Jan Franssen vertrekt dit jaar als Commissaris van de Koningin

Provinciale politiek geplaatst op woensdag 9 januari 2013

Trefwoorden: commissaris der koningin, zh

Jan Franssen legt dit jaar het ambt van Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland neer. Dat kondigde hij aan in zijn traditionele nieuwjaarstoespraak, die hij begon met de woorden: "2013 is onbestemd ontvangen. Veranderingen hangen in de lucht." Franssen sloot zijn toespraak af met: "Ook voor mij persoonlijk is de toekomst onbestemd. Dat heeft niets te maken met een snelle opheffing van de provincie Zuid-Holland. Wel staat vast dat dit mijn laatste nieuwjaarstoespraak is als Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland. Uiterlijk eind dit jaar zal ik het ambt van Commissaris neerleggen. Wat ik hierna ga doen weet ik nog niet, maar dit is een goed moment om het voornemen bekend te maken."
 
Pleidooi voor ruimte voor burgerinitiatief
"Een fundamentele herbezinning op inrichting en functioneren van de overheid is nodig. Het Nederlands staatsbestel, vaak aangeduid als het Huis van Thorbecke, is aan een grondige revisie toe. De onderlinge verhouding tussen rijk en medeoverheden verandert onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen. Er is behoefte aan een overheid die initiatiefrijke burgers ruimte geeft. Daarvoor is een ander besturingsconcept nodig. Dit is het moment om een ‘zware’ commissie in te stellen die daar invulling aan geeft."
Dat zei Jan Franssen in zijn nieuwjaarstoespraak. Franssen riep minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op het voortouw te nemen. "Hij kan geschiedenis schrijven als architect van het nieuwe huis van Thorbecke." Volgens Franssen getuigen de voorstellen van het huidige kabinet voor bestuurlijke vernieuwing, zoals de opschaling van provincies en gemeenten, "van in het duister tastend stapvoets voortgaan."

Hij stelde vast dat het adagium dat een ‘lagere’ overheid alle zaken naar zich toe kon trekken totdat een ‘hogere’ overheid de regeling ervan tot zich nam, niet langer geldt. "Daarvoor in de plaats is langzaam aan het uitgangspunt gekomen dat iedere overheidslaag min of meer exclusieve eigen taken en verantwoordelijkheden heeft: de gemeenten de arbeid, zorg en veiligheid en de provincies de ruimtelijk-economische ontwikkeling. Dat is staatkundig een majeure verandering." Franssen wees in dit verband op het risico van gebrekkige samenhang door de 'exclusiviteit' van kerntaken. Ook stelde hij dat het onontkoombaar is het decentrale belastinggebied te vergroten en de rijksbelastingen met hetzelfde bedrag te verlagen.
 
Schaalverkleining
Franssen stelde vast dat schaalvergroting als gevolg van economische en technologische ontwikkelingen gelijk opgaat met schaalverkleining, "doordat mensen pogen grip op die ontwikkelingen te behouden en terug te krijgen."
Burgers zoeken, zo zei hij, na het tijdperk met een overmatige en eenzijdige aandacht voor het individu, naar nieuwe vormen van zelfsturing en medeverantwoordelijkheid, met een grotere nadruk op gemeenschappelijkheid. Franssen: "De marktgedreven organisatie van veel voorzieningen op het terrein van bijvoorbeeld onderwijs, zorg en energie maakt ruimte voor kleinschaliger vormen van burgerinitiatieven. Hierdoor is niet alleen meer autonomie en zeggenschap mogelijk, maar ontstaat ook ruimte voor maatschappelijke veranderingen, waartoe politiek en bestuurders op grotere schaal niet in staat bleken. Ik noem initiatieven op het gebied van coöperatieve opwekking van duurzame energie en de opkomst van kleinschalige coöperaties in de zorg." Franssen gaf aan dat in zijn visie schaalvergroting en schaalverkleining bij elkaar horen.
 
Landsdelen
Commissaris Franssen ging concreet in op het plan van minister Plasterk om voor maart 2015 de provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland, als zogeheten FUN-provincie, samen te voegen. Volgens Franssen is het van belang dat dit kabinet zich ook uitspreekt over de vraag wat het met de rest van Nederland wil. Hij herhaalde zijn eerdere pleidooi voor een landsdeel Zuidwest-Nederland, waarbij in zijn visie de huidige grenzen van Zuid-Holland niet heilig zijn. "Als dat bredere perspectief op dit moment niet haalbaar blijkt, is het raadzaam ook dit vraagstuk aan de door mij bepleite commissie mee te geven. Dan is er een grotere kans dat nieuwe bestuursvormen en een andere inhoud harmonieuzer samen gaan." 
 
Bron: Provincie Zuid Holland van 9 januari 2013

Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'Jan Franssen vertrekt dit jaar als Commissaris van de Koningin' (0)

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap