Schelluinen-West bij Raad van State aangevochten

Dossier Schelluinen geplaatst op vrijdag 14 november 2008

Trefwoorden: leefbaarheid, raad van state, schelluinen-west

Tegenstanders van het door de gemeenteraad van Giessenlanden in januari 2007 aangenomen en daarna door de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland in september 2007 goedgekeurde bestemmingsplan “Schelluinen-West", hebben op 7 november jl. in Den Haag de beroepen toegelicht dat zij hebben ingesteld tegen dit bestemmingsplan.

Gehoord

De appellanten waren J.Croqué en P.H.M. Zethof te Schelluinen, E.J. van Garderen te Giessenburg en J.M. Goorden te Schelluinen en A.J. van Eijk van de 'Stichting ter behoud van de leefbaarheid in Giessenlanden'. Zij werden door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State gehoord.
In het door de 'Stichting Advisering Bestuursrechtspraak' voor de Afdeling uitgebracht advies over dit geschil is een samenvatting opgenomen van waar het in dit beroep om gaat.
De gemeente wil met het plan de aanleg van een transportcentrum mogelijk maken, bedoeld voor de verplaatsing van bestaande transportbedrijven in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Het met dat plan gemoeide gebied beslaat 60 hectare, waarvan 35 hectare zal worden ontwikkeld voor het bedrijventerrein. Het plangebied ligt ten westen van Schelluinen aan de provinciale weg N216. In het noordwesten vormt de waterloop met de naam Landscheiding de grens tussen het plangebied en een zich verder naar het noorden en westen zich uitstrekkend, relatief open agrarisch gebied.

Aantasting

De appellanten maken bezwaren tegen die vestiging van bedrijven daar. Zij zijn tegen het streekplan, de veronderstelde noodzaak van zo'n bedrijventerrein, het soort toegestane bedrijven, het te verwachten verkeer, de geluidstoename, luchtvervuiling en aantasting van natuur en landschap.
Zo stelden Jacques Croqué en Petry Zethof in hun pleitnota onder meer de door hun gevreesde aantasting van de dorpskern van Schelluinen aan de orde. In de toekomst zal die volgens hen aan drie zijden zijn omgeven door milieubelastende verstedelijkingsfactoren. Dat tegengaan noemden zij juist de inzet van hun protest. “De gemeente Giessenlanden is blijkbaar van oordeel dat onze woonomgeving al dusdanig is verpest dat de voorgestelde toevoeging niet meer zo erg is."

Luchtkwaliteit

Appellanten E.J. van Garderen en J.M. Goorden stonden onder meer stil bij de door hen gevreesde aantasting van de luchtkwaliteit. Zo hekelen zij de in een KEMA-rapport de volgens hen te laag ingeschatte emissie van schadelijke stoffen door het verkeer."Vrachtwagens passeren, wanneer ze over de N216 langs Schelluinen rijden, over een afstand van 2 kilometer drie rotondes. De emissie van schadelijke stoffen zal in dat geval aanzienlijk hoger zijn dan die van een vrachtwagen die constant 80 km per uur rijdt". Het Besluit Luchtkwaliteit 2005 is volgens hen niet in acht genomen, terwijl dat wettelijk wel is vereist.

Uitvoerbaarheid

Ook de heer A.J. van Eijk, voorzitter van de Stichting ter behoud van de leefbaarheid in Giessenlanden, had een aantal kritische overwegingen. Een ervan betrof de zijns inziens twijfelachtige economische uitvoerbaarheid van het plan, zoals dat nu voorligt.

Afwimpeling

Namens de gemeenteraad wees mr. R.J.J. Aerts de ontvankelijkheid van de bezwaren van Croqué, Zethof, Goorden en Van Garderen, van de hand. Volgens deze gemachtigde wonen alle vier te ver van het plangebied  om als belanghebbenden te kunnen worden aangemerkt. En op basis van een aantal argumenten concludeerde hij dat het bestemmingsplan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en evenmin onrechtmatig tot stand is gekomen.

Tegemoet komen

Namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland stelde hun gemachtigde, mevrouw J. Hemelaar, dat GS ingaan op een eerder gedane toezegging dat zal worden bezien hoe de provincie tegemoet kan komen aan de wensen van de inwoners van de kern Schelluinen. Die hebben betrekking op de verkeersveiligheid, de inpassing van het bedrijventerrein, de groene afscherming van het dorp en de aanpassing van de bebouwingscontour.
De Zandkaderotonde, aan de zuidkant van de kern Schelluinen, is nader op de verkeersveiligheid onderzocht. “Uit provinciale cijfers komt deze rotonde niet als een gevaarlijk punt naar voren. Maar omdat zij over enkele jaren toch moet worden aangepast wordt de veiligheid van het fietsverkeer (scholieren) in de nieuwe opzet meegenomen", aldus mevrouw Hemelaar.
In ongeveer zes weken kan een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak worden verwacht.

Bron: Het Kompas van 10 november 2008


Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap