Jaarverslag 2007

van het Bestuur geplaatst op maandag 26 mei 2008 door Bestuur

Trefwoorden: bestuur, jaarverslag, voorjaarsledenvergadering

Bijgaand plaatsen wij integraal het jaarverslag 2007 van het bestuur van de VVD afdeling Giessenlanden.

Jaarverslag 2007 VVD afd. Giessenlanden.
 
In het verslagjaar is de samenstelling van het bestuur niet gewijzigd. Aan het eind van 2007 was het bestuur als volgt samengesteld:
Voorzitter                                          : Arie van Noordenne
Secretaris                                         : Kees den Braven
Penningmeester                             : Huig van IJzeren
Tweede voorzitter                           : Hans Graafland
Lid                                                     : Joke de Groot
Lid                                                     : Janny van Weelden
Lid                                                     : Kees Kooijman
Lid                                                     : Carla van Dijk
Lid                                                     : Johan Kon
 
Het bestuur vergaderde zeven keer, waarvan een keer gezamenlijk met de fractieleden.
Onze voorzitter bezocht met regelmaat de vergaderingen van de kamercentrale Dordrecht. 
De ledenvergaderingen werden gehouden op 30 mei en 14 november.
In de voorjaarsvergadering werd een inleiding gehouden door het Statenlid Ronald Waterman. Het hoofdonderwerp van de inleiding was “bouwen in zee met de natuur van zand tot land”.
In de najaarsvergadering was ons lid de heer Cees van Duijvendijk onze gastspreker. Hij gaf een uitgebreide toelichting op het werk van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij.
 
Voorafgaand aan iedere raadsvergadering kwam de raadsadviescommissie bijeen. Dit ter ondersteuning en advisering van de fractieleden bij hun raadswerk. Naast de raadsleden was de raadsadviescommissie aan het einde van het verslagjaar als volgt samengesteld: Janny van Weelden, Huig van IJzeren, Ad van Duin en Bert Snoek.
Een nieuwe activiteit van de raadsfractie is de “dorpstafel”. De fractieleden gaan dan in gesprek met een vooraf geselecteerde groep inwoners. De “dorpstafel” werd in iedere kern gehouden en is tot nu toe een succes gebleken.
De raadsfractie was aan het einde van 2007 als volgt samengesteld:
Jan de Groot (fractievoorzitter)
Gerrie den Braven
Henk Bovekerk
 
Tijdens de ledenvergaderingen werd verslag uitgebracht van het raadswerk.
Bovendien zijn een tweetal nieuwsbrieven onder de leden verspreid. Hoewel deze nieuwsbrieven namens het bestuur worden verzonden worden zij in hoofdzaak “geproduceerd “ door Henk Bovekerk. Onze dank daarvoor.
Ook de website van onze afdeling mag er zijn. Deze steekt positief af ten op zichten van andere partijen. De gangmaker achter onze website is Ad van Duin. Ook aan Ad zijn wij veel dank verschuldigd.
 
Landelijk is onze partij in 2007 bij herhaling negatief in het nieuws geweest. De “Verdonkcrises” was bijzonder frustrerend vooral voor de leden aan de basis en heeft ook haar sporen achtergelaten bij onze afdeling.
Eind 2007 was het ledental van onze afdeling 141. Dit is een afname van acht leden t.o.v. 2006. De ledenwinst die in 2005 en 2006 werd geboekt is hiermede voor een groot deel teniet gedaan. Hopelijk blijft de rust in onze partij gehandhaafd en kunnen we weer werken aan hernieuwde groei.
Ook nu willen wij weer wijzen op de scholingsmogelijkheden. Informatie hierover is regelmatig via de website www.vvd.nl , in het partijblad “Liber” en via de digitale nieuwsbrief “Thorbeckeweb” te verkrijgen. Ook op de website “VVD Web TV” zijn digitaal cursussen te volgen. Het bestuur kan alle informatie verstrekken.
In 2007 zijn er geen verkiezingen gehouden. 
 
Wij hopen met dit verslag enig inzicht te hebben gegeven in het wel en wee van onze afdeling. Wij doen hierbij een beroep op de inzet en medewerking van alle leden om onze afdeling actief te houden Om de continuïteit in de toekomst te waarborgen zijn er beslist (jonge) actieve leden nodig.
Wij danken een ieder die zich het afgelopen jaar op wat voor wijze dan ook heeft ingezet voor onze afdeling. Ook dank aan onze vertegenwoordigers in de Raad voor het vele werk door hen verricht.
 
Bestuur VVD afdeling Giessenlanden.
Kees den Braven, secretaris.
Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2018 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap