelf te kunnen. De oplossing wordt niet gezocht in het inrichten van nog meer samenwerkingsverbanden met andere gemeenten, omdat de politiek/bestuurlijke grip daarop te gemakkelijk verloren gaat. De VVD kiest voor een vérgaande samenwerking c.q. samenvoeging van de ambtelijke apparaten van een aantal gemeenten, waarbij een volgende logische stap zal zijn dat die gemeenten ook bestuurlijk worden samengevoegd.
 • Giessenlanden moet een veilige gemeente zijn. Gemeente, politie, ondernemers en burgers moeten hierin goed samenwerken.
 • Er lopen twee grote rijkswegen en een goederenspoorlijn door de gemeente. Om daar onverhoopt voorkomende calamiteiten goed te kunnen bestrijden moet de plannen regionaal afgestemd, actueel en goed geoefend zijn.
 • De vrijwilliger bij de brandweer moeten de middelen en opleiding krijgen die zij nodig hebben, maar óók de waardering die zij verdienen voor hun inzet.

Financiële zaken

 • Gemeentelijke belastingen zijn niet hoger dan strikt noodzakelijk.
 • Leges zijn kostendekkend, zodat ieder zelf betaalt voor de dienst die hij/zij van de gemeente krijgt.
 • In de raadsperiode 2014-2018 wordt er flink geïnvesteerd in het vernieuwen van de sociaal-culturele voorzieningen in de kernen. Voorwaarde daarbij is dat dit gebeurt in nauw overleg met de gebruikers van de accommodatie en de omwonenden, dat eventuele nieuwbouw duurzaam en energiezuinig is, en dat onderhoud en beheer per saldo voor de gemeente goedkoper zal zijn dan in de huidige situatie.
 Wilt u het volledige verkiezingsprogramma lezen? Klik dan Hier!
Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap