Verkiezingsprogramma 2014-2018

Verkiezingsprogramma VVD Giessenlanden 2014-2018

definitief 06-11-2013
In een tijd dat overheden terugtreden zijn capaciteit, creativiteit en het organiserend vermogen van burgers meer dan welkom. Betrokken burgers komen vaak zelf met ideeën. Van de gemeente wordt verwacht dat zij met minder middelen beter presteert. Dat vraagt dus om ondernemende samenredzaamheid!
 
Het programma van de VVD Giessenlanden voor de periode 2014-2018 is opgesteld vanuit de overtuiging dat de liberale uitgangspunten actueler zijn dan ooit, en toekomstgericht de juiste koers bepalen voor mens en samenleving.
 
De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie staat als liberale partij open voor een ieder die de overtuiging heeft dat vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale gerechtigheid en gelijkwaardigheid van alle mensen de fundamenten behoren te zijn van elke samenleving.
 
Elke dag weer zijn er kansen, tegenvallers, verzoeken en reacties, die vragen om actie van een betrouwbare en ervaren partij als de VVD. Zij is bereid en in staat om bestuursverantwoordelijkheid te dragen, waarbij de liberale beginselen worden vertaald naar acties voor de actuele concrete situatie.
 
De VVD is voorstander van een College van Burgemeester en Wethouders dat stoelt op een werkbare meerderheid in de gemeenteraad. Dat betekent dat er bereidheid is om samen te werken met andere partijen.
 

Uitgangspunten van de VVD

Giessenlanden is een plattelandsgemeente met zeven unieke dorpskernen. De eigenheid en leefbaarheid van de dorpen vormen zowel een kracht als een voorwaarde voor het beleid van de gemeente.
 
Het bedrijfsleven is van groot belang voor onze gemeente. Bedrijven scheppen banen, zorgen voor een levendige omgeving en bevorderen in vele opzichten lokale initiatieven. Door de nabijheid van werkgelegenheid blijft onze gemeente een aantrekkelijke plaats om te wonen. Daardoor is er bestaansrecht voor lokale middenstand en voorzieningen. En zo is de cirkel rond. Het bedrijfsleven vormt een onmisbare schakel.
 
De VVD wil een kleine, krachtige gemeentelijke overheid. De gemeente moet zuinig omgaan met overheidsgeld, waarbij van de inwoners geen grotere financiële bijdrage wordt gevraagd dan strikt noodzakelijk.
 
De VVD is voor minder regels (deregulering). Voorschriften die overbodig zijn (geworden) moeten worden afgeschaft. Bij elke nieuwe regel moet worden vastgelegd hoe lang deze zal gelden.
 
De VVD staat voor een dienstbare gemeente. Het is vanzelfsprekend dat een digitaal loket 24 uur per dag open is. De diensten en producten die de gemeente aanbiedt hebben een scherpe prijs/kwaliteitsverhouding. Het gemeentebestuur is er voor zijn burgers, en niet andersom.
 
Inhoudsopgave
Het VVD verkiezingsprogramma heeft dezelfde indeling als de programmabegroting van de gemeente Giessenlanden, en bestaat uit de volgende acht programmahoofdstukken:
 

1. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

 
1a. Wonen en ruimte
De woonfunctie in het buitengebied mag de agrarische bedrijfsvoering niet belemmeren. Ook bij de toepassing van de natuur- en milieuwetgeving dient er voldoende aandacht te zijn voor de belangen van de agrarische sector. Daarbij krijgen ook nieuwe vormen van natuur- en landschapsbeheer nadrukkelijk de aandacht.
 
De VVD wil oude gebouwen die voldoende architectonische en culturele waarde hebben voor de komende generaties behouden. Ter voorkoming van leegstand en verval steunt de VVD (particuliere) initiatieven voor alternatieve bestemmingen.
 
Als de laatste prognoses uitkomen, zal het aantal inwoners van Giessenlanden niet meer groeien. De bestaande ruimtelijke plannen dienen indien nodig hierop te worden afgestemd. De gemeente heeft intussen samen met de buurgemeenten een woonvisie opgesteld, met als doel dat de woningbouw zowel kwantitatief als kwalitatief aan de behoefte voldoet. De gemeente ondersteunt goede initiatieven van ontwikkelaars, bouwbedrijven en particulieren voor woningbouw binnen de bebouwingscontour. Waar mogelijk stimuleert de gemeente een gedifferentieerd en passend aanbod van koop- en huurwoningen, verdeeld over de kernen van Giessenlanden en afgestemd op de vraag van ouderen, starters, alleenstaanden en gezinnen met kinderen.
 
De VVD wenst dat er behalve voor de Woon Zorg Complexen (Wozoco’s) in Arkel, Hoornaar en Giessenburg ook in de andere kernen met de zorg verlenende instanties alternatieve keuzes worden ontwikkeld. Daarbij valt behalve aan levensloopbestendige woningbouw ook te denken aan hofjeswoningen voor senioren, tijdelijke (aan)bouw (bijvoorbeeld met units) voor zorgbehoefte, of het gebruiken van leegstaande gebouwen voor tijdelijke huisvesting.
 
De VVD wil verrommeling in de woonwijken voorkomen. Hondenpoep, zwerfvuil, vervuiling rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast worden aangepakt en vernielingen worden snel hersteld. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker.
 
1b. Milieu
Wonen in Giessenlanden is een plezier, en dat moet ook zo blijven. In een afweging van belangen moet de gemeente veel prioriteit geven aan rust, ruimte en groen in een schone en veilige omgeving. Het beginsel “de vervuiler betaalt” is voor de VVD uitgangspunt. Door handhaving van de milieuregels moet milieuoverlast worden bestreden.
 
In programma’s van eisen voor bestemmingsplannen en gemeentelijke bouwplannen, maar ook via afspraken met ontwikkelaars en de woningcorporaties, moet duurzaam/ecologisch bouwen en wonen worden gestimuleerd. Innovatieve en duurzame producten zoals zonnecellen of oplaadpunten voor elektrische vervoermiddelen zijn in principe vergunningsvrij. Indien er toch een vergunning noodzakelijk is, zorgt de gemeente er voor dat dit via een eenvoudige en snelle (raam-)vergunning wordt geregeld.
 
Milieubelastende bedrijven horen niet thuis in of dichtbij woonwijken. Deze bedrijven moeten worden gestimuleerd tot verplaatsing naar een locatie waar het bedrijf geen overlast geeft.
 
Het afvalstoffenbeleid richt zich op vermindering van de hoeveelheid afval en op een doelmatige en doeltreffende afvoer van de afvalstroom, inclusief de herbruikbare afvalstromen als gft, papier en plastic. De VVD streeft naar het realiseren van goed in de omgeving ingepaste of ondergrondse afvalcontainers in alle kernen. De afvalstoffenheffing moet in beginsel kostendekkend zijn.
 
De VVD wil geluidshinder verminderen en de luchtkwaliteit verbeteren. Daarbij past de aanleg van een geluidscherm bij Schelluinen. De gemeente begeleidt nauwlettend de uitvoering van de provinciale plannen voor de aanleg van een parallelweg langs de N214.
De aanleg is ingrijpend voor de inwoners van Noordeloos die aan of dichtbij dit weggedeelte wonen.
 
De VVD is terughoudend bij plannen van door de overheid gesubsidieerde kleine windmolenparken indien het netto resultaat niet in een juiste verhouding staat tot de aantasting van het woonmilieu. Nieuwe vergunningaanvragen voor windmolens worden door de VVD zeer kritisch getoetst.
 

2. Sport, Cultuur & Recreatie

 
2a. Sport
Gemeentelijk sportbeleid moet voorwaarden scheppen voor een gevarieerd en samenhangend aanbod van lokale sportvoorzieningen en -activiteiten. Er moet aandacht zijn voor zowel sportbeoefening in clubverband als individueel. Burgers met een beperking of een krap budget moeten ook kunnen sporten. Sport en sportverenigingen zijn voor hen toegankelijk.
 
Sportdeelname door jongeren wordt met gerichte projecten gestimuleerd. Vroegtijdige kennismaking op school met de lokale sportverenigingen is daarvan een goed voorbeeld. Voor jongeren is sport extra belangrijk. Niet alleen geeft het een gezonde vrijetijdsbesteding, ook is het een goede training in sociale vaardigheden en het nemen van verantwoordelijkheid. De gemeente bevordert en faciliteert dat sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang nauw samenwerken om de jeugd verantwoord te laten bewegen.
 
De VVD pleit ook voor samenredzaamheid tussen en met alle sportverenigingen, om de exploitaties van sportaccommodaties binnen de financiële kaders van de gemeentelijke begroting te houden.
 
2b. Cultuur & Recreatie
Aandacht voor (cultuur-)historie bevordert de betrokkenheid bij en de eigenheid van een gemeenschap. Door de rijke historie van de dorpen en de streek te benadrukken, draagt de gemeente er aan bij dat de burgers trots zijn op hun buurt, dorp, gemeente of streek en daar ook verantwoordelijkheid voor willen nemen.
 
Samenredzaam bij culturele activiteiten tussen de organisatie en het bedrijfsleven (commerciële sponsoring) draagt bij aan het culturele leefklimaat, en dient te worden gestimuleerd. De gemeente waardeert en respecteert nieuwe vormen van cultuuruitoefening uit de gemeenschap. De gemeente heeft hierin een faciliterende rol.
 
De VVD is er voorstander van dat op zowel de gemeentelijke website als op de gemeentelijke infopagina in de krant het lokale culturele aanbod - zoals exposities, tentoonstellingen, uitvoeringen en de zorg voor monumenten - onder de aandacht wordt gebracht.
 

3. Maatschappelijke Zorg

 
3a. Maatschappelijke voorzieningen
Jongerenbeleid is zo veel mogelijk gebaseerd op keuzevrijheid, zelfstandigheid, medezeggenschap en participatie. Vanzelfsprekend worden jongeren bij de ontwikkeling van beleid en het uitwerken van de plannen betrokken.
 
De gemeente maakt actief gebruik van HALT-projecten om jongeren te confronteren met de gevolgen van gepleegde strafbare feiten.
 
Ouderen worden in de gelegenheid gesteld zo lang mogelijk te participeren in de samenleving. In het woningaanbod wordt dan ook nadrukkelijk rekening gehouden met hun mogelijkheden en beperkingen, zodat zij een woning kunnen kiezen die bij hun persoonlijke situatie past. Levensloopbestendige woningen, in combinatie met zorg op maat, helpen ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.
 
Ook burgers met een lichamelijke of verstandelijke handicap moeten zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren en actief kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven. Bij het opstellen van gemeentelijk gehandicaptenbeleid en de uitvoering daarvan worden gehandicaptenorganisaties betrokken.
 
Gelet op de toenemende zorgvraag staat de VVD open voor nieuwe concepten en initiatieven, zoals bijvoorbeeld lokale zorgcoöperaties. Een zorgcoöperatie organiseert - met vrijwilligers en de reguliere zorgaanbieders - aanvullende voorzieningen voor (dementerende) ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking. Het aanbod moet leiden tot minder noodgedwongen vertrek van zorgbehoevende mensen uit de kernen.
 
Voor de VVD is lokaal maatwerk essentieel voor een goede werking van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De VVD gaat daarbij niet uit van de vraag “Waar heb ik recht op” maar “Wat heb ik nodig om te kunnen meedoen?”. De VVD vindt inbreng vanuit het lokale Wmo-platform, de seniorenraad en de gehandicaptenorganisatie Zedje belangrijk om het beleid en de voorzieningen nog beter op de behoefte af te stemmen. De gemeente is het eerste overheidsloket voor de burgers.
 
Vrijwilligers en mantelzorgers spelen een belangrijke rol in de samenleving. De VVD vindt dat de gemeente mensen moet stimuleren om vrijwilligerswerk te doen en zo een bijdrage te leveren aan een leefbaar Giessenlanden.
 
3b. Gezondheidszorg
Gezondheid is een groot goed. De VVD verwacht van mensen dat zij zelf alles doen om zichzelf in een goede conditie te houden.
 
Van misbruik van middelen zoals alcohol en drugs wordt niemand beter. Vooral bij jongeren kan dat sterk negatieve effecten hebben op hun ontwikkeling en gedrag. De gemeente voert een beleid waarbij in voorkomende gevallen jongeren (en hun ouders) worden aangesproken op het gebruik van alcohol en drugs. Er wordt aangegeven waar zij hulp kunnen krijgen voor hun problemen.

4. Sociale Zaken, Onderwijs en Kinderopvang

 
4a. Sociale voorzieningen
De beste sociale voorziening is een zelf verdiend inkomen. De VVD is van mening dat het sociale vangnet geen hangmat is, maar een trampoline. Het VVD motto is: “Maak werk van je uitkering”. Indien er weinig of geen kans meer is op werk, dan moet er een vangnet zijn.
 
Voor sommige mensen blijft de afstand tot de arbeidsmarkt definitief te groot. Met een beleid van sociale activering kan voor langdurig werklozen de maatschappelijke participatie worden verhoogd en een sociaal isolement worden voorkomen of doorbroken.
 
Frauderen met uitkeringen, dat is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen moeten worden teruggevorderd met, als er sprake is van verwijtbaar gedrag, een stevige sanctie. Fraude met uitkeringen wordt onder meer bestreden door inzet van sociaal rechercheurs van de RSD.
 
4b. Onderwijs
Onderwijs/ scholing is één van de belangrijkste pijlers waarop de ontwikkeling van jonge mensen tot zelfstandige, mondige burgers rust. De VVD vindt dat er in elke kern een basisschool - met ruimte voor alle overtuigingen - dient te zijn.
 
De VVD zet zich in voor de kwaliteit van de voorzieningen in het onderwijs en het bestrijden van schoolverzuim en -uitval.
 
Ouders en verzorgers zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de opvoeding en het gedrag van hun kinderen. Goed onderwijs leert niet alleen de noodzakelijke vaardigheden aan om succesvol te zijn, maar leert de komende generatie ook om verantwoordelijkheid te nemen, en zorgvuldig om te gaan met de medemens.
 
De VVD is voorstander van vrije schoolkeuze. Deze vrije keuze houdt ook in dat ouders verantwoordelijkheid nemen voor de consequenties die voortvloeien uit deze keuze. Als een kind met een lichamelijke, geestelijke of sociale beperking speciaal onderwijs volgt, en daarvoor meer dan 6 kilometer moet reizen, is het gerechtvaardigd dat de gemeente bijdraagt in de vervoerskosten. Dat geldt niet voor het bijzonder (op levensbeschouwelijke grondslag gebaseerde) onderwijs en voor situaties waar voldoende passende alternatieven voor regulier onderwijs in de nabijheid beschikbaar zijn.
 
Om leegstand van schoollokalen te voorkomen moet de gemeente multifunctioneel gebruik van scholen en gebouwen van andere maatschappelijke instellingen stimuleren. Mede om die reden is de VVD groot voorstander van het brede- school- concept.
 
4c. Kinderopvang
Kinderopvang omvat een breed scala van voorzieningen, zoals peuterspeelzalen,
kinderdagverblijven, gastoudergezinnen en buiten- en tussenschoolse opvang. Het aanbod dient in overeenstemming te zijn met de behoefte. Voor de VVD is er hier ook plaats voor particulier initiatief. De peuter- en kinderopvang zal in de verdere ontwikkeling aansluiting moeten zoeken bij de basisscholen.
 
Door adequate signalering kunnen de ontwikkelkansen van jonge kinderen met een taal- en/of ontwikkelachterstand vergroot worden. De gemeente stimuleert daarom vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) en samenwerking tussen peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het primair onderwijs. Ouders worden hierbij betrokken.
 

5. Bestuur en Veiligheid

 
5a. Bestuur
De hoofdlijnen van het gemeentelijke beleid worden vastgesteld door de gemeenteraad. Zowel bij het opstellen van plannen als bij de uitvoering daarvan vindt de VVD een open en interactieve relatie met burgers onmisbaar. Als liberale partij waakt de VVD over handhaving van optimale vrijheid voor de burger. De gemeenteraad dient daarom terughoudend te zijn in zijn verordenende ijver. Verordeningen moeten echt nodig, uitvoerbaar en handhaafbaar zijn. Voor elk ge- of verbod dat wordt uitgevaardigd moet altijd de vraag worden gesteld: wat zou er misgaan als we dit nu eens niet vaststelden?
 
De VVD wil dat er één wethouder verantwoordelijk is voor de coördinatie van de vermindering van de regeldruk (programmawethouder). Deze wethouder spoort zijn/haar collega’s aan om de regeldruk in hun takenpakket te verminderen. Planmatig komt er een gemeentebrede opschoning van gemeentelijke regels om overbodige, tegenstrijdige, niet nuttige en niet handhaafbare regels te schrappen. Alle gegevens die de gemeente zelf in huis heeft of eenvoudig kan opvragen hoeven niet meer nogmaals door de burger aangeleverd te worden.
 
Het verbeteren van dienstverlening, deregulering en bezuinigen gaan volgens de VVD hand in hand. Door onnodige vergunningen en meldingen af te schaffen, alle procedures doelmatig te digitaliseren en toezicht zo veel mogelijk risicogericht uit te voeren, nemen de lasten voor zowel burgers, ondernemers als de gemeente af.
 
De gemeente dient een kleine ambtelijke organisatie te hebben, die kwaliteit levert. Voor de VVD zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de organisatie: vakinhoudelijke deskundigheid, verantwoordelijkheid nemen en geven, afspraak is afspraak, en integriteit. Van het ambtelijk apparaat wordt een burger- en servicegerichte instelling verwacht.
 
De rijksoverheid heeft verschillende wetten vastgesteld en in voorbereiding waarin taken aan de gemeenten worden overgedragen. De budgetten die de gemeenten daarvoor krijgen zijn veelal beperkt. Dit dwingt tot een herschikking van de beschikbare financiën, bovenop de bezuinigingsoperatie waar in de huidige raadsperiode aan wordt gewerkt. Ook vraagt het om een schouw van de ambtelijke organisatie: welke kennis en kwaliteiten moeten we ontwikkelen (of aantrekken) om aan de nieuwe taken uitvoering te kunnen geven.
 
Kerngerichtwerken blijft voor de VVD een uitstekend middel om de inwoners te betrekken bij de besluitvorming over hun directe leefomgeving. Het behoud van de identiteit van elke kern – en waar mogelijk de versterking ervan – dient uitgangspunt te zijn. Door het verder uitrollen van 'dorps(be)raden' krijgt burgerparticipatie nog meer gestalte.
 
Een transparant en op de burger gericht bestuur maakt optimaal gebruik van de beschikbare communicatiemiddelen. Alle belangrijke berichten moeten in begrijpelijke taal en leesbare lettergrootte op de gemeentelijke infopagina in de krant en de gemeentelijke website worden geplaatst.
 
Giessenlanden is een relatief kleine gemeente. Het is ondermeer door de nieuwe taken voor een kleine gemeente steeds moeilijker om alle specialismen zelf in huis te hebben, zowel kwalitatief als kwantitatief. Dat betekent dat er voor verscheidene beleidsterreinen samenwerking nodig is met buurgemeenten. Een ambtelijke samenwerking in de regio biedt versterking van (de kwaliteit van) de dienstverlening. Expertise wordt gebundeld, de continuïteit kan worden gewaarborgd en eenmaal betaald leergeld komt alle deelnemende gemeenten ten goede. Daar hebben alle burgers voordeel bij.
 
 In de afgelopen jaren is de intergemeentelijke samenwerking vormgegeven in een groot aantal samenwerkingsovereenkomsten op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, De VVD constateert dat de gemeenteraad hierdoor te veel op afstand is geplaatst. Dat is niet goed voor de democratische legitimatie.
Anders gezegd: je hebt als raad te weinig invloed. Of de taken nu goed of slecht worden uitgevoerd, de gemeenteraden en individuele raadsleden zullen daarvoor verantwoordelijkheid moeten kunnen nemen. Dat is nu vaak indirect het geval, waarbij er bovendien veel extra bestuurlijk overleg (bestuurlijke drukte) plaatsvindt. De mogelijkheid van een ambtelijke regionale samenwerking of zelfs een bestuurlijke herindeling staat op de provinciale agenda. Dit geeft een kans om als gemeenteraad en als politieke partij weer volledig de verantwoordelijkheid te kunnen nemen. De VVD Giessenlanden ziet het als onontkoombaar dat er meer en beter wordt samengewerkt door de gemeenten in de regio, echter zonder dat de democratische legitimatie daar verder onder lijdt. Dat betekent integratie van de ambtelijke organisaties en mogelijk over één of twee raadsperiodes samenvoeging van gemeenten. Bij voorkeur naar het niveau van de gehele regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Niet primair om geld te besparen, maar wel om het niveau van de dienstverlening op peil te kunnen houden, inclusief het goed kunnen uitvoeren van de nieuwe taken die het rijk naar de gemeente overdraagt. Als de randvoorwaarden goed zijn geeft de VVD steun en medewerking aan deze schaalvergroting.*
Daarbij willen we ons er wel voor inspannen om het vrije vermogen van de gemeente (uit de verkoop van het woningbedrijf) te investeren in voorzieningen in de kernen van Giessenlanden.
 
5b. Veiligheid
Een kerntaak van de overheid is het waarborgen van de veiligheid van haar burgers. De gemeente is van alle overheden de eerstverantwoordelijke voor een veilige woonomgeving. Hierin past het actief bevorderen van buurtpreventieprojecten, waarbij wordt gestimuleerd dat burgers verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen woonomgeving.
 
Ook door meer zichtbare aanwezigheid van politie en toezichthouders op straat wordt het gevoel van veiligheid verhoogd, waarbij de politie optimaal bereikbaar moet zijn. De VVD is voor een consequente aanpak van diegenen die de veiligheid en de openbare orde verstoren of hun handen niet van andermans spullen kunnen afhouden.
 
Zonder veiligheid geen goed ondernemersklimaat. Ondernemers moeten kunnen rekenen op de gemeente en politie om verlies door criminaliteit tot een absoluut minimum te helpen beperken. Immers: geld dat op onrechtmatige wijze wordt onttrokken aan bedrijven gaat ten koste van groei en werkgelegenheid. Efficiënte en intensieve samenwerking tussen gemeente, politie en bedrijfsleven moet leiden tot een daling van de criminaliteit en meer veiligheid voor ondernemers.
 
Brandweerzorg, zowel preventief als repressief, is een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke veiligheidstaak. Dat betekent dat de brandweermannen en -vrouwen goed zijn getraind en beschikken over de juiste middelen. Een zorgvuldige risicoanalyse moet de basis zijn van het veiligheidsbeleid ten aanzien van brandweerzorg en rampenbestrijding. Vergunningverlening moet daar op zijn afgestemd.
 
Het goed functioneren van de regionale brandweer staat of valt met de beschikbaarheid van vrijwilligers. Deze duurzame vorm van burgerbetrokkenheid dient steeds voldoende aandacht te krijgen. De VVD pleit voor een praktijkgerichte regie en sturing van de brandweertaken, waarbij rekening wordt gehouden met de motivatie en deskundigheden van de vrijwilligers.
 
De gemeente heeft een taak bij het veiliger maken van woningen. Voorlichting daarover moet worden geïntensiveerd, onder andere door het actief stimuleren van het Keurmerk Veilig Wonen, het gebruik van brandpreventiemiddelen en door de inzet van brandweerdeskundigheid bij het verlenen van bouwvergunningen en het opstellen van bestemmingsplannen.
 
Nu de Betuwelijn vol in bedrijf is, blijft aandacht geboden voor de verkeersveiligheid en de (brand)preventieve maatregelen. Het rampenplan moet actueel en effectief zijn en regionaal zijn afgestemd. Er moet regionaal worden geoefend. De VVD vindt dat, behalve brandweer, politie en de geneeskundige diensten, ook de gemeentelijke organisatie en het gemeentebestuur zelf regelmatig moeten oefenen, waarbij ook opvang en nazorg gestalte dienen te krijgen.
 

6. Bouwexploitatie en Til-groep

 
6a. Grondbedrijf
Grondexploitatie van het gemeentelijk Grondbedrijf dient realistisch en transparant plaats te vinden zodat grote risico’s worden vermeden. Strak ingeregeld risicomanagement moet de boventoon voeren.
 
6b. Til-groep
De VVD is voorstander van privatisering van de Til-groep. Onderzoek naar hoe dat zorgvuldig kan plaatsvinden wordt in 2014 afgerond. Hierbij wordt een relatie gelegd met de plannen die worden ontwikkeld voor alle voorzieningen in de kernen.

7. Openbare ruimte

 
7a. Infrastructuur
In goed overleg tussen gemeente en Waterschap Rivierenland moet aandacht worden besteed aan de verkeersveiligheid en aan een continu en goed onderhoud van de wegen binnen en buiten de bebouwde kommen. De VVD streeft, evenals de politie, brandweer, ambulancedienst, gehandicapten, landbouw en logistieke ondernemingen, naar een terughoudend gebruik van snelheidsremmende verkeersdrempels. Alternatieve mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verhogen moeten worden benut.
 
Sluipverkeer, voornamelijk afkomstig van de A15 en de A27, mag de rust en de veiligheid in de dorpskernen en de wegen erbuiten niet aantasten. De VVD kan zich vinden in de toekomstige plannen voor de opschaling van de A15 en de A27, mits er maatregelen worden genomen om de overlast voor de burgers die dicht bij deze verkeersader wonen te beperken.
 
Een veilige school- en sportomgeving moet vanzelfsprekend zijn. De VVD bevordert de verkeersveiligheid door vooral in de buurt van scholen en met medewerking van relevante partners en ouders een veilige omgeving (door bijvoorbeeld schoolzones, veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes) te creëren.
 
Collectief Vraagafhankelijk Openbaar Vervoer (Molenhopper) moet worden gestimuleerd. Integratie van openbaar en ander vervoer wordt bevorderd, om de gebruikers een optimale service te kunnen bieden.
 
7b. Openbaar groen en openluchtrecreatie
De gemeente is verantwoordelijk voor een goed groenbeheer in wijken en straten, in samenspraak met en zo mogelijk door zelfwerkzaamheid van de burgers. Waar uitbesteding van werkzaamheden noodzakelijk is, gebeurt dat bij voorkeur aan lokale bedrijven. Werkervaringsprojecten van de Regionale Sociale Dienst - in het kader van de tegenprestatie - kunnen mede worden ingezet bij klein (groen)onderhoud en het verwijderen van zwerfafval.
 
De VVD staat voor het behoud van het open en weidse karakter van het polderlandschap met hoofdzakelijk agrarisch gebruik. Daarbij dient de gemeente kleinschalige recreatieve/toeristische activiteiten te faciliteren. Perspectief biedend beleid moet ondernemers daarbij de helpende hand reiken. Waar nodig en mogelijk moet in samenwerking met andere overheden worden gewerkt aan vrijliggende fiets-, wandel- en ruiterpaden. De geleidelijke aanpassing van het polderlandschap die dat met zich kan brengen moet niet worden gezien als nadeel, maar moet er op zijn gericht dat iedereen optimaal kan genieten van het platteland. Dit verhoogt de kwaliteit van de leefomgeving en daarmee het vestigingsklimaat voor particulieren en bedrijven.
 
Toerisme, zowel verblijfs- als dagrecreatie, moet krachtig worden gestimuleerd, Dit geeft kansen aan agrariërs voor het verwerven van neveninkomsten, maar schept ook werkgelegenheid voor met name minder geschoolden en starters op de arbeidsmarkt. Een gebiedsbenadering, waarbij gemeenten en provincie samenwerken, heeft daarbij de voorkeur boven een solistische aanpak door gemeente Giessenlanden.
 
De VVD is voorstander van een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek naar legalisering van permanente bewoning van recreatiewoningen.
 
7c. Riolering
De VVD is voor het gescheiden afvoeren van regenwater en huishoudelijk afvalwater. Bij het aanleggen van een nieuwe of renovatie van een bestaande riolering wordt dit concept toegepast.
 
7d. Begraafplaatsen
De VVD vraagt zich af of in de toekomst negen begraafplaatsen in Giessenlanden nog te exploiteren zijn. Voor de komende decennia is de VVD voor het open en toegankelijk houden van de huidige begraafplaatsen, maar wil ook dat de gemeente aandacht geeft aan optimalisatie van de beschikbare ruimte en kostenbeheersing. Zo zouden bijvoorbeeld “bovengronds begraven” en het plaatsen van urnenmuren overwogen moeten worden.

8. Financiën en Economische Zaken

 
8a. Economie
De VVD ziet duurzaamheid als een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van rendement. De gemeente moet in staat zijn om diepte-investeringen te doen in bijvoorbeeld energiezuinige straatverlichting, aardwarmte, zonnepanelen en biovergassing.
 
Economische activiteiten zijn essentieel voor de vitaliteit van onze gemeente. Daarbij is het midden- en kleinbedrijf zeer belangrijk voor de leefbaarheid in de kernen. Het vestigen van nieuwe, passende, ondernemingen wordt bevorderd. De gemeente houdt de lasten voor deze bedrijven in toom.
 
De VVD voert een actief beleid, gericht op het behoud van de winkelvoorzieningen en specifiek voor de winkelcentrumfuncties in de kernen Arkel, Giessenburg en Hoornaar.
Een aantrekkelijk dorps- en winkelcentrum trekt toeristen aan en is van toegevoegde waarde voor de eigen inwoners. De gemeente faciliteert en stelt geen onnodige beperkingen aan openingstijden.
 
De gemeente onderhoudt een goed contact met het bedrijfsleven, zowel met de individuele ondernemers als met de diverse ondernemersorganisaties.
 
Bestemmingsplannen zijn actueel en bieden ruimte voor vernieuwing. Bij grootschalige veranderingen zijn regionale regie, keuzes en bovenlokale afstemming essentieel. Uitgangspunt is dat de gemeente in afstemming met buurgemeenten en provincie zorg draagt voor voldoende vestigingslocaties voor ondernemingen. Herstructurering en vitalisering van bestaande bedrijventerreinen verdienen een hoge plaats op de lokale politieke agenda. Verloedering van bestaande bedrijventerreinen kan worden voorkomen door deze goed en planmatige te onderhouden en waar nodig te revitaliseren en herstructureren. De VVD vindt dat toekomstige uitbreiding (deel 2) van het transportcentrum Schelluinen-West alleen onder de strikte voorwaarde van verplaatsing vanuit de kernen van ondernemingen die transport als hoofdactiviteit hebben mogelijk is.
 
Onze gemeente heeft een sterk agrarisch karakter. De agrarische bedrijven vormen een belangrijke motor voor het gebied. Zij moeten de ruimte hebben om door te ontwikkelen, waarbij de grenzen van het provinciale beleid worden gerespecteerd. De gemeente werkt mee aan herbestemming van agrarische bedrijfsgebouwen die vrijkomen. Voor kleine, vaak dienstverlenende bedrijven kan dit een prima vestigingsplaats zijn. De komst en ontwikkeling van deze bedrijven mogen de ontwikkeling van nabijgelegen agrarische bedrijven niet belemmeren.
 
De VVD stimuleert zelfstandig ondernemerschap. Startende ondernemers kunnen rekenen op een proactieve houding van de gemeente, zonder betutteling of paternalisme. Elke burger moet door de overheid in staat worden gesteld zelf zijn boterham te verdienen, binnen de grenzen die worden gesteld om de belangen van anderen te beschermen.
 
8b. Financiën
De VVD voert een degelijk financieel beleid. Normaal gesproken zijn de jaarlijkse inkomsten en uitgaven in balans. Dat is in Giessenlanden op dit moment nog steeds niet het geval, we geven meer uit dan er binnenkomt. De oorzaken komen voort uit de (te) hoge ambities uit het verleden en de verminderde bijdragen van de rijksoverheid. De VVD accepteert dat gedurende de komende jaren het ontstane tekort gedeeltelijk wordt gedekt door de renteopbrengsten uit de verkoop van het woningbedrijf. Daarbij is het wel zo dat de rente bij de bank laag is en we in de toekomst verplicht moeten bankieren bij het rijk tegen een nog lagere rente. Tel daarbij op dat op termijn een gemeentelijke herindeling voorzienbaar is, zodat de conclusie moet zijn dat het meer dan ooit van belang is om te investeren in duurzame voorzieningen die de leefbaarheid van onze dorpen bevorderen.
Voorwaarde hiervoor is dat deze investeringen leiden tot lagere exploitatielasten (jaarlijkse kosten) voor de gemeente. Nieuwe en al eerder gemaakte plannen en projecten van dorpskernen moeten aan deze uitgangspunten worden getoetst.
 
Gemeentelijke belastingen en heffingen zijn een behoorlijke kostenpost voor bedrijven, in het bijzonder voor kleine bedrijven. Daarom wil de VVD inzetten op een beperking van de uitgaven(stijging) en niet op verhoging van de opbrengsten uit lokale belastingen. De verhoging van de opbrengsten uit belastingen, heffingen en leges zal indien dat ook maar even mogelijk is, worden gemaximeerd op inflatieniveau. Bovendien wordt als uitgangspunt genomen dat de belastingopbrengst niet hoger mag zijn dan de opbrengst van het jaar daarvoor, vermeerderd met inflatie en volume-effecten.
 
De VVD is voorstander van meetbare (dus ook afrekenbare) doelstellingen en prestaties. In de begroting moeten op belangrijke gebieden realistische en duidelijk omschreven doelstellingen zijn opgenomen. In tussentijdse rapportages informeert het college de raad over de voortgang, risico's, financieel verloop etc..
 
De uitvoering van AWBZ en Jeugdzorg gaat over van het rijk naar de gemeente. De verhoging van het gemeentefonds die daarmee samengaat, moet, vindt de VVD, volledig worden aangewend voor de Wmo- en Jeugdzorgtaken.
 
De VVD staat ten principale kritisch tegenover de OZB en wil de OZB-heffing voor burgerwoningen en bedrijfsgebouwen niet als melkkoe gebruiken. De VVD is voor het hanteren van de ‘nullijn’ en tegen het voeren van inkomenspolitiek via gemeentebelastingen.
 
Daarnaast moet worden bezien of het mogelijk is de administratieve lasten te verminderen. Voor burgers en bedrijven moet inzichtelijk zijn wat betaald moet worden en welke dienstverlening daar tegenover staat.
 
De VVD vindt dat de gemeente voldoende informatie moet geven over nut, noodzaak en rechtvaardigheid bij het heffen van lokale belastingen en het verlenen van subsidies. Met uitzondering van OZB en hondenbelasting zijn heffingen en retributies in principe bedoeld om de betreffende kosten te dekken. Meer vragen mag wettelijk niet, minder hoeft niet wat de VVD betreft.
 
De VVD wil in het kader van overvolle dierenasiels onderzoeken of er - voor een ieder die een asielhond adopteert - mogelijkheden zijn van een eerstejaars vrijstelling van hondenbelasting. Tevens wil zij onderzoeken of er mogelijkheden zijn om te komen tot specifieke hondenuitlaatplekken.
 

Onze ambitie

De VVD is een ledenpartij, en leden maken haar sterk. Vanuit deze basis kan en wil de VVD ook de komende periode weer bestuursverantwoordelijkheid dragen.
Daarbij wordt geen partij op voorhand uitgesloten voor het vormen van een coalitie en College van B en W, maar uiteraard zoekt de VVD naar één of enkele partners waarmee het bovenstaande programma zo goed mogelijk kan worden gerealiseerd.
Als de kiezers haar het mandaat geven, is de VVD er klaar voor!
 

Secretariaat VVD Giessenlanden
Bazeldijk 28
4221 XW HOOGBLOKLAND
Tel. (0183)  56 20 70
Facebook: https://www.facebook.com/vvd.giessenlanden
 
* De komende gemeenteraadsverkiezingen worden mogelijk gedomineerd door discussies over gemeentelijke samenwerking en (op termijn) herindeling. Op het moment dat dit programma wordt geschreven en vastgesteld beschikken we echter nog niet over het onderzoek en advies van de daarvoor ingestelde commissie Schutte. Dat wordt in februari 2014 aan de gemeenteraden van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden gepresenteerd. Via onze website en de lokale pers zullen we als VVD bekend maken wat ons standpunt daarin is.
 
 

 

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2018 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap