Jaarverslag 2006

van het Bestuur geplaatst op zaterdag 2 juni 2007 door Bestuur

Trefwoorden: bestuur, jaarverslag, voorjaarsledenvergadering

Bijgaand plaatsen wij integraal het jaarverslag van het bestuur van VVD Giessenlanden.

Jaarverslag 2006

In het verslagjaar is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. Johan Kon heeft de plaats ingenomen van Karel van Boxtel. Karel heeft, verdeeld over twee periodes, bijna vijftien jaar deel uitgemaakt van het bestuur.

 
Aan het eind van 2006 was het bestuur als volgt samengesteld.
Arie van Noordenne (voorzitter)
Kees den Braven (secretaris)
Huig van IJzeren (penningmeester)
Hans Graafland (tweede voorzitter)
Joke de Groot
Janny van Weelden
Kees Kooijman
Carla van Dijk
Johan Kon
Het bestuur vergaderde acht keer. Waarvan een keer gezamenlijk met de raadsleden.
 
Ledenvergaderingen
De ledenvergaderingen werden gehouden op 14 juni en 29 november. In de vergadering van 14 juni werd afscheid genomen van de raadsleden Peter vd. Bosch en Kees van Vliet. Zij hebben gedurende twaalf jaar deel uitgemaakt van de raadsfractie. Zij hebben in ruime mate bijgedragen aan een bloeiperiode van de plaatselijke afdeling. De VVD in Giessenlanden is aan hen veel dank verschuldigd.
In de najaarsvergadering werd een inleiding gehouden door de heer Ton Riedijk directeur/eigenaar van de werf IHC/De Merwede.
Tot de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart is er volop campagne gevoerd. Diverse leden hebben zich op enthousiaste wijze ingezet. Zonder iemand tekort te doen kunnen twee namen niet onvermeld blijven namelijk Henk Bovekerk en Ad van Duin.
Op 27 februari werd een verkiezingsbijeenkomst gehouden in “The Ponderosa”met als gastspreker gedeputeerde Erik van Heijningen. Op deze bijeenkomst werden de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd.
Het eindresultaat was teleurstellend. Hoewel het verlies kleiner was dan de landelijke trend kon de vierde zetel niet behouden blijven. We kwamen slechts 98 stemmen tekort. Ook de collegevorming draaide uit op een teleurstelling. Mede door een “ommezwaai”van de CU maakt onze partij thans geen deel uit van het college.
Onze voorzitter bezoekt met regelmaat de vergaderingen van de kamercentrale Dordrecht.
Voorafgaand aan iedere raadsvergadering komt de raadsadviescommissie bijeen. Dit ter ondersteuning en advisering van de raadsleden bij hun raadswerk. Naast de raadsleden was de raadsadviescommissie aan het einde van het verslagjaar als volgt samengesteld. Janny van Weelden, Huig van IJzeren, Ad van Duin, Bert Snoek en Bert Schouten.
Tijdens de ledenvergaderingen wordt verslag uitgebracht van het raadswerk. Bovendien zijn een tweetal nieuwsbrieven onder de leden verspreid. Hoewel deze nieuwsbrieven namens het bestuur worden verzonden worden zij in hoofdzaak “geproduceerd “door Henk Bovekerk. Onze dank daarvoor.
 
De raadsfractie is als volgt samengesteld.
Jan de Groot (fractievoorzitter)
Gerrie den Braven
Henk Bovekerk
                                                                                              
Ontwikkelingen
Eind 2006 was het ledental van onze afdeling 149. Dit is een toename van één lid t.o.v. 2005. De ledenwinst die in 2005 is geboekt hebben we dus vast weten te houden. Ook landelijk is (voorlopig) de dalende tendens doorbroken. Ook daar was sprake van een lichte ledenwinst. Een aansporing dus voor ons allen om nieuwe leden te blijven werven.
Ook nu willen wij weer wijzen op de scholingsmogelijkheden. Informatie hierover is regelmatig in het partijblad “Liber”en via de digitale nieuwsbrief “Thorbeckeweb” te verkrijgen. Ook op de website “VVD Web TV” zijn digitaal cursussen te volgen. Ook het bestuur kan alle informatie verstrekken.
In 2006 werden twee verkiezingen gehouden. Op 7 maart gemeenteraadsverkiezingen en op 22 november Tweede Kamerverkiezingen. Beide verkiezingen zijn voor wat de VVD betreft teleurstellend verlopen. Onderstaand vermelden wij de “Giessenlandse”uitslagen.
 
Gemeenteraadsverkiezingen. (07-03)
Partij/stemmen/zetels/percentage

 

PvdA
2023
(4)
25,3 %
VVD
1767
(3)
22,1 %
CU
1343
(3)
16,8 %
CDA
1328
(3)
16,6 %
Gem.Belangen
732
(1)
9,1 %
SGP
445
(1)
5,6 %
Groep Hosselet
358
(0)
4,5%
Totaal
 
15
100 %

 

 
Tweede Kamerverkiezingen (22-11)
Partij/stemmen/percentage

 

CDA 
3196 
 32,9 %
VVD 
1642 
 16,9 %
PvdA 
1548 
 15,9 %
CU 
1014 
 10,4 %
SP 
1002 
 10,3 %
PVV 
 435 
   4,5 %
SGP 
 383
   3,9 %
Gr.Links
 174
   1,8 %
PvdD
 117 
   1,2 %
D 66
    83
   0,9 %
Overig
 120 
   1,3 %
Totaal
 
100  %

 

                             
Wij hopen met dit verslag enig inzicht te hebben gegeven in het wel en wee van onze afdeling. Wij doen hierbij een beroep op de inzet en medewerking van alle leden om onze afdeling actief te houden Om de continuïteit in de toekomst te waarborgen zijn er beslist (jonge) actieve leden nodig. Wij danken een ieder die zich het afgelopen jaar op wat voor wijze dan ook heeft ingezet voor onze afdeling. Ook dank aan onze vertegenwoordigers in de Raad voor het vele werk door hen verricht.
 
Bestuur VVD afdeling Giessenlanden.
Kees den Braven, secretaris
Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2018 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap