Jaarverslag 2008

van het Bestuur geplaatst op maandag 18 mei 2009 door Bestuur

Trefwoorden: jaarverslag

Bijgaand plaatsen wij integraal het jaarverslag 2008 van het bestuur van de VVD afdeling Giessenlanden:

 
Jaarverslag 2008 VVD afdeling Giessenlanden.
 
In het verslagjaar is de samenstelling van het bestuur niet gewijzigd.
Aan het eind van 2008 was het bestuur als volgt samengesteld.
Voorzitter                                          : Arie van Noordenne
Secretaris                                         : Kees den Braven
Penningmeester                               : Huig van IJzeren
Tweede voorzitter                             : Hans Graafland
Lid                                                     : Joke de Groot
Lid                                                     : Janny van Weelden
Lid                                                     : Kees Kooijman
Lid                                                     : Carla van Dijk
Lid                                                     : Johan Kon
 
Het bestuur vergaderde zes keer, waarvan één keer gezamenlijk met de raadsleden.
De ledenvergaderingen werden gehouden op 20 mei en 12 november.
Op de voorjaarsvergadering was landelijk partijvoorzitter Jan van Zanen aanwezig.
Hij reikte tijdens de vergadering de Stikkerplaquette uit aan Gerrie den Braven als blijk van waardering voor vierentwintig jaar openbaar bestuur. Bert Snoek is Gerrie opgevolgd als raadslid.
In de najaarsvergadering was financieel adviseur John Mijnster gastspreker. Hij praatte de leden bij over de financiële crisis.
 
Onze voorzitter bezoekt met regelmaat de vergaderingen van de kamercentrale Dordrecht.
 
Voorafgaand aan iedere raadsvergadering komt de raadsadviescommissie bijeen. Dit ter ondersteuning en advisering van de raadsleden bij hun raadswerk. Naast de raadsleden was de raadsadviescommissie aan het einde van het verslagjaar als volgt samengesteld: Janny van Weelden, Gerrie den Braven, Huig van IJzeren, Ad van Duin en Teus van Houwelingen.
 
De raadsfractie is als volgt samengesteld:
Jan de Groot (fractievoorzitter)
Henk Bovekerk
Bert Snoek
 
Tijdens de ledenvergaderingen wordt verslag uitgebracht van het raadswerk. Bovendien zijn een drietal nieuwsbrieven onder de leden verspreid. Hoewel deze nieuwsbrieven namens het bestuur worden verzonden worden zij in hoofdzaak “geproduceerd “door Henk Bovekerk. Onze dank daarvoor.
Ook de website van onze afdeling mag er zijn. Deze steekt positief af ten opzichte van andere partijen. De gangmaker achter onze website is Ad van Duin. Ook aan Ad zijn wij veel dank verschuldigd.                                                                                                  
Op 16 november overleed, op 81 jarige leeftijd, onze oud-voorzitter Bregt van Langeraad. Hij was een liberaal in hart en nieren en bezocht tot voor kort trouw onze ledenvergaderingen.
Landelijk is onze partij in 2008 in wat rustiger vaarwater terecht gekomen. De negatieve beeldvorming is echter nog lang niet verdwenen.
Eind 2008 was het ledental van onze afdeling 132. Dit is een afname van negen leden t.o.v. 2007. Dit is in tegenstelling tot het landelijk beeld. Ondanks de negatieve beeldvorming groeide het landelijk ledental met ruim duizend leden.
 
Ook nu willen wij weer wijzen op de scholingsmogelijkheden. Informatie hierover is regelmatig via de website www.vvd.nl , in het partijblad “Liber”en via de digitale nieuwsbrief “Thorbeckeweb” te verkrijgen.
Ook op de website “VVD Web TV” zijn digitaal cursussen te volgen. Het bestuur kan alle informatie verstrekken.
 
In 2008 zijn geen verkiezingen gehouden.
 
Wij hopen met dit verslag enig inzicht te hebben gegeven in het wel en wee van onze afdeling.
Wij doen hierbij een beroep op de inzet en medewerking van alle leden om onze afdeling actief te houden Om de continuïteit in de toekomst te waarborgen zijn er beslist (jonge) actieve leden nodig.
Wij danken een ieder die zich het afgelopen jaar op wat voor wijze dan ook heeft ingezet voor onze afdeling. Ook dank aan onze vertegenwoordigers in de Raad voor het vele werk door hen verricht.
 
Bestuur VVD afdeling Giessenlanden.
Kees den Braven, secretaris.
 
Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap