Beschouwing Programmabegroting 2017 Giessenlanden Duurzaam Sterk

Fractie in actie geplaatst op vrijdag 11 november 2016

Trefwoorden: begroting 2017

Om te beginnen willen wij onze dank uitspreken aan iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de Programmabegroting 2017 met als titel “Giessenlanden Duurzaam Sterk”. Een bijzonder opmerkelijke titel wat de VVD-fractie betreft, want hoelang zal Giessenlanden nog zelfstandig bestaan? Het lijkt ons eerder een titel die past bij een gemeente die bewust kiest voor langdurige bestuurlijke zelfstandigheid. Want als je de betekenis van duurzaam erop na slaat dan geeft de online Van Dale als eerste omschrijving: “langdurend”. Maar van een langdurend bestaan van Giessenlanden lijkt toch geen sprake meer gelet op het voorstel van het College voor het bestuurlijk samengaan met Molenwaard, waar wij als Raad op 22 november een besluit over nemen. In dat licht kunnen wij de titel eerlijk gezegd maar moeilijk plaatsen en doemt de vraag op of het College soms op twee gedachten hinkt ten aanzien van al dan niet bestuurlijke samenvoeging? Wij krijgen graag uitleg.
 
Dit als inleiding, we hebben een aantal punten die wij met u willen delen. Allereerst willen we het hebben over het beleid ten aanzien van Wonen. Het CDA sprak er vorige week tijdens de informatieavond en ook vanavond al over. Het gemeentelijk beleid is er op gericht om faciliterend en stimulerend te zijn ten aanzien van Woningbouwprojecten, en de verantwoordelijkheid vooral bij de initiatiefnemers te laten. Dat kunnen zowel particulieren, al dan niet verenigd in een CPO als ook professionele ontwikkelaars zijn. Dat vinden wij als VVD een prima uitgangspunt: laat de markt z’n werk doen. Geleidelijk tekent zich echter het beeld af dat er in sommige van onze dorpen weinig en misschien wel te weinig initiatieven zijn, terwijl de vraag naar nieuwe woningen er wel is. Wat de VVD betreft mogen we daar als gemeente actiever worden, en waar nodig ook zelf grondposities innemen om als bouwgrond uit te kunnen geven.
We vragen aan het College om binnen enkele maanden een concreet voorstel voor te leggen aan de Raad, met daarin in welke kernen er een concreet knelpunt is of dreigt te ontstaan, en hoe we daar als gemeente met een actievere grondpolitiek een antwoord op gaan geven. We horen graag uw reactie.
Als verbijzondering hiervan moeten wij tot onze spijt onze zorgen uitspreken over het project Wozoco Giessenburg. De eerste ideeën en initiatieven daartoe zijn reeds jaren geleden ontplooid, ik hoorde gisteren op de VVD-ledenvergadering iemand zeggen al een jaar of 20 terug, en nu dus vele jaren later, zijn we eigenlijk nog geen steek verder. Dat voelt niet goed, krijg er eerlijk gezegd een beetje het schaamrood van op de kaken en er moet nu toch echt alle hens aan dek zijn wat ons betreft. Maar gaat het ooit nog van de grond komen en de vraag is inmiddels ook wel of het nog volgens de initiële plannen tot stand moet komen. Wij horen graag van het College of en op welke wijze aan dit project vervolg wordt gegeven. Wij geven de andere raadsleden in overweging om in het kader van onze Rekenkamerfunctie nader onderzoek te gaan doen naar dit tot op heden zo teleurstellend verlopen project.
 
Een volgend punt dat wij naar voren willen brengen is het beleid ten aanzien van privacybescherming. Wij hebben de afgelopen weken tweemaal vragen gesteld aan het College, maar de antwoorden hebben ons niet helemaal gerust gesteld. Het feit dat u als College geen direct antwoord kon geven op onze vraag over de privacybescherming baart ons zorgen.
Blijkbaar is de boodschap bij u nog niet geland. U bent namelijk bestuurlijk verantwoordelijk en loopt het risico op bestuurlijke boetes als de gemeente Giessenlanden nalatig is op de naleving van de privacywetgeving. Als je de media een beetje volgt dan lees je dat gemeenten regelmatig, bijna wekelijks negatief in de media komen als gevolg van datalekken. Een datalek kan ook zo maar bij onze gemeente plaatsvinden en dat geeft een forse knauw in het gestelde vertrouwen van de burger. Tot op heden heeft de toezichthouder nog geen boetes opgelegd, maar de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voorheen het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft al aangegeven deze binnenkort te gaan opleggen.
 
De gemeente Giessenlanden geeft in de beantwoording aan geen privacybeleid te hebben en pas in de loop van 2017 de consequenties van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te gaan implementeren. Dat kan dus rond de zomer 2017 zijn of zelfs later en dan heeft u nog tot 25 mei 2018 de tijd om de gehele bedrijfsvoering van de gemeente Giessenlanden in overeenstemming te brengen met de AVG. En dat is best een hele klus.
De gemeente moet volgens de AVG borgen en aantonen dat de privacybescherming is geregeld op alle werkprocessen waar sprake is van verwerking van persoonsgegevens. Heel benieuwd hoe de gemeente dit in een klein jaar wil gaan organiseren. Bedenk ook dat na 25 mei 2018 elke burger de gemeente Giessenlanden mag aanspreken op de naleving van de AVG en dat elke burger een klacht kan indienen bij de toezichthouder, indien het vermoeden bestaat dat de gemeente nalatig is op naleving van de privacywetgeving. Dat het de wetgever serieus is, blijkt wel uit het simpele feit dat de boetes vanaf 2018 kunnen oplopen tot 4% van de omzet, voor Giessenlanden zou dat bij een exploitatie van zo’n 30 miljoen kunnen oplopen naar ruim 1 miljoen en dat moeten we toch niet willen.
 
Wij wijzen het College op haar verantwoordelijkheid en denken dat het College niet moet wachten tot rond de zomer van 2017, maar dit thema direct met voortvarendheid moet oppakken, te beginnen met het opstellen en formaliseren van overkoepelend privacybeleid en een implementatieplan. Wij verwachten van het College een toezegging in deze om in februari van 2017 een concreet plan van aanpak te presenteren aan de Raad hoe deze uitdaging ter hand zal worden genomen.
 
Dan het Sociaal Domein. Onze fractie heeft de indruk dat we op de goede weg zijn. De problemen en onduidelijkheden bij de uitvoering van de drie decentralisaties zijn we aan het slechten. Een complexe en meervoudige zorgoverdracht waar we het komend jaar veel aandacht voor blijven vragen. Budgettair willen we meer inzicht krijgen op de geldstromen. Niet gebruikte (deel)budgetten zullen we het komend jaar wederom labelen.
Met de overschotten van de afgelopen 2 jaren kunnen we een aantal tegenvallers binnen het Sociaal Domein opvangen. Als voorbeeld de bijstelling en begrotingstekort van Avres, veroorzaakt door externe factoren.
 
De belangrijkheid van het Sociaal Team is niet meer weg te denken en over het functioneren alle lof. Voor het komende jaar een paar aandachtspunten:
 • Een passende inbedding van de diensten van Stichting Jeugdteam.
 • Een goede en empathische relatie met alle huisartsen.
 • Een vraaggerichte organisatie en sturing van VeiligThuis.
 • Zorgvuldigheid bij het indiceren en de ‘keukentafelgesprekken’ met burgers.
 • WMO-ondersteuning is maatwerk, dat er voor moet zorgen dat onze burgers (langer) zelfstandig kunnen blijven wonen. Dat betekent dat de hoeveelheid ondersteuning per persoon verschillend kan zijn, afhankelijk van iemands beperkingen en het sociale netwerk.
 • En ten aanzien van de plaatsing van statushouders: zorg voor een voldoende spreiding over de kernen.
 
Een laatste punt dat wij naar voren willen brengen betreft de ruime overschotten op de begroting voor 2017 en verdere jaren. Dat stemt enerzijds tot tevredenheid: het is beter over te hebben dan te kort te komen, dus een beperkt overschot is prima. Daar vindt u ons en daar zijn we blij mee. Maar anderzijds doet het onze wenkbrauwen fronsen want de hoogte van de overschotten is wel erg fors, te fors naar onze mening. Vorige week hebben we u gevraagd of u overwogen heeft om tot belastingverlaging over te gaan. U antwoordde toen dat u dat overwogen heeft maar besloten had dat niet te doen. De reden voor u om dat niet te doen is naar uw mening gelegen in de cijfers in de Kadernota die aangeven dat we op de langere termijn (na 2020) naar nul tenderen, in de zin van dat er dan geen overschotten meer zijn. Wij hebben uw redenering op ons in laten werken en we hebben de Kadernota er nog eens op na geslagen. Het klopt dat de cijfers in de Kadernota na 2020 minder rooskleurig zijn. Maar wij vinden uw argument nogal dunnetjes omdat uit de septembercirculaire die na de Kadernota is verschenen, blijkt dat de cijfers aanmerkelijk verbeterd zijn en wij durven de stelling best aan dat dit ook geldt voor de cijfers na 2020. Want bij de Kadernota leken wij voor 2017 een overschot te hebben van € 136.000, na de septembercirculaire werd dat bijna een miljoen. Daar wilde u echter niet mee naar de Raad want dat was toch wel een heel fors overschot, dat vond u zelf ook. Vervolgens bedacht u dat het dan handig is om € 400.000 ter oormerken voor Duurzaamheid, want dat is een lekker actueel thema. En daar heeft u gelijk in, maar wat we daar het komend jaar concreet voor terug krijgen is voor ons thans niet duidelijk. Maar ondanks deze reservering voor Duurzaamheid resteert nog steeds een bedrag € 546.000 positief. En wat doen we daar dan mee? U doet er helemaal niets mee, u pot het op. Daar zijn wij van de VVD geen voorstander van, in ieder geval niet in deze mate. Wij gaan geen belastingen innen die we niet nodig hebben, met andere woorden, wij stellen voor iets teruggeven aan de eigen woningbezitters van Giessenlanden door de OZB met 10% te verlagen. Dan nog resteert in onze ogen een voldoende ruim overschot om te spreken van een duurzaam gezonde financiële huishouding, een overschot van ruim € 280.000 voor 2017, ruim 7,5 ton voor 2018, een kleine 5 ton voor 2019 en ruim 4 ton voor 2020. Al met al nog steeds riante overschotten.
En bovendien is het een signaal naar onze buurgemeente Molenwaard, onze mogelijke fusiepartner. En die boodschap luidt: wij, Giessenlanden hebben de mogelijkheid om scherp aan de wind te zeilen, en dat doen we dan ook en wij dagen u (of hen zo u wilt) uit dat ook te doen, zodat we ook in de toekomst niet onnodige belastingen hoeven te innen. Om onze insteek kracht bij te zetten hebben we een amendement gemaakt. Dat luidt als volgt:
De raad bijeen…
Gelezen:
 • Het raadvoorstel Programmabegroting 2017 Giessenlanden Duurzaam Sterk waarin positieve jaarresultaten worden gepresenteerd voor de jaren 2017 t/m 2020 ter grootte van € 546.000 voor 2017, € 1.024.000 voor 2018, € 739.000 voor 2019 en € 661.000 voor 2020.
Overwegende dat:
 • De gemeente afgelopen jaren een strak beleid heeft gevoerd gericht op het op orde brengen van de gemeentelijke financiën.
 • De gemeentelijke financiën thans en naar de middellange termijn een positief beeld vertonen.
 • Ook naar de toekomst toe de gemeentelijke financiën duurzaam op orde moeten zijn.
Vindt dat
 • Dermate grote verwachte jaaroverschotten niet per se nodig zijn om te spreken van een gezonde financiële huishouding.
Besluit om de Begroting 2017 als volgt te wijzigen:
 • Het totaalbedrag van de onroerend zaakbelastinginkomsten van € 2.579.000 (genoemd in tabel onder Algemene Dekkingsmiddelen) met 10% te verminderen tot € 2.321.100 en de tarieven daarop aan te passen.
Gewijzgde tekst van amendement en raadsbreed aangenomen:
Besluit –punt 1 van het besluit 2016-78 wordt vervangen en komt als volgt te luiden:
1.vast te stellen de programmabegroting 2017 en draagt het college daarbij te zorgen dat elke huishouding een eenmalige bijdrage van € 50 krijgt en draagt het college op dit op de meest efficiente wijze uit te voeren.
 
Toelichting
Giessenlanden heeft sinds 2010 een strak financieel beleid gevoerd o.a. door bezuinigingen en ombuigingen. Dat heeft er toe geleid dat de financiële huishouding redelijk tot goed is, resulterend in verwachte ruime overschotten op de begroting voor de komende jaren. Deze verwachte overschotten zijn momenteel zo hoog dat deze niet nodig zijn om een gezonde exploitatie te voeren. Met andere woorden het mag en kan best een onsje minder. Met een 10% OZB-verlaging betekent het dat we nog steeds een verwacht overschot houden. Per saldo betekent het dat de OZB-opbrengst van € 2.579.000 met € 257.900 verlaagd worden. Als we dat in mindering brengen op het jaarresultaat dan betekent het dat er voor 2017 nog steeds een overschot resteert van € 546.000 -/- € 257.900 is € 288.100, voor 2018 € 1.024.00 -/- € 257.900 is € 766.100, voor 2019 € 739.000 -/- € 257.900 is 481.100 en voor 2020 € 661.000 -/- 257.900 is € 403.100.
 
Bram Visser, 10 november 2016
Fractievoorzitter VVD-Giessenlanden

 

Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'Beschouwing Programmabegroting 2017 Giessenlanden Duurzaam Sterk' (0)

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2018 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap