Bram Visser, Herindelingsadvies ‘Op weg naar Alblasserwaard’

Fractie in actie geplaatst op dinsdag 16 mei 2017 door Fractievoorzitter

Trefwoorden: herindelingsadvies

Geachte voorzitter, beste collega-raadsleden en inwoners van Giessenlanden,
 
De VVD-fractie is verheugd dat er zoveel positieve zienswijzen zijn ingediend op het herindelingsontwerp ‘Op weg naar Alblasserwaard’ dat wij op 30 januari jl. hebben vastgesteld. Deze positieve zienswijzen geven blijk van het gedeelde vertrouwen dat deze indieners hebben in de ongedeelde samenvoeging van de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden per 1 januari 2019, zoals dat in het nu voorliggende herindelingsadvies is vastgelegd. Laat ik benadrukken dat dit vertrouwen door een groot aantal inwoners, organisaties, buurgemeenten en raadsfracties in zowel Molenwaard als Giessenlanden wordt uitgesproken. Op 22 november vorig jaar en 30 januari jongstleden hebben wij aangegeven voorstander te zijn van de fusie met Molenwaard. De ingediende zienswijzen hebben ons in deze mening gesterkt.
 
Echter, wat ook duidelijk is geworden en daar kunnen wij onze ogen niet voor sluiten, is dat niet alle inwoners staan te springen en te juichen bij deze fusie. De meeste van de degenen die niet voor zijn, zijn woonachtig in Arkel en in mindere mate in Schelluinen. Deze inwoners zijn na de bestuurlijk onbetamelijke uitspraken van de waarnemend-burgemeester van Gorinchem op 3 januari dat Arkel van harte welkom zou zijn bij Gorinchem, in het verweer gekomen. Wij waarderen het feit dat zij voor hun mening zijn opgekomen, we zijn minder blij met de manier waarop en de gevolgen daarvan.
 
Laat ik beginnen met de manier waarop. Zij hebben onder andere een enquête gehouden die zoals wij deze hebben gezien, naar onze mening de schijn van vooringenomenheid niet kan wegnemen. Wij hebben geconstateerd dat de enquête eenzijdig was voorzien van informatie waarom de keuze voor Gorinchem de juiste was, maar over een keuze voor Molenwaard was geen informatie verstrekt. Daarmee is naar onze mening de uitslag op voorhand gekleurd en derhalve voor ons niet representatief. Dat een deel van de inwoners een voorkeur voor Gorinchem heeft, dat willen wij best geloven, net zo goed als dat een deel van de inwoners een voorkeur voor Molenwaard heeft. Dat blijkt uit de ingediende zienswijzen (en daar zijn we zojuist ook weer getuige van geweest).
 
Dan over één van de gevolgen. Wij betreuren het dat de gemeente Gorinchem wel waarde hecht aan de uitslag van deze enquête want uit hun zienswijze blijkt dat zij voetstoots aannemen dat, in hun woorden, “het grootste deel” van Arkel zich bij hen zou willen aansluiten. Maar eerlijk gezegd denken wij dat deze gekleurde uitslag hen wel goed uitkomt en prima past bij hun eerder gedane onverantwoordelijke uitspraken. Het getuigt van een niet zo sjiek bestuurlijk spel dat in Gorinchem is gespeeld en wellicht nog steeds wordt gespeeld ten aanzien van dit herindelingsvraagstuk. Op dat niet zo sjieke spel kom ik aan het einde nog terug.
Wij zeggen tegen Gorinchem: “Had twee jaar geleden gezegd dat je wel ‘in’ was om Arkel en eventueel Schelluinen ‘over te nemen’” of beter nog, “had je aangesloten bij de fusie van Molenwaard en Giessenlanden, dan hadden we Hardinxveld-Giessendam wellicht ook nog binnenboord kunnen houden en hadden we het nu kunnen hebben over één grote, nog sterkere Alblasserwaard-gemeente van ruim 90 duizend inwoners”. Ook dat was en is de voorkeursvariant van de VVD-fractie, maar jammer genoeg, zo is het niet gelopen en moeten we mogelijk een flink aantal jaar wachten voor er weer sprake is van een nieuwe herindeling. Wij als VVD-fractie hebben dat geaccepteerd en richten ons vol goede moed en vertrouwen op de nieuwe, enig mogelijke, bestuurlijke situatie.
 
De heer Buddingh’, de initiatiefnemer van werkgroep ‘De Ontkoppeling’ heeft recent in de regionale kranten laten optekenen dat hij zwaar teleurgesteld is in de reactie van de gemeentebesturen op de door hem ingediende zienswijze. Hij mist compleet de argumenten voor de keuze voor Molenwaard en hekelt het feit dat hij zich niet gehoord voelt. Laat ik een kleine poging doen:
Arkel is een uniek dorp dat al 30 jaar onderdeel uitmaakt van het buitengewone Giessenlanden. Het is een levendige gemeenschap met een overwegend sociaal-liberaal karakter. Afgelopen jaren is reeds zeer fors geïnvesteerd in de leefbaarheid van de kern Arkel, op kosten van de gemeente Giessenlanden, en mede op initiatief van toenmalig wethouder Buddingh’. En ook voor de komende tijd staan er nog diverse investeringen en projecten op stapel die de leefbaarheid van Arkel versterken. Voor ons is het feit dat deze geschiedenis ons leert dat de gemeente Giessenlanden altijd goed heeft gezorgd voor Arkel, en dat nog steeds doet, een voorbode dat dit ook zo zal zijn in de nieuw samen te stellen gemeente. Dat is een kwestie van vertrouwen hebben. Wij vertrouwen op het voorbestaan van de eigen identiteit van elke kern, ook van Arkel en Schelluinen in de nieuwe bestuurlijke omgeving van een samengevoegd Giessenlanden en Molenwaard. En dat wij als inwoners voor een deel gebruik maken van voorzieningen die gelegen zijn in andere, soms naastgelegen gemeenten, dat is van alle tijden en van alle plaatsen. Maar daarmee voor ons geen overtuigend argument om vervolgens over te gaan tot bestuurlijke samenvoeging. Zoals evenmin de geografische ligging van Arkel naast Gorinchem hier per sé een argument toe is.
 
Nog een ander punt over de zorgen die bij de pro-Gorinchem aanhangers leven: de christelijk-conservatieve dominantie versus het sociaal-liberale karakter van Arkel. Mag ik u erop wijzen dat bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen in maart de VVD in de combinatie van Molenwaard en Giessenlanden de grootste partij was, dus hoe sociaal-liberaal wilt u het hebben? Wat ons betreft stemt u ook bij de gemeenteraads-verkiezingen in november 2018 op de VVD om er voor te zorgen dat het sociaal-liberale karakter gewaarborgd kan blijven. Wij wensen Arkel toe dat het dat eigenzinnige, ‘gallische’ dorp kan blijven zoals dat het de afgelopen 30 jaar ook is geweest.
Wij vertrouwen erop dat dat in de constellatie met Molenwaard eerder en beter tot zijn recht komt dan in de situatie waarin zij overvleugeld zal worden door de stad Gorinchem. Naar onze mening zal in een dergelijke situatie Arkel niet dat eigenzinnige, gallische dorp kunnen blijven en op termijn verworden tot een buitenwijk met verlies van eigen identiteit.
 
Dan nog een ander gevolg. Wat wij betreuren is dat er met name in Arkel een nogal gespannen sfeer is ontstaan tussen de voor- en tegenstanders van de fusie met Molenwaard. De verwensingen die zijn geuit zijn betreurenswaardig. Wij hopen dat mensen elkaar met waardigheid en respect blijven benaderen en wij wensen hen toe dat zij de bijzondere unieke gemeenschap blijven die zij al jaren is. Wij hopen dan ook dat de tegenstanders van de fusie met Molenwaard hun verzet staken en willen accepteren dat, gegeven de situatie, een keuze voor Molenwaard het beste is voor heel Giessenlanden en dus ook voor Arkel en Schelluinen. In de eerder genoemde enquête was daarom wel heel terecht ‘een winstwaarschuwing’ opgenomen. Chapeau daarvoor, dat getuigde van realiteitszin. Tegen de pro-Gorinchem aanhangers zeggen wij: “accepteer de gegeven situatie, net zo als wij dat hebben gedaan en laten we er in gezamenlijkheid aan werken dat Arkel Arkel en Schelluinen Schelluinen kan blijven. Heb vertrouwen en wees ondernemend samenredzaam.”
 
Tenslotte, een punt van aandacht dat ons pleidooi voor een samenvoeging van Molenwaard en een ongedeeld Giessenlanden zou kunnen verstoren. Waar wij ons enigszins zorgen over maken is dat in de nota van zienswijzen gesproken wordt over een mogelijke grenscorrectie nadat de fusie van Molenwaard en Giessenlanden tot stand is gekomen. Blijkbaar is het mogelijk dat een dorp of kern dat minder dan 10% inwoners kent dan een eventueel ‘overnemende’ gemeente toegevoegd kan worden aan deze gemeente. Voor Arkel en Schelluinen tezamen lijkt dit met 4.500 inwoners niet opportuun te zijn, maar als we Arkel alleen nemen is het mogelijk een nieuw discussiepunt. Het lijkt onderdeel van de eerder gememoreerde, niet zo sjieke handelwijze van Gorinchem, die er ons inziens in de kern als volgt op neer komt: “we zeggen dat we er twee willen, maar als we er één kunnen krijgen, dan hebben we toch voor een deel onze zin.” Wij zouden dat zeer betreuren, maar dit gaat voor nu onze macht te boven. Wij hopen en vertrouwen erop dat de Provinciale Staten en daarna de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties het door de gemeenteraden van Giessenlanden en Molenwaard zo dadelijk te nemen besluit over bestuurlijke samenvoeging, onverkort willen bekrachtigen.
Al met al, de ingediende zienswijzen en de reactie daarop van het college hebben de VVD-fractie niet van gedachten doen veranderen en wij ondersteunen dit herindelingsadvies dan ook van harte.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bram Visser, fractievoorzitter VVD-Giessenlanden

 

Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'Bram Visser, Herindelingsadvies ‘Op weg naar Alblasserwaard’' (0)

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap