Ook provincie is positief over fusie Giessenlanden en Molenwaard

Molenlanden (herindeling) geplaatst op vrijdag 7 juli 2017

Trefwoorden: fusie, herindelingsadvies

Het door de raden vastgestelde herindelingsadvies Giessenlanden en Molenwaard wordt door de provincie Zuid-Holland met een positieve zienswijze aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aangeboden. Dit heeft de provincie per brief aan beide gemeenten laten weten. 
In de brief staat dat Gedeputeerde Staten constateerden dat ´de gemeenteraden een afgewogen beslissing hebben genomen.
 
Proces
Na het besluit van de raden tot het vaststellen van het herindelingsadvies, hebben de colleges van Giessenlanden en Molenwaard het herindelingsadvies aangeboden aan de provincie. Het herindelingsadvies wordt nu de door provincie samen met een positieve zienswijze aangeboden aan de minister van BZK. Waarna de voorgenomen herindeling via een wetsvoorstel wordt voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer.
 
Afweging van de provincie
In de bijlage staat “Kort samengevat is door de inwoners die meer voor aansluiting bij Gorinchem voelen met name gewezen op de binding van de dorpen Arkel en Schelluinen met Gorinchem, zowel qua gebruik van voorzieningen (zowel sociaal als economisch) als afstand, mentaliteit en politieke kleur van de inwoners. Tevens is aangegeven dat er onvoldoende geluisterd is naar de inwoners.
De inwoners die voorstander zijn van een ongedeelde samenvoeging benadrukken dat het behoud van voorzieningen, de gezonde financiële positie, de bestuurlijke invloed maar ook het landelijk karakter, de verbondenheid met de andere dorpen en de politieke kleur het beste gewaarborgd zijn in de nieuwe gemeente.
 
Alle argumenten pro en contra zijn meegenomen in de brede afweging die Giessenlanden en Molenwaard hebben gemaakt bij de vaststelling van het herindelingsontwerp. Deze hebben niet geleid tot een ander oordeel in het herindelingsadvies.
 
Hoewel het ontbreken van voldoende draagvlak onder de deel van de inwoners van beide dorpen op zich niet voldoende is om niet over te gaan tot herindeling, moet het gevoelen van deze inwoners serieus worden genomen en zullen wij daarop hieronder nader ingaan.
 
Wij zijn de mening toegedaan dat voor de middellange termijn een ongedeelde samenvoeging van Giessenlanden en Molenwaard, dus inclusief Arkel en Schelluinen, in de gegeven bestuurlijke situatie die is ontstaan na het rapport van de commissie Schutte de meest passende oplossing is.
Een samenvoeging zonder deze dorpen geeft, mede in het licht van de bestuurlijke ontwikkelingen en veranderde (getalsmatige) verhoudingen in de regio, de nieuwe gemeente minder bestuurskracht en slagkracht in de regio. 
Een argument van geheel andere orde is het procedurele aspect dat het alsnog – in deze procedure – mogelijk maken van een aansluiting van Arkel en/of Schelluinen bij Gorinchem een meedoen van de gemeente Gorinchem in de Arhi-procedure vergt. De geplande datum van de start van de nieuwe gemeente per 1 januari 2019 is niet te realiseren. De reden is gelegen in het feit dat het herindelingsadvies voor 1 juli 2017 moet worden toegezonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
Het proces wordt daarmee complexer en gaat langer duren. Immers, de herindeling wordt een vraagstuk voor de colleges en raden die na de volgende gemeenteraadsverkiezingen aantreden. Dit maakt de uitkomst ongewis en heeft consequenties voor alle kernen van Giessenlanden en Molenwaard. 
 
Giessenlanden en Molenwaard zijn van mening dat er voldoende geluisterd is naar de inwoners van Arkel en Schelluinen. Beide gemeenten hebben gedurende anderhalf jaar een uitgebreid en zorgvuldig proces doorlopen waarbij de inwoners van beide dorpen meerdere malen in de gelegenheid zijn gesteld om hun inbreng te geven. Deze momenten zijn ruim vooraf gecommuniceerd via verschillende kanalen. De inwoners hebben hier ook gebruik van gemaakt. Dit blijkt uit de bij de stukken behorende bewonersverslagen.
De gemeenten achten derhalve het alsnog houden van een referendum als niet wenselijk. Er wordt gesteld dat een referendum gehouden in één dorp niet maatgevend kan zijn voor de fusie van de gehele gemeente Giessenlanden met de gehele gemeente Molenwaard. 
In de raadsvergadering van 22 november 2016 en de raadsvergadering van 30 januari 2017 zijn alle  argumenten tegen elkaar afgewogen. Dit heeft tot de conclusie geleid dat er geen nieuwe argumenten naar voren zijn gekomen die ten tijde van het herindelingsontwerp nog niet bekend waren. 
In dit licht wordt nog gewezen op de omstandigheid dat ten tijde van de toenmalige herindeling in 1986 waardoor Arkel onderdeel werd van Giessenlanden, Arkel graag een zelfstandige gemeente wilde blijven. Indien herindeling onvermijdelijk zou zijn, dan hadden de inwoners van Arkel een duidelijke voorkeur voor de vorming van een nieuwe landelijke gemeente boven een samenvoeging met de gemeente Gorinchem.
Wij constateren dat de raden van Giessenlanden en Molenwaard een afgewogen beslissing hebben genomen. Wij kunnen deze keuze billijken.
 
Van belang is dat de nieuwe gemeente een interne samenhang kent die identiteit geeft aan de nieuwe bestuurlijke eenheid zonder het belang van dorpen en kernen te miskennen.
Giessenlanden en Molenwaard kennen dezelfde historische basis en hebben sterke overeenkomsten in cultuur, identiteit, bevolkingsdichtheid en opgavenprofiel.
Giessenlanden heeft zeven en Molenwaard heeft dertien kernen. Beide gemeenten kennen een kernenbeleid waarbij onder meer dorpsraden en klankbordgroepen actief zijn. Waar de gemeente Giessenlanden een sterke traditie kent van kerngericht werken, experimenteert en investeert de gemeente Molenwaard als relatief jonge gemeente in innovatieve concepten rondom dienstverlening en huisvesting. 
Beide gemeenten geven aan dat aandacht voor de kernen, rekening houdend met de eigenheid en de behoeften van de kernen, een centrale pijler moet zijn in de nieuwe gemeente. 
 
We zijn van mening dat de nieuwe gemeente voldoende interne samenhang gaat krijgen en aandacht heeft voor de dorpen en kernen. Dit blijkt uit het feit dat de huidige gemeenten een actief kernenbeleid kennen en dat daarnaast in het herindelingsadvies wordt ingezet op het behoud van de eigenheid en diversiteit van de kernen, waaronder Arkel en Schelluinen, in de nieuwe gemeente met goede regionale voorzieningen. 
De verschillende aanpakken van de gemeenten rondom het kernenbeleid en de interne samenhang kunnen elkaar versterken, zowel in het denken en werken vanuit de kernen als het vermogen om in te spelen op een veranderende omgeving.
Gelet op de ervaringen met de huidige gemeenten vertrouwen wij erop dat de belangen van zowel Arkel als Schelluinen in de nieuwe gemeente worden gewaarborgd.”

 

Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'Ook provincie is positief over fusie Giessenlanden en Molenwaard' (0)

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap