Informatie over samenwerkingsverbanden sociale veiligheid?

Dossier Wmo & Zorg geplaatst op vrijdag 19 februari 2016

Trefwoorden: regionale samenwerking

Eind 2015 is de notitie “Giessenlanden Veilig 2016-2019” door de gemeenteraad vastgesteld. Op het gebied van sociale veiligheid, of daaraan direct gelieerd, maakt de gemeente Giessenlanden onderdeel uit van een achttal samenwerkingsverbanden en of neemt producten af bij partners. Bijgaand een overzicht van wat het samenwerkingsverband/partner doet en wat de relatie met de gemeente Giessenlanden is.
 
1 Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC)  
Het RIEC is een netwerkorganisatie die fungeert als informatieknooppunt tussen de betrokken partners. Een platform waar een integrale samenwerking tussen deze partners tot stand komt. Het doel is om gezamenlijk invulling te geven aan een geïntegreerde aanpak van de georganiseerde misdaad. Thema`s hierbij zijn mensenhandel- en smokkel, georganiseerde hennepteelt, vastgoedfraude, witwassen, Outlaw Motorcycle Gangs en handhavingsknelpunten. Naast het strafrechtelijk laten vervolgen van individuele daders en het ontmantelen van criminele samenwerkingsverbanden, worden bestuursrechtelijke interventies en fiscale handhaving ingezet. Om factoren of gelegenheidsstructuren van georganiseerde misdaad te identificeren en aan te pakken. Een tweede doel is het voorkomen dat criminelen of criminele organisaties bewust of onbewust worden gefaciliteerd door de overheid en kunnen investeren in de reguliere economie.
Deelname gemeente:                                  convenantpartner
Schaal samenwerkingsverband:                              politieregio Rotterdam
Website:                                                            www.riec.nl/rotterdam
 
2 Veiligheidshuis
Het Veiligheidshuis is de plek waar gemeenten, justitiële partners en zorgpartners samenwerken. De partners focussen zich op personen en gezinnen die zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten, geweld of overlast veroorzaken, voor maatschappelijke onrust zorgen en/of de (openbare orde en) veiligheid aantasten. Het gaat hierbij om de mensen die vaak te kampen hebben met meervoudige en complexe problematiek zoals een verslaving, geldproblemen en slechte of geen huisvesting. Focusgroepen zijn: overlast gevende jeugdgroepen, veelplegers, jeugdigen die verdacht / veroordeeld zijn voor een high impact crime delict, plegers van huiselijke geweld en ex-gedetineerde. Het Veiligheidshuis zorgt voor één plan waarin de inzet op dwang, drang en zorg wordt afgestemd. Het Veiligheidshuis werkt in afstemming met de lokale sociale teams.
Deelname gemeente:                                  convenantpartner
Schaal samenwerkingsverband:                              regio Zuid-Holland Zuid
Website:                                                            www.veiligheidshuiszhz.nl
 
3 VeiligThuis
Sinds 1 januari 2015 zijn het Steunpunt Huiselijk Geweld / Meldpunt Zorg & Overlast opgegaan in de projectorganisatie Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid. Hiervan maakt ook het voormalige Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) onderdeel uit. Door deze samenvoeging wordt de aanpak van geweld in huiselijke kring en de aanpak van kindermishandeling geïntegreerd. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Slachtoffer, daders en omstanders kunnen hier terecht voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Veilig Thuis biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging.
Deelname gemeente:                                  via gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd
Schaal samenwerkingsverband:                              regio Zuid-Holland Zuid
Website:                                                            www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl
 
4 Veiligheidsalliantie Rotterdam (VAR)
De VAR is een samenwerkingsverband van en voor gemeenten, het Openbaar Ministerie en de Politie-eenheid Rotterdam. Veiligheidsbeleid is met lokaal maatwerk het meest effectief. Maar veiligheidsproblemen zoals criminaliteit en overlast stoppen niet bij de gemeentegrens. Daarom is het effectief om lokale problemen in een regionale context te bekijken. Bovendien loont het delen van kennis en ervaring. De VAR ondersteunt de veiligheidspartners in het veiliger maken van de regio op de volgende manieren:
 • door kennis te verzamelen en te delen, via de website en via leerhuisbijeenkomsten en workshopcarrousels 
 • door drivergroepen te ondersteunen die focussen op de gedeelde prioriteiten Veilig Wonen, Jeugd en Geweld 
 • door te functioneren als regionale spil tussen gemeenten, OM en Politie en de regionale organisaties van Veiligheidshuis en RIEC en de regioburgemeester 
 • door desgewenst ondersteuning te verlenen aan portefeuillehouders die van het Regionaal Veiligheidsoverleg een taak hebben gekregen 
 • door regionale monitoring te verzorgen
  Deelname gemeente:                                  convenantpartner
  Schaal samenwerkingsverband:                              politieregio Rotterdam 
  Website:                                                            www.veiligheidsalliantie.nl
   
  5 Burgernet
  Burgernet is een hulpmiddel bij de opsporing van een personen en voertuigen. Daarnaast is het een middel om te informeren bij verdachte of onveilige situaties. Burgernet is een gezamenlijke product van de gemeenten en de politie. Iedere inwoner kan zich aanmelden bij Burgernet. Via mail, sms of spraak worden berichten uitgezonden. Burgernet wordt vooral ingezet bij:
 • diefstal of inbraak
 • doorrijden na een aanrijding
 • vermiste personen
  Deelname gemeente:                                  afspraak binnen / besluit van het Regionaal Veiligheidsoverleg
  Schaal samenwerkingsverband:                              landelijk, deelgebied politieregio Rotterdam
  Website:                                                            www.burgernet.nl
   
  6 Bureau Halt
  Jongeren die een overtreding begaan, grensoverschrijdend gedrag vertonen en of voor overlast zorgen kunnen door de politie worden doorverwezen naar Bureau Halt. Vaak gaat het om zaken als vernielingen, kleine diefstallen, spijbelen en het afsteken van vuurwerk. Bureau Halt verzorgt bij verwijzing voor de stafafdoening. Veelal bestaat deze uit een staf, schadevergoeding alsook een leertraject. Naast de strafafdoening verzorgt Bureau Halt ook preventieactiviteiten.
  Deelname gemeente:                                  automatische deelname (landelijk geregeld). Voor preventieactiviteiten inkoopovereenkomst tussen Halt en gemeente.
  Schaal samenwerkingsverband:                              landelijk, deelgebied regio Rotterdam en Den Haag
  Website:                                                            www.halt.nl 
   
  7 Bureau Radar
  Bureau Radar is een antidiscriminatie voorziening en werkzaam in de regio's Rotterdam-Rijnmond, Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord en Zuid-Holland-Zuid. Wettelijk is de gemeente verplicht om aan gesloten te zijn bij een onafhankelijke antidiscriminatie voorziening.  Bureau Radar bevordert gelijke behandeling en streeft naar een samenleving zonder uitsluiting die iedereen  gelijke kansen biedt. Bureau Radar ontplooit diverse activiteiten om gelijke behandeling te bevorderen en discriminatie tegen te gaan zoals:
 • advies en ondersteuning bij klachten en meldingen van discriminatie
 • registratie en monitoring van klachten en meldingen
 • onderzoek, analyse en rapportage
 • beleidsbeïnvloeding en advisering van instellingen en organisaties
 • voorlichting en training
  Deelname gemeente:                                  inkoopovereenkomst  
  Schaal samenwerkingsverband:                              politieregio Rotterdam
  Website:                                                            www.radar.nl
   
  8 HartveiligWonen  
  Wanneer iemand onwel wordt en mogelijk een acute circulatiestilstand heeft, is snelle hulp van levensbelang. HartveiligWonen is een burgeralarmeringssysteem waarbij vrijwilligers snel ter plaatse kunnen zijn om iemand te reanimeren, in afwachting van de ambulance. Als vrijwilligers gebruik kunnen maken van een Automatisch Externe Defibrillator (AED) is de overlevingskans nog groter. Indien er op een bepaalde locatie iemand onwel wordt zal door omstanders 112 worden gebeld. De meldkamer schakelt vervolgens de ambulancedienst in om naar het slachtoffer toe te gaan. Bij verdenking van een acute circulatiestilstand alarmeert de meldkamer ook de opgeleide en geregistreerde vrijwilligers. Zij ontvangen een bericht op hun mobiele telefoon met de locatie van het slachtoffer en/of de locatie van de dichtstbijzijnde AED. Deze vrijwilligers gaan naar het slachtoffer om hulp te bieden tot de ambulance aanwezig is en professionele hulpverleners de zorg overnemen. Vanaf 1 januari 2016 draait HartveiligWonen ook in de gemeente Giessenlanden.
  Deelname gemeente:                                  inkoopovereenkomst
  Schaal samenwerkingsverband:                              regio Zuid-Holland Zuid
  Website:                                                            www.hartveiligwonen.nl

   

Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'Informatie over samenwerkingsverbanden sociale veiligheid?' (0)

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap