Uitnodiging Najaarsledenvergadering en advies van het bestuur

van het Bestuur geplaatst op donderdag 27 oktober 2016 door Bestuur

Trefwoorden: ledenvergadering, uitnodiging

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze ledenvergadering op woensdag 9 november 2016 in zalencentrum “Het Bruisend Hart” te Hoornaar. Aanvang: 20.00 uur.
 
Agenda:
1 Opening
2 Notulen voorjaarsledenvergadering 1 juni 2016
3 Informatie vanuit de raad en het college
Deze keer zal vooral het al dan niet samengaan van de gemeente Giessenlanden met de gemeente Molenwaard worden besproken.
Op 22 november a.s. vindt, naar verwachting, de besluitvorming rondom de fusie met Molenwaard plaats. Graag gaan wij met u in discussie over dit onderwerp. Zie ook de woorden die onze fractievoorzitter, Bram Visser, heeft gesproken tijdens de opiniërende raadsvergadering van 4 oktober jl.
4 Besluitvorming tot samengaan met VVD afd. Molenwaard per 1-1-2017
Indien de besluitvorming tot een positief resultaat leidt zal er op 28 november een oprichtingsvergadering plaats vinden.
5 Voorstel tot het houden van een opheffingsvergadering op 28 november a.s. VVD afd. Giessenlanden per 31-12-2016.
6 Rondvraag
7 Sluiting
 
Terugkijken
Omdat Huig van IJzeren(48) en Kees Kooijman (32) er samen 80 jaar als bestuurslid op hebben zitten, hebben wij gemeend dat het leuk zou zijn als zij nog eens kunnen terugkijken op hun bestuurlijk VVD-leven. Wij hebben de oud-bestuursleden en oud fractieleden persoonlijk uitgenodigd. Uiteraard geldt deze uitnodiging ook voor huidige (fractie)leden. Wij hopen dat ook u van de gelegenheid gebruik zult maken om na sluiting van de vergadering met Huig en Kees bij te praten en herinneringen op te halen.
 
Bestuur VVD afd. Giessenlanden
Arie van Noordenne, voorzitter
Jeanette Groen, secretaris
 

Familie, vrienden en bekenden zijn van harte welkom.


Advies van het bestuur van de VVD afdeling Giessenlanden aan de Algemene Ledenvergadering van de VVD Afdeling Giessenlanden met betrekking tot de bestuurlijke opschaling resp. het vormen van een Lokaal Netwerk
 
Giessenlanden, oktober 2016
Aan de leden van de VVD afdeling Giessenlanden.
Bij de Algemene Ledenvergadering op 1 juni 2016 heeft u positief besloten om het voorstel van uw afdelingsbestuur te volgen om de mogelijkheden te onderzoeken voor een ‘bestuurlijke opschaling’. Dit werd mede ingegeven door een de richtlijnen van het landelijkbestuur om te komen tot regionale netwerken met een ledenbestand van tenminste 120 leden.
 
Om een lokaal netwerk te vormen is de VVD Giessenlanden in gesprek gegaan met VVD Molenwaard) om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Bij de Algemene Leden vergadering van 1 juni jongstleden hebben wij stilgestaan bij dit traject en aangegeven dat wij gezien de landelijke richtlijnen gekozen hebben voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een samenwerking tussen VVD Molenwaard en VVD Giessenlanden. Op uw verzoek hebben wij nog contact gelegd met de VVD Gorinchem. Deze afdeling heeft echter duidelijk aangegeven geen samenwerking met afdeling Giessenlanden te ambiëren. Op termijn kijken zij meer richting Drechtsteden. De aspecten waaraan een samenwerking moet voldoen hebben wij als volgt gedefinieerd:
* Het (behoud van het) landelijk karakter/identiteit van het platteland (in relatie tot stedelijke gebieden zoals de Drechtsteden)
* De eigen identiteit en gevoelsmatige binding (veelal nabijheid)
* Het voorzieningen niveau, nu en in de toekomst
* De meerwaarde die een partij/afdeling biedt/kan bieden voor het regionaal netwerk * De manier om zoveel mogelijk invloed te (kunnen) doen uitoefenen (bijvoorbeeld richting de Provincie)
 
De gesprekken die wij met afdeling Molenwaard hebben gevoerd zijn steeds in een plezierige sfeer verlopen. De gewenste bestuurssamenstelling en werkwijze van beide partijafdelingen goed op elkaar aan. Misschien nog wel belangrijker te constateren dat er direct vanaf het eerste gesprek sprake was van een ‘klik’ tussen de dagelijkse besturen, een open houding en een verregaande bereidheid om ‘er met elkaar uit te komen’.
 
Met de vorming van het beoogde lokaal Netwerk Giessenlanden/Molenwaard voldoen beide huidige afdelingen aan de eisen van het VVD Hoofdbestuur zoals een volwaardig bestuur dat alle portefeuilles (van voorzitterschap, secretaris, penningmeester, opleidingen en talentmanagement, communicatie en campagne) weet te bemensen en een minimale grootte van circa 120 leden (Molenwaard en Giessenlanden hebben samen circa 135 leden).
 
Uitgangspunt is en blijft dat het nieuwe lokale VVD netwerk, een VVD partij-netwerk is dat toegankelijk is voor iedereen die onze liberale idealen deelt. Een verzamelplaats voor alle liberaal denkenden in de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden.
 
Na uw goedkeuring van dit (bestuurs)advies op de Algemene Ledenvergadering van 9 november a.s. zal het bestuur van de VVD Giessenlanden samen met het bestuur van de VVD Molenwaard een uitnodiging sturen aan haar leden voor het houden van een oprichtingsvergadering (voorzien op 28 november a.s.).
 

Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'Uitnodiging Najaarsledenvergadering en advies van het bestuur' (0)

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap