Tarieven Waterschap in de AV-regio blijven gelijk

Algemeen geplaatst op donderdag 24 november 2011

Trefwoorden: tarieven, waterschap, 2012

Een gemiddeld gezin met een eigen woning in Giessenlanden betaalt volgend jaar net zoveel waterschapslasten als dit jaar.

Waterschap bezuinigt 5% en houdt stijging waterschapslasten ook in 2012 beperkt. Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland besluit vrijdag 25 november a.s. over de waterschapsbegroting en tarieven van Waterschap Rivierenland voor 2012. Net als andere overheden ontkomt ook Waterschap Rivierenland niet aan bezuinigingen. Door te bezuinigen en investeringen meer gefaseerd uit te voeren wil het waterschap kostenstijgingen opvangen. Hierdoor blijft de stijging van de waterschapsbelasting in 2012 voor de burger beperkt. De totale belastingopbrengst van het waterschap neemt in 2012 toe met 2,4%. Met de opbrengst van de waterschapsbelasting betaalt Waterschap Rivierenland de aanleg en het onderhoud van dijken en kades, het beheer van sloten, vaarten en grachten in het rivierengebied en de zuivering van afvalwater.

Bezuiniging
Bezuinigen is voor Waterschap Rivierenland noodzakelijk om belastingverhoging voor de burgers de komende jaren beperkt te houden en tegelijkertijd extra lasten te kunnen dragen. Het waterschap krijgt in 2012 namelijk te maken met extra lasten veroorzaakt door o.a. loon- en prijsstijgingen, wegvallend dividend van de Nederlandse Waterschapsbank (door strengere Europese bankregels) en hogere kosten voor de waterschappen die voortkomen uit het Nationaal bestuursakkoord Water. In dit akkoord is vastgelegd dat waterschappen meebetalen aan het hoogwaterbeschermingsprogramma. Voor Waterschap Rivierenland betekent deze afspraak jaarlijks 10 miljoen euro extra kosten. Het waterschap realiseert de bezuiniging hoofdzakelijk door efficiencywinst te behalen uit samenwerking met andere waterschappen en nieuwe scherpe aanbestedingen te doen bij inkoop en uitbesteding van werk.

Investeringen gefaseerd uitvoeren
Om de balans in evenwicht te houden brengt het waterschap vanaf 2012 meer fasering aan in de investeringen. Maar daarmee valt het waterschap niet stil. Ook in 2012 blijft het waterschap onverminderd zorgen voor veilige dijken en een evenwichtig watersysteem. Een boeiende en uitdagende missie waar bestuur en medewerkers gezamenlijk hun schouders onder zetten En in 2012 gaat het waterschap onverminderd door met het proces van energiebewust zuiveren van afvalwater. Hierdoor neemt het energieverbruik van dit zuiveringsproces steeds verder af, en wekt het waterschap inmiddels zelfs duurzame energie op uit zuiveringsslib. Het waterschap neemt hiervoor deel aan de Energiefabriek, een samenwerkingsverband tussen 14 waterschappen om groene energie op te wekken uit afvalwater.

Tarieven
Het beheergebied van Waterschap Rivierenland strekt zich uit over een deel van de provincies Gelderland, Brabant, Zuid-Holland en Utrecht. De taken die het waterschap uitvoert zijn in de diverse provincies niet helemaal gelijk. Zo zorgt het waterschap in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden ook voor de polderwegen buiten de bebouwde kom. Daardoor verschillen de waterschapstarieven in Zuid-Holland en Utrecht van de rest van het gebied. De volgende tarieven voor 2012 worden aanstaande vrijdag aan het bestuur voorgelegd:

Soort

 

Tarief Z-H inclusief wegen

Zuiveringsheffing

 

€ 52,28 per vervuilingeenheid

Ingezetenenomslag (inwoners)

 

€ 109,90 per woonruimte

Gebouwd (eigenaren van huizen binnendijks)

 

0,04757% (van WOZ-waarde)

Ongebouwd (eigenaren van grond binnendijks)

 

€ 70,24 (per hectare)

Natuur (binnendijks)

 

€ 4,84 (per hectare)

Voor een gemiddeld gezin met een eigen woning (WOZ waarde € 250.000) in het gebied Alblasserwaard en Vijfheerenlanden bedraagt de aanslag € 386,-. De aanslag is hoger dan in de rest van het gebied, omdat Waterschap Rivierenland er ook zorgt voor de polderwegen buiten de bebouwde kom. Ten opzichte van 2011 stijgen de waterschapslasten voor een gemiddeld gezin niet.

Begroting
De tarieven die Waterschap Rivierenland hanteert, zijn gebaseerd op de begroting voor 2012. In de begroting staan de plannen voor het nieuwe jaar en de kosten die daaraan verbonden zijn. In 2012 zal de uitvoering van de plannen ongeveer 172 miljoen euro kosten. De kosten worden voor circa € 25 miljoen gedekt uit bijdragen van derden en reserves en voor € 147 miljoen uit belastingheffing.

Bron: Waterschap Rivierenland van 23 november 2011


Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'Tarieven Waterschap in de AV-regio blijven gelijk' (0)

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2018 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap