VVD, Beschouwingen Kadernota 2017 Gemeente Giessenlanden

Fractie in actie geplaatst op vrijdag 24 juni 2016

Trefwoorden: beschouwingen vvd, kadernota 2017

De beschouwingen van de VVD fractie kent als werktitel

'Ondernemend, burgergericht en samenredzaam'

Maar vooraf
Wil ik (Bert Snoek) u mededelen dat mijn collega-raadslid Ad van Duin samen met mij de beschouwingen voor onze rekening nemen. Dit als vervanging van onze fractie-voorzitter Bram Visser die wij vanaf deze plaats beterschap wensen en wij hopen dat hij weer snel in ons midden zal zijn.
 
Nieuwe gemeente?
Wellicht het meest belangrijke punt in deze beschouwing is wel dat we aan de vooravond staan van een bijzonder besluit. Immers onze buurgemeenten Leerdam en Zederik gaan samen met Vianen op in de nieuwe gemeente "Vijfheerenlanden". 
Hardinxveld heeft gekozen voor de Drechtsteden en Gorinchem blijft nog even (zelfstandig) in de wachtkamer om over enkele jaren de "Maritieme-as" te gaan complementeren door zich ook daarbij aan te sluiten.
 
Giessenlanden en Molenwaard zijn door de bestuurlijke ontwikkelingen op zichzelf aangewezen. Maar goed dat deze Raad zich reeds in 2013 unaniem heeft uitgesproken om met de buren te gaan onderzoeken of fusies tot de mogelijkheden behoort. De twee plattelandsgemeenten in de Alblasserwaard hebben inmiddels beiden de intentie uitgesproken om de meerwaarde te onderzoeken om te kunnen komen tot een nieuwe, sterke, partij in de regio. De gemeente "Land van Arkel tot Kinderdijk" of wellicht wel ‘Alblasserwaard’ is ‘het onderzoeken waard’ omdat er veel overeenkomsten zijn. Ondanks onze voorkeur voor een gemeente op AV schaal kijken wij onbevangen naar dit proces voor zowel de bureauverkenningen, de financiële plaatjes en ook de huidige fase met de bewonersavonden.
 
Terugblik van resultaten en de plannen voor morgen en overmorgen
Kerngericht werken blijft voor ons belangrijk en we zijn verheugd dat we grote stappen hebben gezet in de besteding van ons vermogen zoals dat grotendeels is verkregen uit de verkoop van het woningbedrijf. Waar eerder al Hoornaar opgepakt werd, zijn vooral de plannen/voorzieningen op en rond onze dorpshuizen in Arkel,
 
Noordeloos en Hoogblokland met daarnaast de activiteitenzone in Giessenburg, prima stappen om een toekomstbestendig en leefbaar Giessenlanden neer te zetten.
Dat ook Giessen-Oudkerk en vooral Schelluinen nog aandacht vragen, behoeft geen betoog. Het labelen van de 38 miljoen voor toekomstige uitgaven en het aanhouden van een soort van gegarandeerde buffer van 25 miljoen om de toekomst in te gaan, zijn volgens de VVD de juiste besluiten geweest.
Dat geldt zeker ook voor de besluiten die zien op gehele verzelfstandiging van de voormalige TIL-groep en, in navolging van de zwembaden, het op afstand plaatsen van de voetbalverenigingen.
 
Belastingen.
De Precariobelasting voor ondergrondse kabels & leidingen is -als melkkoe- trendy aan het worden. Maar we moeten ons wel realiseren dat hier sprake is van een echt SCHEVE situatie in gemeenteland. Want de burger betaalt wel het gelag!
Een voorbeeld. En dan zal ik het niet over Molenwaard hebben.
Onze buur Hardinxveld-Giessendam zocht geld om een probleem met wateroverlast op te lossen. Ze besloten de precariobelasting fors te verhogen, wat betekent dat heel de regio meebetaalt. Echter voor de eigen burgers compenseren zij dat via een belastingverlaging. En ze zijn er nog trots op ook, dat ze een manier hebben gevonden om ca. een miljoen binnen te halen! Volstrekt schaamteloos. Dit is stelen van de buren. Daar betalen wij in Giessenlanden dus ook aan mee. Er ontstaat nu, voorzien wij een race ‘to the top’. Welke gemeente heft straks de hoogste precariobelasting? Tot de wetgever ingrijpt. Het zou ons niet snel genoeg kunnen zijn!
 
Onze opbrengst precariobelasting in Giessenlanden is een kleine € 7000 op jaarbasis. Dat komt voornamelijk uit de warenmarkten en reclame-uitingen. Desgevraagd gaf de wethouder aan dat deze heffing vooral iets van regulering in zich heeft. Vraag en ter overdenking aan ons allen: zou het geen goede economische impuls zijn om deze regelgeving te déreguleren en wellicht een ondernemersvriendelijk tarief in rekening te brengen. Net voldoende om wildgroei tegen te gaan, maar wel de noodzakelijke ruimte bieden om goed te kunnen ondernemen! We zijn van zins om op dit item te agenderen in het najaar van 2016.
 
Dan de OZB. De VVD-fractie is zeer verheugd dat de OZB komend jaar wederom niet wordt verhoogd. Dat is niet alleen goed nieuws voor de huis-eigenaren maar ook voor de woningcoöperaties. Immers zij hoeven geen doorrekening in de huren uit te voeren. Alle burgers zullen hier blij van worden.
 
De rioolbelasting zal vanwege wettelijke regels worden verlaagd. Compensatie van de lagere opbrengst zal wat de VVD fractie betreft binnen onze meerjarenbegroting moeten worden gevonden. De hefboom richting OZB is voor de VVD-fractie absoluut ongewenst.
 
Sociaal Domein
Het is een bewogen jaar geweest. Veel onduidelijkheden bij de uitvoering van de drie decentralisaties. Een complexe en meervoudige zorgoverdracht, waarbij duidelijk is geworden dat er sprake was van één grote bureaucratische ruis. Ook begint het budgettair te klaren en we krijgen steeds meer zicht op de geldstromen. Bijzonder was natuurlijk het immense overschot van bijna 1 Miljoen.
Wel is gelukkig naar huidige inzichten duidelijk dat het geen extra bezuinigingsuitkomst is, maar alles te maken heeft met een majeure overdracht vanuit de gegevens 2013, waarbij vele aannames zijn gemaakt. Wat de VVD betreft blijft dit overschot beschikbaar voor de doelgroepen.
 
Over het functioneren van het sociaalteam krijgen wij goede signalen.
Zij hebben een groot aantal casussen in behandeling en verdienen ons respect en alle lof voor hun inspanningen.
Landelijk is er veel gedoe geweest rondom de zgn. ‘keukentafelgesprekken” die gemeenten met burgers voeren. Het lijkt er op dat het vertrekpunt bij een dergelijk gesprek is dat ‘wij moeten bezuinigen’. Maar dat is pertinent de verkeerde insteek. Het Wmo-onderzoek mag niet vooringenomen zijn, de uitslag mag niet al van te voren vast staan. Een gemeente moet onderbouwen hoeveel zorg iemand nodig heeft. Het is, binnen de kaders die we moeten hanteren, wel maatwerk dat er voor moet zorgen dat onze burgers (langer) zelfstandig te laten wonen. Dat betekent dus juist dat de hoeveelheid ondersteuning per persoon verschillend kan zijn, afhankelijk van iemands beperkingen en het sociale netwerk.
 
Samenwerking in dit huis
Hoewel natuurlijk niet alles van een leien dakje loopt, hebben wij vanuit onze positie het idee dat de sfeer en de arbeidsethos in dit huis dik in orde is.
In die zin danken wij het College en het ambtenarencorps voor hun inspanningen over het afgelopen jaar en wensen hen veel kracht, lenigheid van geest en creativiteit toe om de overvolle agenda met klussen ook in de komende jaren tot een goed eind te brengen.
Ook danken wij onze 15 koppige raad voor hun constructieve inzet. Met als resultante dat wij de afgelopen twee jaren veel goede besluiten voor al onze burgers hebben kunnen nemen.
Hierbij past nog een oproep aan ons College.
Al jarenlang vraagt onze fractie aandacht voor het realiseren van een geluidsscherm op de A15 bij Schelluinen.
Een dergelijke voorziening is bijna rand voorwaardelijk voor het dorp om op een prettige en verantwoorde manier duurzaam te wonen en te leven. De medewerking van Rijkswaterstaat is hierbij een vereiste.
En die lijkt er niet te zijn. En min of meer lijkt ons College daarin te berusten. Wij vinden dat onverkoopbaar naar de burgers van deze kern.
Daarom doen wij een klemmend beroep op het College om in dit derde jaar van de coalitie, haar creativiteit ..... laat ik zeggen……….te  etaleren, om op dit dossier een doorbraak te forceren.
Zoek wegen, denk om en verras ons, maar bovenal verras de bevolking van Schelluinen met een bijzonder plan om deze jarenlange impasse te doorbreken !
 
Afsluiting
Voorzitter, wij besluiten de bijdrage van de VVD-fractie met de slotwoorden dat wij met vertrouwen uitkijken naar het 3e jaar van deze coalitie en zien graag uw begroting tegemoet waarin de aspecten ondernemend, burgergericht en samenredzaam een plaats vinden.

 

Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'VVD, Beschouwingen Kadernota 2017 Gemeente Giessenlanden' (0)

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2018 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap