College Giessenlanden, Onderzoek recreatieparken Giessenburg afgerond

Dossier Giessenburg geplaatst op woensdag 10 september 2014

Trefwoorden: recreatiewoningen, uitstel

De gemeente Giessenlanden heeft opnieuw uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van herbestemming van recreatieparken De Giessenburg en De Bilderhof.

De gemeenteraad had de gemeente per motie gevraagd om nogmaals het gesprek aan te gaan met de betrokken partijen. De gemeente heeft daarop overleg gevoerd met de provincie Zuid Holland, gemeenten in de regio en de vertegenwoordiger van de Vereniging Van Eigenaren van de parken. Het raadsvoorstel waarin twee scenario’s zijn uitgewerkt wordt op 18 en 25 september door de gemeenteraad behandeld.
 
De gemeente heeft het onderzoek uitgewerkt in twee scenario’s: ‘Wijzigen bestemming van recreatie naar wonen’ (scenario 1) en ‘Vasthouden aan bestemming recreatie (scenario 2)’. Hierin zijn alle relevante aspecten, gevolgen en risico’s van beide scenario’s opgenomen.
 
Provinciaal beleid
In de toelichting geeft het college onder andere aan dat tijdens ambtelijke overleggen met de provincie is aangegeven dat een woonbestemming voor de recreatieparken niet past binnen het provinciaal beleid. Dit beleid is gericht op bundeling van wonen, werken en voorzieningen in dorpskernen. Daarbij wordt ingezet op het beperken van de aantasting van het buitengebied.
 
Afgeschermde woondomeinen
Een ander aspect dat het college naar voren brengt, is dat bij een bestemmingswijziging de parken gezien zouden moeten worden als woonwijken die dienen te voldoen aan bepaalde wettelijke eisen. De kosten om de parken aan te passen bedragen circa 1,2 miljoen. Waarbij de structurele, jaarlijkse lasten uitkomen op 120.000 euro.
De parken omvormen tot afgeschermde woondomeinen, zoals door de Vereniging van Eigenaren van de parken wordt voorgesteld, is wat het college betreft ongewenst. Aan een woning die permanent wordt bewoond, worden hogere technische eisen gesteld dan aan recreatiewoningen. Bij een bestemmingswijziging moeten veel recreatiewoningen worden aangepast. Waarbij niet alle eigenaren de noodzakelijke kosten kunnen dragen. Bovendien ontstaat er een onduidelijke situatie waarbij voor afgeschermde woondomeinen in de gemeente andere regels gelden dan voor de ‘gewone’ woonwijken.
Na een zorgvuldige afweging van beide scenario’s, adviseert het college de raad daarom vast te houden aan de bestemming recreatie (scenario 2).
 
Meedenken
In het raadsvoorstel geeft het college ook aan dat zij bereid is mee te denken met eigenaren die zich in een schrijnende situatie bevinden. Eigenaren die kunnen aantonen dat alles in het werk is gesteld om een oplossing voor hun specifiek probleem te vinden, maar daar tot op dit moment niet in zijn geslaagd, kunnen zich melden bij de gemeente.
Daarbij wordt ingezet op ondersteunende maatregelen. Dat kan bijvoorbeeld door te helpen bij het zoeken naar vervangende woonruimte of door het treffen van een betalingsregeling.
 
Bon: Persbericht Gemeente Giessenlanden van 9 september 2014

Uitstel behandeling raadsvoorstel Recreatieparken

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad verzocht om agendapunt ‘Motie recreatieparken’ van de agenda van de informatieve raadsvergadering van donderdag 18 september af te halen.
De gemeente heeft de afgelopen periode een zorgvuldig proces doorlopen met betrekking tot de permanente bewoning op de recreatieparken de Bilderhof en De Giessenburg. Zowel een vertegenwoordiging van eigenaren van de recreatiewoningen, als regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, als de provincie Zuid-Holland zijn hierbij betrokken geweest. De gemeente krijgt nu echter signalen van belanghebbenden en raadsleden dat de zorgvuldigheid van het proces onvoldoende tot uiting komt in de raadsstukken. Om de overwegingen van het college beter tot hun recht te laten komen, heeft het college de gemeenteraad verzocht om het onderwerp van de agenda af te halen. De raadsstukken, zoals eerder verspreid, zullen vervolgens worden aangepast. Het college streeft naar besluitvorming rond het einde van 2014.

 

Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'College Giessenlanden, Onderzoek recreatieparken Giessenburg afgerond' (0)

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap