Vragen VVD over Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan

Fractie in actie geplaatst op woensdag 17 februari 2016

Trefwoorden: gvvp

Tijdens de raadsvergadering op 28 januari 2016 zijn diverse vragen gesteld, waarop het college schriftelijk antwoord heeft gegeven. Bijgaand de vragen en opmerkingen van A.L. van Duin m.b.t. raadsvoorstel 2015-85 Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

1.                                Aandacht voor de georganiseerde criminaliteit tegen het meenemen van (geparkeerde) e-bikes. In dit kader adviseert de ANWB (publicatie van 7 januari jl.) gemeenten de bekende beugels weer bij winkels en ontmoetingsplaatsen te gaan installeren. Hoe denkt de wethouder/het college hierover?

REACTIE:      Fietsendiefstal is altijd een punt van aandacht. Het aantal geregistreerde gestolen fietsen is het afgelopen jaar niet toegenomen (wat voor type fietsen er gestolen zijn is niet bekend). Bij plaatsing van nieuwe fietsenklemmen wordt gekeken naar de efficiëntie (passend bij de locatie en gebruik) en veiligheid van de fietsenrekken.

Geregistreerde fietsendiefstallen

2010

2011

2012*

2013*

2014*

Gemeenten

aantal

aantal

aantal

aantal

aantal

Giessenlanden

20

15

40

20

20

Hardinxveld-Giessendam

30

35

25

20

30

Zederik

15

15

10

10

15

* voorlopige gegevens

 

Aantal geregistreerde gestolen fietsen (gewone en elektrische fietsen)

 

2.                                Aandacht voor veilige kinderspeelplaatsen langs de openbare weg. Voorbeeld; in Arkel zijn diverse speeltoestellen geplaatst voor kleine kinderen in een groenstrook direct naast de Marijkestraat. Ter plaatse is als overgang naar de weg geen trottoir, met als gevolg dat (vracht-)auto’s direct langs de spelende kinderen rijden. Deze situatie vraagt om een veilige afscheiding in de vorm van bijvoorbeeld een laag hekwerk. Hoe gaat de wethouder/het college hiermee om?

REACTIE:      De speeltoestellen zijn onlangs geplaatst. Doordat het een 30 km/u gebied is, een kort straatje is en geheel open, werkt veiligheid twee kanten op. De eerste gedachte was door aan die zijde geen parkeerplaatsen te maken, zodat er goed zicht is, zowel voor toezicht, alsook voor de kinderen en weggebruikers die elkaar direct kunnen waarnemen. De toestellen staan er nu enkele weken. De vraag uit de buurt om een hekwerk te plaatsen wordt nu gezamenlijk bekeken met een andere vraag om langs dit speelveld nog enkele parkeerplaatsen aan te leggen.

Met één of enkele omwonenden wordt ter plaatse de situatie bekeken. Hopelijk en waarschijnlijk leidt dit tot een oplossing waar iedereen tevreden mee is.

 

3.                                De drukke entree in Arkel; Julianastraat/Margrietstraat. Voor al het verkeer richting Arkel Zuid gaat men binnenkort (als laatste fase van het project ‘De Kroon’) herinrichten. Kinderen en ouderen hebben nu veel problemen bij het oversteken en zij voelen zich hier vaak onveilig daar de zichtlijnen door de directe bebouwing beperkt zijn. Wat is er opgenomen voor de voetgangers in het straatplan?

REACTIE:      Hierbij is de inrichtingstekening van het Definitief Ontwerp voor de openbare ruimte t.p.v. de Pr. Margrietstraat, Kon. Julianastraat en het Raadhuisplein. Op deze tekening is in rood aangegeven dat er een plateau wordt gerealiseerd en dat er bij het Raadhuisplein een duidelijke(re) overgang komt naar een ander (voetgangers-)gebied in de nieuwe situatie. De nieuwe inrichting van de Pr. Margrietstraat kent ook fietssuggestiestroken die de automobilist een duidelijk signaal geven: let op, hier rijden ook fietsers.

De beoogde inrichting kan/zal pas plaatsvinden wanneer de Tweede Ontsluitingsweg van Arkel is opengesteld voor verkeer. In de eindsituatie zal ten gevolge van deze tweede ontsluitingsweg de verkeersintensiteit op het wegvak bij de ‘drukke entree van Arkel’ ongeveer halveren, waardoor de oversteekbaarheid van de weg voor voetgangers (en fietsers) per definitie al zal verbeteren. Samen met een nog goed vorm te geven en in te richten oversteekplaats, zal de verkeersveiligheid voor het langzaam verkeer hier toenemen.

4.                                In Giessenburg valt de verkeerstoename op van de entree en ontsluiting van de zuidelijke route t.w. Kerkweg-zuid. De keuzemogelijkheid van de veiligere A.M.A van Langeraadweg blijkt helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend te zijn! De Kerkweg-zuid (zonder fietspaden) is ook een veel gebruikte fietsroute voor scholieren. Bij groei van meer autoverkeer is dit een ongewenste ontwikkeling. Denk aan de oude Vlietskade in Arkel! Wij vinden ‘de vinger aan de pols’ te gemakkelijk en vragen naar meer sturing?

REACTIE:      De route vanaf Giessenlanden naar Schelluinen via de A.M.A. van Langeraadweg is 700 m langer dan via de Kerkweg-zuid/Parallelweg. Voor fietsers is de route via de Kerkweg-zuid daarom logisch. Voor automobilisten is de A.M.A. van Langeraadweg aantrekkelijker omdat die 1) korter is en 2) ze zo bij de rotonde de provinciale weg op/af kunnen i.p.v. bij de kruising N216 – A.M.A. van Langeraadweg, waarbij ze voorrang moeten geven aan het verkeer op de N216. Aangegeven kan worden dat we intensiteiten op de Kerkweg-zuid periodiek zullen monitoren. Wanneer de resultaten hiertoe aanleiding geven, zullen we met het Waterschap in gesprek gaan om te kijken of verkeersremmende maatregelen op de Kerkweg-zuid een optie zijn.

 

5.                                Meer aandacht voor de veilige verkeersdeelname van ouderen in relatie tot de groei van de e-bikes en de visie over Recreatie & Toerisme!

REACTIE:      Als onderdeel van het regionaal verkeersveiligheidsbeleid worden er in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden tal van activiteiten georganiseerd op het gebied van (permanente) verkeerseducatie en voorlichting. Eén van die activiteiten is de zogenoemde E-bike training, die vorig jaar is gehouden in de regio en waarvoor deelname voor de inwoners van Giessenlanden open stond. De komende jaren zullen meer van deze E-biketrainingen worden gehouden.


6.                     Parkeren in de oude wijken is een toenemende irritatie aan het worden. Creativiteit met de beschikbare ruimte is gewenst om passende oplossingen te vinden!

REACTIE:      In de openbare ruimte is het van belang om een goede balans te houden in kwaliteit en functionaliteit. Méér parkeerruimte gaat veelal ten koste van openbaar groen en doet daarmee niet zelden afbreuk aan een prettige leefomgeving. Anderzijds draagt irritatie over een tekort aan parkeerruimte bij aan een minder plezierige woonbeleving. Het moment van reconstructie/herinrichting/herontwikkeling van straten/buurten leent zich het beste om in samenspraak met belanghebbenden op zoek te gaan naar een goed plan, waarin alle relevante elementen in een goede samenhang tot hun recht komen en leiden tot een passende oplossing. Daarnaast wordt getracht om via slimme, kleine ingrepen verbeteringen door te voeren. Er zijn enkele knellende plaatsen in de oude kernen bekend, waar het moeilijk parkeren is. Vaak zijn hier al enkele maatregelen getroffen in het verleden om de situatie te verbeteren, maar dit is vaak gering. Als er situaties ontstaan waarbij er passende oplossingen kunnen worden gevonden, worden deze meegenomen.

 

7.                                Aandacht in de oude wijken voor de steeds groter wordende bedrijfsauto’s, daar deze een negatief effect hebben op het parkeren en de veilige doorgang!

REACTIE:      In principe is het niet toegestaan om met voertuigen die hoger zijn dan 2,40 meter en/of langer dan 6,00 meter te parkeren binnen de bebouwde kom. In de praktijk blijkt echter dat dit verbod onvoldoende serieus wordt genomen. De politie geeft hieraan geen prioriteit, o.a. omdat bij parkeren buiten de kern de kans op diefstal en vandalisme groter is. Er wordt dit jaar nader onderzoek gedaan of en hoe we dit probleem kunnen beheersen.


 

Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'Vragen VVD over Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan' (0)

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2018 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap