Voorjaarsledenvergadering

woensdag 29 mei 2013 op locatie Zalencetrum 'De Til' aan de Breestraat 1 te Giessenburg om 20:00

 
 
 
Beste leden,
 
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze voorjaarsledenvergadering op Woensdag 29 mei 2013 in zalencentrum “De Til” Breestraat 1 te Giessenburg Aanvang: 20.00 uur.
 
Agenda:
 • Opening.
 • Notulen najaarsledenvergadering 27 november 2012.
 • Jaarverslag 2012.
 • Financieel verslag 2012
 • Verslag kascommissie; benoeming nieuwe kascommissie.
 • Bestuursverkiezing; Aftredend is Kees den Braven. Hij is bereid het secretariaat nog één jaar te vervullen. Dit i.v.m. de administratieve werkzaamheden m.b.t. de gemeenteraadsverkiezingen. In 2014 zal Kees den Braven tussentijds aftreden. Eventuele tegenkandidaten kunnen, tot de aanvang van de vergadering, bij het bestuur worden ingediend.
 • Het nemen van een viertal formele besluiten met betrekking tot de komende             gemeenteraadsverkiezingen. Volgens het kandidaatstellingsreglement voor gemeenteraden dient de ledenvergadering voor 1 juni 2013 een viertal formele besluiten te nemen t.w.:
 1. Alle taken met betrekking tot de kandidaatstelling uit te laten voeren door het bestuur. Deze taken kunnen eventueel ook worden overgedragen aan een speciaal te benoemen commissie.Het bestuur stelt voor de kandidaatstellingsprocedure zelf uit te voeren.
 2. Besluit nemen of de kandidaten tijdens de kandidaatstellingsvergadering aanwezig mogen zijn en aan de stemmingen deel te laten nemen. Het bestuur stelt voor de kandidaten gewoon aanwezig te laten zijn en aan de stemmingen deel te laten nemen.
 3. Het kandidaatstellingsreglement kent de mogelijkheid om de lijsttrekker in een afzonderlijke ledenvergadering aan te wijzen.Het bestuur stelt voor geen afzonderlijke vergadering te beleggen en de lijsttrekker tijdens de reguliere kandidaatstellingsvergadering aan te wijzen.
 4. Het bestuur stelt voor geen afzonderlijke vergadering te beleggen voor de vaststelling van het verkiezingsprogramma.
 •      Rapportage uit het college en de gemeenteraad; door wethouder en raadsleden.
 •      Discussie over de inhoud van het verkiezingsprogramma 2014-2018; door de fractie.
 •      Rondvraag.
 •      Sluiting
Bestuur VVD afd. Giessenlanden
Arie van Noordenne, voorzitter
Kees den Braven, secretaris
 
Familie, vrienden en andere bekenden zijn uiteraard van harte welkom.

Voeg toe aan Delicious Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Technorati Voeg toe aan Twitter 
© 2019 VVD Giessenlanden  |  Colofon  |  RSS | Sitemap